Άρθρο 03-Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής

Άρθρο 3

Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής

 1. Συστήνεται θέση Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής με βαθμό πρώτο (1ο) της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων και πενταετή θητεία. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και  διορίζεται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 1. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά με απόφαση του Πρωθυπουργού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και ο ίδιος οφείλει πριν την ανάληψη των καθηκόντων του να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

 

 1. Ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης  που διαθέτει: 1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος    και κατά προτίμηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά  εφαρμογές και επιπτώσεις της Πληροφορικής Τεχνολογίας 2) Υπερδεκαετή εξειδικευμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαφορετικών πεδίων εφαρμογής  της Πληροφορικής Τεχνολογίας 3) Σημαντική διοικητική εμπειρία, κυρίως στη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων στον τομέα Πληροφορικής, στοχοθεσία, στον συντονισμό ομάδων και στην παρακολούθηση επίτευξης έργων. 4) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα 5) Τεκμηριωμένη γνώση των κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων και επιπτώσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη χώρα και διεθνώς. Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να τοποθετηθεί και ανώτατος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός, ο οποίος επιλέγει να λαμβάνει είτε  τις μηνιαίες αποδοχές της θέσης του παρόντος άρθρου  είτε παραιτούμενος αυτών,  τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής του θέσης.  

 

 1. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, αδικήματα,

 

β) εάν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

 

γ) εάν τεθεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,

 

δ) εάν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή εάν του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του ν.3528/2007 (Α΄26).

 

Επίσης η θητεία λήγει σε περίπτωση παραίτησής του και, με απόφαση του Πρωθυπουργού, σε περίπτωση ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής.

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής δεν επιτρέπεται για τρία (3)  έτη μετά τη λήξη της θητείας του με οποιοδήποτε τρόπο να αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ή άλλου συμβούλου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες ή επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ . Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των  συνολικών αποδοχών που έλαβε το εν λόγω πρόσωπο ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της θητείας του. Λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής υποχρεούται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003 (Α’ 309) όπως ισχύει.

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής προΐσταται των υπηρεσιών της ΓΓΨΠ, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία τους και  συνεπικουρεί τον Πρωθυπουργό στο πρόγραμμα εφαρμογής του κυβερνητικού έργου για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή και άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, όταν καλείται προς τούτο από τον Πρωθυπουργό. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής προΐσταται της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 11 του Π.Δ. 99/2014 (Α’166) ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η εν λόγω Διεύθυνση μαζί με τις θέσεις και το προσωπικό τους υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. Μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος περί σύστασης Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η οικονομική και διοικητική εξυπηρέτηση καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών εξακολουθούν να παρέχονται από το αρμόδιο για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης .

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής εκπροσωπεί την Χώρα και την Γενική Γραμματεία της οποίας προΐσταται σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά συμβούλια για θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ορίζεται, ή μπορεί να ορίζει, Chief Information Officer και Chief Security  Information Officer για την εκπροσώπηση σε ανάλογα διεθνή όργανα, καθώς και Digital Champion.

 

10. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ).

 

11. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής ορίζει και παύει αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ( ΚτΠ ΑΕ).

 

12. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς ή Υπουργούς σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική μπορεί να εισηγείται νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

 

13. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής διασφαλίζει με την έκδοση γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και συστάσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων για την ψηφιακή πολιτική και την εν γένει  διαλειτουργικότητά τους.

 

14. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να συγκροτεί Oμάδες Eργασίας αποτελούμενες από  στελέχη του Δημοσίου οποιουδήποτε Υπουργείου, των εποπτευόμενων / συντονιζομένων υπηρεσιών ή φορέων, από εμπειρογνώμονες και ιδιώτες για τη μελέτη σχετικών με τις αρμοδιότητές του θεμάτων.

 

15. Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να εκχωρεί στους προϊσταμένους των Μονάδων της Γενικής Γραμματείας το δικαίωμα υπογραφής πράξεων και εγγράφων για θέματα αρμοδιότητάς τους.

 

16. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη ΓΓΨΠ .

