I. Εισαγωγή

Συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα διαφθοράς τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο διοίκησης[1]. Μια αλληλουχία ζητημάτων τροφοδοτεί ευρεία δυσπιστία από την πλευρά των πολιτών, η οποία οδηγεί στην εδραίωση χρόνιων τάσεων κυνισμού και αποστασιοποίησης, και τελικά, σε ένα βαθύτατο αίσθημα απογοήτευσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, οι πολίτες αισθάνονται αποξενωμένοι από την διοίκηση. Η τάση αυτή, πυροδοτεί την εμφάνιση της διαφθοράς και την περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, γεγονός το οποίο με τη σειρά του, τους κάνει να αισθάνονται ακόμα περισσότερο αποξενωμένοι. Επομένως, ο φαύλος κύκλος της ευνοιοκρατίας, του πελατειακού συστήματος, και της ελλιπούς συμμετοχής των πολιτών, τείνει να ανατροφοδοτείται.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τον κρίσιμο παράγοντα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπλοκής του πολίτη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης το οποίο αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει ένα σύνολο πρωτοβουλιών ανοικτής διακυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και εν κατακλείδι, τη σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη.

Οι κυρίαρχες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι πρωτοβουλίες της ανοικτής διακυβέρνησης κατά τα επόμενα δύο έτη, είναι η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, η ενίσχυση της ακεραιότητας στο δημόσιο τομέα, και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Δράσης, αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του υφιστάμενου πλαισίου ανοικτής διακυβέρνησης, με σκοπό την ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της συνεργατικότητας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών μέσα από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την καθημερινή τους αλληλεπίδραση με το δημόσιο τομέα, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των δημόσιων πόρων, και την αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των σχετικών δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, στο αντικείμενο της ανοικτής διακυβέρνησης.

Ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα της ανοικτής διακυβέρνησης, περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την ενδυνάμωση του ρόλου των χρηστών. Οι δράσεις αυτές καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα των συνεργατικών σχημάτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη σπουδαιότητα της πρόσβασης και της αξιοποίησης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων, καθώς και τη σημασία της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη μίας λεπτομερώς σχεδιασμένης πολιτικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.


[1] Μελέτη για την αντίληψη της διαφθοράς, 2009, Διεθνής Διαφάνεια

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 15:03 | Ηλίας Στόϊκος

  Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα απο τα μεγαλύτερα ζητήματα που θα πρέπει να απασχολούν τον πολιτικό διάλογο και την διαμόρφωση των δημοσίων πολιτικών. Πιστεύω ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση των Ελλήνων Πολιτών στα Δημόσια Έγγραφα (εκτός των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη) θα συμβάλει αποφασιστικά στην μείωση της διαφθοράς. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο για αδιαφανείς διαδικασίες από μια μερίδα Υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Τόσο οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές αλλά και το Σύνολο των Ελεγκτικών Υπηρεσιών θα είναι επιθυμητό να δημοσιεύουν μέσω διαδικτύου τα πορίσματα τους. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η ποιότητα του παραγόμενου διοικητικού προϊόντος. Θα βελτιωθεί η διαφάνεια στην λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και θα καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στην σχέση του πολίτη με την Δημόσια Διοίκηση.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2013, 08:14 | Παναγιώτα

  Όπως αναφέρετε η μετάβαση στην ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.
  Για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, διασύνδεση σε ένα Ενιαίο portal Δεδομένων όλων των Ελληνικών Δημόσιων Υπηρεσιών στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, μέσω αυτοματοποιημένων, εύχρηστων και φιλικών προς το χρήστη συστημάτων πληροφόρησης και ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Μοντέλο ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
  Οι ωφέλειες των πολιτών είναι: άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση χωρίς διακρίσεις (π.χ. ΑΜΕΑ), συνεχής λειτουργικότητα (24/7), λιγότερες μετακινήσεις, πρόσβαση από οπουδήποτε στην χώρα, ακόμα και από το εξωτερικό. Το Δημόσιο θα ωφεληθεί, από την ουσιαστική επανίδρυση των υπηρεσιών, εξοικονόμηση πόρων είτε φυσικών (χαρτί), είτε χρόνου, μικρότερο κόστος διεκπεραίωσης όπως και η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων των πολιτών.
  Οι προϋποθέσεις είναι, κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο (ψηφιακές υπογραφές), προστασία προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια συναλλαγών πολυγλωσσικό περιβάλλον, διαλειτουργικότητα και στελέχωση των υπηρεσιών με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
  http://labs.opengov.gr/2010/01/24/1640
  O πολίτης θα πρέπει σε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο να χρησιμοποιεί ένα και μόνο username και password (κωδικοί taxis net)

 • 9 Οκτωβρίου 2012, 20:29 | thanassis

  Ας μιλήσουμε ουσιαστικά: έχετε δει ιδιωτική επιχείρηση στην οποία οι εργαζόμενοί της να διακινούν έγγραφα μεταξύ τους με τον λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; Αν υπήρχε τέτια επιχείρηση όπου ο καθένας θα χρηματοδοτείτο επειδή θα επικαλούνταν τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και εγκύκλιους – περιγραφές the greek translate way ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αυτή η επιχείρηση θα είχε κλείσει σε ελάχιστο χρόνο και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Σε μια χώρα όπου ανακαλύφτηκε η λογική – μαθηματική γλώσσα για να περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια, στην ίδια χώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι κωδικοποίησαν τα πάντα ώστε να κάνουν τις δουλιές οι ημέτεροι… Μα ποιοί γράφουν όλες αυτές τις σαχλαμάρες που παράγουν ασάφεια;
  Κοιτάτε πόσο αφελής είναι ο κόσμος. Θα αγωνισθεί εναντίον της κάρτας του πολίτη και της εμφύτευσης τσιπ επάνω του, ενώ εδώ και 10 χρόνια έχει – κουβαλάει το 666 – χάραγμα επάνω του οικειοθελώς με το κινητό τηλέφωνο. Η εμφύτευση είναι μια πράξη βίας που λίγα προσφέρει στο θηρίο, όταν όμως με την θέλησή είσαι φορέας, είσαι και οπαδός. Μ μεταφυσικά είσαι χαμένος από χέρι.
  Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ ξενοδοχείου και πανεπιστημίου,
  μεταξύ τουριστικού προορισμού και πανεπιστημίου, μεταξύ καφενείου και …… Αυτά όσο και αν φαίνονται ανόητα να τα λέει κανείς, εννοιολογικά δεν κατανοούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες. Δεν φταίνε οι πολιτικές νεολαίες και ιδίως της αριστεράς, αυτοί ειδικά ξέρουν πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα καλύτερα από όλους. Ποιός μπορεί να διαφωνήσει ότι ένα ξενοδοχείο, έχει άλλους κανόνες λειτουργίας από ένα πανεπιστήμιο, αν έβαζε τους πελάτες του να διαβάσουν θα έκλεινε και αντίστροφα….
  Πενθώ τόν ήλιο καί πενθώ τά χρόνια που έρχονται
  Χωρίς εμάς καί τραγουδώ τ’άλλα πού πέρασαν
  Εάν είναι αλήθεια

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 18:24 | Γεώργιος Σαββόπουλος

  Για κάθε υπουργείο, Θα έπρεπε να μένει μια «εφ όλης της ύλης» γενική διαβούλευση ανοιχτή ώστε να μεταφέρουν οι πολίτες τις ιδέες τους για θέματα που αφορούν το εν λόγω υπουργείο ανά πάσα στιγμή. Το υπάρχον σύστημα με τις πεπερασμένες προθεσμίες διαβουλεύσεων δεν είναι αρκετά ευέλικτο και οδηγεί σε απώλεια ιδεών, κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 14:47 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Σίγουρα η δημόσια διοίκηση χρειάζεται σημαντική βελτίωση, ώστε να είναι αποδοτικότερη,δηλαδή να παράγονται περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.Για να επιτευχθεί, όμως, αυτός ο στόχος,πρέπει η δημόσια διοίκηση να αντιμετωπιστεί (ως προς την οργάνωση και την αξιοποίηση των υλικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού) ως μια μεγάλη επιχείρηση.Αυτό σημαίνει:Α)Διόρθωση των οργανογραμμάτων των φορέων,ώστε να αποτελούνται από Τμήματα και Διευθύνσεις που είναι πράγματι απαραίτητες για την παραγωγή των υπηρεσιών με τα οποία είναι επιφορτισμένοι(Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που δημιουργούνταν υπηρεσιακές μονάδες για να τοποθετηθούν προϊστάμενοι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.)Β)Σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσιακής μονάδας και προσεκτική επιλογή των υπαλλήλων που θα τη στελεχώνουν,ώστε να είναι κατάλληλοι για την εργασία που τους ανατίθεται,δηλαδή να είναι ο κατάλληλος υπάλληλος στην κατάλληλη θέση.(Μέχρι σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις υπαλλήλων με πολλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που είναι τοποθετημένοι σε θέσεις στις οποίες θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και υπάλληλοι με λιγότερα προσόντα και υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε θέσεις για τις οποίες δεν έχουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν και να κάνουν λάθος χειρισμούς,που οδηγούν σε μια αλυσίδα προβλημάτων στις εργασίες ολόκληρης της υπηρεσίας και στην ταλαιπωρία των υπαλλήλων με τους οποίους συνεργάζονται και των πολιτών οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετηθούν.Γ)Γενικά, πρέπει να υπάρξει αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση,κάτι που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε στον ελάχιστο βαθμό.Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του δημόσιου υπαλλήλου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους πολιτικούς προϊσταμένους του, αφού οι πολιτικοί προϊστάμενοι άμεσα ή έμμεσα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στα υπηρεσιακά του ζητήματα. Υπάρχουν υπάλληλοι που δεν καλοί,αλλά έχουν την υποστήριξη του πολιτικού προϊσταμένου,οπότε αξιολογούνται αναγκαστικά ως πολύ καλοί από τον υπηρεσιακό προϊστάμενο(διαφορετικά δε θα έχει την εύνοια του πολτικού προϊσταμένου,που σε πολλές περιπτώσεις,άμεσα τον έχει ορίσει ο ίδιος προϊστάμενο.)Υπάρχουν καλοί υπάλληλοι που υποβαθμίζονται και αξιολογούνται ως κακοί,αν δεν έχοουν την εύνοια του πολιτικού προϊσταμένου και συμπέσει να έχει κάποιο προσωπικό λόγο να τους ζημιώσει ο υπηρεσιακός προϊστάμενος.Βασικά, ο τρόπος αξιολόγησης που ισχύει σήμερα είναι απόλυτα υποκειμενικός και άδικος.Εγώ προτείνω να μην παίξουν καθόλου ρόλο οι εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν γίνει ως τώρα(Ο προϊστάμενος αξιολογούσε με άριστα όποιον φοβόταν,όποιον συμπαθούσε ή αυτόν από τον οποίο είχε κάποιο συμφέρον,έστω κι αν ήταν κακός υπάλληλος, και αξιολογούσε με 7 ή 6 αυτόν τον οποίο αντιπαθούσε και παράλληλα δε φοβόταν και δεν είχε συμφέρον από αυτόν,ακόμη κι αν ήταν πολύ καλός υπάλληλος).Να αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με γραπτές εξετάσεις,αλλά υπό συνθήκες που θα διασφαλίζουν πως θα είναι αδιάβλητες και θα επιτρέψουν να αποδώσει ο καθένας ανάλογα με τις πραγματικές του δυνατότητες.Δ)Να γίνονται με ορθολογικό τρόπο οι λειτουργικές δαπάνες.Γράφοντας λειτουργικές δαπάνες εννοώ και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, που στην περίπτωση των δημόσιων υπηρεσιών είναι ο βασικός παραγωγικός συντελεστής.(Τη στιγμή που περικόπτονται βασικές αποδοχές-δώρα και επιδόματα- και υπάρχει σκέψη να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι,για να γίνει μείωση των δημόσιων δαπανών, υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνονται για υπερωρίες και για μετακινήσεις εκτός έδρας που δεν τις πραγματοποιούν,ενώ αυτοί που κάνουν πράγματι υπερωρίες δεν τις πληρώνονται και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώνονται οι εκτός έδρας μετακινήσεις,ακόμη και όσες πραγματοποιούνται,αφού δε γίνονται με έξοδα του υπαλλήλου και είναι εντός του ωραρίου εργασίας.)

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 10:36 | Βασίλης Καραβίτης

  Η τήρηση των νόμων από τους πολιτικούς προϊσταμένους και τους υφισταμένους τους δημοσίους υπαλλήλους δεν έχει, φαίνεται, θεσμοθετηθεί σε βαθμό που να αποτρέπει την παρανομία. Οι πολιτικοί ορκίζονται να τηρούν τους νόμους (υποθέτω ΟΛΟΥΣ τους νόμους και όχι επιλεκτικά) πριν αναλάβουν υπηρεσία και αμέσως μετά αρχίζουν να τους παραβαίνουν. Ο δράστης ψευδορκίας τιμωρείται αυστηρά. Ο δράστης επιορκίας ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ; Χιλιάδες παραβάσεις νόμων και άλλων νομοθετημάτων διαπράττονται καθημερινώς, εις βάρος πολιτών, από τα όργανα της διοίκησης, χωρίς καμία επίπτωση για τους παρανομούντες. Σε πολλές περιπτώσεις δημόσιοι υάλληλοι αρνούνται να εφαρμώσουν τον νόμο γιατί, άκουσον άκουσον, δεν έχουν εντολή από τους πολιτικούς των προϊσταμένους (Αν θέλετε παραδείγματα ευχαρίστως να σας επίσημάνω)! Αν αυτό είναι γνώρισμα ευνομούμενης χώρας, εγώ είμαι …Κινέζος μανδαρίνος!

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 09:35 | Marinos

  Ακόμα και αυτή η ομάδα διοίκησης έργου έχει γίνει προφανώς με αδιαφανείς όρους και κομματικά κριτήρια, αφού οι περισσότεροι είναι μετακλητοί υπάλληλοι σε υπουργικά γραφεια. Για ποιά διαφάνεια μιλάτε;

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 21:45 | DK

  Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους και ανάθεσή τους σε υπεύθυνους ιδιώτες οι οποίοι θα ελέγχονται από κρατικούς φορείς τέτοιους που καμμία προσπαθεια χρηματισμού τους δεν θα μπορεί να επιτύχει.
  ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ δημοσίων υπαλλήλων με τους πολίτες – ακόμη και η ταπεινή θέση της καθαρίστριας σε εφορία μπορεί να αποβεί προσοδοφόρα, με τη χορήγηση εγγράφων η και …πληροφοριών.
  Υπόδειγμα για το μέλλον, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Κανείς δεν ρισκάρει την άδειά του και την επένδυσή του για να κάνει χάρες, χατήρια, εξυπηρετήσεις σε «πελατάκια». Το ίδιο πρέπει να συμβεί με τις εφορίες (ανάθεση των πάντων σε φοροτεχνικούς, στεγανοποίηση των αρμοδιοτήτων και αποκλεισμός των μη εξουσιοδοτημένων), με τη δικαιοσύνη (υποχρεωτικά εξωδικαστικός συμβιβασμός από δικηγόρους πριν απο κάθε δικη, αν δεν συμβιβαστούν οι αντίδικοι τότε η δίκη να στοιχίζει το 10πλάσιο για τον χαμένο ώστε να το σκέφτονται σοβαρά να μηνύονται για ψύλλου πήδημα). Με τις πολεοδομίες: ανάθεση σε μηχανικούς των πάντων. Οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι ελεγκτές και μάλιστα να επεκταθεί η αρμοδιότητα ελέγχου – έρευνας σε τρίτους (Π.Χ.: δάσκαλος συλλέγει στοιχεία για φοροδιαφυγή κατά τις θερινές διακοπές του και τα προωθεί στο ΣΔΟΕ, ή, καταγράφει παράνομα εργαζόμενους και ενημερώνει το ΙΚΑ και την Επιθ. Εργασίας, χωρίς να εμπλέκεται επωνύμως). Ακούγεται εφιαλτικό, ρουφιανοκρατικό, φασιστικό σε κάποιους; Και λοιπόν; έχετε καλύτερο τρόπο για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα έχουν δουλειά οι απατεώνες, κλέφτες, εισφοροφυγάδες και οι δούλοι τους από τον τρίτο κόσμο που ανενόχλητοι μαγειρεύουν την παραγγελία σας με όλα τα μικρόβια της αφρικής. Οποιος εργάζεται τίμια ή έστω, βγάζει κατά 80% τίμια το ψωμί του, δεν έχει παρά να απαιτήσει δικαιοσύνη και τερματισμό της απάθειας που μας οδήγησε στην καταστροφή. Ενσημα και φόροι σε όλους, ίδια ποινή στον φοροκλέφτη μαγαζάτορα και στον πελάτη του, ίδια ποινή στο αφεντικό και τον υπάλληλο για ανασφάλιστη εργασία και αντιμετώπιση του λαθρέμπορου ως επιχειρηματία με χρέωση στο ΤΕΒΕ και καταλογισμό παραβάσεων ίδιων με εκείνων που επιβάλλει το κράτος στους νόμιμους εμπόρους. Μη έκδοση αποδείξεων στο ΖΑΡΑ, ίδια παράβαση και ίδιο πρόστιμο να επιβάλλεται και στον τελευταίο πακιστανό λαθρομετανάστη που πουλάει κάλτσες απ’ έξω. Αντικειμενικά κριτήρια στο κατάστημα; τα ίδια και στον παρέμπορο. Οσο πιο κεντρικά το «κατάστημα» τόσο μεγαλύτερο το πρόστιμο. Στους πελάτες τους που παζαρεύουν «χωρίς απόδειξη» αντίστοιχη ποινή με το μαγαζί (σήμερα είναι 100 ευρώ) ώστε να μην τολμά κανένας να κλέψει. Εξη μήνες αρκούν, με τα σκληρά αυτά μέτρα, για να φθάσουμε σε ένα σωστό επιπεδο όπου πλέον οι φόροι θα μειωθούν. Και θα μειωθούν διότι δε θα πέφτει το βάρος στα κορόιδα όπως τώρα και κανένας δεν θα αγοράζει λαθραία νομίζοντας ότι κάνει παλληκαριές. Κανένας δεν θα τολμάει να παίρνει το επίδομα ανεργίας κάνοντας το διανομέα σε τρία διαφορετικά σουβλατζίδικα.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 21:56 | ΠΕΤΡΟΣ Μ ΓΡΥΛΛΟΣ

  NA ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙ ΣΗΜΙΤΗ – ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ – Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΤΑ ΚΛΠ , ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ .

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 21:49 | ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ ,ΔΡΑΣΗ.
  ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΕΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ. ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΙΗΚΗΣΗ
  ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ή ΑΛΛΙΩΣ ΑΡΠΑ ΚΟΛΑ).
  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΑΠΡΑΞΙΑ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΡΑΞΙΑ. ΑΠΡΑΞΙΑ. ΑΠΡΑΞΙΑ.
  ΣΠΑΜΕ ΑΒΓΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΜΕΛΕΤΑ ΛΕΓΑΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΠΑΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΒΓΟ ΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΕΚΟΛΑΠΤΕΤΕ ΑΒΓΑ
  ΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 14:43 | ΓΠΠ

  Το να μιλήσει κάποιος για την ελληνική δημόσια διοίκηση είναι εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα. Δεν ξέρεις από πού ν’αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Σταχυολογώντας λοιπόν αναφέρω τα παρακάτω:
  1) Γιατί από την εξουσία έχουν αποκλειστεί οι μισοί Έλληνες/δες; Οι δημόσιοι υπάλληλοι από το ’27 και οι επιτυγχυμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες από το ’96 (ασυμβίβαστο). Ποιοι μένουν; Οι ανεπρόκοποι και όσοι στηρίζονται σε πλάτες άλλων για να κάνουν πολιτική καριέρα. Είναι τυχαίο ότι όσοι θέλουν να σώσουν το ασφαλιστικό δεν έχουν κολλήσει παρά ελάχιστα ένσημα και μοιράζουν τα λεφτά που οι πραγματικά εργαζόμενοι μαζεύουν; Μήπως αυτό πρέπει να αλλάξει;
  2) Πώς γίνεται κάθε φορά ο νόμος με τον οποίο επιλέγονται τα στελέχη να αλλάζει φωτογραφίζοντας ημέτερους; Ο νόμος της Διαμαντοπούλου για παράδειγμα, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, φρόντισε να μοιώσει τα χρόνια εργασίας στην τάξη στο μικρότερο διάστημα που είχε ποτέ θεσπιστεί, ελαχιστοποίησε ή/και εκμηδένισε τα μετρήσιμα προσόντα (1 πτυχίο= 3 μόρια, 2ο = 0!, 3ο =0!! κλπ ,1ο μετ/κό 4, 2ο =1, 3ο=0 κλπ)), άφησε τους συμβούλους να νομοθετούν μέχρι να γίνουν αντιληπτοί και να παραιτηθούν (αργότερα και αφού πήραν τις θέσεις που διεκδικούσαν ξανάγιναν σύμβουλοι!!)και αλλοίωσε με ξεκάθαρα αντισυνταγματικό τρόπο την όλη διαδικασία εκδίδοντας 19!!! τροποποιητικές αποφάσεις του δικού της νόμου μέσα σε 20 μέρες (απαγορεύοντας μεταξύ άλλων τη συμμετοχή σε όσους είχαν ήδη περάσει το 1ο στάδιο και περίμεναν τη συνέντευξη!). Μήπως τέτοιου είδους αθλιότητες θα καταργηθούν και αν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;
  3) Ακόμα και σε αυτή τη διαβούλευση γιατί καταργήθηκαν οι προτιμήσεις (θετικές ή αρνητικές;) Μήπως γιατί έδειχναν τι πραγματικά θέλει ο κόσμος που ενδιαφέρεται να προσφέρει από αυτό το βήμα.
  Πολύ φοβάμαι ότι η συμμετοχή μας είναι προσχηματική. Αν όχι οι υπεύθυνοι(;) ας κάνουν κάτι για να μας το αποδείξουν.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 14:21 | Γιάννης Πλατάρος

  Λοιπόν, σας παραθέτω μια σύντομη πρόταση, που είναι απολύτως εφικτή , υλοποιήσιμη , εύκολη, απλή, σύντομη, πειστική.
  Πριν την παραθέσω θα σας υπομνήσω, ότι όπως ξέρετε ( ο πολύς ο κόσμος ΔΕΝ ξέρει) η Διοίκηση, μέσω των μονοπρόσωπων ή πολυπρόσωπων Συλλογικών Υπηρεσιακών της οργάνων, μπορεί να αποφασίζει ενάντια στον νόμο, χωρίς καμία απολύτως επίπτωση γι αυτούς που έλαβαν την απόφαση. Η απόφαση, σύμφωνα με το Διοικητικό δίκαιο που πρέπει να διέπει κάθε ευνομούμενη Πολιτεία, ΙΣΧΥΕΙ , ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ. Αν θίγει σοβαρά κάποιον που δεν είναι δικομανής, τότε γίνεται προσφυγή και ο αδικηθείς δικαιώνεται σε 4 χρόνια το γρηγορότερο (Συνήθως χρειάζεται μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας) Εκεί λοιπόν δικαιώνεται και συνήθως; του καταβάλλεται αναδρομική αποζημίωση. Αυτή την αναδρομική αποζημίωση την καταβάλλει το Κράτος. Υπάρχει μια ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (όχι νόμος, όχι διάταξη, τίποτα επίσημο ενώπιον δικαστηρίου) ότι πρέπει να ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο υπάλληλος στην αποζημίωση αυτού που αδίκησε με πράξη του. Ήταν ανενεργής και εξήγγειλε ο Υπουργός ότι θα ενεργοποιηθεί. Λυπάμαι, αλλά χωρίς θεσμοθέτηση, εγώ δεν πανηγυρίζω για το αυτονόητο.
  Προτείνω λοιπόν:
  Κάθε νόμος να ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ τις ποινές που επιβάλλονται από τα μέλη της Διοίκησης που θα αποφασίσουν και δεν θα τον εφαρμόσουν σωστά. Γι αυτό υπάρχουν και οι νομικές γνωματεύσεις. Φθάνει αυτό; Φυσικά και όχι, αφού οι λεγόμενοι «ειδικοί νόμοι» της Διοίκησης είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΑΦΕΙΣ και επιδέχονται εξωφρενικών παρερμηνειών , διασταλτικών, συσταλτικών , αναλογικών, γραμματικών και ….άλλων! Συμπληρωματικό μέτρο είνια να είναι οι νόμοι ΣΑΦΕΙΣ και να λαμβάνουν πιστοποιητικό σαφήνειας, από φορείς που αφορούν (όχι από δικηγορικούς Συλλόγους μόνον) Φθάνει αυτό; Δεν φθάνει. Πρέπει και οι ποινές να είναι σαφείς , όχι μεγάλες, να μην φθάσουμε στο άλλο άκρο, αλλά ΣΑΦΕΙΣ και η παραγραφή να περιγράφει την χρηματική συμμετοχή τους. να μην πάνε φυλακή. Να πληρώνουν από το εφ΄άπαξ τους. Τώρα που δεν θα φθάνει, θα συνεχίσουν επίορκοι λειτουργοί να λαμβάνουν ΕΞΩΦΘΑΛΜΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ; (το «εξωφθάλμως» αφορά όχι τον «πρωτοετή φοιτητή της νομικής» αλλά το έσχατο μειράκιον της Κοινωνίας)
  Παρακαλώ να υπάρξει νομοτεχνική πρόβλεψη για όλους τους νόμους, να λιγοστέψει η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί -δι αυτού- θεαματικά το Πολίτευμα της Χώρας μας, που πρέπει να επιβιώσει.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 13:42 | Κονταξάκης Χρήστος

  Τώρα καi αρκετό χρονικό διάστημα, συμμετέχω στη διαδικασία του OPEN GOV, αλλά ποτέ δεν είχα το παραμικρό στοιχείο ότι οι σκέψεις μου και οι προτάσεις μου αξιολογήθηκαν από κάποιον και ελήφθησαν υπόψιν ή απορρίφθηκαν.

  Δεν υπάρχει δηλαδή αμφίρροπος επικοινωνία, ώστε να μπορεί ο κάθε συμμετέχον στη διαβούλευση, να νοιώθει ότι η άποψή του εισακούσθηκε.

  Παρά ταύτα, εγώ θα συνεχίσω να συμμετέχω σ’ αυτή τη διαδικασία με την ελπίδα ότι θα προστεθεί ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του νέου και μοντέρνου Κράτους .

  Υπάρχουν πάρα πολλά για τα οποία θα μπορούσα να υποβάλλω τις ενστάσεις μου, όμως αυτό που είναι επίκαιρο είναι το θέμα της οικονομικής κατάστασης της Χώρας, το οποίο ταλανίζει όλους σχεδόν τους πολίτες και βυθίζει την οικονομία σε μεγάλη ύφεση.

  Έχω την αίσθηση ότι οι κινήσεις της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση είναι προς λάθος κατεύθυνση, τουλάχιστον για ορισμένες απ’ αυτές.

