Άρθρο 25 – Ένδικα μέσα – εγγυήσεις

1. Ο καθ’ ου η εκτέλεση και κάθε τρίτος που δικαιολογεί έννομο συμφέρον δικαιούνται να προσφύγουν εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της διάταξης που αναφέρεται στο άρθρο Εικοστό πρώτο ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Συμβουλίου Εφετών, το οποίο αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν. Η προσφυγή ασκείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 322 παρ. 3 ΚΠΔ. Κατά του βουλεύματος επιτρέπεται αναίρεση στον εισαγγελέα και τον προσφεύγοντα μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση του βουλεύματος.

2. Με την προσφυγή δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσης της απόφασης δήμευσης.

3. Η υποβολή της προσφυγής και η προθεσμία της αναστέλλουν την διάθεση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων κατ’ άρθρο Εικοστό έκτο.

4. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.