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 11:39 | VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

  παρ. 9,10,11

  Περί ορισμών και παύσης εθνικών εκπροσώπων και ΔΣ της ΚτΠ, θα έπρεπε να προβλέπεται διαγωνιστική διαδικασία και όχι ορισμός.

  παρ. 14
  Δεν αποσαφηνίζεται η διαδικασία με την οποία συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη σχετικών με τις αρμοδιότητές του θεμάτων.

 • Αναφέρεται πως «Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής δεν επιτρέπεται για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας του με οποιοδήποτε τρόπο να αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ή άλλου συμβούλου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες ή επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ». Οδηγούμαστε αναπότρεπτα στην πάγια επιλογή του ΓΓ από την ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι έμπειρου στελέχους από την αγορά.

  Ακόμα δεν είναι σαφές γιατί αποδίδεται προτίμηση σε μεταπτυχιακό τίτλο «στις εφαρμογές και επιπτώσεις της Πληροφορικής». Είναι μάλλον περιοριστική η αναφορά αυτή ως κριτήριο αξιολόγησης του γραμματέα. Πρακτικά λίγα είναι τα προγράμματα σπουδών στον κλάδο των ΤΠΕ που δεν περιλαμβάνουν αναφορά στις εφαρμογές και την επίδραση των ΤΠΕ στην κοινωνία την οικονομία, κλπ. Επιπλέον αν είναι κριτήριο αξιολόγησης γιατί δεν μπορεί να είναι αντικείμενο του βασικού πτυχίου;
  Επιπρόσθετα, η επιλογή του όρου «επίπτωση» δεν είναι δόκιμη (στο λεξικό η λέξη «επίπτωση» αφορά «την επίδραση, συνήθως βλαπτική, που ασκεί κτ. σε κτ. άλλο») δεν αποδίδει το νόημα και πρέπει να αφαιρεθεί.

  Αναφέρεται πως ο ΓΓΨΠ «Ορίζεται, ή μπορεί να ορίζει, Chief Information Officer και Chief Security Information Officer για την εκπροσώπηση σε ανάλογα διεθνή όργανα, καθώς και Digital Champion».
  Θεωρούμε πως θα ήταν χρήσιμο κάποιος από αυτούς τους ρόλους να έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας – ειδικά ο Digital Champion έχει ακριβώς το ρόλο να είναι advocate / συνήγορος του πολίτη για θέματα προώθησης της διείσδυσης των ΤΠΕ σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ουσιαστικά με την επιλογή των παραπάνω εκπροσώπων απευθείας από τον ΓΓΨΠ, μειώνεται η δυνατότητα παρέμβασής τους σε τομείς που άπτονται της κυβερνητικής πολιτικής (εφόσον και ο ίδιος επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης).

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 10:43 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

  ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 3 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  Άρθρο 3
  Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής
  Συστήνεται θέση Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής με βαθμό πρώτο (1ο) της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων και πενταετή θητεία. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και διορίζεται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά με απόφαση του Πρωθυπουργού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και ο ίδιος οφείλει πριν την ανάληψη των καθηκόντων του να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία, από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. (1)
  Ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής επιλέγεται (2) πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης που διαθέτει: 1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και κατά προτίμηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο ΤΠΕ ή/και Οικονομικών ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 2) Υπερδεκαετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση έργων και ανθρώπινου δυναμικού 3) Άριστη γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό 4) Επιπρόσθετα προσόντα που θα εκτιμηθούν αποτελούν η εμπειρία στην δημόσια διοίκηση ή/ και στην διοίκηση επιχειρήσεων ή/ και στην διαχείριση κρίσεων. Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να τοποθετηθεί και ανώτατος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ο οποίος πληροί τα παραπάνω προσόντα και ο οποίος επιλέγει να λαμβάνει είτε τις μηνιαίες αποδοχές της θέσης του παρόντος άρθρου είτε παραιτούμενος αυτών, τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής του θέσης. (3)
  Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) εάν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, αδικήματα,
  β) εάν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
  γ) εάν τεθεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
  δ) εάν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή εάν του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του ν.3528/2007 (Α΄26).
  Επίσης η θητεία λήγει σε περίπτωση παραίτησής του ή και, με απόφαση του Πρωθυπουργού, σε περίπτωση ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής.
  (4)
  Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής υποχρεούται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003 (Α’ 309) όπως ισχύει.
  Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής προΐσταται των υπηρεσιών της ΓΓΨΠ, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία τους και συνεπικουρεί τον Πρωθυπουργό στο πρόγραμμα εφαρμογής του κυβερνητικού έργου για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή και άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, όταν καλείται προς τούτο από τον Πρωθυπουργό. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.
  Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής προΐσταται της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 11 του Π.Δ. 99/2014 (Α’166) ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η εν λόγω Διεύθυνση μαζί με τις θέσεις και το προσωπικό τους υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. Μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος περί σύστασης Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η οικονομική και διοικητική εξυπηρέτηση καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών εξακολουθούν να παρέχονται από το αρμόδιο για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
  Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής εκπροσωπεί την Χώρα και την Γενική Γραμματεία της οποίας προΐσταται σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά συμβούλια για θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ορίζει τους Chief Information Officer, Chief Security Information Officer, Chief Digital Officer για την εκπροσώπηση σε ανάλογα διεθνή όργανα και τον Digital Champion
  10. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ).
  11. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής ορίζει και παύει αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ( ΚτΠ ΑΕ).
  12. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς ή Υπουργούς σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική μπορεί να εισηγείται νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.
  13. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής διασφαλίζει με την έκδοση γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και συστάσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων για την ψηφιακή πολιτική και την εν γένει διαλειτουργικότητά τους.
  14. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να συγκροτεί Oμάδες Eργασίας ή/ και Ομάδες Διοίκησης Έργου αποτελούμενες από στελέχη του Δημοσίου οποιουδήποτε Υπουργείου, των εποπτευόμενων / συντονιζομένων υπηρεσιών ή φορέων, από εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους κλαδικών φορέων της οικονομίας για τη μελέτη σχετικών με τις αρμοδιότητές του θεμάτων.
  15. Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να εκχωρεί στους προϊσταμένους των Μονάδων της Γενικής Γραμματείας το δικαίωμα υπογραφής πράξεων και εγγράφων για θέματα αρμοδιότητάς τους.
  16. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη ΓΓΨΠ .

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  (1) Κατ αναλογία με το άρθρο 6α της σύστασης ΓΓ Δημοσίων Εσόδων.
  (2) Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία επιλογής.
  (3) Προστέθηκαν προσόντα.
  (4) Το εδάφιο ‘Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής δεν επιτρέπεται για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας του με οποιοδήποτε τρόπο να αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ή άλλου συμβούλου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες ή επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το εν λόγω πρόσωπο ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της θητείας του. Λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.’ θα πρέπει να διαγραφεί κατ αναλογία της σύστασης ΓΓ Δημοσίων Εσόδων. Αντιθέτως θα πρέπει να προβλεφθεί ρήτρα εμπιστευτικότητας, η οποία θα πρέπει να ισχύει και κατά τη διάρκεια της θητείας του και όχι μόνο μετά από αυτήν.

 • Στο πρώτο εδάφιο της παρ.3, μετά τη φράση “Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος”, προστίθεται η φράση “σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με Πληροφορική και Επικοινωνίες”. Η τελική μορφή του εδαφίου είναι η ακόλουθη:

  Ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης που διαθέτει: 1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με Πληροφορική και Επικοινωνίες και κατά προτίμηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά εφαρμογές και επιπτώσεις της Πληροφορικής Τεχνολογίας

  Αιτιολόγηση: Δεδομένου ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει διεισδύσει σε κάθε τομέα της κοινωνίας και της οικονομίας, για να μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να χαράξει ψηφιακή πολιτική σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων του, πρέπει υποχρεωτικά να κατέχει ολοκληρωμένες γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να προέλθει από ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν διάρκεια 1-2 έτη και προσφέρουν ελάχιστα μαθήματα (συνήθως 5-8) τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν το τεράστιο φάσμα των ΤΠΕ που θα κληθεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν στοχευμένες σπουδές σε μία πολύ μικρή περιοχή της πληροφορικής και δεν προϋποθέτουν την κατοχή βασικού πτυχίου πληροφορικής, με αποτέλεσμα να τα παρακολουθούν ακόμη και πτυχιούχοι άλλων αντικειμένων που δεν έχουν ολοκληρωμένη γνώση του γενικότερου φάσματος της πληροφορικής. Είναι επομένως απαραίτητο το Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που απαιτείται στα προσόντα του ΓΓ να μην είναι ένα οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ αλλά συγκεκριμένα ένας τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 19:42 | ΑΝΝΑ ΣΚΛΗΡΗ

