Άρθρο 03 – Διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας

1. Η νομική βοήθεια παρέχεται είτε μετά από αυτεπάγγελτη ενέργεια του αρμόδιου να κρίνει σχετικά οργάνου είτε ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιποι όροι του παρόντος νόμου. Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών πριν την διαδικαστική πράξη για την οποία ζητείται νομική βοήθεια, ή πριν την απώτατη ημερομηνία στην οποία η παραδεκτή διενέργεια της αιτούμενης διαδικαστικής πράξης είναι εκ του νόμου εφικτή, και αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της διαδικαστικής πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την παροχή της. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δεν τηρείται, αν πρόκειται για περίπτωση υποχρεωτικού διορισμού συνηγόρου ή αν η προθεσμία δεν μπορούσε να τηρηθεί από τον αιτούντα για λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητά του.
2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, αποδεικτικά της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος (ιδίως έγγραφα ταυτότητας, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, εκκαθαριστικά σημειώματα, βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, υπεύθυνες δηλώσεις για το ύψος των καταθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και αποδεικτικά της κατοικίας ή διαμονής, καθώς και του καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα προς απόδειξη της εκπλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων.
3. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Πρωτοδικείου όπου διαμένει ο αιτών ή όπου ζητείται να παρασχεθεί η νομική βοήθεια και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Νομικής Βοήθειας της οικείας εφετειακής περιφέρειας, κατ’ άρθρο 9 του παρόντος, που φροντίζει να κοινοποιηθούν αμελλητί στον αρμόδιο Συντονιστή του άρθρου 10 του παρόντος.
4. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας που υποβάλλεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, καθώς και για την παύση ή ανάκληση της νομικής βοήθειας και για την περίπτωση καταλογισμού δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος, είναι η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας της εφετειακής περιφέρειας του Δικαστηρίου που είναι κατά τόπον αρμόδιο για την επίδικη διαφορά, η οποία αποφαίνεται κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Συντονιστή, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και επόμενα του παρόντος. Σε περίπτωση ποινικής υπόθεσης όπου υποχρεωτικά διορίζεται συνήγορος, αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης είναι και το δικαστικό όργανο, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αυτή.
5. Η απόρριψη της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας δεν αποκλείει την παροχή του ευεργετήματος της πενίας από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, όπου αυτό προβλέπεται, εφόσον τηρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
6. Το τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα, η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας συντάσσει και αποστέλλει στους Διευθύνοντες των οικείων πρωτοδικείων και εφετείων ημερήσια κατάσταση υπηρεσίας για τον επόμενο μήνα, με επαρκή αριθμό Συνηγόρων που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, από τους οποίους θα διοριστούν εκείνοι που θα ασκήσουν καθήκοντα εκπροσώπησης στις υποθέσεις ιδιωτικού, δημοσίου και ποινικού δικαίου.
7. Τα έγγραφα της παραγράφου 2 και κάθε σχετικό στοιχείο διατηρούνται καθ’ όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως την εξέταση του αιτήματος και το αργότερο έως ένα (1) έτος από την ολοκλήρωσή της. Η διατήρησή τους γίνεται σύμφωνα με τους όρους του ν. 3471/2006 (Α΄ 133).

 • 5 Ιουλίου 2016, 11:56 | Δρ.Παναγιώτης Μιλτιαδους

  ΠΡΕΠΕΙ να Υπάρξει σχετική ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ της όλης Διαδικασίας και ως ενημερώσαμε στο παρελθόν και τη Βουλή των Ελλήνων και τα όργανα του Κράτους και με την Υπογραφή και μόνο μιας σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης .

  Άρθρο 03 :
  Υπογραφή σχετικής έτοιμης από την Υπηρεσία, Υπεύθυνης Δήλωσης , » ότι Δηλώνω την πλήρη και Ολική Αλήθεια ότι είμαι ή με κατέστησε το Δημόσιο,( ή άλλως ), σε Άτομο με Ανεπαρκείς Πόρους Διαβίωσης και ότι, Συνολικά νόμιμα Έσοδα κερδίζω , τα διαθέτω για τα Βασικότατα και μόνο Έξοδα Διαβίωσης και Δηλώνω Ρητά και Αληθώς ότι ΔΕΝ μου αρκούν για να διαθέσω για οτιδήποτε άλλο , ως επίσης και για να πληρώσω για την νόμιμη Εκπροσώπιση μου από δικηγόρο για την δική μου περίπτωση.Δηλώνω επίσης Ρητά ότι εν γνώσει μου είναι ότι εάν υπόγράψω στην παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση , Ψευδώς , τότε θα είμαι έτοιμος να Υποστώ τις νόμιμες Κυρώσεις εναντίον μου για Ανάλογη νόμιμη και Δίκαιη αποζημίωση του Δημοσίου από εμένα.»

 • Άρθρο 03 «Διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας»
  Η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Η νομική βοήθεια παρέχεται είτε μετά από αυτεπάγγελτη ενέργεια του αρμόδιου να κρίνει σχετικά οργάνου είτε ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιποι όροι του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλέπονται, εφόσον απαιτούνται, τα εξής: α) παροχή στον δικαιούχο «ζωντανής βοήθειας (π.χ. διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, προσωπικό βοηθό) και β) διεξαγωγής της δίκης σε προσβάσιμη αίθουσα (στην περίπτωση ατόμου που είναι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου ή με κινητική αναπηρία εν γένει). Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών πριν την διαδικαστική πράξη για την οποία ζητείται νομική βοήθεια, ή πριν την απώτατη ημερομηνία στην οποία η παραδεκτή διενέργεια της αιτούμενης διαδικαστικής πράξης είναι εκ του νόμου εφικτή, και αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της διαδικαστικής πράξης, τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την παροχή της καθώς και αναφορά στις προαναφερθείσες περιπτώσεις α) και β) στην περίπτωση δικαιούχου με αναπηρία. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δεν τηρείται, αν πρόκειται για περίπτωση υποχρεωτικού διορισμού συνηγόρου ή αν η προθεσμία δεν μπορούσε να τηρηθεί από τον αιτούντα για λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητά του. Σε περίπτωση χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Για τον ορισμό διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα πραγματοποιείται επικοινωνία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.

 • 29 Ιουνίου 2016, 21:00 | Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

  το ότι δεν προβλέπεται δικαίωμα αίτησης επανεξέτασης ή προσφυγής κατά της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης για νομική προστασία είναι απαράδεκτο – θα μπορούσε να προβλέπεται εντός προθεσμίας λ.χ. τριών εργασίμων ημερών δικαίωμα αίτησης επανεξέτασης ή προσφυγής σε ένα όργανο, που θα μπορούσε να είναι το ίδιο ακόμα που απέρριψε ή ανακάλεσε με άλλη σύνθεση ή όμορης εφετειακής περιφέρειας