Άρθρο 09 – Σύνθεση Επιτροπών Νομικής Βοήθειας

1. Κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη: α) τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου, ως Πρόεδρό της, β) δύο δικηγόρους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου, και γ) δύο δικηγόρους, Προέδρους ή μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων των Πρωτοδικείων της οικείας εφετειακής περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν. Αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο Δικηγορικοί Σύλλογοι πρωτοδικείων στην οικεία εφετειακή περιφέρεια, τα υπό (γ) μέλη της Επιτροπής ορίζονται κάθε έτος εκ περιτροπής μεταξύ αυτών, κατόπιν κληρώσεως που διενεργείται από το Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο εδρεύει η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας, με σκοπό την ισότιμη συμμετοχή στην Επιτροπή όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της οικείας εφετειακής περιφέρειας. Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος πρέπει να εκπροσωπείται στην Επιτροπή τουλάχιστον με τον διορισμό αναπληρωματικού μέλους. Για το χρονικό διάστημα που Δικηγορικός Σύλλογος δεν εκπροσωπείται με τακτικό μέλος του στην οικεία Επιτροπή, προσκαλείται στις συνεδριάσεις της με πρόσκληση που απευθύνεται στον Πρόεδρό του και δικαιούται να παρίσταται δια του Προέδρου του ή άλλου εκπροσώπου που ορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο, προκειμένου να ενημερώνεται και να διατυπώνει γνώμη επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Για όλα τα μέλη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της, ορίζονται αναπληρωτές με τις ίδιες ως άνω ιδιότητες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής παραιτηθεί, εκλείψει ή απωλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του δικηγόρου ή του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, αυτοδικαίως εκπίπτει από τη θέση του στην Επιτροπή, η οποία καταλαμβάνεται από τον ορισθέντα αναπληρωτή του.
3. Ο διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών κάθε Επιτροπής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και των προσώπων που παρέχουν σε αυτήν γραμματειακή υποστήριξη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου αυτή εδρεύει, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Υπουργό τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής.
4. Η θητεία των μελών είναι τριετής, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών Νομικής Βοήθειας, τακτικά και αναπληρωματικά, παρέχουν το έργο τους αμισθί.

  • 29 Ιουνίου 2016, 21:21 | Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

    δεν νοείται άσκηση τέτοιου λειτουργήματος αμμισθί -> πρέπει να προβλέπεται αμοιβή για επιτροπές και επιμίσθιο προέδρου επιτροπής