Άρθρο 08 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η κατάρτιση έγκυρης συμφωνίας για προσφυγή στη διαμεσολάβηση καθώς και η κλήση για υποχρεωτική προσφυγή στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αναστέλλει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και δικαιωμάτων καθώς και τις δικονομικές προθεσμίες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261, 262 και 263 του ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που ανεστάλησαν, αρχίζουν και πάλι έξι (6) μήνες μετά τη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση από καθένα των μερών στο άλλο μέρος και τον διαμεσολαβητή ή την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση ή κατάργηση της διαμεσολάβησης. Εάν η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει αιρέσεις ή προθεσμίες (άρθρα 201, 202, 210 ΑΚ) ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ισχύος της, η κατά τα ανωτέρω παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που ανεστάλησαν, επανεκκινούν και πάλι έξι (6) μήνες μετά την πλήρωση της αιρέσεως ή την παρέλευση της προθεσμίας ή της προϋπόθεσης.

 • 31 Δεκεμβρίου 2017, 20:36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΚΟΥ

  Παναγιώτα Λουκάκου Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια άρθρο 8 Η προθεσμία αυτή πρέπει να αρχίζει από την σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης το οποίο συντάσσεται από το διαμεσολαβητή αμέσως μόλις κάποιο από τα μέρη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στη διαδικασία .

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 23:38 | Λυριστής Σάββας – Ζιώγα Δέσποινα

  Ορθότερη η επιλογή του νομοθέτη για αναστολή της παραγραφής σε σχέση με την προγενέστερη διάταξη του ν.3898/2010 που προέβλεπε διακοπή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταχρηστική προσφυγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 19:47 | Αικατερίνη Τσελίκη

  Αντίστοιχα, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η διάταξη του άρθρου 11 («Επίπτωση των διαδικασιών ΕΕΔ στην προθεσμία παραγραφής και την αποσβεστική προθεσμία») της Κ.Υ.Α. 70330οικ (ΦΕΚ Β’ 1421/09.07.2015) «Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών», που αποτελεί αντιγραφή της ισχύουσας διάταξης του άρθρου 11 του Ν. 3898/2010, ώστε να μην γίνεται κατάχρηση των διαδικασιών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
  Ευχαριστώ.
  Αικατερίνη Κ. Τσελίκη
  Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 16:12 | Βλαστού Αρετή

  Μία διευκρίνιση: επειδή στο άρθρο γίνεται λόγος για αναστολή προθεσμιών, μήπως η ορθή διατύπωση θα ήταν ότι οι προθεσμίες «συνεχίζουν» και όχι «αρχίζουν»; Διαφορετικά, θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση, ούτως ώστε οι προθεσμίες να διακόπτονται και όχι να αναστέλλονται (ΑΚ 255, 257, 261).