Άρθρο 05-Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

 

 1. Το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και κάθε αναγκαία διοικητική συνδρομή για την άσκηση των καθηκόντων αυτού, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αποδελτίωση και τήρηση αρχείου.

 

 1. Η Μονάδα  Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής , μεταξύ άλλων:

(α) Καταρτίζει, εξειδικεύει και επικαιροποιεί σε συνεργασία με τα Υπουργεία το πενταετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική. Αξιολογεί τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα τρόπους για την εξασφάλισή τους.

 

(β) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ψηφιακή πολιτική, συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, προς το σκοπό της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε σχέση με την  Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο.

 

(γ) Συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων – στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική.

 

(δ) Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και διατηρεί αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά  αποστέλλονται αμελλητί στη Μονάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

(ε) Συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της νομοθετικής ορθότητας και ποιότητας προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα της αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ και διατυπώνει σχετικές συστάσεις στα Υπουργεία.

 

(στ) Διατυπώνει, κατόπιν συνεργασίας με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), προτάσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ  με έμφαση σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης.

 

(ζ) Συνεργάζεται με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της ΓΓΨΠ .

 

(η) Αναλαμβάνει αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής για τους τομείς τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ 2014-20 και για μελλοντικούς αντίστοιχους στόχους στα διαρθρωτικά ταμεία. 

 

(ηα) Θέτει τους στόχους για όλο τον ΘΣ 2 του ΕΣΠΑ 2014-20, καθώς και μελλοντικούς αντίστοιχους στόχους που αφορούν τις ΤΠΕ στα διαθρωτικά ταμεία και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Καταρτίζει προσκλήσεις σύμφωνες με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ  μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

 

ηβ) Προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης ως προς την συμβατότητά τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

 

(ηγ) Γνωμοδοτεί για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις στις περιπτώσεις δράσεων/πράξεων κρατικών ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη.

 

(ηδ) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ και απευθύνει ερωτήματα στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).

 

(ηε) Έχει πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.

 

(ηστ) Υποστηρίζει τη συμμετοχή της ΓΓΨΠ στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,  στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

(ηζ) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ.

 

(ηη) Συντονίζει δράσεις για την εξασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν σε ΤΠΕ.

 

(ηθ) Επιβάλλει κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ των προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ και επιβλέπει τη συμβατότητα των νέων έργων με τους κανόνες αυτούς.

 

 1. Η Μονάδα Β’ – Έργων, μεταξύ άλλων:

(α) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.

 

(β) Καθορίζει δράσεις και έργα για την προώθηση και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο.

 

(γ) Προτείνει και δύναται να εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις του ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικές με τις αρμοδιότητές της ΓΓΨΠ.

 

(δ) Παρακολουθεί την λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε» (ΚτΠ Α.Ε), και

 

(ε) Συνεργάζεται με την ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και άλλους φορείς του Δημοσίου στους τομείς της αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ .

 

 1. Η Μονάδα Γ΄- Προτύπων και Προμηθειών, μεταξύ άλλων

(α) καταρτίζει πρότυπα προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής ΤΠΕ, καθώς και για προμήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού, τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία, όλους τους φορείς του Δημοσίου, τους εποπτευόμενους φορείς και τις διαχειριστικές αρχές και

 

(β) καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διατυπώνει γνώμη πριν την κύρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, όπως επίσης και πριν από κάθε απόφαση που αφορά στην εφαρμογή του.

 

 1. Η Μονάδα Δ – Παρακολούθησης και αξιολόγησης, μεταξύ άλλων  

(α) Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη εφαρμογή των πεδίων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Β΄34), του ν.3861/2010 (A’ 112) και του ν.3979/2011 (Α’ 138),

 

(β) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, και εισηγείται προτάσεις προς τη Μονάδα Α’ για την αναδιαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, όπου χρειάζεται, και

 

(γ) τηρεί αρχείο και καταρτίζει τα μητρώα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ.

 

 1. Η Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων μεταξύ άλλων:

(α) Διατυπώνει την πολιτική ασφάλειας συστημάτων για τον Δημόσιο Τομέα και εποπτεύει την εφαρμογή της.

 

(β) Διενεργεί τακτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα συστήματα του Δημοσίου όλων των φορέων, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, συντάσσει άμεσα σχετικές  αναφορές υποδεικνύοντας  τις απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε φορέα, και ελέγχει την εφαρμογή τους.

 

(γ) Συστήνει την Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΑΠΠΑΠΣ -CERT Computer Emergency Response Team). Η Ομάδα συνεργάζεται με τις ανάλογες δομές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Συνεργάζεται επίσης και συμμετέχει στις ανάλογες διεθνείς και ευρωπαϊκές δομές. Από τη συγκρότηση της Ομάδας  Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων κάθε περιστατικό παραβίασης ασφάλειας σε πληροφοριακά συστήματα φορέων δηλώνεται υποχρεωτικά και άμεσα σε αυτήν.

         Στο πλαίσιο της οριζόντιας διασύνδεσης, όλοι οι φορείς ορίζουν Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, που λειτουργεί ως σύνδεσμος με την ΓΓΨΠ  και εκπροσωπεί τον φορέα του στην ΟΑΠΠΑΠΣ. Η Μονάδα μπορεί να εφαρμόσει ιεραρχικό σύστημα οργάνωσης Οριζόντιας Δομής Ασφάλειας Συστημάτων με αρμοδιότητες ανά τομείς.

 

(δ) Συστήνει εργαστήριο για τον έλεγχο συσκευών και συνεργάζεται προς τούτο με ανάλογους φορείς (όπως ΕΛΟΤ, ΑΕΙ, ΕΙ).

 

(ε) Καταρτίζει ενημερωτικά σημειώματα με οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για όλες τις δομές πληροφορικής του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

 

(στ) Ελέγχει τα συστήματα των μονάδων  της  ΓΓΨΠ  κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου.

