Άρθρο 14 – ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να διεξάγει τη διαμεσολάβηση με βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας των μερών. Ο διαμεσολαβητής μεριμνά ούτως ώστε τα μέρη να κατανοούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς και το ρόλο αυτού και όλων των συμμετεχόντων, ενημερώνοντας τα μέρη ότι είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν από τη διαδικασία χωρίς αιτιολογία ή ποινή.
2. Ο διαμεσολαβητής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από την έναρξη της διαμεσολάβησης τα μέρη έχουν κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για υπαγωγή της διαφοράς τους στη διαμεσολάβηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των διατάξεων που ενδεχομένως διέπουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που βαρύνουν το διαμεσολαβητή και τα μέρη.
3. Ο διαμεσολαβητής μεριμνά για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας και διασφαλίζει ότι τα μέρη έχουν επαρκή δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή.
4. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να περατώσει τη διαμεσολάβηση, μετά από αιτιολογημένη ενημέρωση των μερών, εφόσον:
α) επέρχεται διευθέτηση της διαφοράς η οποία είναι προφανώς αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη, ή
β) θεωρεί ότι η συνέχιση της διαμεσολάβησης είναι απίθανο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς.
5. Ο διαμεσολαβητής λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διευθέτηση που θα εξευρεθεί για την επίλυση της διαφοράς είναι προϊόν γνώσης και εμπεριστατωμένης συναίνεσης όλων των μερών, καθώς επίσης και ότι όλα τα μέρη κατανοούν τους όρους της συμφωνίας.
6. Ο διαμεσολαβητής οφείλει να ενημερώνει τα μέρη για τον τρόπο που μπορούν να καταστήσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, όπου αυτό είναι δυνατό, εκτελεστή.

 • Αρθρο 14 – Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών – Διαδικασία

  Παρ. 3
  Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει όχι μόνο ότι τα μέρη έχουν επαρκή δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή αλλά και ότι τα μέρη μπορούν να έχουν δυνατότητα να αποφασίσουν την τελική συμφωνία στη διαφορά που τους απασχολεί. Αυτο σημαίνει οτι ο Διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει εκ των προτέρων (στο στάδιο της προετοιμασίας της διαδικασίας) αν υπάρχει ανισσοροπία δυνάμεων, βία και πειθαναγκασμός ή έλλειψη σωστής και έγκυρης εξουσιοδότησης και πληρεξουσίου σε περίπτωση που ένα μέρος εκπροσωπεί εταιρεία ή οργανισμό, τα οποία αν δεν αναγνωρίσει ο Διαμεσολαβητής μπορεί να οδηγήσουν τη διαμεσολάβηση σε αδιέξοδο και αποτυχία. Τα άτομα δρουν ανεξάρτητα και είναι υπόλογα για τις επιλογές τους. Τα μέρη αναζητούν τις διαδρομές που θα εξυπηρετήσουν το ατομικό τους συμφέρον ωστόσο, για να είναι επιτυχημένα κατά τη διαπραγμάτευση και τα δύο μέρη πρέπει να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Οι άνθρωποι διαθέτουν την ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους και αυτό χρειάζεται να εξασφαλίσει ο Διαμεσολαβητής.
  Βικτωρία Λιούτα
  Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

 • Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής: Ο διαμεσολαβητής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από την έναρξη της διαμεσολάβησης τα μέρη, οι νομικοί τους παραστάτες και κάθε τρίτος που συμμετέχει στη διαδικασία έχουν κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για υπαγωγή της διαφοράς τους στη διαμεσολάβηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των διατάξεων που ενδεχομένως διέπουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που βαρύνουν όλους τους παραπάνω.

 • 31 Δεκεμβρίου 2017, 20:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΚΟΥ

  Παναγιώτα Λουκάκου Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Άρθρο 16 παρ.4 Τα παραπάνω μπορούν να αποβούν ιδιαιτέρως επίφοβα για το διαμεσολαβητή καθώς κάθε μέρος μετά την υπογραφή συμφωνίας θα δύναται κατά το δοκούν να ισχυρίζεται ότι δήθεν η συμφωνία ήταν προϊόν μεροληψίας του διαμεσολαβητή . Αδυνατώ να αντιληφθώ τι κακούργημα θα μπορούσε να διαπράξει ένας διαμεσολαβητής ως πρόσωπο που δεν αποφασίζει αλλά απλά διευκολύνει το διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ των μερών . Έχω την εντύπωση πως οι συγκεκριμένες προβλέψεις δηλώνουν ελλιπή εμπειρία και κατανόηση του θεσμού , της λειτουργίας της διαδικασίας και του ρόλου του διαμεσολαβητή ο οποίος δεν αποφασίζει, όπως ένας δικαστής, αφού στη διαμεσολάβηση τα μέρη είναι πάντα εκείνα που αποφασίζουν για το περιεχόμενο της συμφωνίας τους.

 • 31 Δεκεμβρίου 2017, 20:41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΚΟΥ

  Παναγιώτα Λουκάκου Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Άρθρο 14 παρ.5 Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί καθήκον του διαμεσολαβητή αλλά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους οι οποίοι ως νομικοί παραστάτες και σύμβουλοι των πελατών τους , πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης των εντολέων τους, προσφέρουν αμοιβόμενες υπηρεσίες συμμετέχοντας υποχρεωτικά στη διαδικασία αυτές τις υπηρεσίες . Η διατύπωση αυτή είναι άστοχη και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις τόσο για το ρόλο του διαμεσολαβητή όσο και για το ρόλο των δικηγόρων .