Άρθρο 10 – Σύσταση «Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου – Υποδοχής και ‘Ένταξης» και καθορισμός των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου –Υποδοχής και Ένταξης»,  η οποία υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για τη Μεταναστευτική Πολιτική και συγκροτείται ως Ενιαίος Διοικητικός Τομέας, του οποίου προΐσταται Μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό Β’, κατηγορίας ειδικών θέσεων και δεν εντάσσεται στον Οργανισμό του οικείου Υπουργείου. Η «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου –Υποδοχής και Ένταξης» ορίζεται ως Εντεταλμένη Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.

2. Η «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου –Υποδοχής και Ένταξης» δύναται να αναλάβει τη διαχείριση πρόσθετων δράσεων στο πλαίσιο άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με αντικείμενο το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Πρόσθετες αρμοδιότητες που τυχόν αναλάβει κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της κατ’ αναλογία των αρμοδιοτήτων που ασκούν.

3. Η συνιστώμενη Υπηρεσία επιτρέπεται να έχει κοινές γενικές υπηρεσίες, ιδίως σε θέματα προσωπικού, διοικητικής μέριμνας, εκκαθάρισης αποδοχών, υλικοτεχνικής υποστήριξης και μηχανοργάνωσης με το οικείο Υπουργείο, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α΄172). Η στελέχωση της Υπηρεσίας γίνεται με μετακίνηση προσωπικού από το οικείο Υπουργείο, όπως αυτό ορίζεται στην περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20) ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένης και της ΜΟΔ ΑΕ. Ο αριθμός των θέσεων, τα προσόντα κάλυψης αυτών, ορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών. Η απόσπαση προσωπικού στην Υπηρεσία πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών μετά από ερώτημα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, του δεύτερου εδάφιου του στοιχείου α΄ του άρθρου 18, του ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μόνο ως προς την κάλυψη των ελάχιστων τυπικών προσόντων. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η μετακίνηση ή η απόσπαση προσωπικού μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, ή μετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης. Στην ανωτέρω διαδικασία δεν εμπίπτει το προσωπικό των υφιστάμενων υπεύθυνων αρχών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων), το οποίο μετακινείται είτε αποσπάται στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, χωρίς άλλη προϋπόθεση. Η απόφαση για τη μετακίνηση ή την απόσπαση προσωπικού, γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και ισχύει για έξι (6) έτη, με δυνατότητα παράτασης.

4. Στην Υπηρεσία συνιστάται μία θέση προϊσταμένου και τρεις θέσεις προϊστάμενων μονάδων. Οι ανωτέρω θέσεις συνιστώνται για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου της Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για τη Μεταναστευτική Πολιτική και η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου μονάδας γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα που εποπτεύει την Υπηρεσία. Οι αποδοχές του προϊσταμένου της Υπηρεσίας καθορίζονται στο ύψος των αποδοχών που προβλέπονται για τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπουργείου. Οι αποδοχές των προϊστάμενων μονάδων καθορίζονται στο ύψος των  αποδοχών που προβλέπονται για τον προϊστάμενο Τμήματος.

5. (i) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή μετακινούμενων του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης.

(ii) Ο χρόνος υπηρεσίας του προϊσταμένου της Υπηρεσίας συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.

(iii) Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταμένων μονάδων της Υπηρεσίας συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος.

6. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014, 515/2014 και 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020, ορίζονται οι εξής:

α. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014, 515/2014 και 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  για τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265), με την οποία αναδιαρθρώνεται η Ειδική Υπηρεσία, καθορίζονται οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ως Υπεύθυνη Αρχή.

β. Αρχή ελέγχου της παρ. 1 (β) του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,   ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ)/ Γενική Διεύθυνση  Δημοσιονομικών Ελέγχων  της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ως Αρχή Ελέγχου για την περίοδο 2014-2020.  Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4314/2004 (ΦΕΚ Α΄265) και στα άρθρο 42 και 46 του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»  (ΦΕΚ Α’ 178).

γ. Η παρ.5 του άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται ως Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014, 515/2014, 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020. Αναλαμβάνει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και των επιστροφών στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σύμφωνα τα οριζόμενα στην  παρ. 1 (γ) του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014. Για την άσκηση των άνω αρμοδιοτήτων της η άνω Υπηρεσία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη.

δ. Η «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου –Υποδοχής και Ένταξης», ορίζεται ως Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αναλαμβάνει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον τομέα της πρώτης υποδοχής και της υποδοχής αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων και της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα τα οριζόμενα στην  παρ. 1 (γ) του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014.

ε. i) Η «Υπηρεσία Ασύλου» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται ως Εντεταλμένη Αρχή του ειδικότερου Κανονισμού 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αναλαμβάνει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον τομέα του ασύλου, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σύμφωνα τα οριζόμενα στην  παρ. 1 (γ) του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014. Για την άσκηση των άνω αρμοδιοτήτων της η άνω Υπηρεσία υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου –Υποδοχής και Ένταξης.

ii) Για το σκοπό αυτό συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της  Υπηρεσίας Ασύλου  «Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων», στο οποίο προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΕΕΠ ή Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. Η επιλογή του Προϊσταμένου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατή η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 104/2012, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 133/2013 και ισχύει. Η στελέχωση του Τμήματος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2 του ν.3907/2011 (ΦΕΚ Α΄7) ή με μετακίνηση προσωπικού από το οικείο Υπουργείο, όπως αυτό ορίζεται στην περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή μετακινούμενων του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης. Για τις ανάγκες στελέχωσης του προαναφερόμενου Τμήματος αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου κατά πέντε (5) συνολικά θέσεις, ήτοι: τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

iii) Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3907/2011 (ΦΕΚ Α΄7), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται η παρ. 3 ως ακολούθως:

«3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, κατά κατηγορία και κλάδο, είναι οι ακόλουθες:

α. 28 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής

γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ

δ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής

ε. 11 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

στ. 8 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

ζ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. »

Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.3907/2011 (ΦΕΚ Α΄7), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται η παράγραφος: «ζ) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων, το οποίο υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους».

7. Για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται στις παρ. 1,2,4,5,6,και 7 του άρθρου 27 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265). Οι πληρωμές από τα ταμεία που χρηματοδοτούν το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014 – 2020 σε εφαρμογή του αντίστοιχου πολυετούς Εθνικού Προγράμματος, αποτελούν έσοδα του ΠΔΕ και αποδίδονται με ευθύνη της Υπεύθυνης Αρχής σε αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται στην «Τράπεζα της Ελλάδος».

8.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία  των ανωτέρω Εντεταλμένων Αρχών  τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών και τη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

9. Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται ρυθμίσεις για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της εφαρμογής του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014 – 2020 για τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας, εξειδικεύοντας τους ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ε. για τα Ταμεία αυτά.