Άρθρο 09 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1 . Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ κατά τους νόμιμους τύπους, ως εξής:
1. Πέντε δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εκ των οποίων ένας με βαθμό Αρεοπαγίτη ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και οι λοιποί με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών με εμπειρία ή εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση, μετά από γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
2. Δύο καθηγητές, εν ενεργεία ή ομότιμοι, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με εμπειρία στη διαμεσολάβηση, προερχόμενους από περισσότερα του ενός εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουλάχιστον δε ένας από Νομική Σχολή.
3. Δύο διαπιστευμένους διαμεσολαβητές – εκπροσώπους της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας μετά από γνώμη της εν λόγω ολομέλειας
4. Τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκ των υπηρετούντων στην Κεντρική Υπηρεσία ή στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Δ.Δ.Α.Δ ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή ως ειδικοί συνεργάτες
5. Ένα διαμεσολαβητή εκπρόσωπο επαγγελματικών φορέων της χώρας μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Δύο διαμεσολαβητές μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.
3. Όλα τα παραπάνω μέλη ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους κατά την ίδια διαδικασία.
4. Κανένα μέλος από την ανωτέρω Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, καθώς και τυχόν τρίτα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη σε κάποια από τις υποεπιτροπές του άρθρου 10 του παρόντος, δεν επιτρέπεται να διατηρεί ή να διατηρούσε, τουλάχιστον την τελευταία διετία, οποιουδήποτε είδους σχέση με φορείς εκπαίδευσης του παρόντος νόμου.
5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα θητεία. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης δεν αντικαθίστανται εκ μόνου του λόγου ότι απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία διορίσθηκαν σε αυτήν.
6. Χρέη Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης εκτελεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή των Δικαστηρίων ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι διατίθενται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση από την Υπηρεσία τους στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης. Για τη διάθεση εκδίδεται Υπουργική Απόφαση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί απόσπασης ή διάθεσης και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης.

 • Είναι ακατανόητος και αντιπαραγωγικός ο αποκλεισμός από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης προσώπων που είχαν σχέση με φορείς εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Οι φορείς αυτοί έχουν κατ’ εξοχήν γνώση του αντικειμένου και θα πρέπει να εκπροσωπούνται στην Επιτροπή.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 13:33 | Γιαννοπούλου Ζωή, ΔΝ, Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεαολαβητών Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

  Καλησπέρα σας και Καλή Χρονιά,
  Σηματοδοτώντας μια νέα, πολλά υποσχόμενη, αντιμετώπιση των νομικών και μη διαφορών μας ως κοινωνία χαιρετίζουμε το παρόν νομοθέτημα με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ένα νομοθέτημα το οποίο ξεπερνά σε καινοτομία πολλά αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Όπως κάθε τί καινοτόμο θα χρειαστεί τον χρόνο και την απαραίτητη ευελεξία ενσωμάτωσης και εν τέλει αφομοίωσης του θερμού στα ελληνικά δεδομένα.
  Λαμβανομένων υπόψη των αυξημένων ποιοτικά και ποσοτικά αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κρίνεται απαραίτητη η συνέργεια με τα ινστιτούτα κατάρτισης διαμεσολαβητών, τα οποία έχουν ήδη εκπαιδεύσει το σύνολο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, έχουν προβεί σε μετεκπαιδεύσεις, διαγωνισμούς διαμεσολάβησης, σεμινάρια κτλ και στηρίζουν και τροφοδοτούν στην πράξη τους διαμεσολαβητές σε όλα τα στάδια άσκησης της δραστηριότητας τοιυς.
  Η γνώση και η εμπειρία που μεταλαμπαδεύονται αποτελούν εχέγγυα ασφαλούς και ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Όπως σε κάθε αντικείμενο, αντίστοιχα και στη διαμεσολάβηση, ο ακαδημαϊκος τομέας και το περιβάλλον εργασίας πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται αποσκοπώντας εν γέρνει στην αρτιότερη παροχή των υπηρεσιών.
  Κρίνεται απαραίτητη στην Επιτροπή η εκπροσώπηση τους.
  Σας ευχαριστώ.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 13:22 | Πελαγία Χριστονάκη

  Πολυπληθής Επιτροπή, χωρίς σαφή εξειδίκευση και εμπειρία στη Διαμεσολάβηση, στην οποία εκπροσωπούνται ελάχιστα οι Διαμεσολαβητές, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν έχουν ένα ενιαίο φορέα, ενώ προκλητική είναι η συμμετοχή ειδικού επιστημονικού προσωπικού από το ΠΟΛΙΤΙΚΟ γραφείο του Υπουργού ΔΔΑΔ.

 • Θα θέλαμε να επισημάνουμε δυο θέματα σχετικά με την παρούσα διάταξη: α) προτείνουμε τη μείωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης σε 9 άτομα θεωρώντας πως μια επιτροπή 30 μελών (15 τακτικά και 15 αναπληρωματικά) είναι πολύ μεγάλη και διατρέχει τον κίνδυνο να μην είναι όσο λειτουργική και αποτελεσματική απαιτείται και β) θεωρούμε σημαντικό να έχουν παρουσία στην επιτροπή οι τρεις συλλογικοί φορείς διαμεσολάβησης που υπάρχουν σήμερα στη χώρα, δηλαδή ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών, η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών και το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, ορίζοντας στην Επιτροπή από έναν εκπρόσωπό τους με διάρκεια ενός έτους, ώστε να εκπροσωπούνται και οι τρεις σύλλογοι στη διάρκεια κάθε θητείας.

 • Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η σύνθεση της ΚΕΔ; τι κομίζει στην επιτροπή καθεμία κατηγορία;