  Αρθ. 3 παρ. 1) Μήπως πρέπει να είναι κοινής αποδοχής από τη Βουλή με την σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού δεδομένης και της πολύ σωστής 5ετούς θητείας του προς διασφάλιση της συνέχειας της Δημόσιας Διοίκησης ? Μήπως 5ετούς θητείας όμως πρέπει να είναι και οι υπόλοιποι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων καθώς η διασφάλιση της ΔΔ δεν μπορεί να επιτευχθεί από ένα μόνο άτομο όταν όλα τα άλλα στελέχη των ΓΓ αλλάζουν με την χρονική υστέρηση και το γνωστό σε όλους μας «πάγωμα» των εργασιών μέχρι τον εκ νέου ορισμό τους και εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους ?
  Τα σχόλια του κ. Παλαιολόγου για το άρθρο είναι εύστοχα.
  Η απαγόρευση απασχόλησης στο αντικείμενο για 3ετια είναι βάσιμη ? Μήπως να αναζητηθούν κι άλλοι τρόποι διασφάλισης της αξιοκρατίας και διαφάνειας τι γίνεται Διεθνώς?

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 19:12 | Βασίλης Περιστέρας

  Για το προφίλ του ΓΓ, η επαγγελματική εμπειρία είναι πιο σημαντική από την ερευνητική ή ακαδημαϊκή (δεν αναφέρεται στο σχέδιο η δεύτερη). Ενώ είναι λογικό κάποιος με πλούσια επαγγελματική εμπειρία να είναι κατάλληλος να καταλάβει τη θέση, δεν ισχύει το ίδιο για κάποιον υποψήφιο που διαθέτει μόνο ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία χωρίς να έχει δουλέψει ποτέ στο χώρο. Η ερευνητική εμπειρία θα μπορούσε να συνεκτιμάται, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει επαγγελματική εμπειρία.

  Η 3ετια αποκλεισμού από την αγορά, παρόλο που είναι ιδιαίτερα δεσμευτική – ως απαγορευτική – για επιτυχημένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα, αποτέλει μια σημαντική δικλίδα ασφαλείας για αποφυγή μελλοντικών σκανδάλων. Αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόσο μάλλον όταν συζητάμε για την Ελλάδα. Θα πρότεινα να μείνει ο περιορισμός, μειωμένος στα 2 χρόνια.

  Συμφωνώ με την άποψη ότι το κατάλληλο προφίλ δεν είναι αυτό ενός τεχνικού. Ιδανικά, για τη θέση ταιριάζει ένα υβριδικό προφίλ που να συνδυάζει σπουδές, επαγγελματική (απαραιτήτως) αλλά κι ερευνητική/ακαδημαϊκή εμπειρία (πρόσθετο προσόν) σε θέματα πληροφορικής και διοίκησης. Ο ΓΓ θα πρέπει να καταλαβαίνει εξίσου καλά δημόσια διοίκηση και πληροφορική.

  Τέλος θα πρέπει να πριμοδοτηθεί η σχετική διεθνής εμπειρία στη διαδικασία αξιολόγησης, κάτι που – περιέργως – δεν προβλέπεται. Η θέση θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για προσέλκυση ικανών ανθρώπων από το εξωτερικό που θα έφερναν στην Ελλάδα εμπειρίες και τεχνογνωσία.

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 12:39 | Γιώργος Δ.

