Άρθρο 26 – Πολλαπλές αποφάσεις δήμευσης

Εάν στον αρμόδιο για την εκτέλεση Εισαγγελέα Εφετών έχουν διαβιβασθεί:
α) δύο ή περισσότερες αποφάσεις δήμευσης, οι οποίες αφορούν σε χρηματικό ποσό και έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώ δεν υπάρχουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για την εκτέλεση όλων των αποφάσεων, ή
β) δύο ή περισσότερες αποφάσεις δήμευσης, οι οποίες αφορούν στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο,
ο Εισαγγελέας αποφασίζει ποια απόφαση θα εκτελεσθεί, με βάση καταρχήν την ημερομηνία διαβίβασης των αποφάσεων αυτών, συνεκτιμώντας, όμως, όλες τις περιστάσεις και ιδίως την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων, την ύπαρξη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, την βαρύτητα των αντίστοιχων αδικημάτων και τον τόπο τέλεσής τους.