Άρθρο 09

1. Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται από την έναρξη ισχύος του π.δ.105/2014 (ΦΕΚ Α΄172) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 435/2007/ΕΚ απόφασης του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».

2. Το Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων , Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται από την  έναρξη ισχύος του π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 573/2007/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».

3. (α) Το Τμήμα Δ΄ -Χρηματοδοτικών Δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ως Αρχή Πιστοποίησης Δαπανών των Ταμείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» για την περίοδο 2007-2013. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178).

(β) Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται  το εδάφιο β΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α΄61) όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 120 του ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄73) και η περίπτωση ε΄ της παρ.1 του άρθρου 2 του π.δ.82/2011 (ΦΕΚ Α΄198) που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 120 του ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄73).

4. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ως Αρχή Ελέγχου των Ταμείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» για την περίοδο 2007-2013. Τις πράξεις της Αρχής Ελέγχου για το Γενικό Πρόγραμμα «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 42 και 46 του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178). 

5. Με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, δύναται να καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των παραγράφων 1-4, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Αρχών, τη συνεργασία των συναρμοδίων Υπουργείων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.