Άρθρο 06-Συμβούλιο Τομέων – Συμβουλευτική Επιτροπή

Άρθρο 6

Συμβούλιο Τομέων – Συμβουλευτική Επιτροπή 

 1. Συστήνεται Συμβούλιο Τομέων. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής με νόμιμο αναπληρωτή του έναν Σύμβουλο Τομέα που υποδεικνύει ο ίδιος, ενώ μέλη του Συμβουλίου αποτελούν οι Σύμβουλοι Τομέων της παραγράφου 12 του άρθρου 6. Στο Συμβούλιο δύνανται να λάβουν μέρος  κατόπιν αιτήματός τους και χωρίς δικαίωμα ψήφου στελέχη φορέων για θέματα ημερήσιας διάταξης που άπτονται της αρμοδιότητάς τους, καθώς και Προϊστάμενοι των Μονάδων της ΓΓΨΠ και στελέχη αυτής για την παροχή ενημέρωσης προς το Συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση ή έκτακτα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του. Η Μονάδα Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής υποστηρίζει το Συμβούλιο Τομέων στο έργο του και η Μονάδα Ζ’ προσφέρει διοικητική υποστήριξη.

 

 1. Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής. Μέλη της ορίζονται εκπρόσωποι από το σύνολο των οικείων φορέων που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ, από θεσμικούς φορείς και από εκπροσώπους της αγοράς στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει σε ετήσια βάση προς το σκοπό της παρακολούθησης υποστήριξης και προώθησης του έργου της ΓΓΨΠ. Περαιτέρω η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται προτάσεις και αξιολογεί τις δραστηριότητες της ΓΓΨΠ, καθώς επίσης εγκρίνει την ετήσια έκθεση της ΓΓΨΠ. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. Τέλος δύναται να σχολιαστούν πρακτικά και εκθέσεις πεπραγμένων της Επιτροπής από τα μέλη της μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΓΓΨΠ. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.

 

 • 1. Προτείνεται να παρέχεται, κατόπιν αιτήματός τους, η δυνατότητα εισηγήσεων στο Συμβούλιο Τομέων από συλλογικούς φορείς της αγοράς και κοινωνικούς εταίρους.

  2. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να ενισχυθεί. Ειδικότερα προτείνεται να συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο και να διαθέτει ενεργότερο ρόλο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας της ΓΓΨΠ, ιδίως δε σε θέματα επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων. Επιπλέον, προτείνεται να προσδιοριστεί η σύνθεσή της στο παρόν ΝΣ, συμπεριλαμβάνοντας τους βασικούς παραγωγικούς συλλογικούς φορείς της χώρας.

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 10:27 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

  ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 6 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  Άρθρο 6
  Συμβούλιο Τομέων – Συμβουλευτική Επιτροπή
  Συστήνεται Συμβούλιο Τομέων. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής με αναπληρωτή του έναν Σύμβουλο Τομέα που υποδεικνύει ο ίδιος, ενώ μέλη του Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου αποτελούν α) οι Σύμβουλοι Τομέων και β) άμισθοι εκπρόσωποι των κλαδικών φορέων της αγοράς ΤΠΕ.
  Οι Σύμβουλοι Τομέων δραστηριοποιούνται στους παρακάτω Τομείς:
  • Οικονομίας και Φορολογίας,
  • Υγείας,
  • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
  • Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας,
  • Παιδείας, Έρευνας και Πολιτισμού,
  • Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών,
  • Οριζόντιων Έργων, Διαδικτύου, Διαλειτουργικότητας, Μητρώων και Ανάπτυξης Κεντρικών Υποδομών,
  • Βιομηχανίας,
  • Πρωτογενούς Τομέα (Γεωργίας, Δασών, Αλιείας),
  • Ενέργειας,
  Οι Σύμβουλοι Τομέων υποστηρίζουν τα οικεία Υπουργεία και τους οικείους φορείς στην εφαρμογή της πολιτικής για την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου η ΓΓΨΠ να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο της σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Κάθε οργανική μονάδα της ΓΓΨΠ υποστηρίζει όλους τους Τομείς ανάλογα με το θεματικό τους αντικείμενο. Στο πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε Τομέα υπάγονται όλοι οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη θεματική περιοχή, αξιολογώντας το κόστος, την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  Για κάθε τομέα ορίζεται ως Σύμβουλος άτομο εγνωσμένου κύρους το οποίο διαθέτει: α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο συναφές του οικείου Τομέα και β) τεκμηριωμένη εμπειρία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η επιλογή Συμβούλου ανά Τομέα πραγματοποιείται από τους οικείους Υπουργούς και η τοποθέτησή του γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. Οι Σύμβουλοι των κλαδικών φορέων της αγοράς ΤΠΕ προτείνονται από αυτούς και η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, διαθέτουν δε κατ’ ελάχιστον τα ίδια προσόντα με τα αναγραφόμενα στα α) και β) της παρούσας παραγράφου.
  Οι Σύμβουλοι Τομέων Δημοσίου δύναται να είναι μετακλητοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι οπότε και επιλέγουν να λαμβάνουν είτε τις μηνιαίες αποδοχές της θέσης αυτής είτε τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
  Κάθε Σύμβουλος Τομέα μεταξύ άλλων:
  α) είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση, την υποστήριξη και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τον κάθε Τομέα.
  β) συνεργάζεται, ενημερώνει, υποστηρίζει και δέχεται αιτήματα από τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης του αντίστοιχου Τομέα.
  γ) ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής και, όποτε απαιτηθεί, τους οικείους Υπουργούς για την πορεία των θεμάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αφορούν τον οικείο Τομέα.
  δ) συνεργάζεται με τους προϊσταμένους Μονάδων της ΓΓΨΠ σε ζητήματα που αφορούν τον οικείο Τομέα και συμμετέχει στις ομάδες εργασίας αυτού.
  ε) συμμετέχει στο Συμβούλιο Τομέων. (1)
  Στο Συμβούλιο δύνανται να λάβουν μέρος κατόπιν αιτήματός τους και χωρίς δικαίωμα ψήφου στελέχη φορέων για θέματα ημερήσιας διάταξης που άπτονται της αρμοδιότητάς τους, καθώς και Προϊστάμενοι των Μονάδων της ΓΓΨΠ και στελέχη αυτής για την παροχή ενημέρωσης προς το Συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση ή έκτακτα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του. Η Μονάδα Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής υποστηρίζει το Συμβούλιο Τομέων στο έργο του και η Μονάδα Ε’ – Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προσφέρει διοικητική υποστήριξη.
  Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής. Μέλη της ορίζονται εκπρόσωποι από το σύνολο των οικείων φορέων που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ, από θεσμικούς φορείς και από εκπροσώπους της αγοράς στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει σε ετήσια βάση προς το σκοπό της παρακολούθησης υποστήριξης και προώθησης του έργου της ΓΓΨΠ. Περαιτέρω η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται προτάσεις και αξιολογεί τις δραστηριότητες της ΓΓΨΠ, καθώς επίσης εγκρίνει την ετήσια έκθεση της ΓΓΨΠ. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. Τέλος δύναται να σχολιαστούν πρακτικά και εκθέσεις πεπραγμένων της Επιτροπής από τα μέλη της μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΓΓΨΠ. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. (1)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  (1) Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των Συμβούλων Τομέων αλλά και τα τυπικά προσόντα τους.

 • Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2, μετά τη φράση “από θεσμικούς φορείς”, προστίθεται η φράση “από επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις”. Η τελική μορφή του εδαφίου είναι η ακόλουθη:

  Μέλη της ορίζονται εκπρόσωποι από το σύνολο των οικείων φορέων που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ, από θεσμικούς φορείς, από επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, και από εκπροσώπους της αγοράς στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

  Αιτιολόγηση: Επειδή δεν είναι ξεκάθαρο από τη διατύπωση της παραγράφου ποιοι αποτελούν τους θεσμικούς φορείς, πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αναφέρει ρητά και τις Επιστημονικές Ενώσεις στο πεδίο των ΤΠΕ.

 • ε) Άρθρο 6 – Συμβούλιο Τομέων – Συμβουλευτική Επιτροπή
  Η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «[…] 2.Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής. Μέλη της ορίζονται εκπρόσωποι από το σύνολο των οικείων φορέων που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ, από θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και από εκπροσώπους της αγοράς στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. [….]».

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 20:29 | ΑΝΝΑ ΣΚΛΗΡΗ

  Αρθ. 6 παρ. 1 : πρακτικά δηλαδή αν κατανοώ ορθά τα οργανικά στελέχη με την επιχειρησιακή γνώση (φορείς και στελέχη ΓΓΨΠ)δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά μόνο το συμβούλιο τομέων που θα ορίζεται από τους Υπουργούς ? Ποιος ο ρόλος του συμβουλίου τομέων? που περιγράφεται εδώ ? Στην αιτιολογική έκθεση σχετικά (ειδικό μέρος)εξηγείται πιο σαφώς το σχήμα, στόχος.