Άρθρο 08

1. Στο ν.4251 /2014 διορθώνονται παροράματα ως ακολούθως:                                                 

 

1. Στην υποπερίπτωση (γ) του στοιχείου (λε) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται η φράση «του πολίτη της Ένωσης» με την ορθή «του Έλληνα».

2. Οι  παράγραφοι 1  και 2 του άρθρου 3 του ν.4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό μόνον από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας,  Εξωτερικών, Οικονομικών,  και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία σημεία στα σύνορα της χώρας, μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρμογής των δικαστικών και διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση με την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη χώρα. Η επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων ενεργείται από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτόν αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών διαβάσεων μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.

2. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και ενεργείται από τις κατά τόπους αρμόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνομικές αρχές.»

3. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4251/2014 η παραπομπή στο «ν.27/1975 (Α΄ 77)», αντικαθίσταται με την ορθή «ν. 2289/1995 (ΦΕΚ Α΄ 27), όπως ισχύει».

4. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 απαλείφεται η φράση «των περιπτώσεων» και αντικαθίσταται η λέξη «Εσωτερικού» με τη λέξη «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται η φράση «της παραγράφου  6 του άρθρου 9.» με την ορθή «της παραγράφου 4 του άρθρου 9.».

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4251/2014, οι περιπτώσεις «στ.», «στ.» και «ζ.» αντικαθίστανται με τις ορθές «στ.», «ζ.» και «η.» και στην περίπτωση (στ) μετά την λέξη «υπηρεσίες» διαγράφεται η φράση «του άρθρου 19,» και αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 19 Α.». 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κώδικα, δεν υπόκεινται σε προσφυγή νομιμότητας ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ».

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4251/2014, η παραπομπή στα άρθρα «24 και 25», αντικαθίσταται με την ορθή «32 και 33».

9. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 44  του ν. 4251/2014, η παραπομπή στα άρθρα «37 και 38» αντικαθίσταται με την ορθή «32, 33 και 34».

10. Στο άρθρο 44 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται η φράση «Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» με την ορθή «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης».

11. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται η φράση «στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄» με την ορθή «στην παράγραφο 1 στοιχείο α΄».

12. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 121 του ν. 4251/2014 ο αριθμός «7» αντικαθίσταται με τον ορθό «6».

13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν. 4251/2014 οι αριθμοί «3» και «4» αντικαθίστανται με τους ορθούς «2» και «3».

14. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 121 του ν. 4251/2014 ο αριθμός «7» αντικαθίσταται με τον ορθό «6».

15. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 122 του ν. 4251/2014  η φράση «στο άρθρο 115» αντικαθίσταται με την ορθή «στο άρθρο 114».

16. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 123 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ο αριθμός «6» με τον ορθό «7».

17. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014, η φράση «άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση θ΄ του ν. 3386/2005» αντικαθίσταται με την ορθή «άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση η΄ του ν. 3386/2005».

18. Στο τρίτο εδάφιο της  περίπτωσης γ΄ της παραγράφου  4 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 η παραπομπή στις διατάξεις της «παρ. 8 του παρόντος άρθρου», αντικαθίσταται με την ορθή «της παρ. 7 του παρόντος άρθρου».

19. Η παράγραφος 2 του άρθρου 139 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.Από την έναρξη ισχύος του ν. 4251/2014, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 και 89 (παράγραφοι 1-3) του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3536/ 2007(Α 42),  οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α 138), το π.δ. 106/2007 (Α 135), η υπ αριθμ. 23443/2011 (Β 2225) κοινή υπουργική απόφαση καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 4 παράγραφος 2,  παράγραφος 3 και 73 παράγραφος 5 του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν»

20.Στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 η φράση «Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα» αντικαθίσταται από την φράση «Η διάρκεια της άδειας διαμονής δύναται να ανέρχεται σε δύο έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Η διάρκεια συναρτάται, κατά περίπτωση, από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά καθώς και το σκοπό εισόδου και διαμονής του αιτούντος στη χώρα.

2. Στο τέλος της περίπτωσης α’ του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επιτροπή λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τον βαθμό ένταξης του ενδιαφερομένου στη χώρα»

3.  Το κεφάλαιο Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014,  αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. 1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.

Αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστικών της επένδυσης,  μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, για την υλοποίηση της και λειτουργία της.

2. Προϋπόθεση για να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα αποτελεί η εισήγηση της  Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, σε πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης.

3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων και διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού.

   Η ανωτέρω υπηρεσία διαβιβάζει στην αρμόδια προξενική αρχή τη σχετική εισήγηση  προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες εθνικές θεωρήσεις εισόδου.

4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την πραγματοποίηση επένδυσης χορηγείται άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η λειτουργία αυτης μετά την ολοκλήρωσή της.

5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.

6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ομοίως για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται από λειτουργούσες ημεδαπές επιχειρήσεις  ή από πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νομίμως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα.

8. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται «Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου.»

4. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4251/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες,  σε ημεδαπές εταιρείες, επιτρέπεται μόνο εάν η ημεδαπή εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον είκοσι πέντε  (25) εργαζόμενους»

5. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, αντικαθίστανται ως εξής:

«Αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή (β) οριστικό τίτλο  διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει, (γ)  διαβατήριο σε ισχύ, (δ) παράβολο ύψους 300 ευρώ, καθώς και (ε) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α’ και β’ εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να καθορίζει τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα, καθώς και να ορίζει περιοριστικά τους λόγους παραπομπής στις Επιτροπές του άρθρου 134 του παρόντος.»

6. Στο  άρθρο 19 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την  τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής  αίτησης. 

  Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, εντός διαστήματος δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής ή σχετικής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στις περιπτώσεις αυτές είναι:

i) η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014.

ii) η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ του άρθρου 6 του παρόντος, είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του συζύγου.

iii) η καταβολή παραβόλου ύψους 300 ευρώ.

Ειδικά για την εκπλήρωση της υπό στοιχείο (ii) προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας.

Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη με την κατάθεση της αίτησης χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος.

Η άδεια διαμονής είναι διετούς διάρκειας και  ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα.

Για τις άδειες διαμονής της παρούσας, ισχύουν τα οριζόμενα στην  παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Αιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους που υποβλήθηκαν και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται, χωρίς παραπομπή στις Επιτροπές του άρθρου 134 παράγραφος 1 του παρόντος, εφόσον αποδεικνύεται πενταετής νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή του σχετικού αιτήματος  κατά τη στιγμή της εξέτασης του αιτήματος.»

7. Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο «19 Α΄» ως εξής:

«19 Α΄ Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 49-53 του ν. 4251/2014 εφόσον υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη μόνο με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η  σχετική ποινική διαδικασία. Εάν δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία η άδεια διαμονής ανανεώνεται μόνο για ένα έτος.

β. Σε θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 81Α,  187, 187α, 309 και 310 ΠΚ και στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α ́) όπως ισχύει ή τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και τελούνται σε βάρος της ζωής, της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας και της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας εφ` όσον έχει διαταχθεί γι` αυτές προκαταρκτική εξέταση ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μέχρι να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων διαπιστώνεται με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή η άδεια διαμονής εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία τους. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.

γ. Σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3500/2006 (Α΄ 232). Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Ισόχρονη άδεια διαμονής χορηγείται και στα ανήλικα τέκνα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή στον ενήλικα που ασκεί την επιμέλεια των ανηλίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο δράστη του εγκλήματος. Στους ενηλίκους που κατέχουν άδεια διαμονής κατά την παρούσα περίπτωση, παρέχεται το δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου.

δ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν είτε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε ως ανήλικοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του ν.4052/2012. Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις συνθήκες εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας σοβαρή επίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται  ιδίως διακρίσεις λόγω φύλου.

    Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια. Ανανεώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6  του άρθρου 89 του ν.4052/2012. Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου.

