Άρθρο 01 – Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:

«Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα»

Άρθρο 1Α

1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) της εγγραφής του στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης αυτού κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4.

β) της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του.

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με την συμπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.

γ) της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κατοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4:

γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (160 Α΄) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (26 Α΄) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), όπως ισχύει,

γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (91Α΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (212 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.3731/2008 (263 Α΄) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), όπως ισχύουν.

γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (135 Α΄),

γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999 (63Α΄), 96/2008 (152Α΄), 114/2010 (195 Α΄) και 113/2013 (146 Α΄) όπως ισχύουν ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,

γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευόμενο από ισχύουσα  άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,  

γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 (80 Α΄),

γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής διαμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.

2. Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

3.  Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δήλωση-αίτηση της παραγράφου 4α υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4. α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται όσον αφορά στο δικαίωμα που θεμελιώνεται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κοινή δήλωση-αίτηση από τους γονείς του τέκνου και όσον αφορά στο δικαίωμα που θεμελιώνεται κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 σχετική δήλωση-αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.

Η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της διαμονής του/των αιτούντα/ων.

β. Τη δήλωση-αίτηση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου  υποβάλλει στην περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο  εναπομείνας γονέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων τη δήλωση-αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει νόμιμα ορισθεί.

5. α. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός έξι μηνών από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ανήλικο αλλοδαπό, στο δημοτολόγιο του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την δημοσίευση της σχετικής περίληψης.

β. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός ενός έτους από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ενήλικο αλλοδαπό, στο δημοτολόγιο του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την δημοσίευση της σχετικής περίληψης.

Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα, κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας κατά το άρθρο 5Β. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 διαδικασίας και εντός προθεσμίας έξι μηνών. Η σχετική διαδικασία και προθεσμίες αναστέλλονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31.

6. α. Στην περίπτωση που η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, που προβλέπεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν υποβλήθηκε από κοινού από τους γονείς ή από τον ανήλικο αλλοδαπό, αντίστοιχα, ο αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της διαμονής του, μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

β. Στην περίπτωση που η κτήση ιθαγένειας λόγω φοίτησης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θεμελιώνεται χρονικά μετά την ενηλικίωση του τέκνου και μέχρι την ηλικία των 23 ετών, ο ενήλικος  αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της διαμονής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης εννέα τάξεων ελληνικού σχολείου ή των έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία των διατάξεων της παραγράφου 5β του παρόντος άρθρου. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται και στις περιπτώσεις αυτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο.

8. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρθρου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας.

9. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ενήλικου αλλοδαπού ή του ανήλικου αλλοδαπού, καθώς και η ύπαρξη της συγγενικής σχέσης του ανήλικου για τον οποίο υποβάλλεται δήλωση – αίτηση κτήσης ιθαγένειας με τους γονείς του, αποδεικνύονται από ληξιαρχική πράξη γέννησης της ημεδαπής, είτε από πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους προέλευσής του και από τα σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συγγενική σχέση.

Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προστίθενται, καταργούνται ή τροποποιούνται τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή των δηλώσεων – αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου

10. Εφόσον ο αιτών είναι ενήλικος δύναται με υπεύθυνη δήλωση  που συνοδεύει τη σχετική αίτηση-δήλωση να προβεί  σε εξελληνισμό των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων.

11. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων-αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ».

 • Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

  Οι συντάκτες του νομοσχεδίου «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις» δεν έχουν προβλέψει ειδικές προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τα τέκνα των αλλοδαπών που είναι άτομα με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία που έχουν γεννηθεί από πολίτες τρίτων χωρών και έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σειρά εμποδίων για την ένταξή τους σε της κοινωνικής ζωής της χώρας συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της εκπαίδευσης. Τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση ενδεχομένως να μην έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας λόγω κοινωνικών και περιβαλλοντικών εμποδίων -τα οποία ως γνωστόν αντιμετωπίζουν και τα ίδια τα ελληνόπουλα που είναι άτομα με αναπηρία.
  Επομένως οι προϋποθέσεις που θέτει ο προτεινόμενος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας (φοίτηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης κ.λπ.) είναι απαγορευτικές για τα τέκνα αλλοδαπών που είναι άτομα με αναπηρία για τους λόγους που προαναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό ότι τα άτομα με αναπηρία που έχουν γεννηθεί και διαμένουν στην Ελλάδα δεν απολαμβάνουν ισότιμα το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας όπως τα υπόλοιπα τέκνα αλλοδαπών πολιτών.
  Κατ’ αυτό τον τρόπο παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 «Ισότητα – Μη Διάκρισης» σε συνδυασμό με το άρθρο 18 «Ελευθερία Μετακίνησης και Ιθαγένειας» της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΟΗΕ 2007), η οποία κυρώθηκε μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο από τη Βουλή των Ελλήνων με τη ψήφιση του ν. 4074/2012 και ως εκ τούτου αποτελεί νομικά δεσμευτικό κείμενο για τη χώρα μας.
  Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο νομοθέτης να προβλέψει ειδικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα της κτήσης ελληνικής ιθαγένειας από τα τέκνα αλλοδαπών που είναι άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη του ότι αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν πλήθος εμποδίων για την ένταξή τους στην κοινωνική ζωή της χώρας.

