Άρθρο 02 – Αιτήματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων

Όταν υποβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέρους της Σύμβασης αίτημα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος δήμευσης σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 48 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και οι σχετικές με την παροχή δικαστικής συνδρομής διατάξεις.