Άρθρο 28 – Αποζημίωση

1. Όταν το κράτος εκτέλεσης καθίσταται με αμετάκλητη απόφαση βάσει του δικαίου του υπεύθυνο για βλάβη που προκλήθηκε στον καθ’ ου ή στον καλόπιστο τρίτο από την εκτέλεση απόφασης που του διαβιβάστηκε από το Ελληνικό Κράτος, το τελευταίο αποζημιώνει το κράτος εκτέλεσης για το ποσό που αυτό υποχρεώθηκε να καταβάλει, στο μέτρο που η ζημιά δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κράτους εκτέλεσης. Υπό τις αυτές προυποθέσεις, η Ελλάδα ως κράτος εκτέλεσης αιτείται από το κράτος έκδοσης αποζημίωση για κάθε ποσό που κατέβαλε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει τις αξιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων προς αποκατάσταση της ζημίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών δύναται να καθορισθεί κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.