Άρθρο 09 – Επιφυλάξεις και Δηλώσεις σχετικά με την Σύμβαση

α) Η Ελληνική Πολιτεία επιφυλάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 της Σύμβασης, του δικαιώματός της να μην εφαρμόσει το άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ και το άρθρο 9 παράγραφος 6.

β) Η Ελληνική Πολιτεία επιφυλάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 της Σύμβασης, να εφαρμόζει την παράγραφο 5 του άρθρου 46 μόνον υπό τον όρο της τήρησης του κανόνα της αμοιβαιότητας.

γ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Σύμβασης, ότι η παράγραφος 1 του ενλόγω άρθρου εφαρμόζεται μόνο στα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στα βασικά αδικήματα των άρθρων 2 και 3 του ν. 3691/2008.

δ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 της Σύμβασης, ότι δεν θα εφαρμόσει το άρθρο 3 παράγραφος 4.

ε) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 της Σύμβασης, ότι η παράγραφος 1 του ενλόγω άρθρου εφαρμόζεται μόνον όταν το βασικό αδίκημα συγκαταλέγεται σε εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008.

στ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 της Σύμβασης, ότι το ενλόγω άρθρο εφαρμόζεται μόνο στα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στα βασικά αδικήματα των άρθρων 2 και 3 του ν. 3691/2008.

ζ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 της Σύμβασης, ότι θα εφαρμόσει το άρθρο 19 μόνον εφόσον άρει την ανωτέρω υπό α’ επιφύλαξή της σε σχέση με το άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄.

η) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 της Σύμβασης, ότι θα εφαρμόζει την παράγραφο 2 του ενλόγω άρθρου μόνο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις θεμελιώδεις αρχές του νομικού της συστήματος.

θ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 της Σύμβασης, ότι δεν αποδέχεται τη δυνατότητα που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της ενλόγω παραγράφου.

ι) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 της Σύμβασης, ότι ορίζει ως Κεντρική Αρχή για την παραλαβή και αποστολή αιτημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς και για τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες προς εκτέλεση αρχές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων, αριθμός 96.

ια) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 της Σύμβασης, ότι είναι έτοιμη να αποδεχθεί και να εκτελέσει αιτήματα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελευταίο επιτρέπει την εξακρίβωση της γνησιότητας της διαβίβασης.

ιβ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 της Σύμβασης, ότι απαιτεί τα αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και τα έγγραφα που υποστηρίζουν τα αιτήματα αυτά, να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

ιγ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 της Σύμβασης, ότι οι πληροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από αυτήν στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας δεν μπορούν χωρίς προηγούμενη συναίνεσή της να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβασθούν από τις αρχές του αιτούντος μέρους, για έρευνες ή διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες που προσδιορίζονται στην αίτηση.

ιδ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 46 της Σύμβασης, ότι ορίζει ως Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών την Α΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί των οδών Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92.