Άρθρο 11 – Συντονιστές

1. Για την οργάνωση και την εύρυθμη παροχή της νομικής βοήθειας, και ανάλογα με την εκτίμηση των λειτουργικών αναγκών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συντονιστές στην έδρα κάθε Επιτροπής Νομικής Βοήθειας, με επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα i) του αστικού – εμπορικού, ii) του ποινικού και iii) του διοικητικού δικαίου, ως ακολούθως:
α) έως δεκαπέντε (15) Συντονιστές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
β) έως τρεις (3) Συντονιστές στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς,
γ) έως τρεις (3) Συντονιστές στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και
δ) ένας (1) Συντονιστής σε κάθε έναν από τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, που εδρεύουν σε έδρα εφετείου.
2. Η θέση του Συντονιστή καταλαμβάνεται από δικηγόρο με βαθμό τουλάχιστον παρ’ εφέταις, ο οποίος συγκεντρώνει τα κάτωθι προσόντα:
α) είναι μέλος Δικηγορικού Συλλόγου που βρίσκεται στην εφετειακή περιφέρεια της οικείας Επιτροπής Νομικής Βοήθειας,
β) είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στο οικείο αντικείμενο (αστικό – εμπορικό, ποινικό ή διοικητικό) ή, αν υπάρχει μόνο μια θέση Συντονιστή, σ’ ένα από αυτά,
γ) διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία άσκησης της δικηγορίας με εξειδίκευση στο οικείο αντικείμενο,
δ) δεν είναι μεγαλύτερος από 60 ετών,
ε) δεν έχει καθαρά ετήσια ατομικά εισοδήματα από κάθε πηγή άνω των 25.000 ευρώ,
στ) δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά,
ζ) δεν έχει καταδικαστεί οριστικά για εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4194/2013.
3. Για την αξιολόγηση της επιστημονικής εξειδίκευσης του υποψήφιου Συντονιστή κατά τη διαδικασία επιλογής, εκτός της κατοχής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου συνεκτιμώνται ιδίως τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις ή παραδόσεις ακαδημαϊκών μαθημάτων σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής του εμπειρίας, πέραν του χρόνου άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου, συνεκτιμώνται ιδίως αποφάσεις δικαστηρίων ενώπιον των οποίων παραστάθηκε ως συνήγορος, δικόγραφα υπογεγραμμένα από τον ίδιο ή με άλλο τρόπο αποδεδειγμένη δικαστηριακή εμπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.
4. Για την αξιολόγηση της ικανότητας των Συντονιστών, η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας συνεκτιμά τα προσόντα των παραγράφων 2 και 3 αυτού του άρθρου, καθώς και το αποτέλεσμα προφορικής συνέντευξης που διενεργείται ενώπιόν της και συντάσσει σχετικό πίνακα κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων και σύνταξης του σχετικού πίνακα.
4. Ο διορισμός των Συντονιστών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Νομικής Βοήθειας, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας των Συντονιστών. Ο προσδιορισμός του αριθμού των Συντονιστών που θα ορισθούν σε κάθε εφετειακή περιφέρεια και της κατανομής τους ανά αντικείμενο εξειδίκευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υπάγεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος. Στις εφετειακές περιφέρειες όπου διορίζονται περισσότεροι Συντονιστές, αυτοί πρέπει να καλύπτουν, εφόσον ο αριθμός τους είναι επαρκής, το σύνολο των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων. Σε διαφορετική περίπτωση, επιλέγονται ανά αντικείμενο εξειδίκευσης ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του έργου της παροχής νομικής βοήθειας, κατόπιν διατύπωσης γνώμης της οικείας Επιτροπής Νομικής Βοήθειας.
5. Η θητεία των Συντονιστών είναι μονοετής με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη ένα έτος.
6. Η θέση του Συντονιστή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου της οικείας εφετειακής περιφέρειας.
2. Η σύμβαση του Συντονιστή καταγγέλλεται αζημίως σε περίπτωση που αυτός, κατά το χρόνο ισχύος της, τιμωρηθεί πειθαρχικά, καθώς και σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ή η εγκατάλειψης του ανατεθέντος έργου.

  • Ας μου επιτραπεί να διαφωνήσω με την παράγραφο 2.β. , είναι άκομψο στην Δικηγορία να θέτουμε «τίτλους» ως προϋπόθεση για την ανάληψη θέσης «Συντονιστή». Η Δικηγορία είναι επιστήμη αλλά και πρωτίστως επάγγελμα που δεν μπορεί να «χαρακτηριστεί» από ακαδημαϊκούς τίτλους όσον αφορά την λειτουργία της. Όποιος ασκεί μάχιμη δικηγορία μπορεί να είναι συντονιστής και φρονώ ότι αν και εφόσον αυτό μείνει στον νόμο ως προϋπόθεση, πρέπει να εκλέγεται από τους συναδέλφους που είναι εγγεγραμμένοι στην λίστα Νομικής Βοήθειας και θα του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Ας εξελίξουμε τον θεσμό, αλλά να αποφασίσουν οι Δικηγόροι, που ζουν κάθε μέρα μέσα στα ακροατήρια τον θεσμό «Νομικής Βοήθειας», τον Συντονιστή τους.

  • 28 Ιουνίου 2016, 23:30 | ΧΡΥΣΟΣ ΒΑΙΟΣ ΣΠΑΝΙΑΣ

    Θεωρώ ότι η τροποποίηση που προσπαθεί να γίνει κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα απ ότι είναι…. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε την αρμοδιότητα από Δικαστές και Ειρηνοδίκες τουλάχιστον οι Επιτροπές να υφίστανται σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο και όχι σε κάθε εφετείο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι οι Σύλλογοι για να μπορούν να ελέγχουν την διανομή των υποθέσεων. Επίσης ρητά να γίνει πρόβλεψη ότι θα διορίζεται δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό Σύλλογο που υποβλήθηκε η αίτηση γιατί μπορεί και πάλι να παρουσιασθούν φαινόμενα λάθους διανομής των υποθέσεων. Επιπλέον να φροντίσετε η διαδικασία πληρωμής να είναι πιο σύντομη και εύκολη. Ρητή πρόβλεψη και για αμοιβές εξωδικαστικών ενεργειών (π.χ. έλεγχος σε Υπθ/κεία). Επίσης θεωρείτε ότι θα αναλάβουν αμισθί συνάδελφοι να μπουν στις Επιτροπές?