Άρθρο 10 – Συνεδριάσεις Επιτροπής Νομικής Βοήθειας

1. Η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας συνεδριάζει καθημερινά, με πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση, για την εξέταση των αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επί των οποίων αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Συντονιστή. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ανάκλησης ή τροποποίησης της σχετικής απόφασης, η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του.
2. Κατά τις ως άνω τακτικές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας αποφασίζει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Συντονιστή, για τις περιπτώσεις ανάκλησης ή παύσης της παροχής νομικής βοήθειας, καθώς και για τις περιπτώσεις καταλογισμού δαπανών και αντικατάστασης Συνηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί, με κάθε πρόσφορο μέσο.
4. Η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας συνεδριάζει τακτικά για τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς της μία φορά κάθε τρίμηνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ή έκτακτα, εφόσον το ζητήσουν δύο μέλη της Επιτροπής. Κατά τις εισηγήσεις της λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των Δ.Σ. όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της οικείας εφετειακής περιφέρειας. Για τη διευθέτηση έκτακτων ζητημάτων με χαρακτήρα κατεπείγοντος μπορεί να επιλαμβάνεται και μόνος του ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

  • 4 Ιουλίου 2016, 17:52 | Λυκουργος Μηνακακης

    Η έκδοση απόφασης επί της αίτησης, εντός 3 εργασίμων ημερών, όταν οι αιτήσεις πολιτών στις υπηρεσίες του Δημοσίου απαντώνται σε προθεσμία 50 ημερών είναι σκανδαλώδης.

  • 4 Ιουλίου 2016, 17:45 | Λυκουργος Μηνακακης

    Ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του συστήματος νομικής βοήθειας που προτείνεται,έχοντας ως επιχειρησιακό κέντρο την καθημερινή λειτουργία μιας Επιτροπής,στις έδρες των Εφετειακών Περιφερειών, γεγονός που σημαίνει ατελείωτες μετακινήσεις και έξοδα για τον Πρόεδρο ή τα μέλη του ΔΣ, είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Αν τελικά δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο στο σύνολό του, οι Επιτροπές θα πρέπει να δημιουργηθούν σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο και να συνεδριάζουν όποτε συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός αιτήσεων (πχ. 10) ή μία φορά στις 15 μέρες, όποιο γίνει πιο γρήγορα.