 

 1. Η Μονάδα ΣΤ’  – Υποστήριξης & Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μεταξύ άλλων

(α) αναλαμβάνει την παραγωγική λειτουργία των κεντρικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Data centers, G-Cloud, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κ.α.) της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και νέων υποδομών που θα ιδρύσει εξ αρχής ή θα δημιουργήσει μέσω συγχωνεύσεων η ΓΓΨΠ .

 

(β) Διενεργεί και επικαιροποιεί την Απογραφή του Μητρώου Εξοπλισμού και Εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση.

 

(γ) Τηρεί αρχείο σχετικά με ανάγκες που αφορούν κόστη και οικονομίες για κατάρτιση προϋπολογισμών και προμηθειών.

 

(δ) Εγκρίνει την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού ΤΠΕ που δύναται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο και συμμετέχει στη σχετική διαδικασία.

 

(ε) Υποστηρίζει το λογισμικό εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, μαζί και οριζόντιων εφαρμογών, για το σύνολο του δημοσίου, και το προσαρμόζει στις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων.

 

(στ) Οργανώνει μονάδες υποστήριξης των χρηστών / πολιτών (help centers) σύμφωνα με τις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες.

 

(ζ) Μελετά και προτείνει πολιτικές μετάβασης σε αναδυόμενες νέες τεχνολογίες.

 

(η) Σχεδιάζει, σε συνεργασία με την Μονάδα Β’ – Έργων, επιμορφώσεις εντός της ΓΓΨΠ και εντός των φορέων  λειτουργίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

(θ) Κατόπιν αιτημάτων  από τους φορείς λειτουργίας και σε συνεργασία με την Μονάδα Β’ – Έργων, συμμετέχει με στελέχη της στις ομάδες δράσης (task force) που συστήνει η Μονάδα Β για να υποστηριχθούν στην έδρα του φορέα (On site) κεντρικές ή τομεακές υποδομές.

 

(ι) Αναλαμβάνει τις λειτουργίες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου (internet domains) και Συστήματος Ονομάτων Χώρου (Domain Name System – DNS), και μεταφέρει την κυριότητα όλων των καταχωρημένων ονομάτων χώρου των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη ΓΓΨΠ.

 

(ια) Εποπτεύει την επικοινωνία και την πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου.

 

(ιβ) Αναλαμβάνει τις λειτουργίες πιστοποίησης πολιτών, δημοσίων υπαλλήλων και φορέων, καθώς και των τεχνικών μέσων πιστοποίησης / ταυτοποίησης.

 

(ιγ) Αναπτύσσει οριζόντιες διασυνδέσεις με τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων και Φορέων για την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής.

 

(κ) Έχει την αρμοδιότητα για τα συστήματα Διαλειτουργικότητας του Δημοσίου.

 1. Η Μονάδα Ζ’ – Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ άλλων: 

(α) Τηρεί μητρώο με το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Δημόσια Διοίκηση.

 

 (β) Χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού της ΓΓΨΠ.

 

 (γ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη ΓΓΨΠ σε θέματα πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπογραφών και όποιων τεχνικών λύσεων πρωτοκόλλου επιλεγούν για το σύνολο της Δημοσίας Διοίκησης, διενέργειας διαγωνισμών, τήρησης αρχείου.

 

(δ) Παρέχει οικονομική υποστήριξη στη ΓΓΨΠ σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού, μισθολογίου.

 

(ε) Υποστηρίζει την εσωτερική χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ της Γραμματείας με τη σύσταση ειδικού Γραφείου  ΟΠΣ.

 

(στ) Τηρεί φάκελο αξιολόγησης και εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση τα έργα και τους θεματικούς Τομείς στα οποία εμπλέκεται.

 

(ζ) Εφαρμόζει πολιτικές που αφορούν την ενδυνάμωση και την εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

 1. Η Μονάδα Η’ – Χρηματοδοτήσεων και Κρατικών Ενισχύσεων  

(α) Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία (ν.4314/2014) και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Διατηρεί ξεχωριστές οργανικές μονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος για την Αξιολόγηση Κρατικών Ενισχύσεων, για την Επιτόπια Επαλήθευση και για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία.

 

(β) Συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων και τη διαμόρφωση προσκλήσεων σύμφωνων με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο (ενδεικτικά Θεματικοί Στόχοι 2 και 11), που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

 

(γ) Καταρτίζει σε συνεργασία με την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσκλήσεων των οριζόντιων και τομεακών δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος επικαιροποιείται,  όποτε απαιτείται.

 

 1. Στη ΓΓΨΠ λειτουργούν επίσης:

(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου

(β) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

(γ) Γραφείο Τύπου

 

 1. Τομείς

Οι Τομείς, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος, υποστηρίζουν τα οικεία Υπουργεία και τους οικείους φορείς στην εφαρμογή της πολιτικής για την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου η ΓΓΨΠ  να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο της σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Κάθε οργανική μονάδα της ΓΓΨΠ υποστηρίζει όλους τους Τομείς ανάλογα με το θεματικό τους αντικείμενο.

Στο πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε Τομέα υπάγονται όλοι οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη θεματική περιοχή, ιδίως αναφορικά με το κόστος, την ποιότητα, την ασφάλεια των υπηρεσιών τους.

Για κάθε τομέα ορίζεται ως Σύμβουλος άτομο εγνωσμένου κύρους το οποίο διαθέτει: α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο συναφές του οικείου Τομέα και β) τεκμηριωμένη εμπειρία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η επιλογή Συμβούλου ανά Τομέα πραγματοποιείται από τους οικείους Υπουργούς και η τοποθέτησή του γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.