  Αυτή την στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες που έχουν ως μοναδικό εισόδημα ένα ποσό της τάξεως των 500 με 700 Ευρώ και επειδή είναι εύκολο να τους κάνουν περικοπές για να εισπράξουν τα ποσά που ζητάει η ΤΡΟΙΚΑ, επιλέγουν αυτή την εύκολη λύση.

  Αυτό όμως είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί αυτοί που κερδίζουν αυτά τα λίγα χρήματα, τα ξοδεύουν εξ ολοκλήρου για την επιβίωσή τους και άρα περνούν αυτομάτως στην αγορά.

  Όταν λοιπόν ψάχνεις τρόπους για να ενισχύσεις την αγορά και να δημιουργήσεις ανάπτυξη δεν πειράζεις αυτούς τους ανθρώπους, αλλά πηγαίνεις σε ανώτερα εισοδήματα, που αντιστοιχούν σε ανθρώπους, που παρά τις περικοπές που θα τους κάνεις, θα συνεχίσουν να ξοδεύουν για την επιβίωσή τους και άρα δεν μειώνεις την ρευστότητα της αγοράς.

  Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γραφούν εδώ, αλλά δεν μας παίρνει ο χώρος και ελπίζω άλλοι πολίτες να συνεχίσουν να αναφέρουν τα κακώς κείμενα και φυσικά προτάσεις για την λύση του προβλήματος.

 • 20 Αυγούστου 2012, 09:54 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ

  Παραμένουμε ακόμα στην ενεργό υπηρεσία, άτομα πάνω από 55 χρόνων οι περισσότεροι των οποίων μπήκαμε στη Δημόσια Διοίηκηση, λόγω γνωριμιών ή κομματικών φίλων. Είμαστε της εποχής του ξύλου στις γενικές συνελεύσεις. Αντέξαμε παρά ταύτα, 35 χρόνια απίστευτων καταστάσεων, τιμωριών κ.λ.π. όταν το κόμμα μας δεν ήταν στην εξουσία και το αντίθετο. Μεσα σ΄αυτό το πλαίσιο, οι «αδέκαστοι συνδικαλισταράδες» σκηνοθετούσαν πειθαρχικά για τους αντιθέτους , ενώ όσοι έβλαψαν πράγματι το Δημόσιο είχαν την εύνοια και την προαγωγή. Ελεγες καλημέρα και σε περνούσαν πειθαρχικό. Ερχεται τώρα η εφεδρεία και προτείνει να φύγουν οι έχοντες πειθαρχικά. Για ποιό κράτος να είμαι υπερήφανη. Γι αυτό πού είδα χθες στο Εθνικό Μουσείο ή για αυτό που περιέγραψα στα 35 χρόνια προϋπηρεσίας. Η μήπως για αυτό πού θα έρθει, το οποίο στην προσπάθεια του να σωθεί θα δώσει την χαριστική βολή στους πολίτες που υπηρέτησαν εντίμως αλλά είχαν την ατυχία να σκέπτονται » ηθικά,χρηστιανικά και πατριωτικά»

 • 16 Αυγούστου 2012, 08:14 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ

  Τιμωρία, τιμωρια, τιμωρια , τιμωρια στους υπαλλήλους οι οποιοι αυθερετουν.
  Τιμωρια, τιμωρια, τιμωρια στους ποιλιτικούς οι οποίοι παροτρύνουν τους υπαλλήλους να αυθερετήσουν.

  Επί τέλους η δικαιοσύνη, να γίνει πραγματική δικαιοσύνη. Αν εξετάσουμε τα ποσοστά υπαλλήλων της που αυθερετούν ίσως να είναι μεγαλύτερα από μερικά υπουργεία ( πολεοδομίες, εφορίες, δασαρχεία). Αλήθεια οι δασάρχες πότε θα ελεγχθούν και θα λογοδοτήσουν;
  Τελειώστε τα «κομματικά» από την Δημόσια διοίκηση. Αλλά αυτό πονάει.

 • 13 Αυγούστου 2012, 09:58 | Maria

  Συνταξιοδοτήσεις: Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αποκρύπτουν στοιχεία σχετικά με την συνταξιοδότησή τους και έτσι παραμένουν στην εργασία εις βάρος άλλων που έχουν την ειλικρίνεια και δηλώνουν τα πραγματικά γεγονότα.
  Οι μισοί Δημ.υπάλληλοι έχουν αγροτική περιουσία και δηλώνουν κατά κύριο επάγγελμα δημ.υπάλληλοι ενώ έχουν παραχωρήσει τα δικαιώματα από τα αγροτικά σε συγγενείς μέσω των οποίων λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Αλλοι με αποφάσεις των Δ.Σ. που τους έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα να έχουν εταιρίες στο όνομά τους και ταυτόχρονα να κρατάνε τις θέσεις και να στερούν το δικαίωμα από κάποιον άλλο, ο οποίος δεν έχει τίποτα.
  Διοικητικά συμβούλια : Πρέπει να είναι υποχρεωτική η ανακοίνωση των θεμάτων των Διοικητικών συμβουλίων και στην συνέχεια υποχρεωτική η απόφαση. Στην Διαύγεια σήμερα ανακοινώνονται οι αποφάσεις με αστείο τρόπο και όπως θέλουν. Επί πλέον δε, αυτοί που γνωρίζουν πως λειτουργεί ο Οργανισμός δεν μαθαίνει ποτέ τις αποφάσεις και δεν του δίνεται η δυνατότητα της καταγγελίας.
  Τα πρακτικά των Συμβουλίων είναι απαράδεκτο σήμερα να κρατούνται απο μαγνητοφωνάκι της εκδρομής και η Γραμματευς τοποθετημένη από την εκάστοτε κυβέρνηση να γράφει ότι θέλει ή ότι της ορίζουν.
  Ειναι άδικο για τους παλιούς εργαζόμενους να περιθοριοποιούνται, όταν αποδείχθηκε ότι οι περισσότεροι «διευφθαρμένοι» ήταν «επιστήμονες». Τουλάχιστον οι παλιοί έχουν λίγο τσίπα επάνω τους, διότι μεγαλώσανε με άλλες αρχές.Πάντα βέβαια υπάρχουν οι εξαιρέσεις.
  Τα πρακτικά των Δ.Σ. εγκρίνονται από τον Γεν.Γραμματεα ή Υφυπουργό μετά από 20 ημέρες λόγω παρέλευσης του χρόνου Ποιός Νόμος το λέει αυτό;
  Οι Οικονομικοί επιθεωρητές κάνουν μέχρι 10 χρόνια να βγάλουν ενα πόρισμα και στη συνέχεια το Ελεγκτικό συνέδριο ενώ η εντολή είναι για 6 μηνες κάνει 3και 4 χρόνια και στη συνέχεια αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς να κάνει καταλογισμό. Ωστόσο έχουν παραγραφεί ή έχουν πεθάνει οι περισσότεροι κατηγορούμενοι.
  Ελεγχο της περιουσιακής κατάτασης ακόμα και στον κλητήρα πού πληρώνεται από το Κράτος αναδρομικά από το 1975 και μετά.
  Μακάρι ν΄αλλάξει έστω και ένα από αυτά. Θα είναι ένα βήμα

 • 29 Ιουλίου 2012, 13:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΝΤΟΝΤΟΣ

  Δυστυχώς η ΚΟΙΝΩΝΙΑ και αρκετοι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ σε όλο τον Κόσμο στηρίζονται εν μέρει στην ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. ΒΕΒΑΙΩΣ και πρέπει να εφαρμοστεί παντού ομως η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και όχι μόνο στην ΜΕΣΑΙΑ & ΧΑΜΗΛΗ (οικονομικά) τάξη…Ομως ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ χωρίς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ καθώς και ΗΘΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ του ΛΑΟΥ είναι Ο Υ Τ Ο Π Ι Α!!

 • 27 Ιουλίου 2012, 11:10 | ΣΕΒΕΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΙΣΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΙΛΙΟΕΙΠΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ.
  ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ:1.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 1,5 ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ( ΕΝΩ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΕ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΝΕΚΡΟΥΣ- ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Η ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΩΛΗ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΙΑ.)
  2.ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΥΠΟΖΥΓΙΑ (ΜΙΣΘΩΤΟΙ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ Κ.Λ.Π.)
  3. Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ.
  4.Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΟΥΡΑΝΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ <>, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ.
  5. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΑΥΤΗ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΠΟΥ.(ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗΣ ΕΠΕΛΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,ΥΓ.ΠΕΡΙΘ.,Κ.Λ.Π.).ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ. ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ.

 • 26 Ιουλίου 2012, 17:52 | Άγγελος Κακλαμάνης

  Διαφάνεια, εξυπηρέτηση προς τον πολίτη, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συμμετοχή όλων.

 • 23 Ιουλίου 2012, 21:23 | Στέφανος

  1. Εκμεταλλευση 100% της πληροφορικής με καταγραφή όλων των συναλλαγών αλλά και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών.
  2. Παράλληλα απλοποίηση νόμων και οργάνωση αυτών (τυποποίηση) για εύκολη ανεύρεση.
  3. Έλεγχος δικαιοσύνης και αυστηρή εφαρμογή των νόμων.

