Άρθρο 05 – Παύση και ανάκληση της βοήθειας

1. Η νομική βοήθεια παύει α) με το θάνατο του δικαιούχου και β) εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις του παρόντος εξέλειψαν μετά την παροχή της, όπως ιδίως αν επήλθε αισθητή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου. Αρμόδια για τη διαπίστωση της παύσης της συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων είναι η οικεία Επιτροπή Νομικής Βοήθειας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Συντονιστή.
2. Η νομική βοήθεια μπορεί να ανακληθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Επιτροπής Νομικής Βοήθειας κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Συντονιστή, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν δεν υπήρχαν κατά τον χρόνο παροχής της, όπως ιδίως εάν αυτή χορηγήθηκε βάσει ανακριβών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον δικαιούχο.
3. Με την απόφαση που παύει ή ανακαλεί τη χορήγηση νομικής βοήθειας, ο δικαιούχος μπορεί να υποχρεωθεί σε απόδοση των δαπανών του αρ. 4 παρ. 3 του παρόντος, από τις οποίες απαλλάχθηκε, εάν κατά το χρόνο που αυτές θα έπρεπε κανονικά να καταβληθούν συνέτρεχαν λόγοι παύσης ή ανάκλησης της νομικής βοήθειας. Η είσπραξη των σχετικών ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
4. Ο αιτών ή δικαιούχος νομικής βοήθειας δικαιούται να αιτηθεί ενώπιον της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας την ανάκληση ή τροποποίηση των πάσης φύσεως αποφάσεων που τον αφορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 8 και επόμενα του παρόντος και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
5. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ισχύουν για ένα έτος. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας υποχρεούνται να τα υποβάλουν εκ νέου στον ορισμένο για την υπόθεσή τους Συνήγορο.
6. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί αν αφορά διαφορετικά πραγματικά περιστατικά σε σχέση με την προηγουμένη ή εάν στο μεταξύ μεταβλήθηκε η οικονομική κατάσταση του αιτούντος. Η υποβολή συμπληρωματικής καθώς και νέας αίτησης, σε περίπτωση απόρριψης της προηγούμενης για τυπικούς λόγους, επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση.
7. Στην περίπτωση που έχουν παρασχεθεί νομικές συμβουλές πριν από τη δίκη, περαιτέρω νομική βοήθεια είναι δυνατόν να μην χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Συντονιστή, για λόγους σχετικούς με την ουσία της υπόθεσης, όπως, ιδίως, εάν καταστεί εφικτή η εξωδικαστική διευθέτηση της υπόθεσης, λόγω της οποίας καθίσταται προδήλως ασύμφορη η συνέχιση της δίκης, και υπό την προϋπόθεση ότι είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση του δικαιούχου στη δικαιοσύνη.

  • 30 Ιουνίου 2016, 19:53 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

    πρέπει να προβλέπεται και αίτηση επανεξέτασης ή ανάκλησης της απορριπτικής ή της ανακαλούσας την νομική βοήθεια πράξη της επιτροπής είτε στην ίδια επιτροπή με άλλη σύνθεση, είτε σε επιτροπή όμορου εφετείου, είτε στον υπουργό δικαιοσύνης εντός μιας αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τότε που έλαβε γνώση της απορριπτικής ή ανακλητικής πράξης ο αιτών .