Άρθρο 03 – Αιτήματα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων

Όταν υποβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέρους της Σύμβασης αίτημα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αμέσως ή εμμέσως προϊόν ποινικών αδικημάτων ή αποκτήθηκαν με το προϊόν αυτό ή χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη τέτοιων αδικημάτων, το αίτημα υποβάλλεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο αποφασίζει με βούλευμά του, εφαρμόζοντας αναλόγως το άρθρο 46 παράγραφος 2 του ν. 3691/2008. Κατά του βουλεύματος επιτρέπεται έφεση και κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών αναίρεση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 492 και 504 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.