ε. Σε πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του προγράμματος. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια,  παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014 .

στ.  Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περ. ιθ του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α’ 195), όπως ισχύει. 

    Για την χορήγηση άδειας διαμονής της παρούσας κατηγορίας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 53/1974 (Α’ 256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυρώθηκε με το ν.1782/1988 (Α’ 116).

    Το σχετικό αίτημα χορήγησης άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους εξετάζεται μόνο εφόσον η υπόθεση του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περ. ιθ του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146) σύμφωνα με το άρθρο 33 του ιδίου π.δ. ή από τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α’ 195) σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 περ. β’ του ιδίου π.δ., όπως ισχύει, κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος μιας ή περισσοτέρων προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

    Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές του σχετικού ενημερωτικού  εγγράφου στον  ενδιαφερόμενο. Η άδεια διαμονής χορηγείται, για ένα έτος, παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και μπορεί να ανανεώνεται για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

  ζ. Σε γονείς ανήλικων ημεδαπών. Η διάρκεια της άδειας διαμονής είναι ετήσια και παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του ν.4251/2014. Για τη διακρίβωση της συγγενικής σχέσης, το αρμόδιο όργανο διενεργεί οποιαδήποτε έρευνα κρίνεται αναγκαία.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στις παρακάτω κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών:

α. Ενήλικοι, ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.

β. Ανήλικοι, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.

γ. Θύματα εργατικών ατυχημάτων και λοιπών ατυχημάτων που καλύπτονται από την ελληνική νομοθεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία ή συνταξιοδοτούνται για την ίδια αιτία. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.

δ. Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία, που λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.

ε. Σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η συνδρομή σοβαρών προβλημάτων υγείας, καθώς και η διάρκεια της θεραπείας διαπιστώνονται με πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα υγείας αναφέρεται σε λοιμώδες νόσημα, για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαμονής. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο έτη κάθε φορά εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις, διαφορετικά μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα.

3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος είναι η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου και γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014. Για την χορήγηση άδειας διαμονής στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του παρόντος, προσκομίζεται διαβατήριο, εφόσον υπάρχει.

4. Για την εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν καταβάλλεται παράβολο.

5. Στις περιπτώσεις των προσώπων της παραγράφου 2 περ. ε’ του παρόντος  άρθρου που τα μέλη της οικογένειας τους είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας διαμονής τους για ίσο χρονικό διάστημα με την ισχύ της άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους.

6. Η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014,  εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ορίζει κατηγορίες περιπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος, στις οποίες η δυνατότητα ανανέωσης, θα γίνεται κατόπιν γνώμης των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 134,  εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκαν.

7. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής ανήλικων ή ενήλικων που αδυνατούν να επιληφθούν των υποθέσεων τους και φιλοξενούνται σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, υποβάλλονται από τον οριζόμενο εκπρόσωπο του ιδρύματος ή του νομικού προσώπου.»

8. Στο τέλος της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 20 του ν.4251/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.»

9. O τίτλος του Κεφαλαίου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, «Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα», αντικαθίσταται ως εξής:

«Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή»

10. Στην παράγραφο 4 του κεφαλαίου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων.».

11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του κεφαλαίου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη  ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.»

12 Η παράγραφος 7 του κεφαλαίου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 καταργείται και η παράγραφος 8 αναριθμείται σε 7.

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός πλην της περίπτωσης ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την ημερομηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης ή επανέκδοσης της άδειας διαμονής και της δήλωσης γέννησης τέκνου η οποία μπορεί να γίνει μέσα σε δύο έτη από τη γέννησή του.»

14. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

“Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής  ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής, χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.”

15. Στην παράγραφο 5 του  άρθρου 25 του ν. 4251/2014, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και στα προστατευόμενα μέλη των υπαγομένων στις παραγράφους 4 και 5 του  παρόντος άρθρου, πολιτών  τρίτων χωρών, τα οποία είχαν άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης καθώς και στα ανήλικα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εάν γεννήθηκαν πριν ή μετά την έκδοση της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης του συντηρούντος. Στα τέκνα κατόχων ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής  που ενηλικιώνονται, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής.».

16. Η  παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στα πρόσωπα που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, καθώς και στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής, παρέχουν όμως εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατ` αντιστοιχία, άδεια διαμονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους  150 ευρώ.»

17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 70 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει, κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειάς του. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα μέλη αυτά διαμένουν εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Τυχόν διαμονή των μελών αυτών στην Ελληνική επικράτεια, πριν την υποβολή της αίτησης για οικογενειακή επανένωση, δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο».

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, υποχρεούται να ζητήσει άμεσα τη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, καθώς και τη γνώμη της αρμόδιας Ελληνικής προξενικής αρχής, με σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης, ιδίως μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τα μέλη της οικογένειας και την εξέταση κινδύνων που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία.»

19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

“Το παραπάνω Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Ομογενούς, σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία υπό τον όρο της προηγούμενης παραίτησής τους από την αίτηση διεθνούς προστασίας και της προηγούμενης σταθερής διαμονής τους στη χώρα επί ένα τουλάχιστον έτος προ της σύναψης της οικογενειακής σχέσης”.

20. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 του ν. 4251/2014, προστίθεται στοιχείο (ε) ως εξής:

«ε) εφόσον κατέχουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς».

21. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας  και τους ομογενείς, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος είναι ο Γενικός Γραμματέας της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

22. Το άρθρο 108 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 88 επ. του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ του άρθρου 6 του παρόντος. Η άνω άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97, ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής.

 Η εν λόγω άδεια, μπορεί να ανανεωθεί, υπό τους όρους του παρόντος Κώδικα, οποτεδήποτε κατά το διάστημα ισχύος της, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Η άδεια διαμονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του κατόχου οι λόγοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 93.»

23. Η παράγραφος 2 του άρθρου 134 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

“Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ειδική πενταμελής Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά με την ύπαρξη προσωρινής ή μόνιμης αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης ισχυρού διαβατηρίου και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού ως εξής:

α. έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού,

β. τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,

γ. έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

δ. έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος προτείνεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

ε. έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο οποίος προτείνεται από τον επικεφαλής του Γραφείου της στην Αθήνα.

Εισηγητής και γραμματέας στην Επιτροπή ορίζονται υπάλληλοι του αρμόδιου Τμήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους αναπληρωτές τους».

24. Η παράγραφος 12 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και  Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις του κεφαλαίου Α του άρθρου 16 του παρόντος, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της παρ Α.3 ανωτέρω άρθρου, ο αριθμός των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα.».

25. Η προθεσμία της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 παρατείνεται έως τις 31-12-2015.

26. Στο άρθρο 138 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:

«17. Αιτήσεις για χορήγηση θεώρησης εισόδου για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 24-27 του ν. 3386/2005, που έχουν διαβιβασθεί στις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος».

27. Η προθεσμία υποβολής αιτήματος για την υπαγωγή στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 13 παρατείνεται έως τις 31-12-2015.

28. Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από γονέα που διαμένει στη χώρα με άδεια διαμονής, στον έτερο γονέα μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν.4251/2014.

29. Άδειες διαμονής που είχαν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014, χωρίς την προϋπόθεση της παραπομπής της υπόθεσης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περ. ιθ του π.δ. 113/2013 και τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010, όπως ισχύει.