  1. Στα προσόντα του Γενικού Γραμματέα (και των εν γένει στελεχών της ΓΓΨΠ) το πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής θα πρέπει να είναι ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ, συνοδευόμενο ασφαλώς και από τις απαραίτητες διαχειριστικές ικανότητες. Δε χρειάζεται να αναρωτιόμαστε γιατί πολλά έργα ΤΠΕ απέτυχαν όταν σε θέσεις ευθύνης βλέπουμε μέχρι σήμερα Φυσικούς, Μαθηματικούς, κτλ.
  2. Παράγραφος 3 — Η περιγραφή των προσόντων κινδυνεύει να χαρακτηριστεί φωτογραφική («μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά εφαρμογές και επιπτώσεις της Πληροφορικής Τεχνολογίας» , «Τεκμηριωμένη γνώση των κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων και επιπτώσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»). Τα τυπικά προσόντα στον τομέα της Πληροφορικής (ΤΠΕ), το βιογραφικό και η συνέντευξη αρκούν (άλλωστε η θέση αποτελεί ξεκάθαρα κυβερνητική-πολιτική επιλογή).
  3. Η θέση του ΓΓ θα πρέπει να καλύπτεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η αποκομματικοποίηση, θα διασφαλισθεί η διοικητική συνέχεια και θα αποφευχθούν φαινόμενα «διάττοντος αστέρα». Ο εκάστοτε ΓΓ, όντας ήδη δημόσιος υπάλληλος, θα δύναται και μετά τη θητεία του να εξακολουθεί να συνεισφέρει στο έργο της ΓΓΨΠ, εφόσον και όποτε απαιτηθεί, αλλά και θα εκτελεί τα καθήκοντά του με αίσθημα αυξημένης ευθύνης (διότι η ευθύνη θα τον ακολουθεί και μετά τη θητεία του). Εννοείται η υποχρέωση για την μετέπειτα παραμονή του στη Δημόσια Διοίκηση κατ’ελάχιστον 5 έτη. Με τον 3ετή αποκλεισμό από την αγορά, κανένα σοβαρό στέλεχος δε θα ασχοληθεί με την εν λόγω θέση.
  4. Παράγραφος 7 — Διόρθωση στο ορθό «Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από … άλλο στέλεχος της ΓΓΨΠ που ο ίδιος δύναται να ορίζει».

 • 8 Φεβρουαρίου 2016, 12:55 | Δημήτρης Γκρίτζαλης

  [1]. Για λόγους αρχής – ειδικά σε ό,τι αφορά θέση Γενικού Γραμματέα – πιστεύω ότι δεν ήταν αναγκαίο να υπάρχει στο νομοσχέδιο μια τόσο εξειδικευμένη περιγραφή «προσόντων» και «προϋποθέσεων». Για παράδειγμα, η ρητή αναφορά στην (εντελώς προφανή) ανάγκη γλωσσομάθειας προκαλεί ερωτηματικά.

  [2]. Έχω τη γνώμη ότι η «Τεκμηριωμένη γνώση των κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων και επιπτώσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» αποτελεί, όντως, ουσιώδη προϋπόθεση για την επιτυχή άσκηση του (ούτε αμιγώς, ούτε κυρίως, τεχνοκρατικού) ρόλου του Γενικού Γραμματέα. Το πώς η γνώση αυτή μπορεί να διαπιστωθεί στην πράξη δεν είναι, όμως, προφανές και ίσως οδηγήσει σε περιπλοκές.

  [3]. Η διατύπωση: «…κατά προτίμηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά εφαρμογές και επιπτώσεις της Πληροφορικής Τεχνολογίας» θα πρότεινα να αντικατασταθεί από την διατύπωση: «…κατά προτίμηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Οι «εφαρμογές» και οι «επιπτώσεις» αποτελούν ένα (σημαντικό μεν, αλλά) πολύ περιορισμένο υποσύνολο των ΤΠΕ, συνεπώς η σκοπιμότητα της υπάρχουσας διατύπωσης δεν είναι ούτε προφανής, ούτε ευεξήγητη.

  [4]. Η αναφορά μιας συγκεκριμένης ειδικότητας (πχ. Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής κλπ.) εκτιμώ ότι θα ήταν αυθαίρετη, καθώς θα περιόριζε αναίτια την επιστημονική «προέλευση» του Γενικού Γραμματέα και θα την συνέδεε, ως μη όφειλε, με συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

  [5]. Θεωρώ εύστοχο και πραγματιστικό το σχόλιο που κρίνει αρνητικά την πρόβλεψη απαγόρευσης άσκησης συγκεκριμένου έργου από τον Γενικό Γραμματέα, επί 3 χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του. Θα πρότεινα την απαλοιφή της απαγόρευσης αυτής, καθώς φαίνεται δυσανάλογα περιοριστική.

