Άρθρο 16 – Χρηματοδότηση παροχής νομικής βοήθειας

1. Για κάθε έτος μεταβιβάζεται ειδική πίστωση από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη της αμοιβής των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων που απασχολούνται ως Συντονιστές, Συνήγοροι και Γραμματείς στο πλαίσιο παροχής της Νομικής Βοήθειας, καθώς και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΝΔ 1017/1971 (περιπτώσεις στ’ και ιζ’).
2. Οι Συντονιστές και οι Συνήγοροι, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι που απασχολούνται ως Γραμματείς στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών νομικής βοήθειας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, συνάπτουν έγγραφη σύμβαση έργου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο χρόνος εντός του οποίου παρέχεται το έργο που αναλαμβάνουν οι Συντονιστές και οι Συνήγοροι στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες Γραμματείας, το ακριβές περιεχόμενο του παρεχόμενου έργου, η αμοιβή τους, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες ζήτημα, με κριτήρια τον αριθμό και το είδος των αιτημάτων για νομική βοήθεια, τον αριθμό των αιτούντων – υποψηφίων Συνηγόρων σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο και τη δυνατότητα χρηματοδότησης, ορίζεται σε σχέδιο σύμβασης που συντάσσεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η καταβολή της αμοιβής για το παρεχόμενο έργο καθορίζεται για το σύνολο της σύμβασης και γίνεται τμηματικά, με μηνιαίες περιοδικές καταβολές, αφού ελεγχθεί και βεβαιωθεί η παροχή του αντίστοιχου τμήματος του έργου. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης των συμβαλλόμενων με αυτό κατά τους ορισμούς του παρόντος άρθρου, ούτε και καταβολής άλλων αμοιβών ή επιδομάτων πέραν των προβλεπόμενων στην ανωτέρω σύμβαση.

  • 4 Ιουλίου 2016, 17:44 | Λυκουργος Μηνακακης

    Οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης (αρθρο 166§1). Συνεπώς η αμοιβή των συνογόρων θα πρέπει να καθορίζεται με έγγραφη συμφωνία ανά υπόθεση και με σεβασμό στις νόμιμες αμοιβές που ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων(άρθρα 63 επ.).