Οι Σύμβουλοι Τομέων δύναται να είναι μετακλητοί  υπάλληλοι ή αποσπασμένοι οπότε και επιλέγουν  να λαμβάνουν είτε τις μηνιαίες αποδοχές της θέσης αυτής είτε  τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

 

Κάθε Σύμβουλος Τομέα μεταξύ άλλων:

α) είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση, την υποστήριξη και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τον κάθε Τομέα.

 

β) συνεργάζεται, ενημερώνει,  υποστηρίζει  και δέχεται αιτήματα από τους φορείς  Δημόσιας Διοίκησης του αντίστοιχου Τομέα.

 

γ) ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής  και, όποτε απαιτηθεί, τους οικείους Υπουργούς για την πορεία των θεμάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αφορούν τον οικείο Τομέα.

 

δ) συνεργάζεται με τους προϊσταμένους Μονάδων της ΓΓΨΠ  σε ζητήματα που αφορούν τον οικείο Τομέα και συμμετέχει στις ομάδες εργασίας αυτού.

 

ε) συμμετέχει στο Συμβούλιο Τομέων.

 

 • Στο άρθρο 5 παρ. 7 στοιχείο ια) το εδάφιο: «Εποπτεύει την επικοινωνία και την πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου» θα πρέπει να διατυπωθεί με άλλο τρόπο και συγκεκριμένα: «Εποπτεύει ζητήματα αναφορικά με το Διαδίκτυο στους Φορείς του Δημοσίου» σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου, καθώς οποιαδήποτε άλλη εποπτεία είναι αντίθετη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 11:15 | VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

  παρ. 6 και 7

  οι Μονάδες που αναφέρονται πρέπει να τηρούν τους σχετικούς κανονισμούς της ΑΔΑΕ

  παρ. 11

  Η επιλογή των συμβούλων στους τομείς της ΓΓΨΠ δεν είναι ξεκάθαρη όπως επίσης και οι αρμοδιότητες τους που παραπέμπουν σε προϊστάμενο και όχι σε σύμβουλο

 • Η Μονάδα ΣΤ’-Υποστήριξης & Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΓΓΠΨ «υποστηρίζει το λογισμικό εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, μαζί και οριζόντιων εφαρμογών, για το σύνολο του δημοσίου, και το προσαρμόζει στις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων.» (Παράγραφος 7.ε) Το μέγεθος του έργου αυτού είναι εξαιρετικά μεγάλο και εκτιμάται ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διεκπεραιωθεί από την ΓΓ. Προτείνεται να απαλειφθεί η σχετική Παράγραφος, και να προβλεφθεί ένα σχήμα αποτελεσματικής υποστήριξης.

 • Ειδικά όσον αφορά την Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

  1. Ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων (6) από το άρθρο 7 είναι καταφανώς ανεπαρκέστατος να καλύψει έστω και μέρος των προτεινόμενων αρμοδιοτήτων της Μονάδας. Προφανώς η λειτουργιά ενός CERT προϋποθέτει ικανό αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού αλλά και υποδομών για να λειτουργήσει,

  2. Προκύπτει σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που αποτελεί το εθνικό CERT για το Δημόσιο Τομέα, όπως επίσης και με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) που είναι υπεύθυνο για την προστασία κρίσιμων υποδομών από κυβερονεπιθέσεις. Επιπρόσθετα υπεύθυνοι για την διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στο νομοσχέδιο είναι οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών καθώς και η Εθνικής Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συνεπακόλουθα προκύπτει επίσης σύγκρουση αρμοδιοτήτων.

  3. Η στελέχωση της Μονάδας Ε’ θα πρέπει να προυποθέτει σαφή ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα που να σχετίζονται με θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

  4. Ο έλεγχος συσκευών που προβλέπεται απαιτεί τεχνικό εξοπλισμό που δεν προκύπτει ότι κατέχει ή θα μπορέσει να αποκτήσει η υπό σύσταση ΓΓ καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης δεν αναφέρονται τα κριτήρια συνεργασίας με ΑΕΙ και ΕΚ.

  5. Το άρθρο 5 αγνοεί τις εξελίξεις που αφορούν την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας όπως επίσης και την υπό σχεδιασμό Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

  6. Τα ενημερωτικά σημειώματα με “οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για όλες τις δομές πληροφορικής του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας” αυτονοήτως δε μπορούν να υπερισχύουν των πάγιων ή ειδικών επιχειρησιακών διαδικασιών και διαταγών που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις” και τα Σώματα Ασφάλειας. Ειδικότερα πολλές από τις σχετικές πληροφορίες είναι διαβαθμισμένες και συνεπακόλουθα δύσκολα διαχειρίσιμες από πολιτικό προσωπικό.

  Συμπερασματικά η προτεινόμενη Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αν επιχειρηθεί με ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας να αναλάβει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται θα πρέπει να διαθέτει όχι μόνο 6 άτομα προσωπικό αλλά το σύνολο των θέσεων που προβλέπονται για την ΓΓΨΠ (περίπου 72). Επιπλέον θα πρέπει να ξεκαθαρισθούν τα θέματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω. Τέλος η στελέχωση της θα πρέπει να γίνει με απολύτως ειδικά ακαδημαϊκά κριτήρια και σχετική εμπειρία.