30. Άδειες διαμονής που είχαν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010, ως ίσχυε προ της τροποποίησής του με το π.δ. 167/2014, και η αίτηση ανανέωσής τους απορρίφθηκε από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του πδ 114/2010, επανεξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α, κατόπιν υποβολής αιτήσεως των ενδιαφερομένων, χωρίς την προϋπόθεση της προηγούμενης παραπομπής από τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους είχαν χορηγηθεί, η δυνατότητα ανανέωσης των άνω αδειών για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014 θα γίνεται κατόπιν γνώμης των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του ν. 4251/2014. Η σχετική αίτηση για την επανεξέταση των άνω αιτήσεων υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • Άρθρο 8 : Διόρθωση παροραμάτων στο ν. 4251/2014
  Στην παράγραφο 7, μέσω της οποίας προστίθεται στο ν. 4251/2014 άρθρο 19 Α΄ που αφορά στην χορήγηση διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. προτείνουμε τις ακόλουθες συμπληρώσεις τροποποιήσεις:
  Παράγραφος 2 περ. α: Προτείνουμε μετά τη φράση «εξαιτίας λόγων υγείας» να προστεθεί η φράση «ή εξαιτίας λόγων αναπηρίας».
  Παράγραφος 2 περ. β.: Στο τέλος της εν λόγω παραγράφου να προστεθεί η φράση: «Για κοινωνικούς λόγους εξαιρετικής σημασίας για άτομα του ανωτέρω εδαφίου που παρουσιάζουν αναπηρίας ή χρόνια πάθηση η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής και η ανανέωση αυτής κάθε φορά καθορίζεται στην πενταετία».
  Παράγραφος 2 περ. ε: Η πρώτη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής: «Σε άτομα με αναπηρία, χρόνια πάσχοντες και πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η αναπηρία – χρόνια πάθηση ή η συνδρομή σοβαρών προβλημάτων υγείας διαπιστώνονται με πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό».

 • 25 Μαΐου 2015, 12:37 | Ηλίας Χρονόπουλος

  Η έναρξη ισχύος των διατάξεων σχετικών με επαναφορά στη νομιμότητα θα πρέπει να μετατεθεί το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, καθώς θα απαιτηθεί περισσότερη προετοιμασία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και θα πρέπει να αποφευχθούν συνθήκες συνωστισμού με ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Προτείνεται η λειτουργία επιπλέον σημείων επαφής (τουλάχιστον στην Αττική) για πληροφόρηση και προετοιμασία φακέλου αίτησης.

 • Παράγραφος 5: Σωστός ο περιορισμός των ετών διαμονής στην Ελλάδα (από 10 σε 7).
  Παράγραφος 6: Αν και σε θετική κατεύθυνση (αποφυγή μετάβασης στο Υπουργείο Εσωτερικών), η μεταφορά της εν λόγω αρμοδιότητας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δημιουργεί αναπόφευκτα προβληματισμό. Οι αδυναμίες που αυτές εμφανίζουν τόσο σε υποδομές όσο και σε κατάλληλο προσωπικό (χωρίς αυτό να αφορά απαραίτητα τον αριθμό των υπαλλήλων) αλλά και η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας στην αντιμετώπιση αντίστοιχων αιτημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που επιθυμεί ο νομοθέτης (τυχόν εσφαλμένη συνεκτίμηση σε περίπτωση ύπαρξης λόγων δημόσιας τάξης, απαίτηση για προσκόμιση εγγράφων σε υπερβολικό βαθμό ώστε να θεμελιωθούν οι δεσμοί με τη χώρα κ.λπ.). Περαιτέρω, σημαντικό βήμα η χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης και η πρόβλεψη για διάρκεια άδειας 2 ετών. Προβληματισμός για την απαίτηση κάλυψης πλήρους ασφάλειας ασθενείας με εξαγορά του απαιτούμενου χρόνου (σε αντίθεση με προηγούμενες εξαγγελίες για τις αρνητικές συνέπειες της εξαγοράς αλλά και λόγω των γραφειοκρατικών δυσκολιών που θα προκύψουν λόγω της εμπλοκής στη διαδικασία και των αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων). Επίσης, σημειωτέων ότι η εν λόγω ρύθμιση φαίνεται να αποτελεί μία πάγια διαδικασία νομιμοποίησης, η οποία κατ’ αρχήν έρχεται αντιμέτωπη με σειρά άλλων, οριζόντιων μάλιστα ρυθμίσεων, του ισχύοντος Κώδικα (τήρηση προθεσμιών για την ανανέωση των αδειών διαμονής, επιβολή προστίμων κ.λπ.). Ορθότερο θα ήταν είτε η διάταξη να έχει καταληκτικό χρονικό σημείο εφαρμογής (ως μεταβατική, με δικαιούχους π.χ. όσους εξέπεσαν της νομιμότητας κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015)είτε να έχει περιορισμένη προθεσμία για υποβολή της αίτησης (ως πάγια, εντός διμήνου από τη λήξη της προηγούμενης άδειας ή την απόρριψη του αιτήματος). Τέλος, πολύ θετική ρύθμιση για την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων χωρίς παραπομπή στις επιτροπές.
  Παράγραφος 8: Θετική προσθήκη (υπό 10.) για τους απευθείας ανιόντες των συζύγων.
  Παράγραφος 22: Χρήσιμη πρακτικά η «συγχώνευση» των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων αναφορικά με τη δεύτερη γενιά (ανθρωπιστικοί λόγοι με φοίτηση, άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς), αφού θα περιορίσει την ταλαιπωρία των αιτούντων και την επιβάρυνση των υπηρεσιών. Θετική η αύξηση του ορίου ηλικίας στα 23 έτη.
  Παράγραφος 27: Σημαντική, δίκαιη και αναμενόμενη η παράταση υποβολής αιτημάτων με μειωμένο εισόδημα για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, δεδομένου ότι πολλοί υπήκοοι τρίτων χωρών συγκεντρώνουν αυτές τις προϋποθέσεις αλλά και επιθυμούν να υπαχθούν στο εν λόγω καθεστώς.
  Παράγραφος 28: Φαίνεται να οδηγούμαστε, επιτέλους, σε τελική επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήματος, με την επικείμενη νομιμοποίηση των συζύγων – μητέρων υπηκόων τρίτων χωρών. Απαιτείται νομοτεχνική βελτίωση, προκειμένου η εν λόγω διάταξη να συγκεντρώνει ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά της μεταβατικής (ναι μεν προϋπόθεση της γέννησης τέκνου έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αλλά χωρίς προθεσμία για την υποβολή της αίτησης).

 • Άρθρο 8 παρ. 7:
  «Αρθρο 19Α Ν. 4251/2014»
  1) παρ. 1 στ:
  Προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του εδαφίου στ, μετά τη φράση: «η οποία κυρώθηκε με το ν. 1782/1988 (Α’ 116)», η φράση: «ή συνδρομή στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής).
  Σύμφωνα με την πάγια (οιονεί) νομολογία των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ. 114/2010, η οποία αναφέρεται εκτενώς στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων των μεταναστών με την κοινότητα της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ και συνεπώς, η απέλαση ενός μετανάστη εγκατεστημένου στη χώρα από την οποία πρόκειται να απομακρυνθεί πλήττει το δικαίωμά του για σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής. Με αυτό το σκεπτικό, μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο που διέμεναν στη χώρα επί σειρά ετών, ακόμα και δεκαετίας, έχοντας ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία, έλαβαν καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Παρότι η απαρίθμηση των λόγων απόδοσης του εν λόγω καθεστώτος είναι ενδεικτική («ιδίως»), κρίνουμε χρήσιμη την αναφορά και αυτής της συχνά ανακύπτουσας περίπτωσης ρητώς μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται στο νόμο.