 • 25 Μαΐου 2015, 12:06 | Αργυρις Νταλλακιαν

  25 Μαΐου 2015, 12:01 | ¨ΑΡΓΩ¨ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΛΕΝΑ ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ Μόνιμος Σύνδεσμος¨ΑΡΓΩ¨
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Παλιννοστούντων και ΜΗ
  Συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 176/2002
  Απόφ. του Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης
  Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 72 Αλεξ/πολη Τ.Κ. 68100
  E-mail : argo_alexandroupoli@yahoo.gr
  Γραμμή υποστήριξης ¨ΑΡΓΩ¨: 6945 445 462 & 2551301461ΘΕΜΑ: Ανάκληση Ιθαγένειας χωρίς προηγούμενη ακρόαση και προειδοποίηση καθώς και με διαταγή για κατάσχεση διαβατηρίων και ταυτότητας και απέλαση από την χώρα σε Παλιννοστούντες ομογενείς που το Ελληνικό κράτος έφερε από την πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από 20 χρόνια με σφραγίδα Παλιννόστησης. Μας αναγκάζουν να ακολουθήσουμε την χρονοβόρα και οικονομικά αβάσταχτη νομική οδό.
  Συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας φτάσαμε μέχρι το ΣτΕ. Δυστυχώς ούτε το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης δεν κοίταξε την ουσία του θέματος επειδή δεν το προβλέπει ο νόμος και αναγκαστικά καταθέσαμε έφεση στο ΣτΕ στις 05.05.2015 και ήδη ορίστηκε ως δικάσιμη μέρα η 29 Σεπτεμβρίου 2015.
  Ελπίζουμε πως το ΣτΕ θα βγάλει σπουδαία απόφαση και επιτέλους κάποιος θα κοιτάξει την ουσία του θέματος, σταματώντας το φαινόμενο με τις άδικες αποφάσεις ανάκλησης Ιθαγένειας του Γ.Γ.Α.Δ.Μ/Θ που κάνουν τους Παλιννοστούντες »ξένους» στην ίδια τους την πατρίδα, εξαιτίας γραφειοκρατικού λάθους των υπηρεσιών της χώρας προέλευσής τους για το οποίο λάθος ούτε είχαν λάβει γνώση αλλά ούτε φέρουν κάποια ευθύνη.
  Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου »ΑΡΓΩ» ζητάω να συμμετέχουμε στη διαβούλευση, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, ώστε και εμείς να προτείνουμε τις κατάλληλες κατά την άποψή μας και την εμπειρία μας αλλαγές στο νομοσχέδιο που αφορά το θέμα της »κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας από τους Ομογενείς».
  Από το καλοκαίρι του 2013, απέστειλα τις προτάσεις μας στο γραφείο του τότε αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών κ. Γρηγοράκο αλλά και στο Νομικό του Σύμβουλο για να γίνει τροποποίηση στον νόμο που αφορά την Ανάκληση Ιθαγένειας σε Παλιννοστούντες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
  Πριν από 20 χρόνια το Ελληνικό κράτος έδωσε την δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες πρόσφυγες που ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση να επιστρέψουν στη πατρίδα τους με την σφραγίδα παλιννόστησης. Αν ο ομογενής έπαιρνε την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα, στην πατρίδα του με σφραγίδα παλιννόστησης, έχανε αυτόματα την υπηκοότητα της χώρας προέλευσής του, όλα τα δικαιώματά του καθώς και την περιουσία του σε εκείνη την χώρα.
  Με κάθε νόμιμη διαδικασία αποκτήσαμε την Ελληνική ιθαγένεια και ενταχθήκαμε στην Ελληνική κοινωνία και στο εθνικό πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης Παλιννοστούντων.
  Μας πρότειναν να ενταχθούμε στο Εθνικό πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων του πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και έως σήμερα διαμένουμε στα επιδοτούμενα από την Αποκεντρωμένη διοίκηση σπίτια λόγω της μη ολοκλήρωσης έως και σήμερα του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης όπως προέβλεπε το πρόγραμμα για την κοινωνική μας ένταξη στον Έβρο.
  Μέσω των δράσεών μας καταφέραμε και ενταχθήκαμε εδώ και 20 χρόνια στην Ελληνική κοινωνία.
