Άρθρο 27 – Διάθεση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων

1. Εάν δεν συμφωνηθεί άλλως μεταξύ του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών και της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης,
α) χρηματικά ποσά αξίας μέχρι 10.000 ευρώ περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 552Α ΚΠΔ, ενώ
β) μεγαλύτερα ποσά περιέρχονται κατά 50% στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά το υπόλοιπο μέρος μεταβιβάζονται στο κράτος έκδοσης.

2. Μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία:
α) είτε περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 552Α ΚΠΔ, εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και στην συνέχεια εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος,
β) είτε μεταφέρονται στο κράτος έκδοσης, εκτός αν αυτά αποτελούν πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ. 133/1998 (ΦΕΚ Α΄ 106).

3. Ο τρόπος διάθεσης των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων κατά τις προηγούμενες παραγράφους ρυθμίζεται με την διάταξη που εκδίδει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών σύμφωνα με το άρθρο Εικοστό πρώτο παράγραφος 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών δύναται να καθορισθεί κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.