  Περαιτέρω, σε σχέση με τη προϋπόθεσης της παραπομπής από τις αρμόδιες αρχές απόφασης επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας (που αναφέρονται στη διάταξη αυτή) για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους (τρίτη παράγραφος του εδαφίου στ) παρατηρούμε τα εξής:
  Η παραπομπή, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους, επιβαρύνει τις εν λόγω Αρχές με μεγάλο αριθμό υποθέσεων, απλώς και μόνιμο με σκοπό να πραγματοποιήσουν την παραπομπή, ενώ αποκλείει τα πρόσωπα, για τα οποία ουδέποτε έλαβε χώρα η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτού του καθεστώτος (π.χ. πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε επικουρική προστασία η οποία εν συνεχεία δεν ανανεώθηκε, πρόσφυγα του οποίου το καθεστώς ανακλήθηκε ή έπαυσε για άλλους λόγους), από τη δυνατότητα να το αιτηθούν απευθείας και να λάβουν τη συγκεκριμένη άδεια αν και ενδέχεται να πληρούν τα ουσιαστικά κριτήρια για τη χορήγησή της.
  Συνεπώς, προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα και αυτοτελούς αίτησης για τη χορήγηση του παραπάνω καθεστώτος, χωρίς την παραπομπή από αρμόδιες Αρχές εξέτασης αιτήματος ασύλου, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση και στα παραπάνω πρόσωπα όπως τα πρόσωπα στα οποία είχε χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, η οποία δεν ανανεώθηκε.
  Σημειωτέον δε ότι η έως τώρα πρακτική την οποία έχει καταγράψει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες από τη δράση του στο πεδίο, είναι η μη παραπομπή περιπτώσεων που εμπίπτουν στις αναφερόμενες στο άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (και απαριθμούνται εκ νέου στο εδάφιο στ) στο Υπουργείο Εσωτερικών και μάλιστα χωρίς καμία αιτιολογία (π.χ. περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, περίπτωση ανήλικης εγκύου με σύντροφο νομίμως διαμένοντος και πλήρως ενταγμένο στη χώρα, περίπτωση καρκινοπαθούς με συνεχή παρακολούθηση και θεραπεία από ιατρούς στην Ελλάδα κ.α.).

  2) παρ. 30:
  Θα πρέπει να διευκρινισθεί πλήρως (ενδεχομένως με ερμηνευτική εγκύκλιο) η περίπτωση των προσφυγών, οι οποίες ασκήθηκαν προ της έκδοσης του π.δ. 167/2014 κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. Οι προσφυγές αυτές ασκήθηκαν στη συνέχεια απόρριψης του αιτήματος ανανέωσης καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους του α. 28 του π.δ. 114/2010. Σήμερα πλέον, δεν προβλέπεται η άσκηση της παραπάνω προσφυγής. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι εν λόγω προσφεύγοντες μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης ενώπιον των αρμοδίων οργάνων όπως στη υπό εξέταση παράγραφο, χωρίς άλλη υποχρέωση (π.χ. παραίτησης από τη παραπάνω προσφυγή).

  Περαιτέρω, προτείνουμε να χορηγηθεί η δυνατότητα, κατά διακριτική ευχέρεια, υποβολής αιτήσεως, στο πλαίσιο του παρόντος και χωρίς τη προϋπόθεση της προηγούμενης παραπομπής, στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, των οποίων η αίτηση ανανέωσης καθεστώτος έχει απορριφθεί από τις αρμόδια προς τούτο Αρχές, ή προσφύγων, των οποίων το καθεστώς ανακλήθηκε ή έπαυσε. Σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά, η χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 π.δ. 114/2010 ουδέποτε εξετάσθηκε, λόγω χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ενώ ενδεχομένως συνέτρεχαν και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας (άρθρου 28 π.δ. 114/2010).

 • 25 Μαΐου 2015, 12:34 | ΠΑΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

  Στην παρ. 19 του αρ. 8 προβλέπεται η χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε σε αιτούντες διεθνή προστασία υπό τον όρο της προηγούμενης παραίτησής τους από την αίτηση διεθνούς προστασίας και της προηγούμενης σταθερής διαμονής τους στη χώρα επί ένα τουλάχιστον έτος προ της σύναψης της οικογενειακής σχέσης, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει σημαντικό φόρτο στις Υπηρεσίες, δεδομένου ότι η αντίστοιχες διατάξεις του Ν.3386/2005 είχαν οδηγήσει σε μεγάλη καταστρατήγηση των διατάξεων αναφορικά με την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν.

 • 25 Μαΐου 2015, 11:14 | Ηλίας Χρονόπουλος

  1. Απαιτείται πλήρης αποκέντρωση των εξαιρετικών λόγων με αφαίρεση της ρήτρας της διετίας για όσους κατείχαν άδειες για 5 έτη τα 10 τελευταία. Σωστή η μείωση στα 7 έτη των απαιτούμενων για απόδειξη δεσμών με τη χώρα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η τακτοποίηση της «ουράς» του ασύλου με τους ανθρωπιστικούς λόγους που θα εκδώσει το ΥΠΕΣ. Αυτό θα είναι κατορθωτό εφόσον απεμπλακούν οι υπηρεσίες του από την εξέταση των εξαιρετικών λόγων.
  Η ρύθμιση αυτή θα καλύψει και τους «συζύγους» Ελλήνων αιτούντες άσυλο με τρόπο που δεν θα ωθήσει πολίτες Τ.Χ. σε χρήση πλαστών εγγράφων και σύναψη εικονικών γάμων, όπως στο παρελθόν που ίσχυε η διάταξη. Καταργήθηκε με τον κώδικα του 2014 και επαναφέρεται στο παρόν σχέδιο. Ρύθμιση εξόχως προβληματική. Οι ΔΑΜ έχουν αρκετό φόρτο εργασίας για να ασχολούνται με εικονικούς γάμους και η Διοίκηση οφείλει να δίνει λύσεις που συγκρατούν τον πολίτη εντός της νομιμότητας.
  2. Η ρύθμιση των εξαιρετικών λόγων (5 χρόνια άδεια τα 10 τελευταία) να περιλάβει και τις εκκρεμείς αιτήσεις που δεν καλύφθηκαν με τις μεταβατικές του 4251. Όλοι αυτοί πρακτικά είναι χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, έστω και αν δεν έχει βγει απορριπτική απόφαση, καθώς κατέχουν μπλέ βεβαιώσεις που έληξαν 31/3/2015.
  3.Το απαιτούμενο εισόδημα για τη Θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση πρέπει να μειωθεί. Προτείνεται το εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη χωρίς τις προσαυξήσεις. Επίσης θα πρέπει να λάβει τέλος η προβληματική διαδικασία με τα προξενεία που ζητούν επανέλεγχο του φακέλου της αίτησης για θεώρηση εισόδου. Ή οι ΔΑΜ θα ελέγχουν και θ’ αποφασίζουν ή τα προξενεία. Αν επιμένουν, ας αναλάβου την παραβή απευθείας της αίτησης. Δεν γίνεται να χρησιμοποιείται ο πολίτης ως μπάλα του πινγκ πόνγκ.
  4. Προτείνεται τέλος η ανανέωση της άδειας δεκαετούς διάρκειας να είναι για 5 και όχι για 3 έτη σε περίπτωση που δεν έχει τις προϋποθέσεις για το επί μακρόν.

 • 25 Μαΐου 2015, 10:27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

  “Το παραπάνω Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Ομογενούς, σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία υπό τον όρο της προηγούμενης παραίτησής τους από την αίτηση διεθνούς προστασίας και της προηγούμενης σταθερής διαμονής τους στη χώρα επί ένα τουλάχιστον έτος προ της σύναψης της οικογενειακής σχέσης”.

  Η πολυετής εμπειρία των υπηρεσιών έχει δείξει ότι η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να καταλήξει σε σύναψη πολλαπλών εικονικών οικογενειακών δεσμών καθώς και σε μαζική κατάθεση παραποιημένων εγγράφων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίσει τα ανωτέρω φαινόμενα που θα αποτελέσουν αίτιο παρακώλυσης του δικαιώματος στους πραγματικά δικαιούχους.

 • 25 Μαΐου 2015, 10:07 | ΘΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Σε συνεχεια της προηγουμενης αναρτησης μου αναφορικα με την προτροπη επαναφορας χορηγησης αδειας διαμονης για ανθρωπιστικους λογους σε παιδια που γννηθηκαν ή φοιτησαν εξι σχολικες ταξεις, εχω να προσθεσω το εξης:

  Η εκδοση χιλιαδων αδειων κατα τις διαταξεις των ανθρωπιστικων λογων για λογους 6ετους φοιτησης απο παιδια που μολις ενηλικιωθηκαν, θα πρεπει να σας προβληματισει και να θεσπισετε ειδικη ρυθμιση που να χορηγει αδεια διαμονης σε ανηλικα παιδια που διαμενουν μονιμα αλλα μη νομιμα στην Ελλαδα και εχοντας θεμελιωσει το δικαιωμα απο πχ 14ετων αναμενουν την ενηλικιωση τους για να νομιμοποιηθουν.

