Άρθρο 07-Σύσταση Θέσεων

Άρθρο 7

Σύσταση Θέσεων

 1. Στη ΓΓΨΠ συνιστώνται εβδομήντα δύο (72)  θέσεις προσωπικού,  κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμούς Α΄- ΣΤ΄, ως ακολούθως:

 

▪        Μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου, προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού Γραμματέα.

▪        Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για το Ιδιαίτερο γραφείο Γενικού Γραμματέα.

▪        Πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων με συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες δύναται να ανανεώνονται .

▪        Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Α’ Σχεδιασμού και Στρατηγικής, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.

▪        Επτά (7) θέσεις για τη Μονάδα Β’  Έργων, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.

▪        Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Γ’ Προτύπων, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.

▪        Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Δ’ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.

▪        Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.

▪        Δέκα (10) θέσεις για τη Μονάδα ΣΤ’ – Υποστήριξης και Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.

▪        Τέσσερις (4) θέσεις για τη Μονάδα Ζ’ – Διοικητικής Υποστήριξης Επιλογής και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.

▪        Τέσσερις (4) θέσεις για τη Μονάδα Η’ – Χρηματοδοτήσεων και Κρατικών Ενισχύσεων, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.

▪        Δέκα (10) θέσεις για τους Συμβούλους Τομέων, για τους οποίους απαιτούνται

1) τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, επιθυμητός και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο  Πληροφορικής

2) εξειδικευμένη εμπειρία στην εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον αντίστοιχο τομέα ευθύνης τους.

▪        Δύο (2) θέσεις για το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, με γνώσεις στο αντικείμενο των ΤΠΕ και των συμβάσεων.

▪        Τρεις (3) θέσεις για το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, με γνώσεις σε θέματα δράσεων ΤΠΕ.

▪        Δύο (2) θέσεις για το Γραφείο Τύπου, με εμπειρία στην κάλυψη θεμάτων ΤΠΕ.

 

Απαιτείται η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001.

 

 1. Οι αρμοδιότητες και η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών μονάδων της ΓΓΨΠ μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.

 

 1. Οι δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του ιδιαίτερου γραφείου καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα  που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θέση του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτεται είτε με πρόσληψη που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό.

 

 1. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος. Οι θέσεις προσωπικού καλύπτονται κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απόσπαση υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται και ανακαλούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής και ύστερα από ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου των Μονάδων εκ του αποσπώμενου προσωπικού.

 

 1. Σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών της ΓΓΨΠ  επιτρέπεται η ενίσχυσή της με προσωπικό πέραν του αριθμού των οργανικών της θέσεων, που αποσπάται για διάστημα ενός (1) έτους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού.

 

 1. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη ΓΓΨΠ βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν από τον φορέα προέλευσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

 

 1. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.

 

 1. Για την εκτός έδρας μετακίνηση του προσωπικού της ΓΓΨΠ στο εσωτερικό ή το εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα με λεπτομερειακό χαρακτήρα.

 

 1. Για θέματα που απαιτούν απόφαση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της ΓΓΨΠ  υπάγονται στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. Εάν απαιτείται, χρέη εισηγητή στο υπηρεσιακό ή πειθαρχικό συμβούλιο αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής.
 • Η ΓΓΨΠ αναφέρεται (Άρθρο 1) ως επιτελική δημόσια υπηρεσία, ωστόσο οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν πολλές εκτελεστικές και υποστηρικτικές λειτουργίες. Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένη την πληθώρα πολύ σημαντικών αρμοδιοτήτων, που αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η στελέχωση της κρίνεται ανεπαρκής. Επιπλέον, θα πρέπει στο ΝΣ να αναφέρεται η προσφυγή σε εξωτερική ανάθεση (outsourcing) είτε για διαδικασίες που απαιτούν μεγάλους πόρους (όπως π.χ. Υποστήριξη Κεντρικών Υποδομών) είτε για εξειδικευμένο αντικείμενο (όπως π.χ. την εκπόνηση της στρατηγικής).