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 10:06 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

  ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 5 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  Άρθρο 5
  Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (1)
  1. Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και κάθε αναγκαία διοικητική συνδρομή για την άσκηση των καθηκόντων αυτού, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αποδελτίωση και τήρηση αρχείου.
  2. Η Μονάδα Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής, μεταξύ άλλων:
  (α) καταρτίζει, εξειδικεύει και επικαιροποιεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία το πενταετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική. Αξιολογεί τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα τρόπους για την εξασφάλισή τους,
  (β) παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν ψηφιακή πολιτική, συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, προς το σκοπό της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε σχέση με την Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για την Ψηφιακή Αγορά, και προς το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο,
  (γ) συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων – στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική,
  (δ) Συγκεντρώνει , στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες κατόπιν αποστολής αυτών αμελλητί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σχετικά με έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και διατηρεί αντίστοιχες βάσεις δεδομένων,
  (ε) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, και εισηγείται προτάσεις για την αναδιαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, όπου χρειάζεται,
  (στ) καθορίζει δράσεις και έργα για την προώθηση και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο,
  (ζ) διατυπώνει κατόπιν συνεργασίας με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), προτάσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με έμφαση σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης,
  (η) συνεργάζεται με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής,
  (θ) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:
  (θα) συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» , (ενδεικτικά θεματικοί στόχοι 1, 2, 3, 8, 10 και 11) για τη διαμόρφωση προσκλήσεων σύμφωνων με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων,
  (θβ) γνωμοδοτεί για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις στις περιπτώσεις δράσεων/πράξεων κρατικών ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη,
  (θγ) συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ και απευθύνει ερωτήματα στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
  (θδ) έχει πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ,
  (θε) συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  (θστ) προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της αρμοδιότητάς του
  (θζ) συντονίζει δράσεις για την εξασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν σε ΤΠΕ.
  3. Η Μονάδα Β’ – Παρακολούθησης και Συντονισμού Έργων, μεταξύ άλλων
  (α) παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.
  …(2)
  (β) παρακολουθεί την λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε» (ΚτΠ Α.Ε), και
  (γ) συνεργάζεται με την ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στους τομείς της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.

  4. Η Μονάδα Γ’ – Κεντρική Μονάδα Πληροφορικής Δημοσίου, μεταξύ άλλων
  (α) Διατυπώνει την πολιτική ασφάλειας συστημάτων για τον Δημόσιο Τομέα, και εποπτεύει την εφαρμογή της.
  (β) Συντονίζει τη διενέργεια τακτικών προληπτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα του των φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικήςκαι συντάσσει άμεσα σχετικές αναφορές υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε φορέα και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  (γ) Συστήνει την Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΑΠΠΑΠΣ -CERT Computer Emergency Response Team). Η Ομάδα συνεργάζεται με τις ανάλογες δομές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Συνεργάζεται επίσης και συμμετέχει στις ανάλογες διεθνείς και ευρωπαϊκές δομές. Από τη συγκρότηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων κάθε περιστατικό παραβίασης ασφάλειας σε πληροφοριακά συστήματα φορέων αναφέρεται υποχρεωτικά και άμεσα σε αυτήν.
  Στο πλαίσιο της οριζόντιας διασύνδεσης, όλοι οι φορείς ορίζουν Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, που λειτουργεί ως σύνδεσμος με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και εκπροσωπεί τον φορέα του στην ΟΑΠΠΑΠΣ. Η Μονάδα μπορεί να εφαρμόσει ιεραρχικό σύστημα οργάνωσης Οριζόντιας Δομής Ασφάλειας Συστημάτων, με αρμοδιότητες ανά τομείς.
  (δ) καταρτίζει και διακινεί συνεχώς ενημερωτικά σημειώματα, με οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για όλες τις δομές πληροφορικής των φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
  (ε) Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη εφαρμογή των πεδίων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 (Β΄34), του ν. 3861/2010 (A’ 112) και του ν. 3979/2011 (Α’ 138),
  (στ) επιβλέπει και συντονίζει την παραγωγική λειτουργία των κεντρικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Data centers, G-Cloud, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κ.α.) της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των νέων (πχ Disaster Recovery) που θα δημιουργηθούν.
  (ζ) Διενεργεί και ενημερώνει την Απογραφή του Μητρώου Εξοπλισμού και Εφαρμογών στη Δημόσια διοίκηση.
  (η) Τηρεί αρχεία με τη διαρκή συλλογή στοιχείων που αφορούν κόστος προμηθειών για την τεκμηρίωση της κατάρτισης του προϋπολογισμού έργων. Συντονίζει τις διευθύνσεις πληροφορικής των αρμόδιων υπουργείων, ώστε κατά την ετήσια κατάρτιση των προϋπολογισμών να προβλέπονται οι αναγκαίοι πόροι για τη συντήρηση και παραγωγική λειτουργία των κατά περίπτωση πληροφοριακών συστημάτων.
  (η) συντονίζει την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού ΤΠΕ που δύναται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο.
  … (3)
  (θλ) Οργανώνει μονάδες υποστήριξης των χρηστών / πολιτών (help centers) σύμφωνα με τις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες
  (ι) μελετά και προτείνει πολιτικές μετάβασης σε αναδυόμενες νέες τεχνολογίες
  (κ) σχεδιάζει, σε συνεργασία με την Μονάδα Β’ – Παρακολούθησης και Συντονισμού Έργων, επιμορφώσεις εντός της Γενικής Γραμματείας και εντός των φορέων λειτουργίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  (λ) κατόπιν αιτημάτων από τους φορείς λειτουργίας και σε συνεργασία με την Μονάδα Β’ – Παρακολούθησης και Συντονισμού Έργων, συμμετέχει με στελέχη της (στις ομάδες δράσης (task force) που συστήνει η Μονάδα Β για να υποστηριχθούν στην έδρα του φορέα (On site) κεντρικές ή τομεακές υποδομές. (4)
  (μ) αναλαμβάνει τις λειτουργίες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου (internet domains) και Συστήματος Ονομάτων Χώρου (Domain Name System – DNS), και μεταφέρει την κυριότητα όλων των καταχωρημένων ονομάτων χώρου των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη ΓΓΨΠ.
  (ν) Διασφαλίζει τη λειτουργία του Διαδικτύου, μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε όλους τους φορείς του Δημοσίου.
  (ξ) καθορίζει τα πρότυπα πιστοποίησης/ταυτοποίησης πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων για όλες τις εφαρμογές του Δημοσίου, καθώς και τους τρόπους/μέσα πρόσβασης / ταυτοποίησης (κάρτες, eID, mobileID, κλπ)(ο) τηρεί μητρώο με το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Δημόσια Διοίκηση
  (π) Εφαρμόζει πολιτικές που αφορούν στην ενδυνάμωσή και στην εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  5. Η Μονάδα Δ’ – Προτυποποίησης, μεταξύ άλλων
  (α) Καταρτίζει πρότυπα προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση έργων προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ και τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.
  (β) καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διατυπώνει γνώμη πριν την κύρωσή του από τον ΓΓΨΠ, όπως επίσης και πριν από κάθε απόφαση που αφορά στην εφαρμογή του.
  (γ). Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ.
  (δ) μελετά και καταρτίζει προτάσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και εκσυγχρονισμού του κανονιστικού-νομοθετικού πλαισίου που στοχεύουν στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την άρση διοικητικών βαρών για πολίτες και επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της Ψηφιακής Οικονομίας.
  (ε) συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της νομοθετικής ορθότητας και ποιότητας προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα της αρμοδιότητάς της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και διατυπώνει σχετικές συστάσεις στα Υπουργεία,
  6. Η Μονάδα Ε’ – Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης μεταξύ άλλων:
  (α) χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης της κάθε κατηγορίας προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
  (β) Παρέχει διοικητική υποστήριξη στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής σε θέματα πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπογραφών και όποιων τεχνικών λύσεων πρωτοκόλλου επιλεγούν για το σύνολο της Δημοσίας Διοίκησης.
  (γ) Παρέχει διοικητική υποστήριξη για τη διενέργεια προμηθειών που καλύπτουν ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
  (δ). Ασκεί την Οικονομική Διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
  (ε) Υποστηρίζει τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γραμματείας με τη σύσταση ειδικού Γραφείου ΟΠΣ.
  (στ) τηρεί φάκελο αξιολόγησης και εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, με βάση τα έργα και τους θεματικούς Τομείς στα οποία εμπλέκεται.
  Στη ΓΓΨΠ λειτουργούν επίσης:
  (α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου
  (β) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
  (γ) Γραφείο Τύπου