  Ζητάμε να βγει απόφαση από το ΣτΕ που θα ρυθμίσει το θέμα της Ανάκλησης Ιθαγένειας, χωρίς προηγούμενη ακρόαση, από Παλιννοστούντες που το ίδιο το Ελληνικό κράτος μας έφερε στην πατρίδα μας πριν από 20 χρόνια με σφραγίδα Παλιννόστησης.
  Να γίνει ρύθμιση ώστε:
  Να καλούν σε ακρόαση τους Παλιννοστούντες ομογενείς που ήρθαν στην Ελλάδα με σφραγίδα παλιννόστησης πριν από 20 χρόνια και να τους δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά και να εκδηλώσουν τις δικές τους αντιρρήσεις επί του θέματος και όλα αυτά πιθανότατα επηρεάσουν την τελική απόφαση της υπηρεσίας. Το διάστημα για να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας και να προσκομίσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά να είναι μεγαλύτερο των 10 ημερών γιατί οι Παλιννοστούντες που τους έφερε το Ελληνικό κράτος πριν από 20 χρόνια χρειάζεται να ταξιδέψουν στην χώρα από την οποία ήρθαν και να βρουν όλα τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν στην υπηρεσία της Ελλάδας και βέβαια 10 μέρες δεν επαρκούν λόγω της γραφειοκρατίας.
  Να μην βγαίνει απόφαση για ανάκληση Ιθαγένειας και διαταγή για απέλαση χωρίς να έχει αποδειχθεί από το δικαστήριο η ενοχή μας.
  Να γίνει ρύθμιση στον νόμο ώστε ο Γ.Γ.Α.Δ.Μ/Θ να μπορεί να ανακαλεί την απόφασή του για ανάκληση Ιθαγένειας και αν το θέμα έφτασε στο Υπουργό Εσωτερικών να γίνει ρύθμιση στον νόμο ώστε ο Υπουργός να μην κοιτάζει μόνο την νομιμότητα της απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ/Θ αλλά την ουσία του θέματος και να μπορεί να ανακαλεί την απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ/Θ σε περίπτωση που μέσω της προσφυγής μας προς τον Υπουργό Εσωτερικών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποδείξουμε την αθωότητα μας και την Ελληνική μας καταγωγή. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εσωτερικών στην δικιά μας περίπτωση όχι μόνο δεν κοίταξε την ουσία του θέματος αλλά στην ακυρωτική απόφαση ενάντια της προσφυγής μας την οποία ακυρωτική απόφαση υπόγραφε ο Υπουργός έγραψαν ψέμα οτι το παιδί μου είχε Αρμένικη υπηκοότητα και την άφησαν στο Εξωτερικό χωρίς καμία υπηκοότητα για 8 μήνες.
  Παγκοσμίως υπάρχει κάποιος νόμος που να επιτρέπει το κάθε κράτος να αφήσει χωρίς καμία υπηκοότητα οποιονδήποτε άνθρωπο; Εμείς γνωρίζουμε οτι δεν υπάρχει.
  Να γίνει ρύθμιση στον νόμο για τα παιδιά των Παλιννοστούντων ομογενών οι οποίοι Παλιννοστούντες ήρθαν στην Ελλάδα με σφραγίδα Παλιννόστησης πριν από 20 χρόνια και τα παιδιά τους γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα τελειώνοντας το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Σήμερα όταν γίνεται ανάκληση Ιθαγένειας στην μητέρα ή στον πατέρα, για ένα γραφειοκρατικό λάθος που έγινε από τις υπηρεσίες της χώρας προέλευσής τους για το οποίο δεν έλαβαν γνώση και δεν φέρουν ευθύνη, γίνεται αυτόματη ανάκληση Ιθαγένειας στα παιδιά τους, στα εγγόνια και στα δισέγγονα τους. Όλη αυτή η επόμενη γενιά (παιδιά εγγόνια, δισέγγονα κτλ) που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα, τελείωσαν το σχολείο στην Ελλάδα, ζουν και δημιουργούν οικογένειες και έχουν μόνο την Ελληνική υπηκοότητα, σε τί ακριβώς φταίνε και ποια ευθύνη φέρουν για το γραφειοκρατικό λάθος στα χαρτιά της μητέρας τους ή του πατέρα τους για το οποίο κανένας δεν είχε γνώση καθώς το λάθος έγινε από τις υπηρεσίες; Γιατί το Ελληνικό κράτος δεν τους προστατεύει ως Έλληνες πολίτες που 20 χρόνια ζουν στην Ελλάδα; Γιατί το Ελληνικό κράτος τους απελάσει και το πιο σημαντικό ερώτημα είναι, που ακριβώς τους απελάσει; Αυτά τα παιδιά έχουν μόνο την Ελληνική υπηκοότητα. Να σημειώσω επίσης πως οι Παλιννοστούντες από την πρώην Σ.