Άρθρο 04-Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Άρθρο 4

Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

 

Η ΓΓΨΠ  διαρθρώνεται στις εξής οργανικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου καθώς και στους ακόλουθους τομείς:

 

α) Ιδιαίτερο γραφείο Γενικού Γραμματέα,

β) Μονάδα Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής

γ) Μονάδα Β’ – Έργων

δ) Μονάδα Γ’ –  Προτύπων και Προμηθειών

ε) Μονάδα Δ’ –  Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

στ) Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων και Εσωτερικού Ελέγχου

ζ) Μονάδα Στ’ – Υποστήριξης και Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

η) Μονάδα Ζ’ – Διοικητικής Υποστήριξης Επιλογής και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

θ) Μονάδα Η’ –  Χρηματοδοτήσεων και Κρατικών Ενισχύσεων.

ι) Τομείς:

(ια) Οικονομίας και Φορολογίας

(ιβ) Υγείας

(ιγ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

(ιδ) Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

(ιε) Παιδείας, Έρευνας και Πολιτισμού

(ιστ) Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

(ιζ) Οριζόντιων Έργων, Διαδικτύου, Διαλειτουργικότητας, Μητρώων και Ανάπτυξης Κεντρικών Υποδομών

(ιη) Βιομηχανίας

(ιθ) Πρωτογενούς Τομέα (Γεωργίας, Δασών, Αλιείας)

(κ) Ενέργειας

 

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 10:23 | Γιάννης Δεμέτζος

  Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση του Οργανογράμματος της ΓΓΨΠ, δεδομένου του ρόλου ομοίων διευθύνσεων άλλων δημοσίων φορέων.

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 10:47 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

  ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 4 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  Άρθρο 4
  Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

  Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής διαρθρώνεται στις εξής οργανικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου καθώς και στους ακόλουθους τομείς: (1)
  α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
  β) Μονάδα Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής
  β.1) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  β.2) Ψηφιακής Ανάπτυξης
  β.3) Ανάπτυξης Κλάδου ΤΠΕ
  γ) Μονάδα Β’ – Παρακολούθησης και Συντονισμού Έργων
  γ.1) Κεντρικό γραφείο παρακολούθησης έργων (PMO)
  γ.2) Ομάδες διαχείρισης-συντονισμού έργων και δράσεων (Task Force Teams)
  δ) Μονάδα Γ’ – Κεντρική Μονάδα Πληροφορικής Δημοσίου με επιμέρους τομείς:
  ε.1) Ασφάλειας Συστημάτων και εσωτερικού ελέγχου
  3.2) Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών
  ε.3) Εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  ε.4) Ανθρώπινου δυναμικού
  ε) Μονάδα Δ’ – Προτυποποίησης και νομοθετικών πρωτοβουλιών
  στ) Μονάδα Ε’ – Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

  …(2)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  (1) Η διάρθωση των οργανικών μονάδων έχει μεταβληθεί με κατάργηση ορισμένων από αυτές και νέα κατανομή αρμοδιοτήτων στις διατηρούμενες.
  (2) Η πρόβλεψη των Τομέων στην παράγραφο ι) διαγράφεται από το άρθρο αυτό. Οι τομείς δεν αποτελούν ακόμη μία ακόμα διοικητική μονάδα αλλά θεματικές εξειδικεύσεις που διατρέχουν όλες τις υπόλοιπες μονάδες. Σε κάθε περίπτωση στο άρθρο 4 πρέπει να υπάρχει μόνο η οργανωτική δομή της ΓΓΨΠ ενώ οι θεματικές εξειδικεύσεις/ στοχεύσεις της ΓΓΨΣ θα πρέπει να είναι αντικείμενο άλλου άρθρου.

 • Η στελέχωση οκτώ οργανικών μονάδων, σύμφωνα με το προβλεπόμενη στο άρθρο 7 σύσταση 72 θέσεων σημαίνει 9 περίπου άτομα ανά μονάδα. Συνεπώς οι μονάδες αυτές είναι λογικό να αποτελούν τμήματα μιας μόνο διεύθυνσης και όχι να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης όπως προβλέπει το άρθρο.