  …(5)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  (1) Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάρθρωση του άρθρου 4 του παρόντος.
  (2) Η παράγραφος 3 (β) της Μονάδας Β ‘προτείνει και δύναται να εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις του ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικές με τις αρμοδιότητές της ΓΓΨΠ,’ διαγράφεται διότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΓΓ ως φορέα χάραξης πολιτικής για τις ΤΠΕ.
  (3) Η πρόβλεψη (ε) ‘υποστηρίζει το λογισμικό εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, μαζί και οριζόντιων εφαρμογών, για το σύνολο του δημοσίου, και το προσαρμόζει στις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων’ στη πρώην ‘Μονάδα ΣΤ’ – Υποστήριξης & Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μεταξύ άλλων’ διαγράφεται διότι δεν αφορά επιτελική αρμοδιότητα
  (4) Το προσωπικό των 76 ατόμων δεν επαρκεί για τη σύσταση τέτοιων ομάδων, ενώ συμφωνούμε για τη συμμετοχή των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής σε τέτοιες ομάδες, τις οποίες θα συστήσουν οι φορείς του Δημοσίου
  (5) Η αναφορά σε Τομείς διαγράφεται. Προφανώς η αναφορά των Τομέων έχει να κάνει με τις 10 θεματικές εξειδικεύσεις που διατρέχουν όλες τις Μονάδες της ΓΓΨΠ. Ο ρόλος η επιλογή και οι δραστηριότητες των Συμβούλων Τομέων να μεταφερθούν στο παρακάτω άρθρο 6 – Συμβούλιο Τομέων ώστε να είναι ο ρόλος τους διακριτός σε σχέση με τον Οργανισμό και τις λειτουργίες της ΓΓΨΠ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2016, 19:46 | Chris Smyrnios

  Σχόλιο
  Η υποστήριξη του λογισμικού εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κεντρικοποιημένα. Η ποσότητα είναι τεράστια και ο κίνδυνος να μη λειτουργούν έργα τεράστιος.
  Σχετική Παραπομπή
  Άρθρο 5.7.ε
  Προτεινόμενη Παρέμβαση
  Να διαγραφεί το άρθρο

  Σχόλιο
  Η ανάπτυξη των οριζόντιων διασυνδέσεων των διευθύνσεων πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να γίνει με συντονισμένο και τακτικό τρόπο όπως ορίζει το άρθρο 2.2.θ
  Σχετική Παραπομπή
  Άρθρο 5.7.ιγ
  Προτεινόμενη Παρέμβαση
  Να τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2.2.θ του νόμου.

