Άρθρο 21 – ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών (εφεξής «Φορέας»), που λειτουργεί με άδεια που χορηγείται κατόπιν ειδικής και αιτιολογημένης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, είναι:
Α. Αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δικαίωμα σύστασης της οποίας έχουν:
α) ένας δικηγορικός σύλλογος ή περισσότεροι από κοινού της αυτής Εφετειακής Περιφέρειας
β) ένας ή περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι της αυτής εφετειακής περιφέρειας, σε σύμπραξη με επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην ίδια εφετειακή περιφέρεια .
Στις περιπτώσεις α’ και β’ είναι δυνατή η σύμπραξη και με φορέα κατάρτισης της αλλοδαπής εγνωσμένου κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και εμπειρία στην παροχή εκπαίδευσης διαμεσολάβησης και γενικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών ή στη διενέργεια διαμεσολαβήσεων.
Οι ανωτέρω φορείς θα ασκούν τη λειτουργία τους εντός της περιφέρειας της εφετειακής έδρας τους.
Β. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ΑΕΙ, το οποίο παρέχει σχετικό πρόγραμμα, η λειτουργία των οποίων διέπεται αποκλειστικά από τις οικείες διατάξεις περί λειτουργίας των ΑΕΙ.
2. Ο Φορέας έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
3. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο διευθυντικό προσωπικό: α) ένα Διευθυντή του Φορέα και β) ένα Διευθυντή Κατάρτισης. Οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών σχολής της αλλοδαπής.
4. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί διοικητικό προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη.
5. O σκοπός του Φορέα είναι:
α) ο σχεδιασμός προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστο ογδόντα (80) ωρών, ως και,
β) ο σχεδιασμός προγραμμάτων μετεκπαίδευσης πέραν των 80 ωρών της βασικής εκπαίδευσης των υποψηφίων διαμεσολαβητών, για την περαιτέρω απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιμόρφωσης αυτών, αναγκαίων για την άσκηση της διαμεσολάβησης.
6. Ο Φορέας Κατάρτισης υποχρεούται να συνεργάζεται με ικανό αριθμό εκπαιδευτών προκειμένου να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές. Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει οκταετή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό του αντικείμενο και
α) να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή,
β) να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε συναφή επιστημονικό κλάδο (ιδίως νομικής επιστήμης, ή επιστημών οικονομίας ή διοίκησης, ή κοινωνικών επιστημών, ή τεχνολογίας και κατασκευών) και να έχει τουλάχιστον 80 ώρες εκπαίδευσης επιπλέον της βασικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση ή,
γ) να διαθέτει εμπειρία στη διαμεσολάβηση, η οποία προκύπτει είτε λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών, είτε λόγω συμμετοχής σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής ή βοηθός διαμεσολαβητή ή νομικός παραστάτης, είτε λόγω συμμετοχών σε συνέδρια, σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα συναφή με τη διαμεσολάβηση.
δ) Σε δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς με τουλάχιστον οκταετή υπηρεσία και εφόσον αυτοί έχουν δικαστική εμπειρία ή επιστημονική εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση, μπορούν να ανατίθενται καθήκοντα εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών και δικαστικών μεσολαβητών, αποκλειστικά και μόνον σε Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) των ΑΕΙ. Τα καθήκοντα αυτά λογίζονται ως δικαστικά, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν.1756/1988 όπως κάθε φορά ισχύει, μη εμπίπτοντα σε καμία περίπτωση στα ασυμβίβαστα του άρθρου αυτού.
7. Ο αριθμός των υποψήφιων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε εκπαιδευτικό κύκλο στα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι ένα (21). Οι εκπαιδευτές δεν δύνανται να είναι λιγότεροι από δύο (2) για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 14:05 | Πελαγία Χριστονάκη

  Υποχρέωση των Δικηγορικών Συλλόγων για εκπαίδευση των μελών τους ως παραστατών στη Διαμεσολάβηση ΔΩΡΕΑΝ, θα πρέπει να προβλεφτεί με κάποιο τρόπο. Το έχουμε εξαντλήσει με τις εκπαιδέυσεις Διαμεοσλαβητών …

 • Φορέας Κατάρτισης που πρέπει ρητά να αναφερθεί στο άρθρο 21 είναι το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο του Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ’, που έχει ιδρυθεί με το ΦΕΚ 993/28 Μαϊου 2015, το οποίο διέπεται αποκλειστικά από τις οικείες διατάξεις περί λειτουργίας των ΑΕΙ και οι σκοποί, το αντικείμενο και το έργο του είναι απόλυτα σύμφωνοι με την κατάρτιση και την προώθηση της διαμεσολάβησης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του (http://sociology.panteion.gr/index.php?p=content&section=2&id=259&lang=el). Το Εργαστήριο αποτελεί θεσμικό εταίρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας) στην εκπαίδευση των Επιμελητών Ανηλίκων (Σύνδεσμος Επιμελητών Ανηλίκων) για το θεσμό της συνδυαλλαγής και της διαμεσολάβησης.
  Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Βασιλική Αρτινοπούλου, με εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο πεδίο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και της διαμεσολάβησης.
  Εφόσον υπάρχει και λειτουργεί ήδη από το 2015 στην Ελλάδα ad hoc ακαδημαϊκός κι ερευνητικός φορέας για τη διαμεσολάβηση και μάλιστα σε δημόσιο ΑΕΙ, προτείνουμε για λόγους ακαδημαϊκής τάξης και ευνομίας να ληφθεί υπόψιν η θεσμική λειτουργία του ‘ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ’ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και να αναφερθεί ρητά είτε με προσθήκη σχετικής παραγράφου στο άρθρο 21, είτε ως συνεργαζόμενος φορέας/ θεσμικός εταίρος με το υπό ίδρυση Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Β του άρθρου 21.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 11:50 | Γεώργιος Γραβιάς δικηγόρος-διαμεσολαβητής

  Μολονότι κρίνεται ως επιβεβλημένη η ρύθμιση των θεμάτων εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, κατά την εκτίμησή μου η νέα ρύθμιση δεν αίρει τα προβλήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο ούτε προσαρμόζεται σε αυτό με την παροχή δικαιώματος σε ΑΕΙ
  (η αναφορά σχετίζεται με όσα έχουν δημοσιευθεί σχετικά πχ https://www.lawspot.gr/nomika-nea/sto-dikastirio-tis-ee-parapempetai-i-ellada-gia-toys-periorismoys-stis-ypiresies)

 • Στο άρθρο 21 παρ.7, η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων σε 21 εγείρει προβληματισμούς ως προς την παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσής τους.

 • Στην παράγραφο 1 θεωρούμε πως αποτελεί αναιτιολόγητο περιορισμό η άσκηση λειτουργίας των φορέων κατάρτισης εντός της περιφέρειας της εφετειακής τους έδρας με συνέπεια να περιορίζεται ο ποιοτικός και ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων. Επιπλέον θεωρούμε περιοριστικό του ανταγωνισμού το να μην παρέχεται δικαίωμα ίδρυσης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ιδιωτικούς φορείς όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και να προβλέπεται μόνο η προσθήκη Κέντρων Δια βίου Μάθησης των ΑΕΙ Στην παράγραφο 2 θεωρούμε χρήσιμο να διευκρινιστεί αν τα παραπάνω κέντρα δια βίου μάθησης έχουν την ουσιαστική οικονομική αυτοτέλεια όπως αυτή προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο. Στην παράγραφο 3 προτείνουμε τουλάχιστον ο Δ/ντής Κατάρτισης του Φορέα να έχει διαπίστευση διαμεσολαβητή. Στην παράγραφο 5β πρέπει να προβλεφθεί όχι μόνο ο σχεδιασμός προγραμμάτων μετεκπαίδευσης αλλά και η παροχή τους από τον φορέα. Στην παράγραφο 6 θεωρούμε πως η διατύπωση των κριτηρίων δημιουργεί τις προϋποθέσεις να γίνουν εκπαιδευτές πρόσωπα που δεν έχουν επάρκεια για τον συγκεκριμένο ρόλο. Συμφωνούμε με τη γενική αρχή ο εκπαιδευτής να είναι διαμεσολαβητής, προτείνουμε να έχει δεκαετή (αντί 8ετή) επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό του αντικείμενο (άρα ηλικία περίπου 35 ετών), και στη συνέχεια να διαθέτει έστω ένα από τα παρακάτω κριτήρια: α) να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και 100 ώρες εκπαιδευτικής εμπειρίας στο αντικείμενο της διαμεσολάβησης ή των διαπραγματεύσεων (ως βοηθός εκπαιδευτή) ή β) να έχει τουλάχιστον 200 ώρες εκπαιδευτικής εμπειρίας (ως βοηθός εκπαιδευτή) & τουλάχιστον 80 ώρες εκπαίδευσης επιπλέον της βασικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση μεταξύ των οποίων και ειδική εκπαίδευση εκπαιδευτή διαμεσολαβητών, ή γ) να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 500 ωρών ως εκπαιδευτής διαμεσολαβητών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή δ) να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση εκπαιδευτή διαμεσολαβητών, να έχει εκπαιδευτική εμπειρία 100 ωρών (ωε βοηθός εκπαιδευτή) και τουλάχιστον 30 διαμεσολαβήσεις. Για το θέμα των δικαστών θα προτείναμε ως απαραίτητη προϋπόθεση την επιστημονική τους εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση με την μορφή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή εναλλακτικά την εκπαίδευσή τους στη διαμεσολάβηση.

 • παρ.4 (α): ποιος ο λόγος που διπλασιάστηκαν οι ώρες της βασικής εκπαίδευσης; στο μέτρο που είμαι σε θέση να γνωρίζω, η διεθνής πρακτική είναι 40-50 ώρες για την βασική εκπαίδευση. Θα πρότεινα να διατηρήσετε την βασική εκπαίδευση στις 40-50 ώρες και να εισάγετε υποχρεωτική μετεκπαίδευση για διαμεσολαβητές που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ειδικής φύσεως υποθέσεις, όπως π.χ. (όχι τυχαίο το παράδειγμα!) για οικογενειακές υποθέσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα και ξεχωριστό μητρώο διαμεσολαβητών (με υποχρέωση διαρκούς εξέλιξης, μετεκπαίδευσης) εξειδικευμένων σε αυτόν τον τομέα.

  παρ. 4 (β): εφόσον -πολύ ορθά, δεδομένης της διαρκούς εξέλιξης- διατηρείται η υποχρέωση διαρκούς μετεκπαίδευσης, σκόπιμο θα ήταν να υποχρεωθούν οι φορείς κατάρτισης να παρέχουν και κάποιες υπηρεσίες δωρεάν, π.χ. ημερίδες εξειδικευμένων γνώσεων ή συνεδρίες προσομοιώσεων, ούτως ώστε να μην καταστεί η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης «προνόμιο λίγων».