Άρθρο 07 – Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΣΑ εκλέγονται από τα μέλη του ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.
2. Μέσα σε δέκα ημέρες από την έκδοση της περί ορισμού του διοικητικού συμβουλίου απόφασης του Συντονιστή, ο πλειοψηφήσας δημοτικός σύμβουλος του δήμου της έδρας του νομικού προσώπου ή ο δήμαρχος, εφόσον αυτός έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος του δήμου, καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής του νομικού προσώπου. Κατά τα λοιπά η διαδικασία για την εκλογή που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
3.Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται με απόφαση του Συντονιστή ο αναπληρωματικός. Στην περίπτωση αυτή ως χρόνος θητείας ορίζεται το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση. Με απόφαση του Συντονιστή η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παραταθεί και μετά τη λήξη της και μέχρι το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες.
4.Ο Συντονιστής μπορεί να ανακαλέσει το διορισμό μέλους του διοικητικού συμβουλίου, αν συντρέξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή καταδίκη για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση.
5.Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο και συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται, και οπωσδήποτε μία τουλάχιστον φορά το δίμηνο, μετά από πρόσκλησή του, στην οποία ορίζεται ο τόπος και η ώρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς να αποκλείεται η συζήτηση και άλλων θεμάτων πλην των αναφερομένων στην πρόσκληση. ΄Οταν ο Πρόεδρος κωλύεται, τότε το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο. Για την σύγκληση, την απαρτία και τη λήψη των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την απαρτία και τη λήψη των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
6.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή που αφορά διαχείριση στερεών αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως πειθαρχικών ή ποινικών συνεπειών, ο Συντονιστής ανακαλεί το διορισμό του μέλους.
7.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του τρίτου βαθμού, ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή στο μετοχικό κεφάλαιο, των οποίων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα. Η παράβαση του προηγούμενου εδαφίου δεν επιφέρει ακυρότητα της απόφασης, αλλά συνεπάγεται πειθαρχική και τυχόν ποινική ευθύνη του παραβάτη, ο δε Συντονιστής δύναται, ανεξαρτήτως των προηγουμένων, να ανακαλέσει το διορισμό του μέλους αυτού.
8.Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο επιχειρήσεως που ασχολείται με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως πειθαρχικών ή ποινικών συνεπειών, ο Συντονιστής ανακαλεί το διορισμό του μέλους.
9.Οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου.

 • 16 Μαΐου 2016, 10:46 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Άρθρο 7: Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Παρ. 1. Πρέπει να αφαιρεθεί καθόσον το ίδιο πράγμα περιλαμβάνεται και στη παράγραφο 2.
  • Παρ. 3. Ο Συντονιστής θα διορίζει τον αναπληρωματικό σε μια Α.Ε.;
  • Παρ. 6. Δηλαδή ένα μέλος του Δ.Σ. π.χ. οδηγός φορτηγού, δεν μπορεί να εργάζεται σε μια εταιρία που κάνει οποιαδήποτε ενέργεια διαχείρισης α-πορριμμάτων ανά την Ελλάδα;
  • Παρ. 8. Ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην ίδρυση, κλπ., επιχείρησης σχετικής;