Άρθρο 10-Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 10

Μεταβατικές Διατάξεις

  1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ΓΓΨΠ

α) καταρτίζει, βάσει όσων προβλέπονται στο άρθρο 1(α) του παρόντος, και επικυρώνει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική ενσωματώνοντας το εγκεκριμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ “Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς”

 

β) προσδιορίζει τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης του έργου της.

 

γ) Το αργότερο εντός 12 μηνών υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχέδιο νόμου για τη σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

 

  1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.3979/2011, όπως αυτό τροποποιείται ανωτέρω στην περ. γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος και την ολοκλήρωση της  καταχώρισης στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π) των παρόχων υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων συνεχίζουν να καταχωρούνται στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Ε.ΣΥ.Π και να εξοφλούνται μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση.

 

  • 8 Φεβρουαρίου 2016, 10:19 | lipstic

    Με δεδομένη την ήδη υπάρχουσα καθυστέρηση έκδοσης προσκλήσεων από τη χώρα μας κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αναμενόμενη καθυστέρηση της πρακτικής εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, ειδικά όσο αφορά σε υποχρεωτικές εγκρίσεις με συμμετοχή της ΓΓΨΠ σε στάδια υλοποίησης έργων ΤΠΕ, δεν θα προκαλέσει περαιτέρω καθυστερήσεις.