Ε. που τους έφερε το Ελληνικό κράτος πριν από 20 χρόνια, όταν έπαιρναν την σφραγίδα παλιννόστησης αυτόματα έχανα την υπηκοότητα της χώρας προέλευσής τους. Οπότε που ακριβώς απελάσουν τους γονείς αλλά και τις επόμενες γενιές της οικογένειάς τους; Αφού δεν είναι υπήκοοι άλλων χωρών. Η χώρα προέλευσής τους δεν θα τους δεχτεί καθώς αρνήθηκαν την υπηκοότητα όταν πήραν την σφραγίδα Παλιννόστησης για να έρθουν για μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ως Έλληνες. Θα μείνουν ανάμεσα στα Ελληνοτουρκικά σύνορα ή οι Χριστιανοί Πόντιοι Παλιννοστούντες που οι πρόγονοί τους πέρασαν την γενοκτονία θα ζητήσουν πολιτικό άσυλο από την Τουρκία;
  Σε περίπτωση που ο ομογενής νομικά αποδείξει ότι έχει ελληνικές ρίζες και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε για να πάρει την Ελληνική ιθαγένεια δεν ήταν πλαστά αλλά είχαν κάποιο γραφειοκρατικό λάθος που έγινε από τις υπηρεσίες της χώρας της προέλευσης του για το οποίο λάθος ποτέ δεν έλαβε γνώση και βέβαια δεν φέρει καμία ευθύνη, το Εφετείο δεν δέχεται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την Ελληνική του καταγωγή καθώς λέει πως απαραδέκτως προσκομίστηκαν για πρώτη φορά στο δικαστήριο, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να τα προσκομίσουμε στην υπηρεσία πριν το δικαστήριο γιατί δεν έγινε ακρόαση. Ζητάμε σε αυτές τις περιπτώσεις το Διοικητικό Εφετείο να δέχεται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και να κοιτάζει την ουσία του θέματος και αν αποδειχθούν όλα αυτά και είμαστε αθώοι παρακαλώ το εφετείο να ακυρώσει, να εξαφανίσει και να ανακαλέσει την απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ/Θ και του Υπουργού Εσωτερικών για ανάκληση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε Παλιννοστούντες που το Ελληνικό κράτος μας έφερε πριν από 20 χρόνια και να επιστρέψουν πίσω την Ελληνική Ιθαγένεια του παλιννοστούντα με την αρχική ημερομηνία απόκτησης καθώς και την ταυτότητα και το διαβατήριο. Ο λόγος που πρέπει να επιστραφεί η Ελληνική Ιθαγένεια με την αρχική ημερομηνία απόκτησης είναι γιατί οι Παλιννοστούντες που ήρθαμε πριν από 20 χρόνια με σφραγίδα παλιννόστησης ανήκουμε στο Εθνικό πρόγραμμα αποκατάστασης παλιννοστούντων. Από την στιγμή που κρινόμαστε αθώοι από το δικαστήριο μας προτείνουν να πάρουμε Ιθαγένεια από την αρχή αλλά αυτό δεν είναι λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται (ο πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Συρίγος με επίσημο έγγραφο του μου πρότεινε εμένα προσωπικά πριν την απόφαση του δικαστηρίου να πάρω Ιθαγένεια από την αρχή. Αλλά εδώ προκύπτει το ερώτημα, αν με θεωρούν πλαστογράφο πως μου προτείνουν να πάρω Ιθαγένεια από την αρχή και γιατί δεν έκαναν αναπομπή της απόφασης ανάκλησης Ιθαγένειας του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. αν τελικά έχω Ελληνική καταγωγή) και δεν γίνεται επίσης γιατί εμείς ανήκουμε στο Εθνικό πρόγραμμα αποκατάστασης παλιννοστούντων και αν πάρουμε Ιθαγένεια από την αρχή χάνουμε τα δικαιώματα μας. Και μετά, πως ακριβώς θα πάρουμε Ιθαγένεια από την αρχή; Με ποιόν νόμο; Πρέπει να ξαναπεράσω όλη την μακροχρόνια διαδικασία απόκτησης Ιθαγένειας όπως γίνεται σήμερα περνώντας επιτροπή και ξανααποδεικνύοντας τις Ελληνικές μου ρίζες της στιγμή μάλιστα που η μητέρα μου από την οποία απέκτησα την Ελληνική Ιθαγένεια είναι κανονικά Ελληνίδα πολίτης και διαμένει στην Ελλάδα και κανένας δεν αμφισβητεί ότι είναι Ελληνίδα; Αμφισβητούν το ίδιο το γεγονός της γέννησής μου; Αμφισβητούν πως η μητέρα μου είναι η μητέρα μου;
