Άρθρο 08 – Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Επιτροπών Νομικής Βοήθειας

1. Σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο που εδρεύει στην έδρα Εφετείου συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιτροπή Νομικής Βοήθειας.
2. Αντικείμενο των Επιτροπών Νομικής Βοήθειας είναι η εξέταση των αιτημάτων παροχής νομικής βοήθειας και ο εν γένει συντονισμός και η εποπτεία της παροχής νομικής βοήθειας για υποθέσεις που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα Δικαστηρίων της οικείας εφετειακής περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η βέλτιστη οργάνωση και η διαρκής αναβάθμιση του θεσμού.
3. Η Επιτροπή, ιδίως:
α) Διενεργεί τη διαδικασία επιλογής των Συντονιστών και Συνηγόρων που θα επιφορτιστούν με τη διεκπεραίωση του έργου παροχής νομικής βοήθειας και διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον διορισμό τους.
β) Αποφαίνεται, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Συντονιστή, επί των αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για την παύση ή ανάκληση της νομικής βοήθειας και τις περιπτώσεις καταλογισμού δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται αμελλητί στους αιτούντες ή τους δικαιούχους παροχής νομικής βοήθειας.
γ) Αποφαίνεται ως προς την αντικατάσταση Συνηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 9 και 10 του παρόντος, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Συντονιστή ή αιτήματος του Συνηγόρου ή του εξυπηρετούμενου δικαιούχου παροχής νομικής βοήθειας. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στον Συνήγορο και τον εξυπηρετούμενο δικαιούχο παροχής νομικής βοήθειας.
δ) Ελέγχει την ορθή και εύρυθμη εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των καθηκόντων των Συντονιστών και των Συνηγόρων.
ε) Διατυπώνει αναφορές, εισηγήσεις και προτάσεις προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ζητήματα της αρμοδιότητάς της.
4. Η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας επιμελείται την διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων με σκοπό την πιστοποιημένη επιμόρφωση των Συνηγόρων και των Συντονιστών, καθώς και όλων των δικηγόρων που πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης σχετικών καθηκόντων. Για το σκοπό αυτόν επιδιώκει συνεργασία με τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και άλλους φορείς, όπως ιδίως την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τις Νομικές Σχολές της χώρας καθώς και άλλα Τμήματα ΑΕΙ με σπουδές σε συναφή αντικείμενα.
5. Ως προς τον τύπο των αποφάσεων και κάθε πράξης εν γένει της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.