Άρθρο 11 – Εποπτεία

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία βρίσκεται η έδρα του ΔΙΣΑ, ασκεί έλεγχο νομιμότητας κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 225-231 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στις πράξεις του ΔΙΣΑ, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής ως νπδδ ή νπιδ που αυτός έχει.

 • 16 Μαΐου 2016, 10:35 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΄Αρθρο 11: Εποπτεία
  Μπαίνει ακόμη ένα σκαλοπάτι γραφειοκρατίας χωρίς ουσία, τη στιγμή που όλες οι αποφάσεις του ΦοΔΣΑ (ΔΙΣΑ) αφορούν στη συνεργασία με τους Δήμους, των οποίων Δήμων οι αντίστοιχες αποφάσεις ελέγχονται από το Συντονιστή.
  Ποιό το νόημα του ΝΠΙΔ όταν και οι αποφάσεις του εγκρίνονται από το Κράτος;
  Είναι προφανές ότι η αναφορά σε δυνατότητα ΝΠΙΔ είναι προσχηματική. Ο συντάξας κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του και νομίζει ότι οι άλλοι δεν θα τον δούν. Κρίμα που δεν είναι ειλικρινής για να καθορίσει εξ αρχής τη βούλησή του για υποχρεωτική νομική μορφή ΝΠΔΔ ήτοι Σύνδεσμος.
  Προφανώς είναι ευτυχής από τη κατάσταση που υπάρχει στην Αττική και στη Κεντρική Μακεδονία, όπου λειτουργεί η νομική μορφή που έχει στο νού του και την αποκρύπτει.

 • 26 Απριλίου 2016, 10:21 | Ματίνα

  Η εποπτεία επί των ΟΤΑ κατά τα άρ. 214 -231 του ν.3852/10 ασκείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας και μόνο κατά το μεταβατικό στάδιο ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση για τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα? Δεν θα είναι νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης?