Άρθρο 12 – Διατάξεις Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής:

«ε. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο β του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), μεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ορίζονται ως σημεία υποδοχής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων δήμων:

αα) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής και οι αιτήσεις πολιτογράφησης υποβάλλονται στις αρμόδιες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπηρεσίες μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης διεκπεραιώνονται μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης από τις Διευθύνσεις στις οποίες έχει κατατεθεί το αίτημα και στη συνέχεια διαβιβάζονται στη Διεύθυνση που είναι αρμόδια για ορκωμοσία και εντολή δημοτολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μεταφερθεί τα μητρώα αρρένων .

ββ) Οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) μετά την παραπάνω ημερομηνία διαβιβάζονται στις αρμόδιες κατά τις διατάξεις του παρόντος αρμόδιες Διευθύνσεις.

γγ) Η επιβολή των προστίμων που επιβάλλονται με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 15 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) θα διενεργείται από τις αρμόδιες κατά τις διατάξεις του παρόντος Διευθύνσεις, μετά την παραπάνω ημερομηνία.

δδ) Εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, εξετάζονται από την Υπηρεσία στην οποία διαβιβάστηκαν.

εε) Οι απόψεις της Διοίκησης επί ακυρωτικών δικαστικών διαφορών διατυπώνονται από την Υπηρεσία που εξέδωσε τις σχετικές απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις, όπως και η συμμόρφωση στις Δικαστικές Αποφάσεις.»

 • 19 Μαΐου 2015, 10:52 | βασίλης

  @δάφνη
  Αν έχετε παρακολουθήσει εννέα χρόνια (δημοτικό και γυμνάσιο) ή έξι χρόνια (γυμνάσιο και λύκειο) τότε σύμφωνα με το Ν/Σ έχετε δικαίωμα στην ιθαγένεια.

 • 16 Μαΐου 2015, 14:11 | δαφνη

  εγώ που φέτος τελειώνω την 3η λυκείου και έχω παρακολουθήσει όλα τα χρόνια σχολείο τι θα πρέπει να κάνω σύμφωνα με τον νέο νόμο ?

 • 16 Μαΐου 2015, 13:01 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης(Αντίοχος Αχαρνεύς)

  Επί του προκειμένου άρθρου, αιτούμαι την προσθήκην της κάτωθι παραγράφου, οριζούσης εμφανεστάτως τα κάτωθι:

  «Το σύνολον των εν Ελλάδι πολιτογραφήσεων αλλοεθνών, ανεξαρτήτως αιτίας, προσχήματος καί χρόνου τελέσεώς τους, εφ’ όσον κρίθησαν δικαστικώς τελεσιδίκως, οριστικώς καί αμετακλήτως, προϊόν συναλλαγής
  αρμοδίων δικαστικών λειτουργών, αυτοδιοικητικών καί ανωτέρων-ανωτάτων πολιτικών-πολιτειακών αρχών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις παράνομες πολιογραφήσεις του «πορίσματος Ντογιάκου» επί της ηλεκτρονικής διευθύνσεως με τα στοιχεία
  [url]http://www.e-grammes.gr/article.php?id=1189[/url] ακυρώνονται πάραυτα, ενώ το σύνολον των υπευθύνων καθ’ άπασαν την επικράτειαν
  δικάζονται από ειδικά δικαστήρια».-