 • 23 Ιουλίου 2012, 09:43 | thanassis

  Πολίτες που διαθέτουν εξουσία, ειδικά στη δημόσια διοίκηση, μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν ανεύθυνα, ασκώντας πίεση για οφέλη και τίτλους που η κοινωνία δεν έχει τη δυνατότητα να τους προσφέρει και ειδικότερα όταν κοινώς λέγοντας δεν βγάζουν τα λεφτά τους. Η έμφαση στη συμμετοχή δεν εξηγεί ακόμα πως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα συμμετέχουν υπεύθυνα – με δημόσιο πνεύμα μάλλον, παρά με εγωιστικό ή προκατειλημμένο τρόπο. Δυστυχώς, αυτή η πίστη στην εκπαιδευτική λειτουργία της συμμετοχής φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξη. Αυτό είναι κάτι γνωστό για τη δημοκρατική θεωρία, δηλαδή ότι η πολιτική συμμετοχή
  ‘’ διευρύνει το νου των ανθρώπων, τους εξοικειώνει με συμφέροντα που βρίσκονται πέρα από την αμεσότητα των προσωπικών περιστάσεων και του περιβάλλοντός τους, και τους ενθαρρύνει να αποδέχονται ότι είναι προσήκον να εφιστούν την προσοχή τους κυρίως στις δημόσιες μέριμνες ‘’
  Εάν στην κοινωνία μας και ειδικά στο χώρο της δημόσιας διοίκησης υπάρχουν σοβαρές αδικίες, οι οποίες μπορούν να επανορθωθούν με πολιτική δράση, τότε οι πολίτες πρέπει να αναγνωρίσουν την υποχρέωση να διαμαρτυρηθούν κατά αυτών των αδικιών. Ή αν οι πολιτικοί θεσμοί μας δεν λειτουργούν πλέον, ίσως εξαιτίας της υπερβολικής απάθειας ή της κατάχρησης εξουσίας, τότε οι πολίτες ( όχι οι συνδικαλιστές ) έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους θεσμούς από ό,τι τους υπονομεύει. Καθένας πρέπει να κάνει αυτό που ακριβοδίκαια του αναλογεί για τη δημιουργία και την υποστήριξη δίκαιων θεσμών.
  Η κοσμιότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα μη οικεία πρόσωπα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. Για να κατανοήσουμε την κοσμιότητα, είναι χρήσιμο να τη συγκρίνουμε με τη συναφή απαίτηση να μην προβαίνουμε σε μεροληπτικές διακρίσεις.

 • 20 Ιουλίου 2012, 12:06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Δεν γνωρίζω αν αυτά που θα επιχειρήσω να καταγράψω και να προτείνω πάνω στο αντικείμενο της συγκεκριμένης διαβούλευσης , θα διαβαστούν από τους υπεύθυνους εκείνους, που έχουν την ευθύνη να επανιδρυθεί το Κράτος ,ώστε όλα τα φαινόμενα διαφθοράς, υπολειτουργίας της διοίκησης ,ταλαιπωρίας των πολιτών κ.λ.π να εξαλειφθούν.Αισθάνομαι όμως την υποχρέωση , επειδή 35 χρόνια στο Δημόσιο απέκτησα εμπειρίες που πρέπει να αναδειχθούν , να τις καταγράψω κάνοντας και συγκεκριμένες προτάσεις ,ΩΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΕΣ.Σήμερα, όλες οι εξουσίες στην Χώρα μας ,(νομοθετική,εκτελεστική και δικαστική) έχουν καταρεύσει και αν κάτι λειτουργεί ακόμα, οφείλεται σε ένα μικρό ποσοστό δημοσίων λειτουργών, στις τρείς αυτές εξουσίες (δυστυχώς δεν υπερβαίνει το 15-20%). Για να επανιδρυθεί λοιπόν το Κράτος, επιβάλλεται οι διορθωτικές παρεμβάσεις να γίνουν και στους τρείς χώρους εξουσιών,καιοι προτάσεις που θα διατυπωθούν παρακάτω στις επί μέρους ενότητες, θα γίνουν και για τους τρείς χώρους.Το Σύνταγμα επίσης , πρέπει να τηρείται ως ψηφίζεται και να μην γίνεται στην πορεία κουρελόχαρτο, ή να εφευρίσκονται τρόποι παραβίασής του σε καθημερινή σχεδόν βάση από το Κοινοβούλιο.Εδώ θα πεί κανείς , ότι αρχίζω να αοριστολογω. θα αναφερθώ λοιπόν σε συγκεκριμένα παραδείγματα.Το άρθρο 24 του Συντ/τος επιβάλλει στο Κράτος την υποχρέωση , να γίνουν χωροθετήσεις χρήσεων γής στην Χώρα.Επιβάλλει επίσης την οικιστική Πολιτική να την χαράσσει το Κράτος και αυτό επέβαλλαν και τα προηγούμενα Συντάγματα.Χρόνια όμως τώρα, γίνεται το αντίθετο. Οι Πολίτες και οι πάσης φύσεως μεσίτες γής, με πρωτοβουλίες τους, οικοπεδοποιούν περιοχές πάσης φύσεως και αμφιβόλου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι αγοραστές στην συνέχεια τις οικοδομούν αυθαίρετα και το Κράτος εκ των υστέρων έρχεται και τις βάζει σε σχέδιο ή τακτοποιεί τις αυθαιρεσίες. Αυτό λέγεται ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ? Προεκλογικά , μέσω και των ΟΤΑ (που συμπεριφέρονται πάντα ως κοματάρχες),οι επίδοξοι βουλευτές, βρίσκουν σε αυτές τις έκνομες Συνταγματικά συμπεριφορές, πεδίον λαμπρόν, προκειμένου να αλιεύουν ψήφους.Το ίδιο άρθρο του Συντ/τος επιβάλλει μεταξύ άλλων ,την προστασίας του περιβάλλοντος ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και στους πολίτες.Τι γίνεται όμως όταν το Κράτος δεν απαλλάσσει τους πολίτες από δυσβάσταχτα δικαστικά έξοδα δικών, όταν επιδιώκον να κάνουν χρήση αυτής της υποχρεώσεωςκαι όταν το Κράτος ολοένα αυξάνει τα δικαστικά έξοδα προκειμένου να αποθαρύνονται οι πολίτες να ενδιαφέρονται για την ρποστασία του περιβάλλοντος?Στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντ/τος , έχει τεθεί συγκεκριμένη απαγόρευση μεταβολής του προορισμού αναδασωτέων εκτάσεων.Δυστυχώς έχει διαπιστωθεί, ότι και αυτή η αυστηρότητα του Συνταγματικού νομοθέτου ,έχει γελοιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με τον εξής ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.Με συγκεκριμένες διατάξεις που ψηφίζονται στην βουλή, χωροθετούνται χρήσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις, που εμφανίζονται επί χάρτου, με απόκρυψη από την διάταξη (άρα και από τους βουλευτές που ψηφίζουν), ότι είναι αναδασωτέες εκτάσεις. Απαιτείται λοιπόν παρέμβαση και στα ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ.Αλήθεια ,πιστεύει κανείς ότι η παρέμβαση χριάζεται μόνο στην διοίκηση (εκτελεστική εξουσία)?.

 • 17 Ιουλίου 2012, 14:09 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Νομίζω ότι σημαντικό είναι να υπάρξει ένα οργανόγραμμα και να καταμεριστούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
  Πώς μπορεί να υπάρχουν κτίρια του δημοσίου ή ερειπωμένα ή με μικρό ενοίκιο που νοικιάζονται ;
  Γιατί τα δημόσια κτίρια δεν έχουν χρησιμοποιήσει εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης;
  Γιατί δεν υπάρχουν διαχειριστικές αρχές σε κάθε δημόσιο χώρο;Οι οποίες θα εναλλάσσονται προς αποφυγή οποιδήποτε παρανομίας.
  Το ίδιο ισχύει και για θέσεις που έχουν σχέση με προμήθειες. Να μην μένει κάποιος πάνω από 2 χρόνια.
  Να καταγραφούν όλα τα δεδομένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
  Να μην μπορεί κάποιος να παίρνει διπλές συντάξεις , επιδόματα κ.λ.π. σε διαφορετικές περιοχές. Να γίνονται έλεγχοι δειγματοληπτικοί, μη ανακοινώσιμοι για να δουν αν πραγματικά συντάξεις και επιδόματα είναι πραγματικά.
  Τα υλικά που χρειάζονται οι υπηρεσίες να τα παίρνουν ανά 3μηνο. Έτσι θα αποφεύγονται παραπανίσια υλικά, κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, αλλά και οι ελλείψεις όπου υπάρχουν. Από την άλλη να υπάρχει ποσόν που θα δίνεται κατά περίπτωση άμα κριθεί κάτι έκτακτο.
  Να υπάρχει επαφή και συνεργασία ανάμεσα σε τομείς και υπουργεία , που θα πρέπει να είναι ευέλικτα μεταξύ τους και να μην αλληλοσυγκρούονται.
  Να περάσουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών,ποιοτικής εξυπήρέτησης, χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών κ.λ.π. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει ανά 5 χρόνια.
  Μείωση της γραφειοκρατίας: για ότι ζητείται ή να υπάρχει άμεση ανταπόκριση ή τουλάχιστον 2 μέρες για να μπορεί να επιλυθεί. Πάντα με τη χρήση υπολογιστών.
  Ο μισθός των πολιτικών κκαι όσων ασχολούνται με το δημόσιο να μην υπερβαίνει το μισθό ενός τόμου ΠΕ στο δημόσιο μετά από 5ετία.
  Τέλος για να πιστέψουμε ότι κάτι θα γίνει τελικά στό ελληνικό κράτος θα πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά οι πολιτικοί που πλούτισαν στις πλάτες του λαού και όχι να παραγραφούν τα αδικήματα.

 • 16 Ιουλίου 2012, 13:51 | Βασίλης Χρυσαφίδης

  Για αλλαγή και πρόοδο στον Δημόσιο Τομέα, πρέπει να αλλάξουν τα πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης. Δεν είναι δυνατόν καινοτόμες ιδέες και εφαρμογή νέων τεχνολογιών να απορρίπτονται με το γνωστό ΄δεν ξέρεις εσύ’ κλπ. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η ρουσφετολογία και τα ίδια συμφέροντα να επικρατούν έναντι του γενικότερου καλού.

  Σήμερα, δεν υπάρχει καμμιά θέληση για πιλοτικά προγράμματα, για προσπάθεια, εφαρμογή νέων μέτρων και λυσεων, χρήση νέων δωρεάν προγραμμάτων ανοικτού κώδικα, μείωσης κόστους επικοινωνιών, εύρεσης χρηματοδοτήσεων με καινοτόμες πρακτικές που έχουν λειτουργήσει σε άλλες χώρες και που δυστυχώς δεν συζητούνται καν προς εφαρμογή στην Ελλάδα. Εμπειρίες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές εργαζομένων δεν αξιοποιούνται. Ευρωπαικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία αλλού, και που στοιχίζουν στην χώρα χρήματα μέσω της εθνικης συμμετοχής, δεν αξιοποιούνται στο παραμικρό.

  Γενικότερα υπάρχει ακόμα το κλίμα της μιζέριας και του ‘εγώ δεν κάνω τίποτα, να κάνει ο διπλανός μου!’, αλλά και το κυρίαρχο βέβαια στην ελλάδα ‘…. να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα!’.

  Δυστυχώς με τέτοια γενικότερη νοοτροπία καμμιά καινοτόμος πρωτοβουλία, αν και όταν εφαρμοστεί, δεν πρόκειται να αποδώσει! Θα είμαστε, αν δεν αλλάξουμε, πάντα άξιοι της μοίρας μας! Χρειάζεται συνέπεια, συνέχεια προσπάθεια και επιτέλους ανοικτό μυαλό.

 • 16 Ιουλίου 2012, 13:05 | Δημήτρης Τζούλιας

  Η ιδέα της αποκέντρωσης, την εποχή της σύλληψής της ήταν πραγματικά σπουδαία. Από τη μία η κεντρική εξουσία έδειχνε την «μεγαλοψυχία της» παραχωρώντας αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, από την άλλη οι τοπικές κοινωνίες ικανοποιούνταν στην ιδέα ότι αυτές θα αποφασίζουν για το μέλλον και τις τύχες τους.
  Για την ενίσχυση της ιδέας αυτής δημιουργήθηκαν κατά καιρούς και οι θεσμοί των αιρετών τοπικών αρχόντων (Πρόεδροι, Δήμαρχοι, Νομάρχες, Περιφερειάρχες).
  Μέχρι κάποιο βαθμό αυτό ίσως να ισχύει και σήμερα.
  Υπήρχε όμως πάντα μία παράμετρος. Η Νομοθετική Εξουσία είναι ΜΙΑ, ο νόμος ισχύει για ΌΛΟΥΣ και υπάρχει ήδη ένα ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
  Γιατί λοιπόν γινόταν και γίνεται τέτοιος αγώνας ανάμεσα στους κάθε είδους άρχοντες, όταν αυτά που θα κληθούν να εφαρμόσουν είναι ήδη νομοθετημένα, θεωρητικά εφαρμοστέα και σύμφωνα με το Σύνταγμα της πατρίδας μας ;
  Στο απλό αυτό ερώτημα υπάρχουν, σήμερα ειδικά, τεκμηριωμένες απαντήσεις όπως: «Η διχόνοια που κρατάει ένα σκήπτρο η δολερή …….» και «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι !»
  Οι μεν νομοθετούν κατά πώς τους βολεύει, οι δε εφαρμόζουν επιλεκτικά τους νόμους.
  Πάντως όλοι έχουν ήδη ξεχάσει κυρίως το « …… πίστη στην πατρίδα …….».
  Ο υπάλληλος λοιπόν, σαν ένας κρίκος της αλυσίδας και καλυπτόμενος από τη μονιμότητα, την ατιμωρησία και την ακόμη και σήμερα σε μεγάλο βαθμό ανωνυμία, συμβάλει ακούσια αλλά και εκούσια στη διάχυση της διαφθοράς.
  Πολύ θα ήθελα να συμμετέχω στην όλη διαδικασία, με την οποία συμφωνώ ανεπιφύλακτα, όμως επειδή έχω περάσει τα πενήντα και έχω αγανακτήσει από τα πλούσια λόγια και τα φτωχά έργα, θα περιμένω πρώτα δείγματα γραφής από το Ναό της Δημοκρατίας.

 • 16 Ιουλίου 2012, 12:44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ

  ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ Ή ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΥΤΗ,ΜΕ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ,ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ.ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ.ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ,ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ,ΝΑ ΔΙΑΘΟΔΟΥΝ ΜΕΣΩ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ,ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.ΠΕΡΑ ΔΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ,ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.Η ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΙΔΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ .ΠΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.

 • 16 Ιουλίου 2012, 08:16 | Νικόλαος Κυριακόπουλος

  Το γενικό πλαίσιο θεώρησης της απλοποίησης των διαδικασιών, της διάυγειας και της οικονομικοτεχνικης διαχείρισης του δημοσίου, είναι προφανώς σωστό. Νιώθω οτι θα έχει προβλήματα αν δεν λάβει υπόψη την ανικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού πάνω των 50 ετών , μονίμων υπαλληλων του δημοσίου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται. Προσωπικά παρατηρώ τεράστια προβλήματα ακόμα και στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου κλπ.

  Θερμή παράκληση για να μην αποτύχει μια τέτοια προσπάθεια, δημιουργείστε ενα υλοποιήσιμο και οχι ουτοπικο χρονοδιάγραμμα. Οτιδήποτε κάνετε χωρίς ουσιαστικό χρονο προσαρμογής θα αποτύχει , ενώ παράλληλα οι επιτίδειοι θα κινούνται κάτω απο το ραντάρ εκμεταλευόμενοι τυχόν παράθυρα (ηλεκτρονικά η μη) του συστήματος.

 • 16 Ιουλίου 2012, 08:26 | ΧΡΙΣΤΟΣ

  Προτείνω την καθιέρωση ενός Ατομικού Αριθμού για κάθε Έλληνα πολίτη από την γέννησή του, που θα τον ακολουθεί σε όλη του την ζωή ή και για όποιον άλλο επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο, με ταυτόχρονη κατάργηση των: Αριθμού Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Ασφάλισης, Αριθμού Διπλώματος Οδήγησης, Αριθμός Διαβατηρίου κλπ.
  Με τον τρόπο αυτό από το οποιοδήποτε τερματικό κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας θα είναι δυνατή η απόκτηση κάθε πληροφορίας, εγγράφου, περιουσιακή, οικονομική, δραστηριότητας κλπ.
  Στην κάθε προσωπική σελίδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του θέματος που αφορά την Υπηρεσία.
  Παραδείγματα άπειρα. Διαφορετικά Υποθυκοφυλακεία, Ενημέρωση Εφορίας ότι το ΑΦΜ δεν ανήκει στην συγκεκριμένη αλλά σε άλλη. Δικαστικές εκκρεμότητες, Φορολογικέ εκκρεμότητες, κλπ.
  Για την ασφαλή προστασία των προσωπικών δεδομένων θα έχει προβλεφτεί η χρήση κωδικού πρόσβασης ο οποίος θα παραμένει ως αρχείο για έλεγχο από τον ενδιαφερόμενο, αλλά και ταυτόχρονος προσδιορισμός αυστηρών κυρώσεων σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