 • Η στελέχωση της ΓΓΨΠ, λόγω και της αποστολής και του ρόλου που καλείται να αναλάβει, πρέπει να γίνει από προσωπικό με πτυχίο στις ΤΠΕ, και ανάλογα με τη θέση, με σημαντική εμπειρία στην αγορά των ΤΠΕ. Είναι απόλυτα επιθυμητό και καθόλου περιοριστικό με βάση των αριθμό των αποφοίτων των σχολών που προσφέρουν σπουδές στις ΤΠΕ, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, να γίνει από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες στο αντικείμενο.

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 10:57 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

  ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 7 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  Άρθρο 7
  Σύσταση Θέσεων
  Στη ΓΓΨΠ συνιστώνται εβδομήντα δύο (72) θέσεις προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμούς Α΄- ΣΤ΄, ως ακολούθως: (1)

  ▪ Μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου, προϊσταμένου του Γραφείου Γενικού Γραμματέα.
  ▪ Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για το Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
  ▪ Πέντε (5) θέσεις μετακλητών ειδικών συμβούλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες δύναται να ανανεώνονται .
  ▪ Εννέα (9) θέσεις για τη Μονάδα Α’ Σχεδιασμού και Στρατηγικής, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.
  ▪ Εννέα (9) θέσεις για τη Μονάδα Β’ Παρακολούθησης και Συντονισμού Έργων, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.
  ▪ Είκοσι μία (21) θέσεις για τη Μονάδα Γ’ Κεντρική Μονάδα Πληροφορικής Δημοσίου, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.
  ▪ Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Δ’ Προτυποποίησης και Νομοθετικών Πρωτοβουλιών, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.
  ▪ Τέσσερις (4) θέσεις για τη Μονάδα Ε’ – Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου.
  ▪ Δέκα (10) θέσεις μετακλητών Ειδικών Συμβούλων για τους Συμβούλους Τομέων, για τους οποίους απαιτούνται 1) τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, επιθυμητός και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής 2) εξειδικευμένη εμπειρία στην εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον αντίστοιχο τομέα ευθύνης τους.
  ▪ Δύο (2) θέσεις μετακλητών για το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, με γνώσεις στο αντικείμενο των ΤΠΕ και των συμβάσεων.
  ▪ Δύο (2) θέσεις μετακλητών για το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, με γνώσεις σε θέματα δράσεων ΤΠΕ.
  ▪ Μία (1) θέση μετακλητού για το Γραφείο Τύπου, με εμπειρία στην κάλυψη θεμάτων ΤΠΕ.
  Απαιτείται η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001.
  Οι αρμοδιότητες και η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών μονάδων της ΓΓΨΠ μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.
  Οι δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του γραφείου καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θέση του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτεται είτε με πρόσληψη που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό.
  Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος. Οι θέσεις προσωπικού καλύπτονται κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απόσπαση υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται και ανακαλούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής και ύστερα από ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου των Μονάδων εκ του αποσπώμενου προσωπικού.
  Σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών της ΓΓΨΠ επιτρέπεται η ενίσχυσή της με προσωπικό πέραν του αριθμού των οργανικών της θέσεων, που αποσπάται για διάστημα ενός (1) έτους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού.
  Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη ΓΓΨΠ βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν από τον φορέα προέλευσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.
  Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.
  Για την εκτός έδρας μετακίνηση του προσωπικού της ΓΓΨΠ στο εσωτερικό ή το εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα με λεπτομερειακό χαρακτήρα.
  Για θέματα που απαιτούν απόφαση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της ΓΓΨΠ υπάγονται στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. Εάν απαιτείται, χρέη εισηγητή στο υπηρεσιακό ή πειθαρχικό συμβούλιο αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής.

  Παρατηρήσεις
  (1) Έγινε επανασύσταση των θέσεων σύμφωνα με την προτεινόμενη διάρθρωση των Μονάδων και των αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Τομέων.