 • 25 Μαΐου 2015, 10:47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

  «9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.

  Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, εντός διαστήματος δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής ή σχετικής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σημαντικός βαθμός των δικαιούχων και η μαζική ταυτόχρονη προσέλευσή τους στις υπηρεσίες για τον προσδιορισμό της έναρξης ισχύος του συγκεκριμένου άρθρου.

 • 25 Μαΐου 2015, 10:54 | PRAKSIS

  Επί του άρθρου 8 όπου στο 4251/2014 προστίθεται το άρθρο 19Α και συγκεκριμένα στο σημείο 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στις παρακάτω κατηγορίες πολιτών, σημείο ε.Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη προσοχή αυτό το σημείο καθώς θα πρέπει να αποφευχθεί να οδηγηθούμε σε πρακτικές όπως ενεργοποίησης υγειονομικών διατάξεων τύπου ΥΓ.39Α . Επίσης τι ακριβώς σημαίνει πως προϋπόθεση για τον αιτούντα είναι να διαθέτει ισχυρή άδεια διαμονής?

 • 25 Μαΐου 2015, 10:21 | PRAKSIS

  Μέρος Δεύτερο, επί του άρθρου 8, σημείο 7 στο ν.4251/2014 προστίθεται το άρθρο 19Α ως εξής: και συγκεκριμένα στο σημείο στ: Γίνεται αναφορά σε σοβαρούς λόγους υγείας, το οποίο είναι πολύ αόριστο και δεν διασφαλίζεται η σημασία και ερμηνεία του. Η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας, ακόμη και στο επίπεδο του επείγοντος λαμβάνει διαφορετικής ερμηνείας και αντιμετώπισης από γιατρό σε γιατρό και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Θα χρειαστεί να θωρακιστεί και να είναι αρκετά πλαισιωμένο.

 • 24 Μαΐου 2015, 21:21 | ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΞΑΚΗ

  1η Παρατήρηση.

  Αρθρο 16 Κεφ. Α παρ. 7
  7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ομοίως για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται από λειτουργούσες ημεδαπές επιχειρήσεις ή από πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νομίμως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα.

  Γιατί να μην προστεθεί ότι «οι διατάξεις (…) εφαρμόζονται για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται (…) από πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νομίμως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα «»ή νόμιμης άδειας διαμονής επενδυτή»» (όπως μετονομάζεται η άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου)?

  Πολλοί επενδυτές ακινήτων ενδεχομένως να θελήσουν να επενδύσουν και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

  2η Παρατήρηση

  10. Στην παράγραφο 4 του κεφαλαίου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

  «γ. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων.».

  Είναι πραγματικά σημαντική τροποποίηση για τους αγοραστές ακινήτων.

  θα ήταν ωστόσο εξίσου σημαντική και η προσθήκη ως κατηγορίας δικαιούχων των συντρόφων σε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και όχι μόνο των συζύγων.

  Ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του Αστικού Κώδικα και της πρόβλεψης επέκτασης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, λόγω και της καταδίκης της χώρας μας στο ΕΔΔΑ αλλά και λόγω της γενικότερης τάσης αναγνώρισης του γάμου ομοφύλων, μήπως θα ήταν από τώρα δυνατή η ανωτέρω σχετική πρόβλεψη στον μεταναστευτικό κώδικα, έτσι ώστε με την επικείμενη τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και την επέκταση του συμφώνου και στα ομόφυλα ζευγάρια να επεκτείνεται αυτομάτως και σε αυτά η άδεια διαμονής. Το μέτρο αναμένεται να προσελκύσει πολλούς επενδυτές ακινήτων της κατηγορίας αυτής στην Ελλάδα, οι οποίοι στρέφονται έως τώρα σε άλλες περισσότερο φιλικές προς αυτούς αγορές (π.χ. Μεγάλη Βρεττανία και τώρα και Ιρλανδία).

  3η Παρατήρηση:

  11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του κεφαλαίου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.»

  Πολύ σημαντική και αυτή η τροποποίηση. Δημιουργούνται όμως κάποια ερωτήματα:

  Η κατάθεση για άδεια διαμονής του νέου ιδιοκτήτη θα επάγεται αυτομάτως την ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή; Ή στην έκδοση της νέας άδειας διαμονής θα πρέπει να συμπράττει υποχρεωτικά και ο πωλητής, καταθέτωντας και ο ίδιος την άδεια διαμονής του; θα χρειαστεί ίσως μια διευκρινιστική εγκύκλιος.

  4η Παρατήρηση:

  12. Η παράγραφος 7 του κεφαλαίου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 καταργείται και η παράγραφος 8 αναριθμείται σε 7.

  Παρόλο που καταργείται η παράγραφος 7 του κεφαλαίου Β του άρθρου 20 το θέμα παραμένει. Τελικά η παραμονή του ιδιοκτήτη ακινήτου και της οικογένειάς του στην Ελλάδα δεν θα δίνει ποτέ σε αυτούς το δικαίωμα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον η παρούσα άδεια δεν συγκαταλέγεται σε αυτές οι οποίες δίνουν δικαίωμα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση(άρθρο 5 του ΚΕΙ)? Εάν κάποιος επενδυτής ακινήτου αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, γιατι να μην μπορεί μετά την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου και την ομαλή ένταξη του στην Ελληνική Κοινωνία να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση;

  Επίσης, η παρούσα άδεια δεν συγκαταλέγεται ούτε στις άδειες που σύμφωνα με το νέο σχέδιο του κώδικα ιθαγένειας θα πρέπει να κατέχουν οι αλλοδαποί γονείς προκειμένου το παιδί τους που γεννήθηκε στην Ελλάδα να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με την εγγραφή στην Α’ τάξη του ελληνικού σχολείου (άρθρο 1Α εδ. α του σχεδίου του νέου κώδικα ιθαγένειας). Μήπως, εκεί τουλάχιστον μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη στον Κώδικα Ιθαγένειας, ώστε να συμπεριληφθεί η άδεια διαμονής επενδυτών ακινήτων στους νόμιμους τίτλους διαμονής που θεμελιώνουν ελληνική ιθαγένεια για το παιδί τους που γεννήθηκε στην Ελλάδα και φοιτεί σε ελληνικό σχολείο;

  Τελικά, σύμφωνα με το σχέδιο του νέου κώδικα ιθαγένειας, τα παιδιά των επενδυτών ακινήτων που ενδεχομένως να γεννηθούν στην Ελλάδα και να φοιτήσουν σε ελληνικό σχολείο δεν θεμελιώνουν δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας παρά μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης εννέα τάξεων σε ελληνικό σχολείο, ή έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ή μήπως και στην περίπτωση αυτή αποκλείεται η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά των επενδυτών ακινήτων, επειδή απαιτείται κατοχή από αυτούς άλλου είδους άδειας διαμονής (πχ επί μακρόν διαμένοντος κλπ)? Όμως η άδεια επενδυτή ακινήτων, μη παρέχοντας δικαίωμα πρόσβασης σε αγορά εργασίας, δεν θεμελιώνει ουδέποτε δικαίωμα απόκτησης άδειας επί μακρόν διαμένοντος.

  5η Παρατήρηση :

  Η εγκύκλιος σας υπ’ αριθ. 20/07-11-2013 σχετικά με την άδεια διαμονής επενδυτή ακινήτου, προβλέπει τα εξής:

  Στ.2. Η άδεια διαμονής δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Εργασία,κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 36 Α του ν. 3386/2005, δεν θεωρείται η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου ή του διευθύνοντος σύμβουλου.

