Τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής του χρόνου υποβολής

Η διαδικασία κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου κατά το μήνα Μάρτιο δεν είναι κάτι το καινοφανές. Ισχύει και σήμερα για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που το έτος 2010 ήταν περίπου 20.000.  Με αυτούς δεν έχει εμφανιστεί κανένα πρόβλημα. Επίσης, η ειδική κατηγορία των ομογενών,  καταθέτει το  Μηχανογραφικό  Δελτίο  προ της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς πάλι να υπάρχει πρόβλημα.

Επί πλέον, η διαδικασία κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου τον μήνα Μάρτιο ίσχυε και κατά την περίοδο κατά την οποία οι απόφοιτοι  Γενικού Λυκείου διεκδικούσαν την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα των Δεσμών, ενώ συνέχισε να εφαρμόζεται για τους υποψήφιους των ΤΕΕ Β΄ κύκλου, καθ΄ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους μέχρι και φέτος.

Ενδεχόμενη επιλογή του μηνός Μαρτίου για την κατάθεση θα δώσει την δυνατότητα υποβολής για χρονικό διάστημα ενός (1) πλήρους μηνός (1-31 Μαρτίου), ώστε οι υποψήφιοι  να επεξεργάζονται την υποψηφιότητά τους σε Σχολές και  Τμήματα με το σύστημα καταχώρισης να παραμένει ανοικτό καθ΄όλη την διάρκεια του μηνός, μέχρι την τελική υποβολή. Κατά το διάστημα αυτό, οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να διαβουλευθούν με τους καθηγητές και την οικογένειά τους, ώστε η τελική επιλογή σχολών να είναι προϊόν ώριμης απόφασης. Αντιθέτως, σήμερα οι υποψήφιοι συνωθούνται έξω από τις αίθουσες υποβολής σε προκαθορισμένη ημέρα και χρειάζεται να ολοκληρώσουν την διαδικασία σε μικρό χρόνο την ίδια  μέρα, υπό την πίεση δηλαδή του χρόνου, χωρίς να έχουν την δυνατότητα διαβούλευσης  με τους υπευθύνους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, γίνεται επίσης προσπάθεια, να μπορούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό ηλεκτρονικά και από το σπίτι τους αν το επιθυμούν, ώστε η όποια συνεργασία με τις οικογένειες τους να γίνεται με άνεση χρόνου και όχι υπό πίεση.

Αν ο χρόνος υποβολής μεταφερθεί τον Μάρτιο, μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και η βοήθεια των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η συνεργασία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ και των υπευθύνων καθηγητών Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τους υποψήφιους για τα προγράμματα σπουδών Σχολών και Τμημάτων πριν από την υποβολή των Μηχανογραφικών θα βοηθήσει τους υποψηφίους και τις οικογένειές με  ουσιαστικό τρόπο στην προσπάθεια για την καλύτερη επιλογή Τμημάτων.

Τέλος, μια τέτοια ρύθμιση θα είναι χρήσιμη για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους αφού και τα αποτελέσματα μπορεί να εκδοθούν σε συντομότερο χρόνο επιτρέποντας ένα καλύτερο προγραμματισμό για τους υποψηφίους και τις οικογένειες του, τόσο για το καλοκαίρι όσο και για μετά (αναζήτηση π.χ. κατοικίας).

Η υποβολή το Μάρτιο, δηλαδή  κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, θα βοηθήσει στην άμεση επίλυση προβλημάτων γραφειοκρατικής φύσης, από τους υπεύθυνους καταχώρισης που σήμερα ταλαιπωρεί του υποψηφίους.

Επί της ουσίας: Η διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων είναι μια διαγωνιστική διαδικασία για εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές. Η επιτυχία ή μη σε κάποια σχολή εξαρτάται από το κατά πόσον η βαθμολογία που πέτυχε ο υποψήφιος είναι αρκετή για εισαγωγή στην συγκεκριμένη σχολή, με βάση και τις προτιμήσεις των υποψηφίων που πέτυχαν μεγαλύτερη βαθμολογία. Επομένως, το καλύτερο για τον υποψήφιο είναι να ιεραρχεί τις επιλογές του ανάλογα με τις πραγματικές επιθυμίες του και όχι σύμφωνα με τις βάσεις του προηγουμένου έτους, και να εξαντλεί όλες τις δυνατές επιλογές. Το πού θα εισαχθεί εξαρτάται μεν από την συνολική του απόδοση, αλλά μόνο εν μέρει: εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις των υπολοίπων υποψηφίων. Η γνώση του βαθμού των εξετάσεων πριν από την συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα είχε ενδεχομένως έννοια μόνο σε δύο περιπτώσεις:

1. Αν υπήρχε όριο στον αριθμό των σχολών που μπορούν να δηλωθούν. Σ’ αυτή την περίπτωση θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει κανείς τον βαθμό του για να αποφασίσει σε ποιό σημείο του φάσματος θα κινηθεί. Όμως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται: οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όλες τις σχολές στα πεδία τους. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία να κάνουν είναι να ιεραρχήσουν όλες τις σχολές με την πραγματική σειρά προτίμησής τους ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν οι επιδόσεις τους και οι βάσεις. Με τον τρόπο αυτό, νομοτελειακά θα επιτύχουν στην υψηλότερη δυνατή επιλογή τους με βάση τις τελικές βαθμολογίες και προτιμήσεις όλων των υποψηφίων.

2. Αν ο κάθε υποψήφιος γνώριζε τις βαθμολογίες όλων των άλλων υποψηφίων αλλά και την σειρά προτίμησης που προτίθενται εκείνοι να δηλώσουν – πράγμα που είναι, προφανώς, αδύνατον.

Αυτό που αντιθέτως συμβαίνει είναι ότι η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου γίνεται σήμερα υπό το κράτος των εντυπώσεων και μετέωρων εκτιμήσεων για την διακύμανση των βαθμολογιών, για τις πιθανές προτιμήσεις των υποψηφίων και τελικά για τις βάσεις εισαγωγής. Χρησιμοποιούνται δε συχνά οι βάσεις προηγούμενων ετών για να δίνονται «συμβουλές». Τα στοιχεία αυτά όμως δεν μπορούν και δεν πρέπει να χρησιμεύουν ως συμβουλευτικό στοιχείο επιλογής των υποψηφίων, αφού και οι βαθμολογίες αλλά και οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι ευμετάβλητες και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτες από χρόνο σε χρόνο. Έτσι, καταλήγουν πολλοί, αντί να δηλώνουν την πραγματική σειρά προτίμησής τους, να ακολουθούν λαβυρινθώδεις συμβουλές «ειδικών» που εκ των πραγμάτων αποκλείεται να οδηγήσουν σε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.

Υπήρξαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις υποψηφίων, οι οποίοι συμπλήρωσαν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με ορισμένες μόνο σχολές, βασιζόμενοι στα μόρια που συγκέντρωσαν σε συνάρτηση με τις βάσεις παρελθόντων ετών με αποτέλεσμα, αρκετοί από αυτούς να μην εισαχθούν τελικά σε καμμία Σχολή παρά τις υψηλές επιδόσεις τους.  π.χ στις φετινές εξετάσεις,  υποψήφια, με 18010 μόρια  δήλωσε στο μηχανογραφικό της δελτίο δέκα (10) προτιμήσεις (Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας)  βασιζόμενη στις βάσεις του προηγούμενου έτους. Οι δύο τελευταίες προτιμήσεις της ήταν το Τμήμα Βιολογίας της Πάτρας και το Τμήμα Βιολογίας της Κρήτης με δεδομένο ότι οι μονάδες εισαγωγής, σ΄αυτές το προηγούμενο έτος ήταν 18008 και 17835, αντίστοιχα.  Δεν εισήχθη όμως σε καμμία από τις προτιμήσεις της ούτε και στα Τμήματα Βιολογίας όπως ανέμενε, αφού η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε σε 18268 και 18105 αντίστοιχα.

Επίσης, εφέτος, όπως και κάθε χρόνο, υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι μετά την καταχώριση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου ζητούν εναγωνίως την τροποποίησή του, χωρίς να τους επιτρέπεται γεγονός που έχει ως συνέπεια την εισαγωγή υποψηφίων σε σχολές που εν τέλει δεν επιθυμούν.

Ουσιαστικά, το μόνο που μπορεί να επηρεάσει ένας μαθητής με το μηχανογραφικό του είναι να διασφαλίσει ότι θα περάσει κάπου σύμφωνα με την ιεράρχηση των επιλογών του. Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός του ελέγχου του και δεν μπορεί να το επηρεάσει με το δικό του μηχανογραφικό (βαθμολογίες και επιλογές άλλων). Επομένως, είναι λάθος το μηχανογραφικό να συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλη λογική πέρα από την ιεράρχηση των επιλογών.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η επιλογή του Μαρτίου, για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, είναι υπέρ των υποψηφίων και μόνον, αφού αφορά άλλωστε το μέλλον των ίδιων των υποψηφίων και όχι τα ΜΜΕ ή εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία των εξετάσεων (π.χ. Φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ή «στατιστικούς αναλυτές των εξετάσεων»).   Πολλοί υποψήφιοι, αλλά και τα ΜΜΕ επηρεάζονται από την γνώμη αυτών των «ειδικών» που έχουν πλέον διαμορφώσει μια νέα και προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα σε εποχή μάλιστα που δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σήμερα «ειδικοί σύμβουλοι» συμπλήρωσης μηχανογραφικών με αμοιβές 100-150 ευρώ ανά συμβουλευόμενο.

Στόχος του Υπουργείου είναι  η αποφυγή ταλαιπωρίας των υποψηφίων στις Επιτροπές Συγκέντρωσης Μηχανογραφικών Δελτίων και το όφελος των ιδίων και των οικογενειών τους. Η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού είναι για το Υπουργείο Παιδείας καθαρά διαδικαστική. Όποτε και αν γίνει θα ακολουθηθούν τα ίδια βήματα. Αυτό που ενδιαφέρει την πολιτική ηγεσία είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και των οικογενειών τους.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 10:58 | Σπυρίδων Λάμπρος

  Ως πατέρας μαθήτριας Γ’ Λυκείου θεωρώ ότι το μηχανογραφικό πρεπει να συμπληρώνεται μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών των υποψηφίων τον Ιούλιο. Δεν πρέπει να αγχώσουμε τα παιδιά στη μέση της σχολικής χρονιάς με αυτό το θέμα. Όσο για κάποια παραδείγματα που αναφέρει το Υπουργείο για να δικαιολογήσει την άποψή του, είναι απλά η εξαίρεση ή κάποια άστοχη ή επιπολαια επιλογή και όχι ο κανόνας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 02:52 | Μια εκπαιδευτικός

  Είμαι εκπαιδευτικός εν ενεργεία (μαθηματικός) και για να συμπληρώσω το ωράριο μου ασχολούμαι και με Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Έχω κόρη στην Τρίτη Λυκείου.Η άποψη μου είναι ότι τα παιδιά αν δεν τελειώσουν με τις εξετάσεις τους δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε την ψυχραιμία και την ηρεμία να αποφασίσουν για κάτι τόσο σημαντικό για το μέλλον τους. Σίγουρα είναι αντιπαιδαγωγικό αυτές τις στιγμές που προσπαθούν να μαζέψουν δυνάμεις και να συγκεντρωθούν στο στόχο τους να φορτωθούν και μια ακόμα έγνοια που θα τους αγχώσει ακόμη περισσότερο. Ξέρω από την πείρα μου σαν μητέρα και εκπαιδευτικός ότι τα παιδιά για αποφασίσουν συζητούν πολλές ώρες με γονείς, καθηγητές, σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματίες. Ψάχνουν στο διαδίκτυο, διαβάζουν εφημερίδες και περιοδικά, παρακολουθούν ενημερώσεις από ειδικούς στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Μαζεύουν πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών,για αντιστοιχίες των σχολών, για μεταπτυχιακά,για επαγγελματικά δικαιώματα, για την ζήτηση στην αγορά εργασίας και άλλα. Όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους και αν δεν τους τον δώσουμε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα γίνουν πάρα πολλά λάθη και θα παρθούν βεβιασμένες αποφάσεις. Επιτέλους μέτρα που αφορούν τα παιδιά μας ας μην παίρνονται μόνο με οικονομικά κριτήρια.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 01:03 | Αντωνία Μ.

  είμαι μητέρα μαθητριας της Γ΄Λυκείου και θεωρώ ότι η αλλαγή της ημερομηνίας υποβολής του μηχανογραφικού είναι λάθος. Δεν είναι σωστό να γίνονται αλλαγές στη μέση της σχολικής χρονιάς. Ακόμα και αν το μέτρο ήταν σωστό, γιατί να μην εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά ώστε και οι μαθητές να είναι προετοιμασμένοι. Επιπλέον, θέλω να επισημάνω ότιμπορεί να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των σχολών που μπορεί κανείς να δηλώσει, ωστόσο υπάρχει περιορισμός στα πεδία. Η επιλογή των πεδίων που θα επιλέξει ο υποψήφιος εξαρτάται άμεσα από την βαθμολογία του στα επιμέρους μαθήματα, βαθμολογία που δεν θα γνωρίζει αν καταθέσει το μηχανογραφικό τον μάρτιο.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 00:54 | Γιωτα Καραμπετσου

  Ως μαθητρια της 3λυκειου θα ηθελα να εκφρασω και εγω την γνωμη μου μιας και ειμαι αμεσα ενδιαφερομενη. θα ηθελα να πω πως πιστευω οτι το μηχανογραφικο πρεπει να συμπληρωθει τον ιουλιο εφοσον θα υπαρχει περισσοτερος χρονος και λιγοτερο αγχος απο τα παιδια για να το συμπληρωσουν σωστα…ας μην ξεχναμε οτι αφορα ολη μας την ζωη αυτο που μοιαζει για πολλους τοσο απλη υποθεση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 00:39 | Μιχαλης Καρακικες

  Καταρχην θελω να κανω σαφες πως ειμαι αντιθετος στην μετατοπιση της ημερομηνιας καταθεσης του μηχανογραφικου το 2011. Το βασικοτερο επιχειρημα θεωρω οτι ειναι το γεγονος οτι αυτη η μετατοπιση δεν θα βοηθησει τους εξεταζομενους στην επιλογη τους. Απο την επαφη μου με συνομηλικους εχω καταληξει το συμπερασμα οτι ενα εντυπωσιακο ποσοστο δεν εχει αποφασισει σε ποια σχολη θελει να εισαχθει. Ολοι αυτοι στηριζονται στον χρονο που θα εχουν μεταξυ το τελος των εξετασεων μεχρι την ημερα που θα καταθεσουν το μηχανογραφικο για να αναζητησουν στοιχεια που θα τους βοηθησουν στην αποφαση τους. Ετσι εχουν χρονο να επικοινωνησουν με φοιτητες και επαγγελματιες και γενικως να κανουν οτι θεωρουν απαραιτητο. Αυτος ο χρονος εκ των πραγματων θα μηδενιστει με αυτη την μετατοπιση. Με λιγα λογια οσοι δεν εχουν αποφασισει ακομα πιθανον να δηλωσουν καποια σχολη βεβιασμενα που θα αποδειχθει κατωτερη των προσδοκιων τους. Εξαλλου μιλαμε για μια «φουρνια» παιδιων η οποια εχει αποδεχθει το οτι θα δωσει εξετασεις με ενα συγκεκριμενο συστημα. Οποιαδηποτε σημαντικη αλλαγη τωρα θα δημοιυργησει συγχυση με τα αντιθετα αποτελεσματα. Δεν πρεπρει να γινουν βιαστικες κινησεις οπως η συγκεκριμενη μονο και μονο για να δειξουμε οτι αντιδρουμε ωστε να διορθωσουμε το συστημα. Μια τετοια αλλαγη δεν μπορει να λειτουργισει απο μονη της. Πρεπει να συνοδευτει και με την εισαγωγη στα σχολεια ενος προγραμματος επαγγελματικου προσανατολισμου που να λειτουργει ουσιαστικα. Με τους καταλληλους ανθρωπους και την σοβαροτητα που απαιτειται μια τετοια κινηση θα βοηθησει τους μαθητες τουλαχιστον απο την αρχη του Λυκειου ωστε να γνωρισουν την σημερινη πραγματικοτητα στις σχολες και την αγορα εργασιας της χωρας μας. Ετσι ειναι λογικο στο τελος να ζητηθει απ τους μαθητες να δηλωσουν τον Μαρτιο. Κλεινοντας θελω να ανφερω οτι με τις προυποθεσεις που ανεφερα σε βαθος χρονου ισως ειναι μια καλη κινηση προς την επιτευξη των στοχων που αναφερονται. Ομως μιλω για αλλαγη που μπορει να γινει τουλαχιστον δυο χρονια αργοτερα ωστε οι μαθητες να ερχονται υποψιασμενοι στο λυκειο! Ευχομαι καλη επιτυχια στους συμμαθητες μου!

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 00:30 | Giannis

  EIMAI MAΘHTHΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΔΡΟΜΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ .ΕΤΣΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΗΣ…ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 00:28 | ΜΑΘΗΤΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

  ΕΛΠΙΖΩ Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ 8ΕΩΡΟΥΝ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ…ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΓΧΩΝΕΤΕ ΑΛΛΟ…ΑΡΚΕΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ…ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ!!!!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 00:22 | Panagiwtis

  ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΩΣΤΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΠΕΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΞΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΙΣΩΣ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 00:11 | Αλέξης

  Όποια και αν είναι η απόφαση θεωρώ ότι είναι σωστό να εξαιρεθούν από την (ενδεχόμενη) ρύθμιση απόφοιτοι προηγούμενων ετών που ενδεχομένως να θέλουν να καταθέσουν μηχανογραφικό με το 10%. Για αυτούς θα πρέπει να εφαρμοστεί το ισχύον σύστημα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 00:03 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Ως μαθήτρια της Γ’ Λυκείου διαφωνώ με την κατάθεση των μηχανογραφικών τον Μάρτιο,διότι είναι απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίζουν την επίδοσή τους στις εξετάσεις πριν την τελική επιλογή των σχολών που θα δηλώσουν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 23:58 | Νάνσυ Κ

  Ο γιός μου, που πήγε τελικά πολύ καλά και είναι και ΕΥΤΥΧΗΣ στη σχολή που πέρασε, είχε ετοιμάσει το μηχανογραφικό του πολύ πριν τη βαθμολογία του. Είχε βοηθηθεί πάρα πολύ από το ΚΕΣΥΠ της περιοχής του. Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους που του στάθηκαν σαν να ήταν δικό τους παιδί! Αν το είχε αφήσει για Ιούλιο δεν νομίζω να είχε την ίδια τύχη…

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 23:49 | ksenia

  oxi ton martio t mhxanografiko!!!prepei na ginei ton ioulio meta tis e3etaseis!!!!!!

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 23:33 | βαλέρια

  ειναι δυνατον να εχουμε δεκεμβρη και να κανουμε δημόσια διαβούλευση για το πότε θα κατατεθουν τα μηχανογραφικα??το θεωρώ απαράδεκτο.Γενικα, συμφωνώ για την κατάθεση μηχανογραφικών πριν την γνωστοποίηση των βαθμών(διότι κατα κάποιον τρόπο κατευθύνει τις προτιμήσεις των υποψηφίων) αλλά όχι απο φέτος.Ας τεθεί σε ισχύ απο τη νέα σχολική χρονιά.Νομίζω πως σε αυτες τις εξετάσεις τα πράγματα περπει να μείνουν όπως έχουν.Ταπεινή μου γνώμη πάντα.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 23:14 | Θανάσης Πιτσάβας

