Άρθρο 14 – Γραμματεία

1. Στις Επιτροπές Νομικής Βοήθειας, τους Συντονιστές και τους Συνηγόρους παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από έναν υπάλληλο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου και δύο τουλάχιστον ασκούμενους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν υπόδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο εδρεύει η κάθε Επιτροπή. Οι ασκούμενοι δικηγόροι ορίζονται για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος άσκησής τους. Έκαστος εξ αυτών μπορεί να διορισθεί μόνο μία φορά. Η επιβολή, κατά τον χρόνο της σύμβασης, πειθαρχικής ποινής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.
2. Έργο της Γραμματείας είναι να δέχεται τις αιτήσεις των πολιτών για ένταξή τους στην υπηρεσία, να επιμελείται την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας ανάλογα με την παραλαβή των σχετικών αιτημάτων, να τηρεί τα αρχεία σχετικά με την εξέλιξη των αιτήσεων, υποθέσεων κλπ, να τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, να δέχεται τους πολίτες και να παρέχει κάθε συνδρομή σχετικά με τη διευθέτηση των σχετικών με τις συναντήσεις τους με τους Συνηγόρους.