  Μήπως προς διευκρίνιση της σχετικής διατάξεως να προστεθεί η ανωτέρω πρόταση και στο άρθρο 20 παρ. 6 του Κώδικα Μετανάστευσης ως εξής:

  Μετά την πρόταση «Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας», να προστεθεί η φράση «Εργασία δεν θεωρείται η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου ή του διευθύνοντος σύμβουλου».

 • Και ένα τελευταίο σχόλιο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων:

  Όταν ξεκινήσει η διαδικασία λήψης βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων των επενδυτών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, αυτά να δίνονται στα Ελληνικά Προξενεία στη χώρα τους και μία φορά μόνο κατά τη χορήγηση θεώρησης (visa). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν αυτόματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ ή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που δέχονται τις αιτήσεις για την άδεια διαμονής, έτσι ώστε να μην απαιτείται να τα ξαναδώσει ο επενδυτής και η οικογένειά του. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν οι επενδυτές και θα μειωθεί η γραφειοκρατία στις ΔΑΜ.

 • Σχετικά με την τροποποίηση του αρθρου 20 παρ. Β για τους ιδιοκτήτες ακινήτων:

  1. Η πρόταση νόμου κινείται σε πολύ σωστά πλαίσια. Τόσο η αλλαγή του τίτλου σε «Μόνιμη άδεια διαμονής σε επενδυτή» όσο και η μεταπώληση του ακινήτου και η επέκταση της άδειας στους ανιόντες των επενδυτών είναι μέτρα που τα τα έχει ζητήσει η αγορά και αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στις επενδύσεις των πολιτών τρίτων χωρών. Παρόλα αυτά, και επειδή η χώρα μας συνεγωνίζεται ευθέως άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που προσφέουν αντίστοιχα προγράμματα, θα πρέπει ο νόμος να γίνει όσο το δυνατόν ελκυστικότερος:

  2. Σχετικά με την πρόσβαση σε ιθαγένεια, ίσως θα έπρεπε να γίνει πιο ξεκάθαρο εάν η συγκεκριμένη ΑΔ οδηγεί σε ιθαγένεια (προτιμότερο) ή εάν θα πρέπει οι επενδυτές να αποκτήσουν πρώτα ΑΔ επί μακρόν διαμένοντος, ή άλλου είδους ΑΔ.

  3. Σύμφωνα με το άρθρο 20 Κεφάλαιο Β παρ. 1, μόνο ο επενδυτής πρέπει να έχει εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσει το ακίνητο και να αιτηθεί την ΑΔ. Στην παρ. 4 δεν είναι ξεκάθαρο εάν και τα μέλη της οικογένειας πρέπει να έχουν εισέλθει στη χώρα, με αποτέλεσμα αυτό να απαιτείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προκειμένου να αιτηθούν και αυτά την άδεια. Δεν υπάρχει λόγος για το τελευταίο και θα έπρεπε να είναι περισσότερο σαφές στο νόμο. Εφόσον ο ίδιος ο επενδυτής προέβη στην επένδυση και ήρθε στη χώρα, θα πρέπει να απαληφθεί η υποχρέωση από τη σύζυγο, τα παιδιά (ιδίως τα βρέφη) και τους γονείς. Ούτως η άλλως, η πλειοψηφία των επενδυτών αυτών δεν επιθυμεί (πραγματικά) να διαμείνει στη χώρα (σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν να ταξιδέψει μία φορά), αλλά περισσότερο να ταξιδεύει ελεύθερα στις χώρες του Σένγκεν.

  4. Το παράβολο των 500 ευρώ ίσως είναι υπερβολικό για τους επενδυτές αυτούς, που έχουν ήδη προσφέρει τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Θα έπρεπε να απαλειφθεί, όπως γινόταν όταν είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα.

  5. Θα πρέπει να υλοποιηθεί η τεχνική υποδομή στις ΔΑΜ, έτσι ώστε τα ανήλικα τέκνα των 16-17 ετών να μπορούν να πάρουν απευθείας ΑΔ μέχρι την ηλικία των 21, όπως απαιτεί ο νόμος, και όχι να τους δίνεται μέχρι τα 18 και στη συνέχεια να αιτούνται νέα ΑΔ. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη γραφειοκρατία, χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος.

 • 22 Μαΐου 2015, 16:26 | Ειρήνη Μωραϊτη

  Η προϋπόθεση της κατοχής άδειας διαμονής για πέντε έτη μέσα στην τελευταία δεκαετία για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, αποκλείει από τη δυνατότητα νομιμοποίησης μεγάλο αριθμό μεταναστών που δεν είχαν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους ή που απορρίφθηκε το σχετικό αίτημά τους και τούτο διότι:
  Υπάρχουν περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έληξε η άδεια διαμονής τους τα έτη 2008, 2009, 2010 και υπέβαλαν αίτημα ανανέωσής της το οποίο απερρίφθη το 2015 ή ακόμη εκκρεμεί προς απόρριψη. Όλοι αυτοί ήταν, μέχρι την απόρριψη του αιτήματός τους κάτοχοι ισχυρών βεβαιώσεων και διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα ενώ ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής πλέον των οκτώ ετών. Όμως δεν θα μπορέσουν να υπαχθούν στη νέα νομοθετική ρύθμιση γιατί η τελευταία άδειά τους έληξε το 2008, 2009 ή μέχρι τα μισά του 2010 και δεν συμπληρώνουν την απαιτούμενη πενταετία μέσα στην τελευταία δεκαετία. Η προωθούμενη διάταξη συνιστά άδικη και άνιση μεταχείρηση των μεταναστών διότι νομιμοποιεί αυτούς που μπορεί να έχουν μόνο πέντε έτη άδεια διαμονής και αποκλείει εκείνους που είχαν άδειες διαμονής για οκτώ ή δέκα έτη.

 • 22 Μαΐου 2015, 15:50 | ΘΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Σχετικα με τη προσθηκη του αρθρου 19Α στο ν. 4251/2014 εχω να κανω τις ακολουθες επισημανσεις:
  1) κακως αφαιρεθηκε η χορηγηση αδειας διαμονης για ανθρωπιστικους λογους για «Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και όσοι φοίτησαν επί έξι (6) τουλάχιστον έτη σε
  ελληνικό σχολείο, μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η φοίτησή τους ήταν επαρκής και εξακολουθούν να διαμένουν μόνιμα στη χώρα» που περιγραφεται στο αρθρο 1 παρ. 2 ε της υπουργικης αποφασης 30651/03.06.2014.

  Η σκοπιμοτητα της προαναφερθεισας διαταξης ειναι η νομιμοποιηση των παιδιων που παροτι γεννηθηκαν στην Ελλαδα ή φοιτησαν επιτυχως τις 6 σχολικες ταξεις εντουτοις δεν εχουν νομιμη διαμονη στην χωρα και κατ’ επεκταση δεν μπορουν να υπαχθουν στις διαταξεις της δευτερης γενιας. Ετσι, η επαναφορα της διαταξης τους δινει το δικαιωμα σε πρωτη φαση να νομιμοποιηθουν με ανθρωπισιτκους λογους και στην ανανεωση να υπαχθουν σε αδεια διαμονης δευτερης γενιας.

  2) Σκοπιμο κρινεται αν επαναφερθει η διαταξη που περιγραφοταν στο αρ. 44 παρ.1θ του ν. 3386/2005 και που εδινε τη δυνατοτητα χορηγησης αδεια διαμονης για ανθρωπιστικους λογους σε συντηρουμενα μελη οικογενειας Ελληνα πολιτη. Και τουτο διοτι υπαρχει μεν μνεια στον 4251/2014 για αυτους που προκειται να εισελθουν στη χωρα με ειδικη θεωρηση εισοδου πλην ομως υπαρχει κενο με τους υπηκοους τριτης χωρας που εχουν τις προυοποθεσεις υπαγωγης και διαμενουν μονιμα αλλα οχι και νομιμα.