 • γ) Άρθρο 4 – Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
  – Να προστεθεί μετά την Μονάδα Η΄ Μονάδα Θ΄ ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «[…] θ) Μονάδα Η – Χρηματοδοτήσεων και Κρατικών Ενισχύσεων.
  ι) Μονάδα Θ΄- Εφαρμογή και Πιστοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας […]»

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 20:22 | ΑΝΝΑ ΣΚΛΗΡΗ

  Αρθ. 4 : Στην αιτιολογική υπάρχει σαφέστερη διατύπωση , επεξήγηση τομέων και δομών (γενικό μέρος Β2 λειτουργία) που εδώ απουσιάζει ενώ βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση

 • 9 Φεβρουαρίου 2016, 12:09 | Αντώνιος Στεφάνου

  Η μονάδα «δ) Μονάδα Γ’ – Προτύπων και Προμηθειών» θα έπρεπε να είναι μονάδα Προτύπων και μηχανισμού Προμηθειών καθώς η ΓΓΠΨ δεν νομίζω ότι θα έχει στην αρμοδιότητά της προμήθειες αλλά τον έλεγχο του πως πρέπει να γίνονται αυτές από τις αρμόδιες Δνσεις των Υπουργείων.

  Επίσης κατα τη γνώμη μου ο «(ιζ) Οριζόντιων Έργων, Διαδικτύου, Διαλειτουργικότητας, Μητρώων και Ανάπτυξης Κεντρικών Υποδομών» δεν μπορεί να είναι απλός ένας τομέας, αλλά ο πυρήνας της λειτουργίας της ΓΓ.

  Τέλος θα πρέπει να υπάρχει ένα σχήμα ολιγομελές, με δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις γρήγορα και ουσιαστικά, το οποία να πλαισιώνεται απο συμβουλευτικούς παράγοντες (πανεπιστήμια, επιμελητήρια, κλπ)

 • 4 Φεβρουαρίου 2016, 14:44 | Μίνως Ελευθερίου

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση οι Σύμβουλοι των τομέων συμπίπτουν με τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Το ορθότερο θα ήταν να αναφέρονται σε τομείς της κυβέρνησης αφού οι αναφερόμενοι τομείς ταιριάζουν περισσότερο στις αρμοδιότητες συγκεκριμένων υπουργείων. Με αυτό το σκεπτικό ο τομέας (ιζ) θα μπορούσε να αφορά την Δημόσια Διοίκηση.
  Σε κάθε περίπτωση απουσιάζουν τομείς όπως η άμυνα (ιδιαίτερα αφού η ΓΓΨΠ είναι εθνικός εκπρόσωπος σε θέματα TEMPEST!!) και η ασφάλεια (προστασία του πολίτη) καθώς και η ναυτιλία, οι μεταφορές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 21:49 | Βλάσιος Μανθογιαννης

  Το σημείο 7 περί «παραγωγικής λειτουργίας κ.λ.π» δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι αρμοδιότητα μιας επιτελικής υπηρεσίας των 70-80 ανθρώπων. Διευκρινήστε …

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 21:37 | Βλάσιος Μανθογιαννης

  Η Μονάδα Δ – «Παρακολούθησης και αξιολόγησης» εμφανίζεται να έχει σύγκρουση (στις μισές τουλάχιστον) δραστηριότητές της με την μονάδα Α.
  Το βέλτιστο είναι: Άλλος σχεδιάζει (Μονάδα Α) – Άλλος αξιολογεί (Μονάδα Δ)

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 14:56 | Vassiliki

  Θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω το Οργανόγραμμα της ΓΓ ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις με τις Δνσεις Πληροφορικής των Δημοσίων Φορέων. Η κατάργηση των αρμοδιοτήτων των Δνσεων Πληροφορικής των Δημοσίων Φορέων θα ήταν καίριο πλήγμα στην μετέπειτα λειτουργία και υιοθέτηση από τους φορείς των νέων διαδικασιών.