Άρθρο 19 – Επιστροφή καταβληθέντων ποσών

1. Εάν το κράτος εκτέλεσης ευθύνεται σύμφωνα με το δίκαιό του για ζημία που προκλήθηκε σε ένα από τα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο Δέκατο έβδομο παράγραφος 1 από την εκτέλεση μιας απόφασης δέσμευσης, το Ελληνικό κράτος, ως κράτος έκδοσης, αποδίδει στο κράτος εκτέλεσης τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν στο εν λόγω μέρος, ως αποζημίωση λόγω της ευθύνης αυτής, εκτός εάν η ζημία οφείλεται αποκλειστικά σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κράτους εκτέλεσης. Εάν μέρος της ζημίας οφείλεται αποκλειστικά σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κράτους εκτέλεσης, μειώνεται αναλόγως το ποσό που αποδίδεται.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση που το Ελληνικό κράτος καταβάλει αποζημίωση ως κράτος εκτέλεσης. Η αίτηση απόδοσης των καταβληθέντων ποσών υποβάλλεται στο κράτος έκδοσης από τον Υπουργό Οικονομικών.

3. Με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγονται οι διατάξεις του Ελληνικού δικαίου για αξιώσεις αποζημίωσης φυσικών ή νομικών προσώπων.