Άρθρο 33 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.