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 10:15 | Γιάννης Δεμέτζος

  Υπάρχουν ικανότατα στελέχη και στον ιδιωτικό τομέα με εμπειρία πολλών ετών στη διοίκηση και διαχείριση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και που θα μπορούσαν να καλύψουν επιτελικές θέσεις στη ΓΓΨΠ.

 • – Στην παρ.1, η 3η κουκίδα που λέει “Πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες δύναται να ανανεώνονται.”, τροποποιείται ως ακολούθως:

  Πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες δύναται να ανανεώνονται, για τους οποίους απαιτούνται
  1) τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής, και επιπρόσθετα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο συγκεκριμένο τομέα των ΤΠΕ για τον οποίο καλούνται να παρέχουν τις συμβουλές τους
  2) εξειδικευμένη εμπειρία στην εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον αντίστοιχο τομέα ευθύνης τους

  Αιτιολόγηση: Δεν νοείται ΕΙΔΙΚΟΣ σύμβουλος που να μην έχει ΕΙΔΙΚΗ γνώση του αντικειμένου στο οποίο καλείται να συμβουλέψει τη Γενική Γραμματεία. Η ΕΙΔΙΚΗ γνώση πρέπει να αποδεικνύεται τόσο με τα τυπικά προσόντα (βασικό πτυχίο πληροφορικής και πρόσθετη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα που θα παρέχει συμβουλές) όσο και με την πρακτική εμπειρία στον τομέα ευθύνης του.

  – Στην παρ.1, στην 12η κουκίδα, μετά τη φράση “Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος”, προστίθεται η φράση “με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής”. Η τελική μορφή του εδαφίου είναι η ακόλουθη:

  Δέκα (10) θέσεις για τους Συμβούλους Τομέων, για τους οποίους απαιτούνται
  1) τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής, επιθυμητός και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
  2) εξειδικευμένη εμπειρία στην εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον αντίστοιχο τομέα ευθύνης τους.

  Αιτιολόγηση: Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν υποκαθιστά τον βασικό τίτλο σπουδών πληροφορικής, πόσω μάλλον όταν δεν είναι καν υποχρεωτικός αλλά “επιθυμητός”. Ο Σύμβουλος Τομέα οφείλει να έχει τα ελάχιστα τυπικά προσόντα, δηλαδή βασικό πτυχίο Πληροφορικής, ώστε να διαθέτει ολοκληρωμένη γνώση όλου του φάσματος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και να μπορεί να κατανοεί όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της γενικής Γραμματείας προκειμένου να επιτύχει μια σωστή συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους Τομείς. Το πρόσθετο προσόν του μεταπτυχιακού τίτλου πληροφορικής είναι πράγματι επιθυμητό αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαιότητα του βασικού τίτλου σπουδών πληροφορικής, ειδικά όταν μιλάμε για έναν Σύμβουλο Τομέα.

  – Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:

  Για όλες τις θέσεις του προσωπικού σε αντικείμενο σχετικό με Πληροφορική και Επικοινωνίες, καθώς και για όλες τις θέσεις των προϊσταμένων σε μονάδα ή τομέα με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, απαιτείται τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Αιτιολόγηση: Αν και η εν λόγω παράγραφος θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, την προσθέτουμε για λόγους πληρότητας αλλά και εγγύησης ότι δεν θα προκύψουν παραθυράκια στο νόμο.

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 20:20 | ΑΝΝΑ ΣΚΛΗΡΗ

  Άρθ. 7 : Τι είδους θα είναι η εργασιακή σχέση των στελεχών ? Οι σύμβουλοι τομέων θα πρέπει να έχουν όχι γενικά εξειδικευμένη εμπειρία αλλά αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία με ελάχιστη διάρκεια (π.χ. 5 ετών) στο αντικείμενο του τομέα ευθύνης τους αλλά και επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες.
  Με δεδομένη την διατύπωση εδώ » ότι η κατοχή θέσης ειδικού Συμβούλου δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης οικείου ελεύθερου επαγγέλματος» θα πρέπει να υπογράφεται κάποιου είδους δήλωση εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, αξιοπιστία και η μη σύγκρουση συμφερόντων.

