Άρθρο 19

Ενώσεις προσώπων και εταιρείες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης συστήνονται και λειτουργούν με τη συμμετοχή διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 12:44 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ

  Το άρθρο πρέπει να γίνει συγκεκριμένο. Ποιες είναι οι ισχύουσες διατάξεις;

  Στις εταιρίες θα πρέπει τα μέλη του οργάνου διοίκησης και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας να είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές.

  Σύσταση προσωπικής εταιρίας μόνο εάν όλα τα μέλη είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές. Σύσταση κεφαλαιουχικής εταιρίας μόνο εάν οι διαχειριστές είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές (διαχειριστής, διευθύνων συμβουλος, μέλη ΔΣ).
  Αντίστοιχα στις ενώσεις προσώπων.
  Στο σκοπό της εταιρίας πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι παρέχονται υπηρεσίες διαμεσολάβησης Ν.χχχ/2018.

  Ειδική πρόνοια για τους δικηγόρους που δεν μπορούν να έχουν την εμπορική ιδιότητα.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 00:35 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΥΛΩΝΑ

  Σύμφωνα με το άρθρο 7 εδ δ)του Ν 4194/2013 που προβλέπει τις περιπτώσεις απώλειας ή αναστολής της δικηγορικής ιδιότητας ορίζεται ότι: Εκείνος που αποκτά την εμπορική ιδιότητα με βάση τον εμπορικό νόμο ή ασκεί έργα ή καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική εμπορική επιχείρηση ή κοινοπραξία (εκτός αν στην τελευταία περίπτωση άλλος ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά).Επομένως οι δικηγόροι διαμεσολαβητές είτε θα υποχρεωθούν να αναστείλουν το επάγγελμα του δικηγόρου που κατέχουν, είτε θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με του υπόλοιπους διαμεσολαβητές άλλων ειδικοτήτων ΠΕ, δεδομένου ότι οι δικηγόροι μόνο στα πλαίσια δικηγορικών εταιρειών μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι οποίες έχουν συγκεκριμένη μορφή και φορολογική αντιμετώπιση, ενώ οι λοιποί σύμφωνα με την διατύπωση του παρόντος άρθρου μπορούν να δραστηριοποιηθούν συστήνοντας οποιασδήποτε μορφής εταιρεία προσωπική ή κεφαλαιουχική, και επομένως θα λειτουργούν με ευνοικότερους όρους από πλευράς ανταγωνισμού. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη και εξειδίκευση του πλαισίου της λειτουργίας εταιρειών διαμεσολάβησης ώστε να υπάρξει ίδια μεταχείριση και να μην υπάρξουν διαμεσολαβητές δύο ταχυτήτων.