Άρθρο 06 – Ειδικές διατάξεις για διασυνοριακές διαφορές

1. Αν το πρόσωπο το οποίο ζητεί νομική βοήθεια σε υπόθεση αστικού ή εμπορικού χαρακτήρα έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:
α) Δικαιούχος νομικής βοήθειας είναι και εκείνος που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου, έχει όμως οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2, εάν αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δικαστικά έξοδα λόγω της διαφοράς στις δαπάνες διαβίωσης μεταξύ του κράτους μέλους κατοικίας ή συνήθους διαμονής και της Ελλάδας.
β) Για τις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται νομική βοήθεια κατά το παρόν άρθρο, η απαλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου, και:
αα) την αμοιβή διερμηνέα,
ββ) τα έξοδα επίσημης μετάφρασης των εγγράφων που απαιτούνται για την επίλυση της διαφοράς και
γγ) τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αιτών για μετακίνηση του ιδίου ή άλλου προσώπου που συνδέεται με την υποστήριξη του αιτήματός του, εφόσον επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφασίσει ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν μπορεί άλλως να μετάσχει στη διαδικασία.
2. Διορισμός συνηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών σε υποθέσεις αστικού ή εμπορικού χαρακτήρα, χωρεί και υπέρ προσώπου που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, αλλά ζητεί την παροχή νομικής βοήθειας για δίκη ή διαδικαστική ενέργεια σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έως την παραλαβή της αίτησης για την παροχή νομικής βοήθειας από την αρμόδια Αρχή του αλλοδαπού κράτους μέλους.
3. Η πέμπτη παράγραφος του άρθρου 4 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

  • Άρθρο 06 – Ειδικές διατάξεις για διασυνοριακές διαφορές
    Η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «Αν το πρόσωπο το οποίο ζητεί νομική βοήθεια σε υπόθεση αστικού ή εμπορικού χαρακτήρα έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις: α) Δικαιούχος νομικής βοήθειας είναι και εκείνος που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου, έχει όμως οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2, εάν αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δικαστικά έξοδα λόγω της διαφοράς στις δαπάνες διαβίωσης μεταξύ του κράτους μέλους κατοικίας ή συνήθους διαμονής και της Ελλάδας. β) Για τις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται νομική βοήθεια κατά το παρόν άρθρο, η απαλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου, και:
    αα) την αμοιβή διερμηνέα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διερμηνέα νοηματικής γλώσσας στην περίπτωση δικαιούχου κωφού ή βαρήκοου …….»

  • 29 Ιουνίου 2016, 21:38 | Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

    πρέπει να προβλεφθεί και δικαίωμα για νομική βοήθεια για υποθέσεις ΕΣΔΑ ή ΔΕΚ