Άρθρο 12 – Αρμοδιότητες Συντονιστών

1. Οι Συντονιστές μεριμνούν για την οργάνωση και την εύρυθμη παροχή της νομικής βοήθειας, διαφυλάσσοντας ότι οι Συνήγοροι κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους συμμορφώνονται προς την κείμενη νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Στα πλαίσια των ανωτέρω καθηκόντων τους, οι Συντονιστές ιδίως:
α) διατυπώνουν προς την οικεία Επιτροπή Νομικής Βοήθειας αιτιολογημένες εισηγήσεις επί των αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας, εντός δύο ημερών από την υποβολή τους,
β) κατανέμουν στους Συνηγόρους τις υποθέσεις για τις οποίες εγκρίνεται το αίτημα παροχής νομικής βοήθειας από την οικεία Επιτροπή, κατά το λόγο της εξειδίκευσής τους, ισότιμα και εκ περιτροπής,
γ) εισηγούνται προς την οικεία Επιτροπή Νομικής Βοήθειας την παύση ή ανάκληση της παροχής νομικής βοήθειας, καθώς και τον καταλογισμό δαπανών του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος, κατόπιν αναφοράς που τους υποβάλλει ο αρμόδιος Συνήγορος και
δ) εισηγούνται προς την Επιτροπή Νομικής Βοήθειας την αντικατάσταση Συνηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 9 και 10 του παρόντος.
2. Οι Συντονιστές οργανώνουν ομάδες εργασίας Συνηγόρων για την καλύτερη κατανομή και διεκπεραίωση των υποθέσεων, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο, τηρούν σχετικό Ειδικό Αρχείο για κάθε υπόθεση που ανατίθεται και διεκπεραιώνεται από κάθε ένα από τα μέλη και παρέχουν κάθε μήνα στους διευθύνοντες τις οικείες δικαστικές αρχές τους πίνακες από τους οποίους επιλέγονται οι διοριζόμενοι δικηγόροι.
6. Οι Συντονιστές τηρούν Μητρώο Συνηγόρων και αξιολογούν το έργο τους, τηρώντας ειδικό αρχείο, προκειμένου κάθε τέσσερεις μήνες να παρουσιάζουν τα πεπραγμένα τους στην Επιτροπή, υποβάλλοντας γραπτές προτάσεις για τη βέλτιστη παροχή της νομικής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό αποστέλλουν κάθε μήνα βεβαίωση στην Επιτροπή για την πλήρη ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Συνηγόρων, η οποία είναι απαραίτητη για την καταβολή της αμοιβής των τελευταίων.