Άρθρο 10 – Λοιπά θέματα διοίκησης

1.Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ατομικού περιεχομένου αποφάσεών τους, οι οποίες ισχύουν από την έκδοση, άλλως από τη γνώση ή κοινοποίησή τους.
2.Η παραίτηση από τα αξιώματα του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής και η αποδοχή αυτής γίνεται κατά ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
3.Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αστική και πειθαρχική ευθύνη των αιρετών οργάνων των δήμων, στις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων και στο κώλυμα συμμετοχής τους στη συνεδρίαση εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής.
4.Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο.
5.Όταν ο πρόεδρος του νομικού προσώπου απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιπρόεδρος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
6.Ο ΔΙΣΑ εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και τρίτων από τον πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, από τον αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού μπορεί ο πρόεδρος να αναθέτει την εκπροσώπηση του ΔΙΣΑ σε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή σε υπάλληλο αυτού.
7.Για τους ΔΙΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 232-238 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
8.Η συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο είναι δυνατή διαρκούσης της δημοτικής περιόδου, η εκπροσώπησή του όμως στα όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου γίνεται από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου.