4. Ενίσχυση της Διαφάνειας

Σκοπός 1: Ενίσχυση της λειτουργικότητας του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τη διαφάνεια

Με το πρόγραμμα Δι@ύγεια εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων και αποφάσεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο με κύριο στόχο να αποφέρει τη μέγιστη δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης μέσω της ευρείας δημοσιότητας και της πρόσβασης στη πληροφορία.  Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια προσέφερε στον πολίτη ενισχυμένες δυνατότητες να απολαύσει συνταγματικά του δικαιώματα, όπως είναι η πληροφόρηση και η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  Παράλληλα, με την υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο, εξασφάλισε την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Κατά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης, τον Απρίλιο του 2012, λειτουργούσε η πρώτη έκδοση των εφαρμογών για την υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας δημοσίευσης
των αποφάσεων. Η διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων, και η υποστήριξη χρηστών ήταν σε εξέλιξη ενώ είχαν παρουσιαστεί προβλήματα κυρίως στην εφαρμογή αναζήτησης λόγω μεγάλης αύξησης των δεδομένων και των χρηστών.

Στο διάστημα αυτό με σκοπό την υλοποίηση νέου συστήματος έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος
 • Εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό νέου μοντέλου δεδομένων και διαδικασιών  με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας με την σύνδεση συστημάτων φορέων και την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων αλλά και της δυνατότητας αποτελεσματικότερης αναζήτησης και δημιουργίας αναφορών (συγκεντρωτικών και αναλυτικών) με διάφορα κριτήρια από τους χρήστες.
 • Έναρξη υλοποίησης νέου πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίξει τη Β’ φάση λειτουργίας της δράσης. Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 01/03/2013 και το έργο αφορά κυρίως στην ανάπτυξη της 2ης γενιάς του συστήματος, με γρηγορότερους χρόνους απόκρισης, αυξημένη διαθεσιμότητα και πολλές νέες λειτουργίες που κάνουν το σύστημα “πολιτοκεντρικό” εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης των Φορέων της δημόσιας διοίκησης από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)
  Ενδεικτικοί δείκτες (Σεπτέμβριος 2013):

 • Ενταγμένοι φορείς: 4.070
 • Πλήθος αποφάσεων: 9.231.929
 • Πλήθος ενεργών χρηστών: 32.775
 • Πλήθος ενεργών υπογραφόντων: 26.494
 • Σύνολο Αναρτημένων Δαπανών: 63.574.705.473 δισ ευρώ
 • Μηνιαία επισκεψιμότητα: 247.043 επισκέψεις, 6.156.358 κλήσεις (hits)

Αποτίμηση: Εκπληρωμένος Στόχος

Επόμενα Βήματα:

 • Καθάρισμα δεδομένων: Προγραμματίζεται ο έλεγχος και η διόρθωση (cleansing) παλαιότερων δεδομένων, τα οποία δυσχεραίνουν τους χρήστες στην αναζήτηση και στην ανάρτηση αποφάσεων.
 • Απλούστευση διαδικασιών διακίνησης εγγράφων στους Φορείς του δημοσίου: Με βάση νέα νομοθετική διάταξη που έχει προωθηθεί, τα αναρτημένα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν την ίδια ισχύ με τα πρωτότυπα, μεταρρύθμιση η οποία θα επιτρέψει την αποκλειστική διακίνηση εγγράφων μέσω του ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σκοπός 2: Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις προμήθειες του Δημοσίου Τομέα

Ο Σκοπός αυτός περιλαμβάνει τη δημοσίευση πληροφορίας που αφορά σε όλο τον κύκλο προμηθειών, όλων των φορέων του δημοσίου, στον δικτυακό τόπο agora.gov.gr.

Ο σχετικός δικτυακός τόπος αποτελεί υποσύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκτέλεση διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Η πλατφόρμα αυτή υποστηρίζει επίσης ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και υλοποίηση συμφωνιών πλαίσιο.

