Άρθρο 17 – Μεταγενέστερη μεταχείριση των δεσμευμένων στοιχείων

1. Το περιουσιακό στοιχείο παραμένει υπό δέσμευση στην Ελλάδα, έως ότου δοθεί οριστική απάντηση στην αίτηση που υποβάλλεται βάσει του άρθρου Δωδέκατου παράγραφος 2.

2. Μετά από διαβούλευση με το κράτος έκδοσης, το Ελληνικό κράτος δύναται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, να θέτει τους προσήκοντες όρους ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, προκειμένου να περιορίζει την διάρκεια δέσμευσης του περιουσιακού στοιχείου. Εάν, σύμφωνα με τους όρους αυτούς, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να προβεί στην άρση του μέτρου, ενημερώνει το κράτος έκδοσης και του δίνει την δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

3. Μετά την κοινοποίηση από τις αρχές του κράτους έκδοσης στις Ελληνικές δικαστικές αρχές της άρσης της απόφασης δέσμευσης, αίρεται με επιμέλεια του αρμόδιου ανακριτή, το ταχύτερο δυνατόν, το ληφθέν σε εκτέλεση της απόφασης μέτρο. Αντίστοιχη υποχρέωση για κοινοποίηση της άρσης της απόφασης δέσμευσης έχουν και οι Ελληνικές δικαστικές αρχές, όταν κράτος έκδοσης είναι το Ελληνικό.

4. Οι αιτήσεις μεταφοράς αποδεικτικών στοιχείων του άρθρου Δωδέκατου παράγραφος 2 υποβάλλονται στον αρμόδιο ανακριτή με τη διαδικασία που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης δικαστικής συνδρομής. Οι αιτήσεις αυτές δεν μπορούν ποτέ να απορριφθούν λόγω μη συνδρομής του διττού αξιοποίνου, εφόσον αφορούν αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο Δέκατο παράγραφος 2 και τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με ποινή φυλάκισης, το ανώτατο όριο της οποίας είναι τουλάχιστον τρία έτη.