  Κλείνοντας η διαδικασία να συνοψίσουμε κάποιες παρατηρήσεις που προέκυψαν από την ανάγνωση ΟΛΩΝ των αναρτήσεων :
  >>>1. Κάποιοι χωρίς να είναι ούτε ενημερωμένοι για το εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε να έχουν την διάθεση να αφουγκραστούν την αγωνία των υποψηφίων αισθάνθηκαν την ανάγκη να εκφέρουν γνώμη για κάτι που πρακτικά δεν τους αφορά, επιχειρηματολογώντας τις περισσότερες φορές άστοχα.
  >>>2. Κάποιοι άλλοι υποδύθηκαν τους μαθητές και εξέφρασαν απόψεις πολύ μακριά από την ηλικία και την εμπειρία ενός μαθητή.
  >>>3. Είδαμε υπεύθυνους ΣΕΠ (τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς) να ψάχνουν εναγωνίως μια δικαίωση όχι από την δική τους δουλειά και από το δικό τους έργο αλλά από μια γραφειοκρατική απόφαση του Υπουργείου.
  >>>4. Είδαμε την λογική «ότι αφού δεν πάθαμε τίποτε εμείς με μηχανογραφικό τον Μάρτιο, δεν θα πάθετε και εσείς…», από υποψηφίους περασμένων δεκαετιών, που νοιώσανε την ανάγκη ότι η γνώμη τους είναι απαραίτητη. Προφανώς ο σύγχρονος κόσμος για αυτούς πρέπει να ακολουθεί το δικό τους σύμπαν.
  >>>5. Είδαμε γονείς χαρούμενους για την επιτυχία των παιδιών τους να εκφράζουν την επιθυμία να επηρεάσουν με την γνώμη τους και την τύχη των άλλων παιδιών. Προφανώς ξεχνάνε ότι και τα δικά τους παιδιά περάσανε με μηχανογραφικό τον Ιούλιο. Τώρα ζητάνε Μηχανογραφικό τον Μάρτιο.
  >>>6.Είδαμε συνομιλητές να απαιτούν με σθένος ότι ένα 17άρικο παιδί θα πρέπει να ξέρει τι όνειρα έχει και να τα κυνηγήσει. Αλήθεια όταν αυτοί έδιναν εξετάσεις και η καρδούλα τους έτρεμε, όταν η αγωνία τους κτυπούσε κόκκινο και όταν η αμφιβολία βγαίνοντας από την αιθουσα για το σωστό ή λάθος τους γονάτιζε, τότε ορκίζοταν και πάλι ότι είναι λάθος να καταθέτουμε μηχανογραφικά τον Ιούλιο.
  >>>7. Είδαμε σαρκοφάγες απόψεις, σε μια ελληνική κοινωνία που μαστίζεται από τα λάθη των ώριμων πολιτικών αντρών, να ζητάνε από την νεολαία μας να φανεί αγέρωχα αμετακίνητη στα όνειρα και τις φιλοδοξίες της που διαμόρφωσε η τεράστια εμπειρία(;) της μέχρι τώρα ζωής της και να παίξει και ας χάσει… για να πούμε όλοι μετά το δημοφιλές «Ας πρόσεχες τι δήλωνες…»
  >>>8. Διαβάσαμε το κ. Πανάρετο να εμπλουτίζει την πρόταση του περί Μαρτίου με την δυνατότητα να δηλώνουν οι μαθητές σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία που μπορούν. Δικαιότερη αλλά περισσότερο γραφειοκρατική.
  >>>9. Μ Α Π Α Ν Ω Α Π Ο Ο Λ Α, είδαμε τους ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ εδω μέσα να ξεχειλίζουνν από μια τεράστια αγωνία, για τον χρόνο κατάθεσης του μηχανογραφικού δελτίου. Μια αγωνία όμοια με του σχοινοβάτη στο σχοινί. Την καταλαβαίνει μόνο όποιος είναι πάνω στο σχοινί( μαθητές και γονείς). Οι υπόλοιποι εκφράζουν μόνο απόψεις. Η χώρα των εμπειρογνωμόνων ήμασταν και θα είμαστε για πάντα (Η ειρωνεία ισχύει και για το άτομό μου).

  Γιατί όπως και να το δούμε για το τρέχων εξεταστικό σύστημα η κατάθεση Μηχανογραφικών δελτίων τον Ιούλιο είναι ένας βασικός κανόνας και το F A I R P L A Y επιβάλλει να μην αλλάζουν οι κανόνες στην μέση μιας διαδικασίας.

  Ελπίζω το υπουργείο, όπως άλλωστε δήλωσε σε κυριακάτικα φύλλα και η κα Υπουργός, να μην αλλάξει τον χρόνο κατάθεσης των μηχανογραφικών, να χαλαρώσει τις χιλιάδες των μαθητών και αν φρονεί, όπως όλοι μας εδώ μέσα, ότι η διαδικασία άξιζε τον κόπο να μην διστάσει να την επαναλάβει και για άλλα θέματα. Αυτό χωρίς να θεωρηθεί ότι πέρασε απαρατήρητη η διαγραφή των πρώτων-πρώτων μηνυμάτων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 23:04 | Vaggelis

  Είμαι μαθητής Γ Λυκείου. Δεν πρέπει να αγχώνουμε κι άλλο τους μαθητές με αποφάσεις στη μέση της χρονιάς. Τα μηχανογραφικά πρέπει να γίνουν τον Ιούλιο!!!!!!!