Άρθρο 07 – Διαβίβαση αιτήσεων

Αρμόδια Αρχή για την παραλαβή αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, για την παροχή νομικής βοήθειας από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αρμόδια Αρχή παρέχει συνδρομή στον αιτούντα, ώστε η αίτηση να είναι δεόντως συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κρίση του αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τη σχετική νομοθεσία του κράτους μέλους στις Αρχές του οποίου αυτή απευθύνεται, και παρέχει, δίχως δαπάνη του αιτούντος, κάθε απαραίτητη μετάφραση της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων. Η αίτηση μετά των συνοδευτικών εγγράφων διαβιβάζεται στην αρμόδια Αρχή του αλλοδαπού κράτους εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Δεν απαιτείται επικύρωση για τα έγγραφα που διαβιβάζονται. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή και διαβίβαση των αιτήσεων νομικής βοήθειας.