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 12:49 | Γιώργος Δ.

  Αν δε θέλουμε να μεταβληθεί η ΓΓΨΠ σε άλλη μια υπηρεσία φάντασμα που σύντομα θα αποτελέσει άλλο ένα ατυχές πείραμα, λάβετε υπόψη:

  1. Οι 72 θέσεις προσωπικού είναι αδύνατο να καλύψουν όλες τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες. Θα πρέπει πολύ σύντομα να αναθεωρηθεί το νούμερο και η κατανομή (πιθανότατα κατά την αναβάθμιση της ΓΓΨΠ σε Υπουργείο).
  2. Θα πρέπει ξεκάθαρα να θεωρείται ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ο βασικός τίτλος σπουδών στο πεδίο της Πληροφορικής για το σύνολο του προσωπικού που καλείται να στελεχώσει τη ΓΓΨΠ. Οι ΤΠΕ διδάσκονται σε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών εδώ και δεκαετίες, με πληθώρα καταρτισμένων στελεχών, οπότε δε νοείται η χρήση άλλων ειδικοτήτων ή/και αυτοδίδακτων Πληροφορικών (π.χ. Φυσικοί, Μαθηματικοί).
  3. Η στελέχωση θα πρέπει να γίνεται από μόνιμους υπάλληλους ή ΙΔΑΧ. Είναι λυπηρό το φαινόμενο σε κάθε Υπουργείο να υφίσταται μονίμως μια παράλληλη «σκιώδης» διοίκηση αποτελούμενη από μετακλητούς υπαλλήλους. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί έλλειμμα εμπιστοσύνης, αίσθημα απαξίωσης και έλλειψη κινήτρου για εργασία/συνεργασία/προσφορά στους μόνιμους/ΙΔΑΧ.
  4. Λειτουργία με 72 θέσεις, όπου ¼ μετακλητοί και οι υπόλοιποι αποσπασμένοι;;;!!!! Απαιτείται στελέχωση με μετατάξεις και 5ετείς αποσπάσεις.
  5. Υπάρχουν ικανότατα στελέχη Πληροφορικής στο Δημόσιο τα οποία απασχολούνται σε θέσεις όπου δεν αξιοποιούνται τα αυξημένα προσόντα τους. Ταυτόχρονα οι περισσότεροι φορείς, όντας υποστελεχωμένοι, όχι μόνο δε βοηθούν την όποια μετακίνηση/απόσπαση αλλά την εμποδίζουν σθεναρά (ακόμα και τις κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων διαδικασίες). Θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη μέριμνα ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να αξιοποιηθούν τέτοια στελέχη, που διαθέτουν πολύτιμες γνώσεις στο αντικείμενο αλλά και στις λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης.

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 11:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Επί του Άρθρου 7, θα ήθελα να προσθέσω ότι: οι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων «ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ», με Απόφαση του Πρωθυπουργού, «ΧΩΡΙΣ» χρονικό περιορισμό «ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ».
  Επίσης, θα μπορούσε, στις υφιστάμενες θέσεις να προβλεφθούν θέσεις του κλάδου «ΔΕ-Προσωπικού Η/Υ» και εν γένει προσωπικό της ΔΕ κατηγορίας (Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ, κτλ.), λόγω της φύσεως του αντικειμένου.

 • 8 Φεβρουαρίου 2016, 17:56 | lipstic

  Πολύ καλή πρωτοβουλία. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της ΓΓΨΠ, καθώς και η αποδοχή της από τους υπάρχοντες φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με τους οποίους θα κληθεί να συνεργαστεί, θα πρέπει να στελεχωθεί με στοχευμένα κριτήρια και αδιάβλητες διαδικασίες:

  1. Να προσδιοριστούν αριθμητικά οι κατηγορίες και οι κλάδοι των θέσεων. Να διασφαλιστεί ότι η πλειοψηφία θα αφορά σε θέσεις ΠΕ Πληροφορικής.
  2. Να προσδιοριστούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού και των προϊσταμένων. Να ληφθούν υπόψη μεταπτυχιακοί τίτλοι σε αντικείμενα αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας.
  3. Να προσδιοριστεί η διαδικασία επιλογής στελεχών και να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, με τη συμμετοχή και άλλων φορέων όπως ΑΣΕΠ και ΜΟΔ. Να περιοριστεί η δυνατότητα παρακώλησης της διαδικασίας μετακινήσεων από τις υπηρεσίες προέλευσης, η οποία στην πράξη παρακάμτεται μόνο με μέσον.
  4. Να εξεταστεί η δυνατότητα μόνιμων μετακινήσεων στη ΓΓΨΠ ή αποσπάσεων χωρίς χρονικό περιορισμό.

 • 8 Φεβρουαρίου 2016, 16:01 | Μαρία

  Ωραία ιδέα!
  Για να μη μείνει όμως ιδέα και να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά σε βάθος χρόνου θα πρέπει το προσωπικό της να είναι μόνιμο – αορίστου χρόνου και όχι αποσπασμένο ανά 3ετία. Μετακινήσεις χρειάζονται από υπηρεσίες και φορείς που έχουν ήδη εξειδίκευση στο αντικείμενο ενώ οι αποσπάσεις πρέπει να επιλεγούν για τουλάχιστον 1-2 5ετείς θητείες γιατί μόνο έτσι θα αποφευχθεί το σύνηθες ράβε-ξήλωνε του δημόσιου τομέα.

 • 7 Φεβρουαρίου 2016, 21:25 | lipstic

  Πολύ καλή πρωτοβουλία. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της ΓΓΨΠ, καθώς και η αποδοχή της από τους υπάρχοντες φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με τους οποίους θα κληθεί να συνεργαστεί, θα πρέπει να στελεχωθεί με στοχευμένα κριτήρια και αδιάβλητες διαδικασίες:

  1. Να προσδιοριστούν αριθμητικά οι κατηγορίες και οι κλάδοι των θέσεων. Να διασφαλιστεί ότι η πλειοψηφία θα αφορά σε θέσεις ΠΕ Πληροφορικής.
  2. Να προσδιοριστούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού και των προϊσταμένων. Να ληφθούν υπόψη μεταπτυχιακοί τίτλοι σε αντικείμενα αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας.
  3. Να προσδιοριστεί η διαδικασία επιλογής στελεχών και να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, με τη συμμετοχή και άλλων φορέων όπως ΑΣΕΠ και ΜΟΔ. Να περιοριστεί η δυνατότητα παρακώλησης της διαδικασίας μετακινήσεων από τις υπηρεσίες προέλευσης, η οποία στην πράξη παρακάμτεται μόνο με μέσον.
  4. Να εξεταστεί η δυνατότητα μόνιμων μετακινήσεων στη ΓΓΠΣ ή αποσπάσεων χωρίς χρονικό περιορισμό.

 • 4 Φεβρουαρίου 2016, 17:07 | Νάνσυ

  Επειδή δεν διευκρινίζεται ακριβώς ο κλάδος των παραπάνω θέσεων θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν (για τις περισσότερες θέσεις τουλάχιστον) στελέχοι του κλάδου Πληροφορικής και όχι Δάσκαλοι, Βιβλιοθηκονόμοι κ.α. όπως έχει γίνει με την Ψηφιακή Σύγκλιση.

 • 28 Ιανουαρίου 2016, 15:21 | Αικατερίνη

  Συγχαρητήρια!

  Πολύ καινοτόμο όλο αυτό για τη Δημόσια Διοίκηση. Θα ήθελα όμως στην σύσταση των θέσεων του προσωπικού να προστεθούν και τα αρχικά ΔΕ, αυτά δηλαδή των υπαλλήλων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είμαι σίγουρη πως και σε αυτή την κατηγορία υπαλλήλων υπάρχουν ικανά άτομα τα οποία θα μπορούν να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στα διοικητικά, οργανωτικά και παραγωγικά τους καθήκοντα.