 • 11 Ιουλίου 2012, 08:41 | thanassis

  Ως γνωστό όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ενεπλάκησαν στην απόκτηση μαύρου χρήματος, σχημάτησαν μια αρκεά σεβαστή περιουσία με την οποία σπούδασαν τα παιδιά τους τα οποία πιθανώς και να διαπρέπουν, αν και κατά τη γνώμη μου δεν θάπρεπε να καμρώνουν, απόκτησαν κινητά και ακίνητα και άρα μπορούν πλέον αφού φορολογηθούν να ζήσουν πολύ άνετα χωρίς το μισθό τους και τη σύνταξή τους. Απόλυση, εκτός και αν οικειοθελώς θέλουν αμισθεί να εργάζονται που είναι και το καλύτερο για την ψυχή τους. Σε κάθε χώρο του δημοσίου είναι γνωστοί όσοι έπαιρναν φακελάκια, χρηματίζονταν, εκβίαζαν, έκαναν φροντιστήρια, πρόδιδαν τη χώρα τους κοκ. Και ενώ είναι γνωστοί ο αφελής έλληνας συνάδελφος ποτέ δεν έγινε »χαφιές» για τον απλούστατο λόγο ότι όταν έμπλεκε σε ασήμαντες υποθέσεις αυτοί τον ξελασπώναν και έτσι αυτός που γλύτωνε 100 – 500 ευρώ εφάπαξ γινότανε συνένοχος με αυτόν που είχε μηνιαίο μαύρο εισόδημα 1000 – 500000 ευρώ τον μήνα, στην ουσία κλέβανε όλοι το μέλλον των παιδιών τους. Έτσι θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας ίσως και να μείνουν αδειανές κάποιες και να έχουμε εισαγωγή από την ΕΕ.Το πιό προβληματικό σε αυτό το σενάριο είναι η συνέχεια. Ποιός θα εγγυηθεί την καλή του λειτουργεία; Είναι πραχτικά αδιέξοδο και εδώ θέλουμε τους σωστούς πολιτικούς. Αν κάποιος στο παρόν σύστημα τους ξέρει ας τους κάνει ορατούς, ή για να το θέσω αλλιώτικα: μπορεί η Ελλάδα με ανοιχτά σύνορα και ελεύθερη αγορά να επιβιώσει;

 • 1 Ιουλίου 2012, 17:57 | thanassis

  Μια και μιλάμε για διαφθορά… Κανείς δεν ασχολήθηκε επί της ουσίας με τους νεοδιεφθαρμένους και εξηγώ τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς οι οποίοι αν και στην πλειοψηφία τους έχουν κάνει τεράστιες περιουσίες από τις συναλλαγές τους με τα δημόσια ταμεία είτε νόμιμα είτε παράνομα, βρήκαν την ευκαιρία να μαδήσουν τον κόσμο και αναφέρομαι στο πλαφόν που μετά από αυτό πρέπει να πληρώνεις 10 ευρώ επίσκεψη και μετά να τα ακουμπάς στο φαρμακοποιό. Για να καταλάβουμε αριθμητικά πως είναι ο εκβιασμός, δείτε πόσοι γιατροί υπάρχουν στην Ελλάδα. Αν υπήρχε οργανομένο κράτος που πραγματικά ήθελε να βοηθήσει τον πολίτη θα επιμέριζε την συνταγογράφηση σε όλους τους νέους και ανέργους γιατρούς δίνοντάς τους έτσι ένα επίδομα στην ουσία ανεργίας και ο ασφαλιμένος δεν θα ακουμπούσε στο γιατρό κάθε μήνα το χαράτσι. Αυτό είναι απλό αλλά είδατε κανένα κόμμα είτε του λαού είτε του καπιταλισμού να ασχολείται; Ακούστε κάτι χειρότερο. Αυτές τις μέρες θα καταθέσουν οι επιτυχόντες τα χαρτιά τους για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Γονιός που το παιδί του είχε υψηλή βαθμολογία αναρωτιόταν αν έπρεπε το παιδί να δηλώσει μια συγκεκριμένη υψηλόβαθμη σχολή του πολυτεχνείου, επειδή είχε ακούσει ότι σε αυτή την σχολή διοικεί η τάδε κομματική παράταξη…Απίστευτα πράγματα αλλά εκεί έχει καταλήξει ο μέσος πολίτης.Και ας θέσουμε το ερώτημα: Ωραία επικρατεί διαφθορά και βλακεία, ποιά είναι η ευθύνη του κάθε υπουργού και του κάθε λειτουργού που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει; Ακούστε και κάτι άλλο που άκουσα από το στόμα μιας 80χρονης γιαγιάς σήμερα στην θάλασσα: Δεν τα έχω τόσο με αυτούς που μας κυβερνάνε, όσο με αυτούς που αυτοκτονούν. Αφού φεύγουν που φεύγουν γιατί δεν παίρνουν και άλλους μαζί τους; ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ

 • 26 Ιουνίου 2012, 10:17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΟΔΗΜΑ

  Συμπεριφορά που υπόκειται σε έλλειψη κοινωνικής μόρφωσης, έλλειψη τρόπων, αδυναμία στο να διευθετήσουν προβλήματα πολιτών, δεν είναι ενημερωμένοι, διότι δεν ενδιαφέρονται να ενημερωθούν ή απλούστατα ο υπέυθυνος/η που του έχει ανατεθεί η ενημέρωση των συναδέλφων, δεν αξιοποιεί πλήρως τις αρμοδιότητές του/της, ανιμετώπιση εχθρική όταν δέχεται επιθετική σημπεριφορά από πολίτες χωρίς να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις να κατευνάζει τα πνεύματα και να χειριστεί την κατάσταση, προτιμούν τις εύκολες λύσεις συνήθως και δεν προσπαθούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το/τα αντικείμενα που τους /τις έχουν ανατεθεί, αποστασιοποίηση από ορισμένα καθήκοντα που δεν θέλουν και τα φορτώνουν σε άλλους υπαλλήλους διότι είτε δεν έχουν την ικανότητα να τα φέρουν εις πέρας, είτε δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτά διότι θεωρούν ότι υποβιβάζουν το επίπεδό τους, είτε διότι οι αρμοδιότητες αυτές έχουν ευθύνη, είτε, γιατί «να μην κάνω κάτι που θα απλουστεύσει την ζωή μου», είτε, επειδή έχουν μάθει να μην ασχολούνται ιδιαίτερα με το αντικείμενό τους διότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος κ.τ.λ..

  Προτείνω:

  Ι. Διεξαγωγή σεμιναρίων στην διοίκηση και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
  ΙΙ. Έλεγχο και κατάρτιση ανωτέρων στον σωστό και ευπρεπή χειρισμό των υπαλλήλων για την επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
  ΙΙΙ. Να μην αποκρύπτονται πληροφορίες από τους πολίτες (διότι υπάρχει, ίσως, κάποιος λόγος που να απλουστεύει τις αρμοδιότητές τους), διότι, υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις που θα μπορούσατε να φανταστείτε, διότι αυτή η εντύπωση δίνεται, ορισμένες φορές στους πολίτες, με αποτέλεσμα να εκνευρίζονται.
  ΙV. Η ενημέρωση από το διοικητικό προσωπικό πρέπει να είναι ΠΛΗΡΗΣ. Όταν μας δίνεται έντυπο υλικό με πληροφορίες, έχει καλώς, όταν δεν δεν μας δίνεται, τότε να ΜΗΝ βαριούνται να γράψουν 5 λέξεις σε ένα φύλλο χαρτί δείχνοντας αδιαφορία και βαρεμό και «μούτρα μέχρι το έδαφος».
  V. Οι πολίτες για να ασχοληθούν με τα κοινά θα πρέπει να έχουν πλήρης ενημέρωση. Θα πρέπει να καλούνται σε εκδηλώσεις που θα τους ενημερώνουν για το τι θα μπορούσαν να κάνουν. Θα πρέπει να τους γίνονται προτάσεις συμμετοχής τους στα κοινά. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί και πολλές που θα ήθελαν να ασχοληθούν, όμως δε γνωρίζουν «κανέναν» που θα τους διαφωτίσει σε αυτό.
  VI. Να μην φέρονται στους ευγενικούς πολίτες σαν να είναι «ηλίθιοι», επειδή τους φέρονται καλά, και να φέρονται καλά σε αυτούς που τους κάνουν να αισθάνονται σαν «υποδιέστερα όντα». Επιτέλους η ευγένια δεν είναι χαζομάρα αλλά επιθυμητή από όλους.

  Συμφωνώ πως το «κοινωνικό συμβόλαιο», ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη, θα μπορούσα να το ορίσω ως ανταλλαγή βοήθειας, στήριξης, κατανόησης με αμφίδρομη σχέση, πορεία, όπου θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση και ηθική ανταμοιβή για όσους και όσες προσφέρουν στην κοινωνία.
  Εκείνες/εκείνοι που θα πρέπει να λογογοτήσουν, σαφώς είχαν την απαιτούμενη αδιαλλαξία, αδιαφορία και ίσως συμφέρον, με συνέπεια την αμαύρωση των διοικητικών θεσμών.
  Ο πολίτης, πρέπει, και είναι άκρως θετικό, να εμπλέκεται με τα κοινά και κυρίως να βοηθάει αδύνατους και αδύναμους ανθρώπους που θέλουν να ορθοποδήσουν και να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους με την στήριξη των διοικητικών υπηρεσιών, συνεπάγεται «κοινωνικό κράτος».

 • 23 Ιουνίου 2012, 16:03 | γιοργος

  το οπεν …. ειναι κατα την γνώμη μου μια προσχηματική διαδικασία…
  αν θέλετε να σας πιστεψουμε… α. γιατί οι συνομηλίες των κομμάτων για σχηματισμό κυβέρνησης δεν εγινε μπροστα στις κάμερες????
  γιατι δεν εγινε οπεν γκοβ για τα μνημόνια
  γιατι δεν γινεται οπεν οι συζητήσεις με την τρόικα???
  που ειναι ο κυρίαρχος λαός στηκ κλειδαρότρυπα????
  αντε για χαρά

 • 21 Ιουνίου 2012, 21:06 | Γιάννης Μπ.