 • 8 Φεβρουαρίου 2016, 07:27 | Μάκης Παράσχος

  Αυτό το σχέδιο νόμου έρχεται να καλύψει ένα σοβαρό κενό που υπάρχει στο χώρο της Πληροφορικής, εδώ και χρόνια . Ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα φορέων , μια πρόταση πολλών στελεχών , μια αναγκαιότητα της Δημόσιας Διοίκησης . Ίσως η πρόταση να έχει αδυναμίες ,ακόμη και μεγάλες ,από θεσμικής ,λειτουργικής και οργανωτικής πλευράς , η αναφορά όμως έστω και έμμεσα ότι αποτελεί η ΓΓΨΠ πρόδρομο του Υπουργείου Πληροφορικής ίσως είναι μια θεώρηση που εξισορροπεί τις όποιες αδυναμίες .
  Το κείμενο της αιτιολογικής είναι πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένο ,θα ήταν ακόμη καλύτερο αν κάλυπτε και την αξιολόγηση των Φορέων που μέχρι σήμερα βασικά είχαν την ευθύνη της πορείας της Πληροφορικής ( Ψηφιακή Σύγκλιση , ΚτΠ , ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ, ΥΑΠ, Μονάδες Πληροφορικής κλπ) , Επίσης υστερεί έστω και στην εν συντομία αναφορά στους στόχους – δράσεις Πληροφορικής που έχει να διαχειρισθεί την επόμενη πενταετία. Δράσεις που κατά την άποψη μου είναι σχεδόν όλες οριζόντιες και να ένας λόγος παραπάνω που επιβάλλεται η προτεινόμενη οριζόντια δομή .
  Στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου η προτεινόμενη δομή είναι και επιτελική και στρατηγική και εκτελεστική και διαφαίνεται μια σύγχυση . Τα προβλήματα των προηγουμένων περιόδων δεν εξαλείφονται απλά διασυνδέονται και μεταφέρονται . Οι πάρα πολλές αρμοδιότητες , απαραίτητες κατά μια άποψη ,με τις πολύ λίγες θέσεις στελεχών μόλις 39 είναι αδύνατο να καλυφτούν και αποτελεί οξύμωρη αντίθεση με τις αρκετές Μονάδες (8) και αντίστοιχους προϊσταμένους .
  Επίσης βασική αδυναμία της πρότασης είναι η έλλειψη δυνατότητας στη ΓΓΨΠ να εκδίδει κανονιστικές πράξεις , παρά μόνο να εισηγείται ,και ως εκ τούτου θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στην έκδοση πληθώρας ΚΥΑ που απαιτούνται ειδικά στο τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών .
  Ακόμη ενώ η αιτιολογική έκθεση με σαφήνεια αναφέρει όλα τα τεκταινόμενα περί της Πληροφορικής τα τελευταία 15 χρόνια με τις λανθασμένες στρατηγικές και με γενική αναφορά στις κακώς κείμενες δομές στήριξης , δεν ασχολείται καθόλου έστω και με τα γενικά χαρακτηριστικά των βασικών στελεχών που διαμόρφωσαν, σύμφωνα με την έκθεση ,αυτούς τους κακούς σχεδιασμούς και τις άστοχες πολιτικές ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Για όσους γνωρίζουν προκύπτει έμμεσα από την αναφορά των χρονικών περιόδων . Οι επικεφαλείς αυτών των περιόδων ήταν και είναι επιφανή και καταξιωμένα στο χώρο τους και ειδικά στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα στα Πανεπιστήμια τους , με διδακτορικά, περγαμηνές, εμπειρίες και πληθώρα δημοσιεύσεων . Οι περισσότεροι εξ αυτών δε , ίσως εντελώς τυχαία , προέρχονταν από το διδακτικό προσωπικό του ΕΜΠ . Η μέχρι σήμερα ιστορία και στο χώρο των ΤΠΕ έχει δείξει πως υπάρχει μεγάλο χάσμα απόδοσης και αποτελεσματικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών προσόντων και της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των στελεχών , από το ρόλο ενός προϊσταμένου και μέχρι και αυτού του Γενικού Γραμματέα. Για το λόγο αυτό τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρέπει να είναι αυτά τα γενικά περί ορισμού Γενικών Γραμματέων όπως κάθε φορά ορίζονται . Άλλωστε με το νέο νόμο και ο Γ. Γ. της ΓΓΨΠ θα προέρχεται από το Μητρώο Στελεχών .
  Σχετικά με την αξιολόγηση και λογοδοσία του Γενικού Γραμματέα, δεν γίνεται καμία αναφορά . Όπως ο Πρωθυπουργός που ορίζει το Γ. Γ. έχει τη πολιτική ευθύνη και απολογείται στο λαό που τον εξέλεξε πρέπει κατά κάποιο τρόπο να λογοδοτεί και να αξιολογείται και ο Γενικός Γραμματέας , έτσι προτείνω να προστεθεί :
  Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει πριν την ανάληψη των καθηκόντων του συμβόλαιο συγκεκριμένης στοχοθεσίας για όλη τη θητεία του με ετήσια επιμέρους αξιολόγηση . Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του είναι το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ.
  Αν η υλοποίηση των ετήσιων στόχων αποκλίνει άνω του 10% τότε επιβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα αθροιστικά :
  – ποινή σύμφωνα με με το άρθρο 3 παράγραφος (;) του παρόντος Νόμου και συγκεκριμένα «… Σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων , που από κοινού συμφωνήθηκε , επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το εν λόγω πρόσωπο ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της θητείας του. Λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.»
  – Αν ο Γενικός Γραμματέας είναι δημόσιος Υπάλληλος ή Καθηγητής ΑΕΙ για τρίαχρόνια απο τη λήξη της θητείας του , δεν θα δύναται να επιστρέψει στην υπηρεσία του
  Κατ αυτό τον τρόπο όλοι οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν πολύ καλά υπόψη τους όλους τους παράγοντες επιτυχίας και όχι μόνο την άσκηση εξουσίας , χωρίς καμία προσωπική επίπτωση από την αναποτελεσματικότητα τους .
  Αν υπήρχε ήδη παρόμοια διάταξη θα είχαμε αποφύγει πολλούς «ειδήμονες και expert » καθώς και «παιδικούς φίλους» που ορίστηκαν σε κυβερνητικές θέσεις μόνο και μόνο για να ωφεληθούν προσωπικά . Ένα σχετικό κριτήριο θα ήταν πολύ ποιο αποτελεσματικό από τη θεοποίηση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων . Χαρακτηριστικό το σχόλιο του κ. Ζαρίφη ,το οποίο και επαναλαμβάνω : «Η προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής ΔΕΝ είναι κυρίως θέμα γνώσεων πληροφορικής, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την θέση, αλλά γνώσης της διοίκησης, ιδίως της δημόσιας. Δηλαδή δεν θέλουμε έναν σούπερ κομπιουτερά, αλλά έναν πολύ καλό γνώστη της ψηφιακής τεχνολογίας, που να έχει όραμα και ικανότητα διοίκησης.»

