Άρθρο 23 – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

1. Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές υποβάλλουν αίτηση στον Φορέα για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα βασικής εκπαίδευσης, εφόσον προσκομίσουν τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή και απόσπασμα ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του νόμου 3528/2007.

  • 29 Δεκεμβρίου 2017, 14:19 | Don Lope de Aguirre

    Στην προτεινόμενη διάταξη αναφέρται η φράση «εφόσον προσκομίσουν τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος». Η ρύθμιση θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε κατόχους τίτλου σπουδών νομικών σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών νομικών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή. Είναι αδιανόητο ένας μη νομικός να αναλαμβάνει τέτοια καθήκοντα, ανεξαρτήτως της εκπαίδευσης που ακολουθεί.