 • 21 Μαΐου 2015, 12:34 | peter

  Σας παραθέτω τέσσερις παραγράφους που μιλούν για το ίδιο θέμα αλλά λένε διαφορετικά πράγματα και είναι προφανές ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι τελικά ισχύει.

  Α…Έγγραφο 58037/2014 σελ 3 Εξαίρεση: Κάτοχοι αδειών διαμονής μακράς διάρκειας που παρέχει πρόσβαση στην εργασία, οι οποίοι δεν εργάζονται και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται ασφαλιστικών παροχών, καθόσον δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης.

  Συμπέρασμα 1ο : Άρα είναι υποχρεωμένοι οι κάτοχοι αδειών μακράς διάρκειας να χρησιμοποιήσουν ιδιωτική ασφάλεια όταν δεν εργάζονται.

  Β…έγγραφο 58037 σελ 3 Στην τελευταία περίπτωση – δηλαδή κατά τη διαδικασία ανανέωσης – ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία σας τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα καλύπτουν όλα τα παρελθόντα έτη, διαφορετικά η άδειά του θα ανακαλείται από την ημερομηνία από την οποία έπαυσε η ασφάλιση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4251/2014

  Συμπέρασμα 2ο : Στην περίπτωση που δεν το κάνουν έχουν πρόβλημα στην ανανέωση.

  Γ…ΦΕΚ 1528 Β’ ΚΥΑ 30825/6-6-2014 σελ 2
  Κοινά δικαιολογητικά όλων των τύπων / ανανέωση άδειας διαμονής σελ 2 : Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού τομέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

  Συμπέρασμα 3ο : Αφού είναι κοινά δικαιολογητικά όλων των τύπων αδειών, δεν είναι υποχρεωτικά και στους κατόχους αδειών μακράς διάρκειας?

  Δ… έγγραφο 58037 σελ 17 : Για την ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος δεν προσκομίζονται παράβολο και βιβλιάριο υγείας, καθόσον ανανεώνεται αυτοδίκαια χωρίς να αναζητείται η πλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτησή του.

  Συμπέρασμα 4ο : Αφού δεν απαιτείται γιατί υπάρχει η υποχρέωση των ανωτέρω παραγράφων Α και Γ? Δεν είναι εμφανέστατα αντικρουόμενα?

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1528 Β’ ΚΥΑ 30825/6-6-2014, να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανεργίας η ιδιωτική ασφάλιση σύμφωνα με το έγγραφο 58037/2014 σελ 3 και ταυτόχρονα να μην απαιτείται σύμφωνα με το έγγραφο 58037/2014 σελ 17, ξεκαθαρίστε το με σαφήνεια.

 • 21 Μαΐου 2015, 12:12 | peter

  22. Το άρθρο 108 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 88 επ. του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ του άρθρου 6 του παρόντος. Η άνω άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97, ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής.

  Παρατήρηση 1.
  Καλό θα είναι να ξεκαθαρίσετε ότι αφορά και αυτούς που δεν έχουν νόμιμη διαμονή. Διαβάζοντας το εννοείται, αφού έχετε απαλείψει τη φράση που υπάρχει τώρα στο άρθρο 108 «και διαμένουν νόμιμα στη χώρα» αλλά αντί να εννοείται και να επιδέχεται ερμηνειών καλό θα είναι να το γράφετε ξεκάθαρα.

  Παρατήρηση 2.
  Η φράση «Η άνω άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97, ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής.»

  έρχεται σε σύγκρουση με το ΦΕΚ 1528 Β’ ΚΥΑ 30825/6-6-2014. Κοινά δικαιολογητικά όλων των τύπων / ανανέωση άδειας διαμονής σελ 2 που απαιτεί Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού τομέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

  Κοινά δικαιολογητικά όλων των τύπων σημαίνει και της Δεύτερης Γενιάς και της Επί Μακρόν Διαμένων. Οπότε αν οι συγκεκριμένες άδειες δεν θα απαιτούν πλέον ασφάλιση θα πρέπει να αλλάξετε την ΚΥΑ ώστε να μην αναφέρει «όλων των τύπων» ή καλύτερα μια καινούργια ΚΥΑ να γράφει ξεκάθαρα και αναλυτικά τα δικαιολογητικά κάθε μιας άδειας ξεχωριστά αποφεύγοντας γενικότητες τύπου «κοινά δικαιολογητικά όλων των τύπων» που δημιουργούν προβλήματα και δυσκολεύουν τον κόσμο να καταλάβει ποια είναι τελικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • 21 Μαΐου 2015, 10:59 | ΜΕΝΤΗ-ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 8
  Παράγραφος «Υπολογισμός επαρκούς εισοδήματος για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος»
  Η προϋπόθεση επαρκούς εισοδήματος αναφέρεται αθροιστικά στα μέλη της οικογένειας (ενήλικα – ανήλικα) χωρίς προσαύξηση 10% ανά προστατευόμενο μέλος. Στις παρούσες οικονομικές συνθήκες επαρκές εισόδημα θεωρείται το ποσό των 5000€. Θα ισχύει για τις φορολογικές δηλώσεις των οικονομικών ετών 2014 έως 2017. Η ευνοϊκή διάταξη ισχύει εφ’ όσον κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη 2005 έως 2013 κατατίθετω νομότυπα οι φορολογικές δηλώσεις.
  Παράγραφος «Εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας διαμονής»
  Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής εξαρτημένης και μη εξαρτημένης εργασίας ασφαλιζόμενοι στους φορείς ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, οι οποίοι από το 2005 και μετά ανανέωναν την άδεια παραμονής τους καλύπτοντας τις προϋποθέσεις που απαιτούσε ο νόμος, και κατά το διάστημα της τελευταίας τριετίας στερούνται των προϋποθέσεων, άρα δε μπορούν να ανανεώσουν την άδεια παραμονής, παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας τους με την προσκόμιση ατομικού συμβολαίου ιδιωτικής ασφάλισης ετησίως ανανεωμένου με τα κεφάλαια που ορίζει ο νόμος 4251/2014. Η ισχύς της παραγράφου παρατείνεται έως το 2017.
  Παράγραφος «Διαστήματα απουσίας από τη χώρα και άδεια διαμονής»
  Πολίτες τρίτων χωρών που διέθεταν νόμιμη άδεια διαμονής από το 2005 και μετά, που λόγω της κρίσης μετακινήθηκαν κατά την τελευταία τριετία εκτός Ελλάδος και επανερχόταν νόμιμα κατά διαστήματα με σκοπό την εργασία αλλά απώλεσαν τη δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαμονής, παρέχεται η δυνατότητα νέας αίτησης άδειας διαμονής με προϋποθέσεις :
  Α. πρόσκληση εργασίας από τον εργοδότη
  Β. δήλωση φιλοξενίας συγγενικού ή φιλικού προσώπου
  Γ. ατομικό ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 • Στο εδάφιο 5 να προστεθεί ότι «υπήκοοι τρίτων χωρών που κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαμονής οποιουδήποτε τύπου, για τουλάχιστον 8 χρόνια -όχι απαραίτητα μέσα στην τελευταία 10ετία- και απώλεσαν την άδεια αυτή λόγω έλλειψης ενσήμων, ενώ αποδεδειγμένα δεν εγκατέλειψαν ποτέ τη χώρα και δεν απώλεσαν ποτέ την μεταναστευτική τους ιδιότητα στην Ελλάδα, να επανέρχονται σε καθεστώς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, με ευεργετική διάταξη που τους επιτρέπει να συνεχίσουν τη νομιμοποίησή τους από το χρονικό σημείο που την απώλεσαν, εξαγοράζοντας με ευνοϊκούς όρους τα απαραίτητα ένσημα από τα αντίστοιχα ταμεία».

 • 18 Μαΐου 2015, 11:54 | ΑΝΑΣΤΑΣΣΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  1. στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 να προστεθεί και η «γέννηση τέκνου στην Ελλάδα» που δικαιολογούν την κατ΄εξαίρεση κατοχή εγγράφου προς υποβολή αιτήματος προς χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
  2.Στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014,όπου προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:»…….Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, εντός διαστήματος δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής ή σχετικής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.»Να διορθωθεί η προθεσμία υποβολής του αιτήματος η οποία ορίζεται 2 έτη από τη λήξη της τελαυταίας άδειας διαμονής ή απορριπτικής ως εξής: «εντός διαστήματος έξη μηνών από τη δημοσίευση του νόμου» προκειμένου να μην αποκλειστούν άδικα υπήκοοι τρίτων χωρών και μειωθεί η εισροή των ταμείων.
  3.Στην περίπτωσξη 28 που έχει ως εξής: «Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από γονέα που διαμένει στη χώρα με άδεια διαμονής, στον έτερο γονέα μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν.4251/2014». Να προστεθεί και η περίπτωση δικαστικού χωρισμού και να χορηγείται άδεια διαμονής στον έτερο γονέα όχι για οικογενειακή επανένωση αλλά για δύο έτη με δυνατότητα εξαγοράς του απαιτούμενου αριθμο΄τυ ενσήμων για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 • 15 Μαΐου 2015, 17:48 | abdelwaheb hajji

  6. Στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

  «9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.

  Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, εντός διαστήματος δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής ή σχετικής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.
  σχόλιο:
  πολίτη τρίτης χώρας που κατέχει άδεια διαμονής στην Ελλάδα από 1998 μέχρι 2008 και από 2012 μέχρι 2015 με ροζ κάρτα (αίτηση πολιτικό άσυλο )
  γιατί δεν γίνεται επαναφορά στην νομιμότητα για μην χάση ολλα τα προεγωμενα χρόνια .

 • 15 Μαΐου 2015, 11:35 | αλεκα

  6. Στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

  «9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.

  Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, εντός διαστήματος δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής ή σχετικής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.»

  Συμφωνώ απόλυτα με τον «Κώστα». Ακόμα και η κατοχή ειδικής βεβαίωσης από απόρριψη άδειας εξαρτημένης εργασίας ή μελους οικογένειας, θα μπορεί να είναι βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για εξαιρετικούς. Ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών θα γυρίσει σε οριστικούς τίτλους διαμονής και έτσι θα κλείσει μια μεγάλη οικονομική πληγή για τους ενδιαφερόμενους, που δημιουργείται από τις προσφυγές, τα διακστικά έξοδα, τους δικηγόρους.

 • 15 Μαΐου 2015, 11:15 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  7. Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο «19 Α΄» ως εξής:

  «19 Α΄ Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στις παρακάτω κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών:

  ΣΧΟΛΙΟ:
  ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΕΛΛΙΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ που φοιτησαν σε ελληνικά σχολεία επι έξι έτη & για τους οποίους από την γενικότερη πρακτική και ερμηνεία γινόταν δεκτή και η επανάληψη τάξης αν και εφόσον δεν ήταν ουδόλως φοιτήσαντες και αποδείκνυαν την μόνιμη διαμονή στην χώρα .
  Αντ’αυτού προκρινεται με το υπο διαβούλευση σχέδιο …
  «22. Το άρθρο 108 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 88 επ. του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ του άρθρου 6 του παρόντος. Η άνω άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97, ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής.»

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Δηλαδή όπως το κατανοώ αφού ελλειπει το στοιχείο της νομιμης διαμονής στην χώρα που προβλεπεται από το ισχύον την σήμερον άρθρο
  108 του ν.4251/2014 οδηγούνται απο την ελλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής στην χώρα τα παιδια δευτερης γενιας χωρίς όμως να αποδείκνυουν την μόνιμη διαμονή στην χώρα.ΕΚΤΙΜΩ οτι θα γινει καταστρατήγηση τησ εν προκειμένω διάταξης αν παραμείνει ως έχει και θα αδικηθούν παιδια δευτερης γενίας τα οποία π.χ.επετυχαν σε πέντε τάξεις σε ελληνικό σχολείο κοπήκαν σε δυο και εκτοτε διαμένουν και εργαζονται στην χώρα μόνιμα τα οποία μεταφέρονται και αυτα στο ΥΠ.ΕΣ. άνευ βεβαίωσης τύπο Α΄

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
  28. Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από γονέα που διαμένει στη χώρα με άδεια διαμονής, στον έτερο γονέα μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν.4251/2014.

  ΣΧΟΛΙΟ
  και πάλι θα γίνει καταστρατήγηση της εν λόγω διάταξης ειδικά για τις την σήμερον εγκυμονούσες , για τις άγαμες μητέρες αλλα και για όσους γονείς απέκτησαν τέκνα σε ελληνικό έδαφος. Πρέπει η εν λόγω διάταξη να συνδυαστεί με αυξημένα αποδεικτικά στοιχεία προηγούμενης παραμόνης στην χώρα όλης της οικογένειας, καθ’οσον ως διατυπώνεται οδηγεί άμεσα σε βεβαίωση τύπου Α΄ και πιθανόν σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του υπο διαβούλευση νομοσχέδιο σε ελληνική ιθαγένεια για τα ανήλικα χωρίς απαραίτητα η οικογένεια να κατοικεί ωσ οικογένεια σε Ελληνικό έδαφος.

 • 15 Μαΐου 2015, 09:31 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  . Στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

  «9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.
  Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, εντός διαστήματος δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής ή σχετικής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.
  *****************************
  ΣΧΟΛΙΟ:
  Η προτεινόμενη διαταξη οριοθετει χρονικά την απώλεια νομιμότητας πολιτών τρίτων χωρών κατα ελάχιστη πιθανή πρόβλεψη φηφισης & δημοσίευσης του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου τον Ιούνιο του έτους 2013.
  Πλην όμως οι αυτοδικαιες παρατάσεις ισχύος αδειων διαμονής του Ν. 2910/2010 οδήγησαν μεγάλο αριθμό αδειων διαμονής σε λήξη το διαστημα 3/2012 εως 6/2012 & η συντριπτική πλειονότητα απορριπτικών αποφάσεων ανανέωσης άδειας διαμονής έχει εκδοθεί εως και τον 4ο του 2013.

  Εκτιμώ λοιπόν οτι προκειμένου να μήν συνωστισθεί υπέρογκος όγκος αιτήσεων στο ΥΠ.ΕΣ. όπου μάλιστα δεν θα χορηγείται και βεβαίωση τύπου Α΄ θα πρέπει είτε με μεταβατική διαταξη περιορισμένης χρονικής ισχύος είτε με τροποποίηση του εν λόγω άρθρου να προβλεφθεί το διαστημα των τεσσάρων ετών απο τη λήξη της άδειας διαμονης ή της απορριπτικής απόφασης (δεδομένου οτι και έκτοτε λόγω της οικονομικής κρίσης απωλέσθηκαν δικαιώματα) ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ του οτι αποδεικνύουν οι εν προκειμένω πολίτες τρίτης χώρας σταθερή και μόνιμη διαμονή στην χώρα.

 • 14 Μαΐου 2015, 22:09 | Κωστας

  «6. Στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

  «9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.

  Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, εντός διαστήματος δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής ή σχετικής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.»

  Εδω ίσως θα επρεπε ως αφετηρια του χρονικου διαστηματος της διετιας να προβλεφθει και η εκδοση – επιδοση απορριπτικης αποφασης του Διοικητικου Πρωτοδικειου, οταν ο αλλοδαπος μεχρι τοτε ειχε προσωρινη διαταγη ή αποφαση αναστολης εκτελεσης. Πχ απορριφθηκε το 2011 αιτημα για ανανεωση αλλοδαπου επειδη δεν ειχε ενσημα, προσεφυγε στα διοικητικα, κερδισε την αναστολη και απορριφθηκε το 2015 η αιτηση ακυρωσης. Με την ως ανω διατυπωση ο αλλοδαπος δεν μπορει να υποβαλει την αιτηση!