 • 5 Φεβρουαρίου 2016, 13:46 | Φώτης Αλεξάκος

  Σεκοντάρω έναν από τους προλαλήσαντες: Στα προσόντα του Γενικού Γραμματέα το πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ θα πρέπει να είναι α-πα-ραί-τη-το.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 14:49 | Vassiliki

  Τα τεχνικά και ουσιαστικά προσόντα και εμπειρίες του ΓΓ θα πρέπει να περιγραφούν σαφέστερα. Το άτομο που θα αναλάβει θα πρέπει να έχει όραμα και ικανότητες για μια νέα εποχή στην δημόσια διοίκηση, όπου η χρήση νέων τενολογιών αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και ανασυγρότησης του δημόσιου τομέα, να είναι σε θέση να προωθήσει την ψηφιακή στρατηγική της χώρας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και να συντονίζει τις δράσεις των επιμέρους φορέων του δημοσίου σε θέματα ΤΠΕ για αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων των ίδιων έργων, να κατανοεί θέματα νομικής και οικονομικής (κοστολογικής) φύσεως για κάθε σχεδιαζόμενη δράση (κόστος κτησης έργου, κόστος διαχείρισης και λειτουργίας έργου, οικονομικά οφέλη για το δημόσιο από την χρήση ενός νέου έργου, κλπ). Τέλος στα σημαντικά προσόντα θα πρέπει να αναδειχθεί η ικανότητα διαχείρισης ανθρώπων κρίσιμων καταστάσεων, κλπ

  Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται στα προσόντα του ΓΓ είναι η στενή γνώση και το πτυχίο Η/Υ. Πιστεύω ότι ο λόγος δόμησης της νέας Γραμματείας είναι η ορθολογική ανάπτυξη και ο εκμοντερνισμός της δημόσιας διοίκησης με μετρίσιμους στόχους που θα αντανακλούν άμεσα στην καθημερινότητα συνδιαλλαγής του πολίτη και της επιχείρησης με το κράτος. Με κανένα τρόπο ΔΕΝ πρέπει να δημιουργθεί μια δομή που θα αντικαθιστα τις επιχειρήσεις πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα.

 • 30 Ιανουαρίου 2016, 10:18 | Ανδρεας Παλαιολόγου

  Στα προσόντα του ΓΓ απαιτείται:
  «εξειδικευμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαφορετικών πεδίων εφαρμογής της Πληροφορικής Τεχνολογίας»
  Καλύτερα να έλεγε «επαγγελματική ή ερευνητική» εμπειρία. Πολλά ικανά στελέχη της αγοράς αποκλείονται με αυτήν τη διατύπωση.

 • 30 Ιανουαρίου 2016, 10:55 | Ανδρεας Παλαιολόγου

  Η παράγραφος που περιγράφει τα απαραίτητα προσόντα του Γενικού Γραμματέα και απαιτεί:
  «Τεκμηριωμένη γνώση των κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων και επιπτώσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» θα πρέπει να απαλειφθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και επιπλέον μόνο αν κάποιος έχει κάνει διατριβή με αυτό το θέμα μπορεί να τεκμηριώσει τέτοια γνώση. Αποκλείονται πολλά ικανά στελέχη με αυτήν την διατύπωση.

 • 30 Ιανουαρίου 2016, 09:25 | Ανδρεας Παλαιολόγου

  1) Στα προσόντα του Γενικού Γραμματέα το πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ θα πρέπει να είναι απαραίτητο.

 • 28 Ιανουαρίου 2016, 23:12 | Γιάννης Χαλαβαζής

  H απαγόρευση στον ΓΓΨΠ για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας του με οποιοδήποτε τρόπο να μην αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ή άλλου συμβούλου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες ή επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ, φαίνεται αρχικά ότι εξυπηρετεί την διαφάνεια και περιορίζει σημαντικά την ευχέρεια «συναλλαγών». Όμως πρακτικά απαγορεύει σε επιτυχημένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα να υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς μετά την λήξη της θητείας τους δεν μπορούν να επανέλθουν στον επαγγελματικό τους χώρο. Προτείνεται να επανεξεταστεί η τριετία και να θεσπιστούν άλλες «δικλείδες» ασφαλείας.

 • 28 Ιανουαρίου 2016, 12:25 | Παναγιώτης Ζαρίφης

  1. Θα περίμενα να αποστασιοποιηθούμε από την κλασική διατύπωση περί «εγνωσμένης» κλπ, με σαφέστερο προσδιορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της θέσης.
  2. Η προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής ΔΕΝ είναι κυρίως θέμα γνώσεων πληροφορικής, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την θέση, αλλά γνώσης της διοίκησης, ιδίως της δημόσιας. Δηλαδή δεν θέλουμε έναν σούπερ κομπιουτερά, αλλά έναν πολύ καλό γνώστη της ψηφιακής τεχνολογίας, που να έχει όραμα και ικανότητα διοίκησης.
  3. Η θέση θα πρέπει να προβλέπει τον προηγούμενο ενδελεχή έλεγχο ασφαλείας για το πρόσωπο που θα επιλεγεί, δεδομένου ότι η ψηφιακή εποχή έχει μεγιστοποιήσει τους κινδύνους αποκάλυψης διαβαθμισμένων δημόσιων πληροφοριών ή/και ευαίσθητων και μη προσωπικών δεδομένων των πολιτών.