Άρθρο 26 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ

1.Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης παρέχει πληροφόρηση στο ευρύ κοινό σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης και τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες των διαμεσολαβητών.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Διαμεσολαβητών, σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά και το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Σε κάθε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός μητρώου.
4. Το Μητρώο Διαμεσολαβητών περιέχει υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή:
α) τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας του, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, τον αριθμό μητρώου του και τον ΚΑΔ (εφόσον έχει και ασκεί το επάγγελμα του διαμεσολαβητή),
β) το είδος της βασικής επαγγελματικής του δραστηριότητας, τον τίτλο των βασικών σπουδών και τους τυχόν μεταπτυχιακούς τίτλους του,
γ) τον Φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών του οποίου ολοκλήρωσε και τις ώρες διδασκαλίας του προγράμματος αυτού,
δ) τυχόν μετεκπαιδεύσεις ως και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες του, συναφείς με την διαμεσολάβηση.
5. Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης για κάθε αλλαγή των, κατά τα ανωτέρω στοιχείων του, η οποία ελέγχει αυτά και δύναται να καλεί τον διαμεσολαβητή σε διευκρινίσεις.
6. Διαμεσολαβητής, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τις διατάξεις που προβλέπονται στο κράτος-μέλος ώστε νομίμως να ασκεί το επάγγελμα του διαμεσολαβητή, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από αίτησή του. Η αίτηση θα συνοδεύεται από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων που πιστοποιούν αυτή του την ιδιότητα και θα πραγματοποιείται η εγγραφή του έπειτα από έλεγχο αυτών και έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Η τελευταία εξετάζει τη νομιμότητα των εγγράφων τα οποία προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος, κάνοντας κατά την κρίση της χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου, προς τούτο, μέσου και τρόπου.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 14:28 | Πελαγία Χριστονάκη

  το βιογραφικό του κάθε διαμεσολαβητή δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στο Μητρώο. Μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να το αναζητά από την ιστοσελίδα του κάθε διαμεσολαβητή. Δεν είναι βάση προώθησης το μητρώο. Απαιτούνται τα ελάχιστα στοιχεία για τη διαπίστευσή του και την αναγκαία μετεκπαίδευσή του.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 12:46 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ

  Η δημιουργία του μητρώου αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση του θεσμού.

  Στο μητρώο να υπάρχει link με το βιογραφικό του κάθε πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, όπως γίνεται και σε άλλο μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

  Ο διαμεσολαβητής βοηθάει τα μέλη να επιλύσουν τις διαφορές τους και δεν είναι απαραίτητο να είναι γνώστης ειδικών νομικών, οικονομικών κοκ θεμάτων.
  Η κατάρτιση όμως του διαμεσολαβητή, οι δεξιότητες του, η εμπειρία του, τα πτυχία του και η επιμόρφωση του αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής για τα μέρη .

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 20:32 | Ράνια Σπυρίδωνος

  Πρόβλεψη-Διευκρίνιση για τους ΉΔΗ διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και εγεγραμμένους στο ισχύον Μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν θα γίνει?

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 23:47 | Πέλλα Τσαχάκη

  Προτείνω το Μητρώο Διαμεσολαβητών να περιέχει επίσης και τις παρακάτω πληροφορίες:
  α) τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει ο διαμεσολαβητής και στις οποίες θα ήταν ικανός να κάνει τη διαμεσολάβηση και
  β) τον τομέα ειδίκευσης, αν υπάρχει, π.χ. αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές διαφορές