2. Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Δημόσιων Πόρων

Η Ελληνική Κυβέρνηση εστιάζει στην πιο αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Για αυτό το λόγο έχουν τεθεί τρεις Σκοποί στο Σχέδιο Δράσης 2012.

Σκοπός 1: Λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών

Το έργο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  για την δημιουργία και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος για την υλοποίηση ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για όλο το δημόσιο τομέα, βρίσκεται σε φάση πιλοτικής λειτουργίας με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τον Απρίλιο του 2014.

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, με το όνομα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), στο οποίο δημοσιεύονται πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις.  Εκεί καταχωρείται το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων των φορέων του δημόσιου τομέα (αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων) που ξεκινούν με το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής και προϋπολογισμό 1.000 ευρώ και άνω.

Έως το τέλος Αυγούστου 2013, και με έναρξη εφαρμογής την 4.02.2013 είχαν καταχωρηθεί περί τα 118.332 αιτήματα προμήθειας.

Σκοπός του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της ορθολογικής και δημοσιολογιστικά χρηστής αξιοποίησης των δημοσίων δαπανών.

Στόχος του μητρώου είναι, παράλληλα, η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές και η εξάλειψη φαινομένων τόσο «καρτελοποίησης» επί μέρους τομέων που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού χωρίς τον «προστατευτισμό» του κράτους σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Αποτίμηση:
Eκπληρωμένος στόχος

Επόμενα βήματα:

  • Ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας των διαφόρων φάσεων της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση μιας δημόσιας σύμβασης (ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων, ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονική αξιολόγηση, συμφωνίες πλαίσιο, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ηλεκτρονική τιμολόγηση)
  • Παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας με υποχρεωτική χρήση από την κεντρική κυβέρνηση καθώς και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση
  • Επικοινωνία και προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης  για τους χρήστες της πλατφόρμας
  • Περιοδικοί μηχανισμοί παρακολούθησης για το βαθμό αφομοίωσης και αξιολόγησης της πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων από τους χρήστες
  • Προσαρμογή και επικαιροποίηση του συστήματος στις νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Σκοπός 2: Λειτουργία κεντρικού συστήματος ERP

Η υλοποίηση κεντρικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων της Κεντρικής κυβέρνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα της Τρόικας (IMF, ΕΚΤ, ΕΕ) έχει ολοκληρωθεί το κείμενο της διακύρηξης και αναμένεται εντός του Οκτωβρίου 2013 να γίνει ο διαγωνισμός υποβολής προσφορών με την αναμενόμενη ολοκλήρωσή τους σε δύο χρόνια – τέλος του 2015.

Αποτίμηση: Μερικώς εκπληρωμένος στόχος

Σκοπός 3: Λειτουργία κεντρικού συστήματος HRMS

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού. Αναφορικά με την διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου έχει υλοποιηθεί το σύστημα της Απογραφής (http://apografi.gov.gr) με βάση το οποίο έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στατιστικά, (τα οποία και είναι διαθέσιμα στο http://apografi.yap.gov.gr) δείχνουν ότι περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται από το δημόσιο. Τα δεδομένα συλλέχθησαν με αυτο-απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και επιβεβαιώθηκαν από τις διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών.

Τα δεδομένα του παραπάνω έργου θα τροφοδοτήσουν το υπό σχεδιασμό σύστημα για το κεντρικό σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου κεφαλαίου (HRMS). Το εν λόγω σύστημα  βρίσκεται σε φάση προδιαγραφών και αναμένεται μέχρι το τέλος του 2015 να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία. Με το συγκεκριμένο σύστημα θα εφαρμόζονται πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνου κεφαλαίου με αποτελεσματικό τρόπο, προωθώντας τις αρχές λογοδοσίας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού.

Αποτίμηση: Μερικώς εκπληρωμένος στόχος