  Το Νο1 πρόβλημα της Ελλάδος είναι η δικαιοσύνη… Κανένα άλλο ως Νο1… Όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν.
  Αν υπήρχε σωστή και άμεση δικαιοσύνη τότε πολλά από τα υπάρχοντα προβλήματα δεν θα υπήρχαν καν.
  Το αίσθημα δικαίου σε όλα τα επίπεδα βρίσκεται ούτε καν στο μηδέν αλλά στο πολύ κάτω από το μηδέν.
  Εδώ και χρόνια έχει εισχωρήσει στο DNA του Έλληνα ότι δύσκολα θα βρει το δίκιο του και άρα σκύβοντας το κεφάλι αποδέχεται το άδικο και άρα το άδικο πάντα «πνίγει» και άρα ο «πνιγμός» αυτός φέρνει την απάθεια και το γύρισμα της πλάτης στα πάντα.
  Απλά πραγματάκια που τα αφήσαμε να γιγαντωθούν.

  Όταν θέλω 3 χρόνια για να πάρω ένα διαζύγιο με αντιδικία και χωρίς παιδιά, όταν θέλω 4-5 χρόνια για να πάρω τα χρήματά μου από κάποιον που μου χρωστάει ενώ καταστρέφομαι, όταν θέλω 2-3 χρόνια να τρέχω στα δικαστήρια για κάποιον που μου έκλεψε το σπίτι ή το αυτοκίνητο και μετά από τόση ταλαιπωρία τον βλέπω ξανά έξω να μου χαμογελάει, όταν δεκάδες σκάνδαλα αποκρύπτονται, όταν άνθρωποι απέκτησαν τεράστιες περιουσίες σε σύντομο διάστημα και κανείς αρμόδιος δεν αναρωτήθηκε πως, όταν ο καθένας χτίζει όπου θέλει και ότι θέλει, όταν δισεκατομμύρια ευρώ βγαίνουν στο εξωτερικό από Έλληνες χωρίς να ξέρουμε από που προήλθαν ή βγαίνουν από χιλιάδες ξένους προς τις χώρες τους χωρίς να πληρώνουν ούτε 1 ευρώ φόρο, όταν… όταν… όταν… μπορώ να γράφω για μέρες παραδείγματα… όταν λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν περιμένετε κάποιος έντιμος και σωστός να μην νοιώσει ανόητος και να μην γυρίσει τη πλάτη στα πάντα?
  Για μένα άργησε κιόλας να το κάνει.

  Όσο για την έλλειψη διαφάνειας είναι απλά τροφή της έλλειψης του αισθήματος δικαίου όπου το μεγαλώνει το αίσθημα αυτό πιο γρήγορα και πιο πολύ.
  Η προσπάθεια διαφάνειας έστω και με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι μια καλή προσπάθεια η οποία θα πρέπει να οργανωθεί και να συμπεριλάβει ΤΑ ΠΑΝΤΑ σε κάθε τομέα του δημοσίου.
  Οτιδήποτε δημόσιο υπάρχει να είναι συνδεδεμένο ηλεκτρονικά με το υπουργείο ώστε να μεταβιβάζεται κάθε πληροφορία στο υπουργείο και από εκεί στη συνέχεια στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  Από το πιο απλό έως το πιο σοβαρό.
  Από μια βρύση που αγοράστηκε και περάστηκε σε κάποιο Δημαρχείο έως μια 6μηνη πρόσληψη που έγινε σε κάποια υπηρεσία.
  Για τα πιο μεγάλα και σοβαρά δεν χρειάζεται καν να αναφέρω ότι επιβάλλεται και όχι απλώς πρέπει.
  Κάποιοι ίσως θεωρήσουν υπερβολικό το να ενημερώνεται ο κόσμος για μια βρύση η οποία χάλασε και αγοράστηκε καινούρια ώστε να περαστεί.
  Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο πρόβλημα!
  Με ποιανού λεφτά αγοράστηκε?
  Έβαλε ο εκεί Δήμαρχος από τη τσέπη του λεφτά και την αγόρασε?
  ΟΧΙ φυσικά!
  Είναι λεφτά δημοτών…. έστω και τα 20 ευρώ που κάνει η βρύση είναι χρήματα δημοτών και όχι όσων τα διαχειρίζονται ώστε να κρίνουν την αναγκαιότητα του να ενημερώσουν για ένα τόσο μικρό ποσό.
  Πρέπει να ενημερώσουν ακόμα και για το 1 ευρώ γιατί απλά δεν είναι δικό τους!
  Όταν θα το βάλουν από τη τσέπη τους αυτό το 1 ευρώ τότε θα έχουν και δικαίωμα του να μην ενημερώνουν.

  Όσο αφορά τώρα τις διαβουλεύσεις είναι μια πολύ καλή προσπάθεια αυτή συμμετοχής του κόσμου αρκεί βέβαια να διαβάζονται ΟΛΑ και οι τεκμηριωμένες απόψεις να λαμβάνονται υπόψιν.
  Σίγουρα πολλές φορές θα θίγονται τα συμφέροντα ορισμένων που θα αντιδρούν αλλά η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να ακούει και να προστατεύει τα συμφέροντα των πολλών.
  Έτσι λοιπόν με καλή διάθεση, με τη συμμετοχή του κόσμου και μέσα από τη διαφορετικότητα απόψεων πάντα αναδύεται η μέση και σωστή λύση αρκεί βέβαια να εξαλείψουμε το συνηθισμένο Ελληνικό φαινόμενο κατά το οποίο στη προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος δημιουργούμε από πίσω άλλα δέκα προβλήματα για τα οποία στη συνέχεια εθελοτυφλούμε και απλά πανηγυρίζουμε ότι επιλύσαμε το αρχικό πρόβλημα.

  Τέλος όσο αφορά το δημόσιο το μόνο που χρειάζεται είναι οργάνωση.
  Για μένα προσωπικά δεν φταίνε οι εργαζόμενοι για την έλλειψη οργάνωσης ή τη μη παροχή κατάλληλων μέσων οργάνωσης και ελέγχου.
  Για μένα ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι εκάστοτε διοικήσεις εδώ και χρόνια σε όλα τα επίπεδα όπου η έλλειψη οργάνωσης τους βόλευε ώστε να κάνουν τις ατασθαλίες τους.
  Ένα μικρό παράδειγμα που γνωρίζω καλά από πέρυσι…. είναι δυνατόν εν έτη 2011 το γραφείο προμηθειών μεγάλου δήμου της Ελλάδος να λειτουργεί ακόμα με φακέλλους και τεφτεράκια?
  Αν θέλετε μάλιστα πηγαίνετε σε μια εφορία και ζητήστε κάτι από το φορολογικό σας παρελθόν.
  Μια δήλωση π.χ. που κάνατε πριν 15 χρόνια.
  Ακόμα χειρότερα μπορείτε να πάτε στη πολεοδομία για να ζητήσετε τα σχέδια της οικοδομής σας η οποία χτίστηκε τη δεκαετία του 70.
  Διαβάζοντας τα τελευταία μερικοί ίσως χαμογελάμε… αυτό το χαμόγελο όμως κρύβει πίκρα!

 • 21 Ιουνίου 2012, 11:24 | thanassis

  Αυτές τις μέρες καλείται ο κόσμος να πληρώσει στην εφορία απίθανα ποσά.Στην πράξη οι μισθοί είναι τελικά 400 ευρώ.Απ’ ότι βλέπω κανείς δεν κάνει διαβούλευση εδώ γιατί προφανώς δεν πιστεύει από την εμπειρία του ότι καταπολεμιέται η διαφθορά…. Το περίεργο είναι ότι τρία χρόνια τώρα οι 300 δεν θεώρησαν ότι είναι σοβαρό θέμα η καταπολέμηση της διαφθοράς και φοροδιαφυγή…. Παρ’ ‘ολα αυτά το πολιτικό σύστημα έστω και μεταμφιεσμένο επιδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό. Η πιάτσα όμως λέει ότι οι 300 είτε είναι ηλίθιοι ή προδότες, δεν έχει καμμία λογική αυτό που συμβαίνει στη χώρα και δεν αντέχει καμμία ανάλυση. Το έχω ξαναγράψει: η χώρα σταδιακά και χωρίς να το πάρει κανείς είδηση κατελήφθη από τους ορεσίβιους χωρικούς της οι οποίοι εγκατέστησαν αθόρυβα και έξυπνα την ιδιόμορφη δικτατορία τους. Αυτό θα ήταν καλό σε περίπτωση που ήταν πολιτισμένοι: η Ελλάδα θα ήταν σήμερα δεύτερη Ελβετία. Δυστυχώς παρά τα μέγαρα μουσικής, παρά τα σχολεία, παρά τα άπειρα τριτοβάθμια ιδρύματα, παρά όλους αυτούς τους επιστήμονες, δεν κατέστη δυνατόν ο εκπολιτισμός γιατί προφανώς όλοι αυτοί ασχολιόσαντε … θυμάστε την εκπομπή η ΜΑΝΤΑΜ Σουσού; Και το χειρότερο είναι υπό διωγμό ότι καλύτερο διαθέτει η ελληνική νεολαία. Τώρα αν θέλετε δημοσιεύτε τα, είναι επιεικώς το 5% της αλήθειας….