  Σχόλιο
  Δημιουργία Τμήματος / ομάδας / δομής ως ΜΗΤΡΩΟ εγκεκριμένων προμηθευτών, για την κατάθεση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
  Σκοπός της δημιουργίας του ΜΗΤΡΩΟΥ είναι η εκ των προτέρων διενέργεια του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών (συμμετοχής και κατακύρωσης) για τους ενδιαφερόμενους Υποψηφίους Αναδόχους (ΥΑ), έτσι ώστε κατά την κατάθεση της προσφοράς τους να προσκομίζουν μόνο τα κάτωθι έγγραφα :
  1) Πρακτικό ΔΣ ή αντίστοιχο έγγραφο αναλόγως της νομικής μορφής του ΥΑ για την υποβολή της προσφοράς ή /και Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση ενώσεως.
  2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
  3) Βεβαίωση ή on line λίστα του ΜΗΤΡΩΟΥ για τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Και κατά την οριστική κατακύρωση μόνο την βεβαίωση του ΜΗΤΡΩΟΥ επικαιροποιημένη.
  Ο ρόλος της δημιουργίας του ΜΗΤΡΩΟΥ θα είναι ο
  Έλεγχος της νομιμότητας των ΥΑ για συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και στη συνέχεια τη σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο.
  Ιδανικά το ΜΗΤΡΩΟ θα έχει «on line» διασύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών, το ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Φορείς που έχουν τη δυνατότητα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Εθνικό Τυπογραφείο, το ΓΕΜΗ/ΕΒΕΑ, το Χρηματιστήριο Αθηνών ή/και Διεθνή Χρηματιστήρια κλπ. όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα λαμβάνει μέσω FAX κατά το πρότυπο των ΚΕΠ.
  Η δημιουργία του ΜΗΤΡΩΟΥ στα πλαίσια της ΓΓΨΠ, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «Πιλότος» για την διεύρυνσή του σε όλες τις προμήθειες του Δημοσίου Τομέα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών και να ενισχύεται ο ανταγωνισμός, αλλά και για να υπάρχει έλεγχος διαφάνειας και νομιμότητας των ΥΑ.
  Σημείωση: Υπάρχει ήδη σχετικό Θεσμικό Πλαίσιο ΠΔ60/2007, άρθρο 50 (Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών
  φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου
  ή ιδιωτικού δικαίου
  (άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
  Σχετική Παραπομπή
  Άρθρο 5 , 4. Μονάδα Γ.
  Προτεινόμενη Παρέμβαση
  Προσθήκη (γ) ως σχόλιο

 • δ) Άρθρο 5 – Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
  – Να συμπεριληφθεί περιγραφή της Μονάδας Θ΄ ως ακολούθως:
  «Η Μονάδα Θ΄ – Εφαρμογή και Πιστοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων:
  (α) Συμμετέχει στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ψηφιακή Πολιτική με στόχο τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις δράσεις του. Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ψηφιακή Πολιτική ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία. Με τον όρο ‘ηλεκτρονική προσβασιμότητα’ νοείται ότι, στη χρήση μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή ψηφιακού περιεχομένου για κάθε εργασία που ο κάθε χρήστης εκτελεί, και ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων ικανοτήτων ή περιορισμών του χρήστη λόγω αναπηρίας, υπάρχει τουλάχιστον μια αλληλουχία από ενέργειες εισόδου/εξόδου που οδηγεί στην αποτελεσματική ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.
  (β) Αναπτύσσει μεθοδολογία πιστοποίησης και μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρούμενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  (γ) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα.
  (δ) Συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και την συμβατότητα των ΤΠΕ με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία.
  (ε) Συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές με αναπηρία από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.
  (στ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (Ν.4074/2012) ως προς τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και τον συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων που έχουν ορισθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού.
  (ζ) Πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και πιστοποιεί το τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι – Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 & ΚΠ. 27 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  (η) Πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και πιστοποιεί το τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι – Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 & ΚΠ. 27 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  ηα) Προ-εγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης ως προς την συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές που ορίζει το Παράρτημα Ι – Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 & ΚΠ. 27 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  ηβ) Σχεδιάζει, προωθεί, ελέγχει, πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα μέτρων για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας έργων και εφαρμογών ανοικτών στο κοινό.
  θ) Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, τα οποία προτείνει προς ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική».

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 20:22 | ΑΝΝΑ ΣΚΛΗΡΗ

  Αρθ. 5 παρ. γ) Ποια στοιχεία με ποια διαδικασία σε ποιους χρόνους. Πρέπει να οριστούν ελάχιστα ενιαία για όλους τους φορείς ώστε να είναι συγκρίσιμα. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει σύνδεση με τους επιμέρους στόχους των Υπουργείων αναφορικά με τις ΤΠΕ και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μεταρρύθμιση τους καθώς και με τα έργα που υλοποιούν στα πλαίσια αυτά ανά τομέα ενδιαφέροντος.
  παρ. στ) Πολύ σημαντικό! Να προκύπτει και σε συνεργασία με τους φορείς. Να υπάρχει ξεκάθαρη διαδικασία συλλογής αναγκών και προτεραιοτήτων με βάση τους ΣΤΡ στόχους και την υφιστάμενη κατάσταση.
  παρ. ζ). Πολύ σημαντικό να αποτελέσει την γέφυρα μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας., εφαρμοσμένης εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνεργάζεται και με επιχειρήσεις/αγορά, φορείς εκπροσώπησης σε προσδιορισμένο και θεσμοθετημένο πλαίσιο.
  παρ. 1) «Η Μονάδα Ζ’ – Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ άλλων: »
  Με μια ελάχιστη τυπική αναφορά πώς διασφαλίζεται η ορθή επάνδρωση, διαχείριση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός τέτοιου σχήματος με υψηλότατες απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό ? Θέλουμε να επιλέξουμε professionals με την υψηλότερη κατάρτιση σε ΤΠΕ, υψηλές δεξιότητες συντονισμού έργων, διορατικότητα για την διαμόρφωση ΣΤΡ, δυνατότητες διαπραγματεύσεων και μέγιστη αποτελεσματικότητα αλλά δεν θεωρούμε τον τομέα ανθρώπινου δυναμικού του φορέα αυτού αντίστοιχα υψηλών απαιτήσεων και αναγκών σε κριτήρια επάνδρωσης και διαδικασίες αξιολόγησης?
  Πώς διασφαλίζει την συνεχή κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού της δεδομένου ότι απαιτείται στελέχωση με άτομα υψηλής κατάρτισης που θα παραμένουν πάνντα ενήμερα για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και Διεθνείς πρακτικές?
  παρ. Η Μονάδα Β’ – Έργων, μεταξύ άλλων: παρ. β) Πώς τις καθορίζει? Ποια η διαδικασία/ες που προβλέπονται για τον σχεδιασμό των έργων
  «παρ. Η Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων μεταξύ άλλων:»α) προβλέπεται συνεργασία με τον ENISA στα πλαίσια διασφάλισης ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών πρακτικών και τεχνογνωσίας σχετικά ? παρ. ε) Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 επίπεδα ένα σύστασης με κατευθυντήριο χαρακτήρα και ένα κανονισμού που θα είναι υποχρεωτικός.
  παρ. «Η Μονάδα ΣΤ’ – Υποστήριξης & Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μεταξύ άλλων» παρ. δ) με ποιόν τρόπο συμμετέχει τσην διαδικασία και με ποιόν στόχο ? παρ. θ) προτείνεται η διατύπωση «…τομεακές υποδομές ή/και δράσεις»
  παρ. ια) ποιανών ?
  Ποιος ο ρόλος των γραφείων Νομικού Συμβούλου, Δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας και γραφείου τύπου και πώς στελεχώνονται? Γιατί δεν περιγράφονται εδώ ? Είναι ουσιαστικής σημασίας

