Άρθρο 06 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους

1. Μετά το στοιχείο (κβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«κβi) «Εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στην ελληνική επικράτεια και ο οποίος διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία ή άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας, στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.»

2. Στο στοιχείο (ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ενιαία άδεια»: άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις ελληνικές αρχές με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», (ΕΕ L157, σελ. 1) όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας, βάσει της οποίας επιτρέπεται στον πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εργασία.»

3. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν.4251/2014 προστίθεται στοιχείο (νζ) ως εξής:

«νζ) «Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: κάθε διαδικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που υποβάλλεται από πολίτη τρίτης χώρας, σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση, με σκοπό να του χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία στην ελληνική επικράτεια.»

4. Το στοιχείο ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση – Visa D): Θεώρηση εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο.

5. Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 2 Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε:

α) πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εργασία, για έναν από τους  τύπους άδειας διαμονής που αναφέρονται στην περίπτωση (β) του παρόντος άρθρου,

β) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 19 παρ. 7,  61, 64,  98,  114 και 122  του ν.4251/2014,

γ) πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη με την οποία προβλέπεται η έκδοση άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:

α) στις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 2, παρ.1 του ν.4251/2014,

β) στα μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 106/2007 (Α΄ 135),

γ) στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, απολαμβάνουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών, είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών,

δ) σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ.219/2000 (Α΄ 190) «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών», με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, καθ` όσο διάστημα είναι αποσπασμένοι στην Ελλάδα,

ε) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης,

στ) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια ως εποχικοί εργαζόμενοι,

ζ) στους επί μακρόν διαμένοντες σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ και τα άρθρα 88-106 του ν.4251/2014,

η) σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3907/2011 (Α΄ 7) ή του ν.3386/2005 (Α΄ 212), η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,

θ) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 16, του ν.4251/2014,

ι) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος ή που φέρει τη σημαία κράτους μέλους,

ια) σε πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014 ή έχουν γίνει δεκτοί για λόγους σπουδών,

ιβ) σε πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται βάσει εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4251/2014.

2. Η ενιαία άδεια διαμονής εκδίδεται ή ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κώδικα,  μέσα σε τέσσερις (4) μήνες το αργότερο, από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Όταν διαπιστώνεται ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής είναι απαραίτητη η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία ειδοποιεί με έγγραφη κλήση τον αιτούντα για προσκόμιση αυτών εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μέχρι την προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά, δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8)».

3. Αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής θεωρείται απαράδεκτη, εάν εφαρμόζονται όγκοι εισδοχής και έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 του ν.4251/2014.

4. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ενιαίας άδειας διαμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρέχεται ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ε, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4018/2011 (Α΄ 215).»

6. Στο άρθρο 135 του ν.4251/14 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  μία φορά κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2015, ανακοινώνει στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε ενιαία άδεια διαμονής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 (ΕΕΕΚ L 199, σελ 23)».

 • 25 Μαΐου 2015, 12:11 | Αλντο

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

  Θα ήταν ανρώπινο και σωστό όλοι οι κάτοχοι άδειας διαμονής δεύτερης γεννειάς και κάτοχοι 10 ετούς άδειας διαμονής να έχουν την δυνατότητα απόκτησης της άδειας επι μακρόν διαμένον (Ν4251/14 Άρθρο 89) ,δηλαδή να καταργηθεί το για μας δύσκολο εγχείρημα να έχουμε ισόδημα της τάξεως των 8500 ευρώ ,ποσό όπου πολλοί Έλληνες πολίτες δεν δηλώνουν καθώς η οικονομική αυτή κρίση μας έχειδιαλύσει όλους μας .Έτσι δείνεται τη δυνατότητα άνρωποι όπως εμείς να εργαστούμε στην Ε.Ε .

  Ευχαριστώ πολύ

  Α.Ζ

 • 25 Μαΐου 2015, 10:52 | Evangelos Kteniadis

  Afto pou prepi na eksetasti ine i horigisi olon ton anionton ke kationton ton kirion etiton adias monimis paramonis gia tous polites triton horon pou ependioun stin hora mas me tin agora akiniton ano ton 250,000 evro. I siggekrimeni tropopiisi tha ine katalitiki gia tin proselkisi ependiton ke tin anadiksi tou Ellinikou programmatos se noumero 1 stin Evropi.

 • 15 Μαΐου 2015, 18:45 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  3. Αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής θεωρείται απαράδεκτη, εάν εφαρμόζονται όγκοι εισδοχής και έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 του ν.4251/2014.

  ΣΧΟΛΙΟ :
  Συνεπώς δεν θα εκδώσουμε καμία ως χώρα διότι έχουμε αυξημενο ποσοστό ανεργίας και δυνητικά παραβιάζουμε και τον κανονισμό στον οποίο αναφέρονται περιορισμοί στο δικαιωμα ισης μεταχείρισης και όχι στην έκδοση-μετατροπή άδειας σε πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια.