Άρθρο 20 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής υποχρεούται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους, να ενημερώνει για τα πεπραγμένα του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η οποία προβαίνει στον έλεγχό τους. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την αποστολή σχετικής ανωνυμοποιημένης Έκθεσης Πεπραγμένων, όπως αυτή θα διαμορφώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η οποία και θα αναρτάται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Έκθεση Πεπραγμένων θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τον συνολικό αριθμό των διαμεσολαβήσεων που πραγματοποίησε ο διαμεσολαβητής, το αποτέλεσμα και τη διάρκεια εκάστης, την φύση της υπόθεσης, ως και το εάν κατατέθηκε σχετικό πρακτικό στο κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Η υποχρέωση αποστολής της παραπάνω Έκθεσης είναι προσωποπαγής και θα αποστέλλεται από κάθε εγγεγραμμένο στο τηρούμενο Μητρώο διαμεσολαβητή, ανεξαρτήτως αν έχει διεξάγει διαμεσολαβήσεις ή όχι.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 12:50 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ

  Πολύ καλή η προσέγγιση του άρθρου αυτού για στατιστικούς λόγους -> οικονομικούς λόγους.
  Η «ετήσια έκθεση» πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή (όπως μία έρευνα με συνεχείς υπομνήσεις προς τους διαμεσολαβητές) και να μην επαφίεται στο εάν το θυμηθεί ο διαμεσολαβητής ή όχι.

  Καλό θα είναι να υπάρξει πρόβλεψη καταγραφής συγκεκριμένων στοιχείων κάθε διαμεσολάβησης σε ειδική εφαρμογή ώστε να μην απαιτείται ετήσια έκθεση. Η εφαρμογή μπορεί να έχει πληροφορίες χρήσιμες (π.χ. νομοθεσία) για τα μέρη , για το διαμεσολαβητή (υποδείγματα πρακτικών κοκ), φάσεις διαμεσολάβησης. Η είσοδος στην εφαρμογή πρέπει να γίνεται πιστοποιημένα μόνο από το διαμεσολαβητή. Το απόρρητο της διαδικασίας μπορεί να ελεγχθεί.

 • Θεωρούμε τη διάταξη στη σωστή κατεύθυνση διότι θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας πλήρους εικόνας της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Ένα θέμα ωστόσο που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι αυτό της επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβάλλονται. Για να μην υπάρξουν περιπτώσεις εικονικών στοιχείων θα ήταν ίσως χρήσιμο να προβλεφθεί στο νόμο πως ο συνολικός αριθμός διαμεσολαβήσεων που χειρίστηκε ετησίως κάθε διαμεσολαβητής θα προκύπτει από το άθροισμα των Πρακτικών Συμφωνίας (ασχέτως αν έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο) και των Πρακτικών Αποτυχίας και πως οποιαδήποτε αλλοίωση του αριθμού των υποθέσεων θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

 • 1 Ιανουαρίου 2018, 17:45 | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

  Θεωρώ ότι στην Ετήσια Έκθεση του διαμεσολαβητή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις τυχόν νέες πιστοποιήσεις τις οποίες έχει λάβει ή και τα τυχόν νέα πτυχία ώστε μέσω της έκθεσης αυτής ο διαμεσολαβητής να λαμβάνει μία βαθμολογία η οποία θα εξελίσσεται καθ’ όλη την διάρκεια της ιδιότητός του ως διαμεσολαβητή και θα χρησιμεύει ως κριτήριο για την σε αυτόν ανάθεση του χειρισμού διαμεσολαβήσεων από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

 • Ποιος είναι ο στόχος αυτής της διάταξης; Δεδομένου του, ορθού αρ. 15 περί εχεμύθειας, ποιος και με ποιον τρόπο θα ελέγχει την ορθότητα/αλήθεια των δηλουμένων, τα οποία, δηλούμενα -κατά τις προθέσεις σας- θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα (σαν τα καρτελάκια των εκπτώσεων) και θα χρησιμοποιούνται από την ΚΕΔ για την επιλογή των διαμεσολαβητών; Σύμφωνα με το σχέδιο, δύναται ο καθένας (και η ειλικρίνεια επαφίεται μόνο στο θυμικό του) κάθε Ιούλιο χωρίς κανέναν έλεγχο να δηλώνει ό,τι θέλει και από αυτό να κρίνεται η επαγγελματική αξία του. Απαράδεκτη διαδικασία, δεν πουλάμε κύριοι προϊόντα με το κιλό, παρέχουμε υπηρεσίες και μάλιστα σε καταστάσεις ιδιαιτέρως ευαίσθητες για τα μέρη και σε συνθήκες ιδιαιτέρως απαιτητικές για τα μέρη και εμάς τους ίδιους! Σας παρακαλώ να διαγράψετε αυτή τη διάταξη. Στοιχεία ετήσια μπορείτε να συγκεντρώνετε αποκλειστικά και μόνο ανώνυμα από πλευράς αποστολέα και μόνο για στατιστικούς λόγους.