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 20:42 | Βασίλης Ζορκάδης

  Σχετικά με την αρμόδια για θέματα ασφάλειας Μονάδα Ε, θα πρότεινα να συμπεριλάβετε αναφορά και στην προβλεπόμενη από την επικείμενη ‘NIS Directive’ εθνική στρατηγική ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, καθώς και το αντίστοιχο πλάνο συνεργασίας.
  Επιπλέον, στην α) αρμοδιότητα της ίδιας Μονάδας Ε, αντί της ‘πολιτικής ασφάλειας’ θα πρότεινα να γίνει αναφορά σε ‘πολιτική και σχέδιο ασφάλειας’ ή μόνο σε ‘σχέδιο ασφάλειας’, στο οποίο εκτός των κανόνων που πρέπει να τηρούνται περιλαμβάνονται και βασικά μέτρα ασφάλειας και ελέγχου συμμόρφωσης, θεωρώντας αναγκαία την κατάρτιση ενός βασικού συνόλου μέτρων ασφάλειας για ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 20:05 | Βασίλης Περιστέρας

  Οι Τομείς είναι μια προσπάθεια να συνδεθεί καλύτερα η ΓΓΨΠ με τα υπουργεία και τις ανάγκες τους. Με την εισαγωγή των Τομέων η ΓΓΨΠ αποκτά matrix δομή με δυο διάστασεις: Μονάδες/Τομείς.

  Όμως οι Τομείς δεν έχουν οργανωτική υπόσταση: είναι στην πραγματικότητα μονοπρόσωπες δομές. Το γεγονός ότι οι Σύμβουλοι Τομέων μπορεί να είναι μετακλητοί κι ορίζονται με απόφαση Υπουργού ανοίγει την πόρτα για «αλεξιπτωτιστές» που δεν έχουν σχέση με τη διοίκηση και τους τομείς που υποτίθεται πως εκπροσωπούν. Προτείνεται να μπουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες εδώ.

  Η διεπαφή της ΓΓΨΠ με τη διοίκηση είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά. Οι Τομείς, όπως περιγράφονται εδώ, είναι αμφίβολο ότι θα μπορέσουν να επιτελέσουν τον σκοπό τους.

  Ένα εναλλακτικό μοντέλο που θα μπορούσε να δοκιμαστεί περιλαμβάνει τους Διευθυντές Πληροφορικής (όσο υπάρχουν) όλων των Υπουργείων σε ένα όργανο παρόμοιο με το αμερικανικό CIO Council. Ο ΓΓ θα μπορούσε να προεδρεύει αυτού του συμβουλίου. Ρόλος του Συμβουλίου θα ήταν η κοινοποίηση των αναγκών από τα Υπουργεία προς τη ΓΓ, η συζήτηση θεμάτων οριζόντιου ενδιαφέροντος, η απ΄ ευθείας επικοινωνία του ΓΓ με τους υπεύθυνους υλοποίησης των σχεδιαζόμενων από τη ΓΓ πολιτικών, η παρακολούθηση του 5ετους πλάνου κτλ.

  Δε φαίνεται ποιά Μονάδα αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για το μητρώο των μητρώων και των εξορθολογισμό των βασικών μητρώων (base registries).

  H αρμοδιότητα α’ της Μονάδας ΣΤ «…αναλαμβάνει την παραγωγική λειτουργία των κεντρικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών…» είναι καθαρά τεχνική κι εκτελεστική που δεν ταιριάζει τόσο στη ΓΓ όσο και στο μελλονικό υπουργείο.

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 12:26 | Γιώργος Δ.

  Γιατί πάλι μετακλητοί υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης;
  Πως θα διασφαλιστεί η συνέχεια του έργου και της επίβλεψη των Τομέων μετά από κάθε κυβερνητική μεταβολή;
  Στα υπουργεία και στους φορείς υπάρχουν ικανότατα στελέχη, τα οποία θα μπορούσαν κατά απόλυτη προτεραιότητα να καλύψουν τις εν λόγω θέσεις.

 • 8 Φεβρουαρίου 2016, 13:34 | Δημήτρης Γκρίτζαλης

  [1]. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση σειράς Μονάδων, μεταξύ των οποίων – πολύ εύστοχα – της Μονάδας Ε’ με την ονομασία: «Μονάδα Ασφάλειας Συστημάτων και Εσωτερικού Ελέγχου» (έτσι αποκαλείται στο κείμενο που έχω στη διάθεσή μου). Η ονομασία αυτή δεν είναι εύστοχη.

  – Ο «Εσωτερικός Έλεγχος» αποτελεί, εξορισμού και ουσιαστικά, ένα μέτρο/διαδικασία/μέσο ασφάλειας. Βασικό και θεμελιώδες, μεν, αλλά μέτρο ασφάλειας. Η «Εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση», αλλά και η «Ευαισθητοποίηση» (awareness), αποτελούν σημαντικότερα μέτρα ασφάλειας, αλλά ούτε αυτά είναι σκόπιμο να αναφέρονται στην ονομασία της Μονάδας.