  Τα παιδιά μας δηλαδή που τελείωσαν το σχολείο, σπούδασαν στην Ελλάδα, υπηρέτησαν στον Ελληνικό στρατό, εμείς ανοίξαμε επιχειρήσεις, είμαστε δραστήρια μέλη της κοινωνίας, τι θα γίνει με όλα αυτά; Πρέπει να ξαναπάνε σχολείο τα παιδιά, να ξανασπουδάσουν; Αφού τα απολυτήρια και τα πτυχία τους τα πήραν με την τότε Ελληνική Ιθαγένεια και αν δεν τους τη δώσουν πίσω παύουν να ισχύουν τα έγγραφα.
  Το ελληνικό κράτος ποιον υποστηρίζει και ποιανού δικαιώματα υπερασπίζεται; Του Έλληνα ομογενή που έφερε και υποδέχθηκε πρίν από 20 χρόνια ή του γραφειοκρατικού λάθους της ξένης υπηρεσίας;
  Μαζική απέλαση Παλιννοστούντων Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση για γραφειοκρατικό λάθος ξένης υπηρεσίας για το οποίο οι ίδιοι οι ομογενείς δεν φέρουν ευθύνη;
  Γιατί; Κρύβεται κάποια σκοπιμότητα σε όλα αυτά;
  Περάσαμε γενοκτονία, τόσα χρόνια απομόνωση την εποχή του Στάλιν, την δεκαετία του ’90 ήρθαμε στην πατρίδα μας και πάλι αντιμετωπίσαμε τόσες δυσκολίες και σήμερα το Ελληνικό κράτος στην αρχή έκοψε τις συντάξεις των υπερηλίκων Παλιννοστούντων παππούδων και γιαγιάδων μας, δεν πληρώνουν τα ενοίκια αν και ακόμη βρισκόμαστε στο πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης Παλιννοστούντων και τώρα μας πετάνε και από την πατρίδα μας; Πριν από 20 χρόνια μας έφεραν και μας εγκατέστησαν στον Έβρο, στα σύνορα. Εμείς όμως που περάσαμε γενοκτονία και τόσες κακουχίες δεν φοβηθήκαμε, πήγαμε στα σύνορα. Ζούμε εδώ και 20 χρόνια δίπλα στα σύνορα. Τι άλλαξε ξαφνικά μετά από 20 χρόνια;
  Γιατί το Ελληνικό κράτος μας φέρεται τόσο εχθρικά; Βγάζει απόφαση για απέλαση Ομογενή από την Πατρίδα του λόγω γραφειοκρατικού λάθους της ξένης χώρας, χωρίς ούτε καν να του δώσει το δικαίωμα της ακρόασης, χωρίς να του δώσει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του πριν φτάσει στα δικαστήρια. Είμαστε τρομοκράτες που με την απέλαση θέλουν να »πετάξουν» άμεσα από την χώρα όχι μόνο εμάς αλλά και τις επόμενες γενιές της οικογένειάς μας; Αποτελούμε κίνδυνο για τους συμπολίτες μας;
  Ο νόμος 2790/2000 προέβλεπε την κοινωνική υποστήριξη από τον Ελληνικό κράτος προς εμάς. »Υποστήριξη» που πρακτικά δεν είχαμε ποτέ στα τόσα χρόνια.
  Δεν πρέπει να καταπατούνται τα δικαιώματά μας. Με την νομική ρύθμιση που ζητάμε θέλουμε να έχουμε ως Παλιννοστούντες που ήρθαν με σφραγίδα παλιννόστησης το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, το δικαίωμα της έκφρασης των αντιρρήσεών μας, το δικαίωμα της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  Πρέπει να σταματήσει επιτέλους το φαινόμενο της ανάκλησης Ιθαγένειας σε Παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση χωρίς προηγούμενη ακρόαση, για γραφειοκρατικό λάθος της υπηρεσίας της χώρας προέλευσής τους. Μέσα σε μια εβδομάδα άλλες 2 οικογένειες Ομογενών απευθύνθηκαν στον Σύλλογό μας γιατί τους έγινε ανάκληση Ιθαγένειας.
  Στην δικιά μου περίπτωση το λάθος που βρέθηκε στα δικαιολογητικά μου ήταν ο αριθμός καταχώρησης. Η ουσία όμως των δικαιολογητικών δεν άλλαξε, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, ο τόπος γέννησης, η ημερομηνία γέννησης, το ονοματεπώνυμο των γονιών είναι το ίδιο και είναι το σωστό. Για ένα αριθμητικό λάθος το οποίο έγινε στο προξενείο της Γεωργίας στη Μόσχα το Ελληνικό κράτος μου κάνει ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας. Διαγράφει το Ελληνικό μου αίμα για έναν λάθος αριθμό; Παρακαλούμε να προβλέπεται από τον νόμο η απονομή ευθυνών στους εισηγητές που παραπληροφορούν και γράφουν ψευδής πληροφορίες στις αποφάσεις που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών. Εκτός αυτού οι υπηρεσίες να βοηθάνε τους ομογενείς στους οποίους βρέθηκαν τέτοια λάθη και να προσπαθούν να τα επιλύσουν και όχι έτσι απάνθρωπα να μας πετάνε από την πατρίδα μας. Ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί τους ομογενείς σήμερα είναι η ανάκληση βεβαιώσεων ομογενών. Οι ομογενείς σήμερα για να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια περνάνε πολιτογράφηση και επιτροπή, η οποία πρέπει να αποφασίσει αν έχει ή όχι την Ελληνική συνείδηση ο ΕΛΛΗΝΑΣ Ομογενής και αναλόγως αποφασίζουν αν θα τους δώσουν ή όχι την Ελληνική Ιθαγένεια. Εδώ δημιουργείτε το ερώτημα. Ο Έλληνας, γεννιέται Έλληνας ή γίνεται Έλληνας; Γιατί οι Έλληνες ομογενείς πρέπει να περνάνε επιτροπή όπως οι μετανάστες και δεν φτάνουν όλα αυτά τους κόβουν στην επιτροπή και αν κόβεσαι μια φορά δεν μπορείς να ξαναπεράσεις την επιτροπή και για πάντα μένεις στην Πατρίδα σου με άδεια παραμονής ως ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ και όχι με Ελληνική Ιθαγένεια. Ως μετανάστες οι ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ πρέπει να πληρώνουν παράβολα τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν σήμερα. Αν δεν πληρώνουν το παράβολο το Ελληνικό κράτος απελάσει τους Ομογενείς που το ίδιο το κράτος τους έκανε ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. Είμαστε Έλληνες και είμαστε περίφανοι που μας δόθηκε η ευκαιρία πριν από 20 χρόνια να επιστρέψουμε στις ρίζες μας γιατί επιτέλους δικαιωθήκαμε μετά από τόσα χρόνια ξενιτιάς. Δεν γίνεται ενας υπάλληλος να αφαιρεί απο μένα που είμαι αποδεδειγμένα Ελληνίδα, την Ελληνική μου Ιθαγένεια.Με εκτίμηση,
  Άμεσα ενδιαφερόμενη και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου »ΑΡΓΩ»
  Έλενα ΤατεβοσιάνΑνταπόκριση από τα Μ.Μ.Ε
  1) Δελτίο Ειδήσεων (Δέλτα Τηλεόραση) (25.08.2013)
  https://vimeo.com/73090727
  2)Δελτίο Ειδήσεων (Δέλτα Τηλεόραση) (08.09.2013)
  Ομιλητής ο συνήγορος μας κ. Aπόστολος Φωτιάδης.
  α) https://www.youtube.com/watch?v=_MnM5THGyoI
  β) http://www.youtube.com/watch?v=EnDQjCECjd0
  3) Η συζήτηση που είχα στο Maximum fm 93.6 με τον Δημήτρη Κολιό και τον Νίκο Λυγερό για το θέμα της ανάκλησης της Ιθαγένειάς μας. (16.09.13)
  Η συζήτηση αρχίζει από το 14ο λεπτό.
  http://www.radiomax.gr/index.php/2012-11-14-08-18-51/4070-2013-09-16-09-00-38.html
  4) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Θράκη Νετ 25.09.2013
  https://www.youtube.com/watch?v=h5rXxCDwgl0
  5) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης (17.11.2013)
  Ομιλιτής, ο συνήγορος μας – Απόστολος Φωτιάδης
  http://www.youtube.com/watch?v=hbLDSHAMAlI
  6) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Θράκη Νετ 03.12.2013
  https://www.youtube.com/watch?v=hPRSBrNhFr4
  7) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Δέλτα τηλεόραση 14.12.2013
  https://www.youtube.com/watch?v=9IBEAVxu7WoΗ υπόθεσή μας κοινοποιήθηκε από πολλές ιστοσελίδες στο ιντρνετ και το facebook
  Παρακάτω αναφέρω κάποιες από τις σελίδες:
  http://www.neolaia.gr/2013/09/23/aggeliki-lalabekova/
  http://anti-typos.blogspot.com/2013/09/blog-post_2848.html
  http://www.makeleio.gr/?p=12105
  http://www.ethraki.com/index.php/component/k2/item/7771-alexandroupoli-agnoeite-i-ithagenia-tis-aggelikis
  http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2013/09/18_22.html
  http://www.e-evros.gr/gr/eidhseis/3/odysseia-dixws-telos-gia-mia-18xronh-apo-thn-ale3-polh/post20001
  http://www.farofylakes.blogspot.com/2013/09/blog-post_9525.html#more
  http://www.lefkasnews.gr/2013/09/blog-post_4998.html
  http://www.plektani.gr/2013/09/blog-post_9413.html
  και πολλές ακόμη σελίδες και blog