Άρθρο 11 – Πεδίο εφαρμογής

1. Η αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. προϋποθέτει η πράξη για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση να συνιστά έγκλημα, για το οποίο χωρεί αντίστοιχα δέσμευση ή δήμευση σύμφωνα με τους Ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της από το κράτος έκδοσης.
2. Η αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης επιτρέπεται χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης, εφόσον τιμωρούνται στο κράτος αυτό με στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας είναι τουλάχιστον τρία έτη:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) τρομοκρατικές πράξεις,
γ) εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία,
δ) εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων,
ε) παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
στ) παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,
ζ) εγκλήματα δωροδοκίας,
η) εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.,
θ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
ι) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, περιλαμβανομένου του ευρώ,
ια) εγκλήματα σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
ιβ) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
ιγ) παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα,
ιδ) ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και βαριά σωματική βλάβη,
ιε) παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών,
ιστ) απαγωγή, παράνομη κατακράτηση, αρπαγή και ομηρία,
ιζ) εγκλήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας,
ιη) οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες,
ιθ) παράνομη εμπορία και διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,
κ) υπεξαίρεση και απάτη,
κα) αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση,
κβ) παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,
κγ) πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και παράνομη διακίνηση αυτών,
κδ) πλαστογραφία μέσων πληρωμής,
κε) παράνομη διακίνηση ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,
κστ) παράνομη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,
κζ) εμπορία κλεμμένων οχημάτων,
κη) βιασμός,
κθ) εμπρησμός εκ προθέσεως,
λ) εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
λα) αεροπειρατεία και πειρατεία,
λβ) δολιοφθορά.