Άρθρο 12 – Προσωπικό

1.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των ΔΙΣΑ, η οποία λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από η συγκρότησή του σε σώμα, συντάσσεται οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικός κανονισμός προσωπικού προκειμένου για τα νπιδ, στον οποίο προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, οι θέσεις ειδικών επιστημόνων που μπορεί να προσλαμβάνονται με θητεία , η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές τους, η κατάληψη των θέσεων προϊσταμένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
2.Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στους ΔΙΣΑ που έχουν την μορφή νπιδ. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Σε περίπτωση απόσπασης από νπδδ εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, που μπορούν να παραταθούν για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η σχετική ανάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο διενεργείται η απόσπαση.
3.Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 16 του ν. 4057/2012, όπως ισχύει.

 • 18 Μαΐου 2016, 11:16 | Ντίνα

  Οι φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν έχουν ούτε την ελάχιστη στελέχωση που να επιτρέπει την στοιχειώδη λειτουργία τους. Το διαχρονικό αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης για να εξαιρεθούν από την απαγόρευση προσλήψεων οι φορείς ανταποδοτικού σκοπού που δεν επιβαρύνουν το κρατικό προϋπολογισμό, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη από το σχέδιο νόμου. Σε αυτό, προβλέπονται μόνο μετατάξεις προσωπικού από τους Δήμους, ενώ είναι γνωστό ότι ούτε και αυτοί δεν έχουν επαρκές προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών τους. Με τον τρόπο αυτό, το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη δημιουργία φορέων, που το μόνο που θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν θα είναι να συνάψουν συμβάσεις παραχώρησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων σε ιδιώτες.

 • 16 Μαΐου 2016, 10:59 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΄Αρθρο 12: Προσωπικό
  Είναι προφανής η βούληση του συντάξαντα. Ο Υπουργός (χωρίς γνώμη του ΔΙΣΑ, της Υπηρεσίας, του ΟΤΑ, του εργαζομένου, κλπ.) αποφασίζει και διατάσσει. Μπράβο.

 • 25 Απριλίου 2016, 14:15 | Θανάσης

  Θα ήταν καλύτερο καταρχήν για την υπηρεσία αλλά και για ενδιαφερόμενους υπαλλήλους: α)να υπάρχει πρόβλεψη για στελέχωση και με μετάταξη υπαλλήλων και β)να δίνεται δυνατότητα στελέχωσης με υπαλλήλους από όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.