  – Περαιτέρω, ο όρος «Ασφάλεια Συστημάτων» είναι ασαφής (ειδικά ο γενικός όρος «Σύστημα») και δεν μπορεί να οριοθετήσει, με την αναγκαία σαφήνεια και επάρκεια, το εύρος των αρμοδιοτήτων της Μονάδας.

  – Με βάση την διεθνή επιστημονική ορολογία, πιστεύω ότι θα ήταν σαφώς πιο δόκιμος και εύστοχος ο όρος «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» ή «Ασφάλεια στις ΤΠΕ» και η αντίστοιχη ονομασία της Μονάδας.

  [2]. Οι διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, ειδικά κατά την τελευταία 15ετία, έχουν συνδέσει άρρηκτα τα θέματα «Ασφάλειας στις ΤΠΕ» με την «Προστασία Κρίσιμων (Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών) Υποδομών». Αυτό δεν ανακλάται στο νομοσχέδιο, όπου γίνεται μόνον ακροθιγής αναφορά σε «Κρίσιμες Υποδομές». Έχω τη γνώμη ότι η προσφορότερη ονομασία της Μονάδας Ε’ θα ήταν: «Μονάδα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών».

  [3]. Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Ε’ γίνεται με βάση συγκεκριμένους λειτουργικούς στόχους (πχ. εθνικό CERT κλπ.), όπως αυτοί προκύπτουν με βάση την σημερινή (τεχνολογικά θνησιγενή, εξορισμού) πραγματικότητα. Πιστεύω ότι το ορθό θα ήταν να μην επικεντρωνόταν σε αυτούς, αλλά να αναφερόταν στους επιμέρους «επιτελικούς» στόχους της.

  [4]. Για την Μονάδα Ε’ αναφέρεται ως στόχος: «(α) Διατυπώνει την πολιτική ασφάλειας συστημάτων για τον Δημόσιο Τομέα και εποπτεύει την εφαρμογή της». Το ορθότερο, κατά την γνώμη μου, θα ήταν: «(α) Διατυπώνει την στρατηγική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και κρίσιμων υποδομών του Δημόσιου Τομέα και εποπτεύει την εξειδίκευση και εφαρμογή της σε τομεακές πολιτικές ασφάλειας και προστασίας κρίσιμων υποδομών».

 • 5 Φεβρουαρίου 2016, 18:05 | bon

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου, αναγράφεται ότι μονάδα της Γ.Γ. παρακολουθεί την λειτουργία της ΚτΠ ΑΕ. Κάτι τέτοιο δεν έχει υπόσταση, η ΚτΠ είναι εποπτευόμενος φορέας από την ΓΓΨΠ επομένως δεν έχει έννοια η παρακολούθηση της από μονάδα της ΓΓ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 14:53 | ΜΛ

  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Μονάδα Υποστήριξης & Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών κλπ φαίνεται να αναλαμβάνει την λειτουργία όλων των υφιστάμενων μηχανογραφικών υποδομών των Υπουργείων και λοιπών φορέων, τουλάχιστον των κεντρικών, χωρίς να περιορίζεται σε όσες εξυπηρετούν σκοπούς οριζόντιας διασύνδεσης. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη μονάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών…

 • 2 Φεβρουαρίου 2016, 16:34 | Α. Αττάλογλου

  Σε όλο το νομοσχέδιο οι μόνες αναφορές στην καινοτομία γίνονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της μονάδας Β (αν και δεν είναι σαφές αν μέρος των αρμοδιοτήτων που αφορούν την καινοτομία συνδυάζονται με αυτές της μονάδας Α) και περισσότερο αναφέρονται σε μια παθητική καταγραφή δράσεων και καλών πρακτικών. Η καινοτομία αποτελεί μια σύνθετη διαλεκτική δραστηριότητα στην οποία καταγράφονται τάσεις, ιδέες και προτάσεις από πολλούς διαφορετικούς φορείς. Όποια μονάδα ασχοληθεί με την καινοτομία θα πρέπει να διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες επικοινωνίας και διαλόγου με τρίτους φορείς και με το δημόσιο. Να επιβλέπει σύνθετες ομάδες διαλόγου και να διαχειρισθεί ένα cluster από δημόσιους και μη φορείς που μπορούν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας. Η εργασία αυτή είναι απαιτητική και στις προηγμένες ψηφιακά χώρες αντιμετωπίζεται ως στρατηγική επιλογή ανάπτυξης από ειδικές μονάδες.

 • 31 Ιανουαρίου 2016, 21:54 | Γιάννης Χαλαβαζής

  Σύμφωνα με το ιδρυτικό εδάφιο της Μονάδας Ε’ για την Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν αναφέρεται ρητά ο τρόπος και οι διαδικασίες παρέμβασης ή συνεργασίας με τις υπηρεσίες και φορείς που υφίστανται ψηφιακές επιθέσεις. Αναφέρεται πως οι φορείς μόνο απολογιστικά αναφέρουν στην ΦΦΓΠ τις επιθέσεις και την αντιμετώπισή τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2016, 21:28 | Γιάννης Χαλαβαζής

  Δεν αποσαφηνίζονται οι όροι της παρακολούθησης της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε» (ΚτΠ Α.Ε). Επισης δεν απ0σαφηνίζεται ο νέος ρόλος της ΚτΠ Α.Ε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΓΓΨΠ.

 • 31 Ιανουαρίου 2016, 21:04 | Γιάννης Χαλαβαζής

  Στο εδάφιο Κ.1.στ αναφέρεται πως τηρείται φάκελος αξιολόγησης και εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση τα έργα και τους θεματικούς Τομείς στα οποία εμπλέκεται [ η ΓΓΨΣ ],χωρίς να αναφέρεται ο λόγος τήρησης του φακέλου αξιολόγησης, που και πως αξιοποιείται.