Στην παρούσα φάση είναι εφικτή η πλήρη αποτύπωση των προγραμματιζόμενων συμβάσεων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ (Δήμων και Περιφερειών). Πεδίο εφαρμογής είναι όλο το φάσμα των δημοσίων συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων άνω των €1000 που συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, σε όλα τα στάδια (από το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής έως και την εντολή πληρωμής) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.

Έως το τέλος Αυγούστου 2013, και με έναρξη εφαρμογής την 4.02.2013 είχαν καταχωρηθεί περί τα 118.332 αιτήματα προμήθειας.

Αποτίμηση: Εκπληρωμένος Στόχος

Επόμενα βήματα:

 •  Διαλειτουργικότητα. Το Μητρώο προβλέπεται να διαλειτουργήσει με συστήματα του δημοσίου τομέα (ενδεικτικά – TAXIS, ΓΕΜΗ, IKA) για την απλοποίηση των
  διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους και την διευκόλυνση των επιχειρήσεων για συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες των
  δημοσίων συμβάσεων.
 • Business Intelligence. Υλοποίηση συστήματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στη διάρθρωση και λειτουργία των αγορών με τις οποίες συναλλάσσεται η Δημόσια Διοίκηση καθώς και η συστηματική χρήση του για τη χάραξη πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα.

Σκοπός 3: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημόσιων εγγράφων

O Σκοπός αυτός στο Σχέδιο Δράσης αναφέρεται στη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων των διάφορων δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ τους, με το Πρόγραμμα Διαύγεια, το σύστημα ηλεκτρονικής σύνταξης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και τρίτα εξωτερικά συστήματα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου συστήματος που θα υποστηρίξει τη Φάση Β’ του Δι@ύγεια θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους μηχανισμοί διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα των φορέων του δημοσίου που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω συστήματα για τα οποία αναπτύσσονται μηχανισμοί διαλειτουργικότητας με το Δι@ύγεια:

Επίσης, με βάση νέα νομοθετική διάταξη που ορίζει ότι τα δημοσιοποίημένα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν την ίδια ισχύ με τα πρωτότυπα, αντικαθίσταται η διακίνηση φυσικών εγγράφων από την επίκληση των ηλεκτρονικών εγγράφων που είναι δημοσιοποιημένα στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Με αυτή τη ρύθμιση καταργείιται η υποχρεωτική προσκόμιση φυσικού θεωρημένου αντιγράφου των εγγράφων του Δι@ύγεια και δίνεται η δυνατότητα χρήσης του ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης, που δίνεται από το Πρόγραμμα Διαύγεια σε κάθε καταχώρηση) που είναι μοναδικός, από πολίτες και φορείς, αντί προσκόμισης του θεωρημένου αντιγράφου κάποιας απόφασης.

Ενώ η υλοποίηση της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων δεν έχει ολοκληρωθεί (έχει ολοκληρωθεί μία πρώτη φάση πιλοτικής λειτουργίας), παραταύτα έχουν γίνει άλλες σημαντικές ενέργειες με στόχο την ανοικτή, διαφανή και ασφαλή διακίνηση δημόσιων εγγράφων.

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο: αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο η έκδοση απόφασης που θα ορίζει τις λεπτομέρειες για τον μορφότυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθώς και τους παρόχους οι οποίοι θα πιστοποιούν τα εκδοθέντα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Επίσης θα ορίζονται τα στάδια για την υιοθέτησή του από τις επιχειρήσεις και τους
δημόσιους φορείς. Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα ξεκινήσει την 1/1/2014.

Ηλεκτρονικό Παράβολο: έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του για ορισμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών (άδεια οδήγησης, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, χαρτόσημο άδειας οδήγησης). Σταδιακά θα προσφέρεται η χρήση του και για υπηρεσίες άλλων φορέων. Η διαδικασία δεν μπορεί να ανοίξει για όλους τους φορείς απευθείας, αφού απαιτείται η παροχή συγκεκριμένου ρόλου στους χρήστες του εκάστοτε φορέα προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος και η δέσμευση του e-παραβόλου.

Αποτίμηση: Μερικώς εκπληρωμένος στόχος